יס- דוחות כספיים רבעון 3 2007

תאריך פרסום: 15/11/2007

רון אילון, מנכ"ל yes: " תוצאות הרבעון האחרון מעידות על יציבות והתפתחות של החברה שהוכיחה חוזק למרות המשבר" מספר הלקוחות של החברה ברבעון השלישי הגיע ליותר מ-545אלף לעומת 543 אלף ברבעון הקודם

 
ההכנסות לרבעון השלישי של 2007 הסתכמו לכ- 359.8 מש"ח לעומת כ-339.8 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד (עליה של כ- 6%) ולעומת כ- 354.3 מש"ח ברבעון הקודם (עליה של כ- 2%).

הפסד התפעולי (EBIT) ברבעון השלישי של 2007 הוא כ-4 מש"ח מול הפסד של כ- 11 מש"ח ברבעון  המקביל אשתקד (עליה של 63%) ולעומת רווח של  כ-31 מש"ח ברבעון הקודם. ההפסד ברבעון נובע מעלויות חד פעמיות כתוצאה מההפרעות בשידורים.

ההפסד לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים של החברה הסתכם לסך של כ-67 מש"ח לעומת הפסד של כ- 45 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד  ורווח של כ-5 מש"ח ברבעון הקודם.
הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי של 2007 הוא כ- 70 מש"ח לעומת הפסד של כ- 97 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד  ולעומת הפסד של כ-65 מש"ח ברבעון הקודם .

ה - EBITDA החיובי ברבעון השלישי של  2007 הסתכם בכ- 62.1 מש"ח, לעומת כ- 62.4 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד,  ולעומת כ- 100 מש"ח ברבעון הקודם.

הרווח  הגולמי ברבעון  הוא כ- 59 מש"ח לעומת כ- 46 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיפור של כ- 27%) ולעומת כ- 89 מש"ח ברבעון.

הוצאות המימון לבנקים ולמוסדות פיננסיים אחרים ברבעון השלישי של  2007 הסתכמו בכ- 64 מש"ח לעומת כ- 34 מש"ח ברבעון המקביל ובכ-26 מש"ח ברבעון הקודם.

הוצאות המימון לבעלי מניות, שאינן הוצאות תזרימיות, היו שליליות ברבעון השלישי של 2007  ונרשמה הכנסה של כ-  138 מש"ח לעומת הוצאות של כ-52 מש"ח ברבעון המקביל והוצאות של כ-65 מש"ח ברבעון הקודם. החברה מדווחת על פי כללי  הIFRS, על פי כללים אלו הלוואות הבעלים נכללות בדוחות הכספיים  על פי שוויין ההוגן בעת קבלתן. במהלך הרבעון הנפיקה החברה אג"ח למשקיעים מוסדיים, כתוצאה מהנפקה זו מעריכה החברה שחל שינוי בתנאי הלוואות הבעלים. שינוי זה יצר שינוי בשווי ההוגן של ההלוואות. כתוצאה משינוי זה נרשמו הכנסות מימון חד פעמיות בסך של 223 מיליון ש"ח. הכנסות אלו הביאו את החברה לרווח רבעוני בסך של כ 70 מליון ₪.

סך הכנסות המימון נטו ברבעון השלישי 2007 הסתכמו בכ- 75 מש"ח לעומת הוצאות של כ- 86 מש"ח ברבעון המקביל ולעומת כ- 91 מש"ח ברבעון הקודם.

מספר הלקוחות של החברה הגיע בסוף חודש ספטמבר 2007  ליותר מ- 545 אלף לקוחות.

להלן תוצאות החברה לפי רבעונים:

 
התפתחות  EBITDA (מ' ₪)
 
התפתחות הפסד לפני הוצאות מימון בעלי מניות(מ' ₪)