> תנאים כלליים לשימוש באתר בזק באינטרנט

תנאים כלליים לשימוש באתר בזק באינטרנט

תנאים כלליים לשימוש באתר בזק באינטרנט
הגדרות
למונחים הבאים בתנאים הכלליים תהיה ההגדרה המפורטת לצידם להלן: 
אתר- אתר בזק בכתובת https://www.bezeq.co.il/ אתר B144 של בזק בכתובת B144.co.il
אתר קידום מוצרים ושירותים של b144 :  b144digital.co.il   ; אתר תוכן למפרסמים:  www.b144biz.co.il
עמודי הפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב 
https://www.youtube.com/user/b144Business  (להלן- האתר/אתר/האתרים) : 
בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ , רחוב מנחם בגין 132, תל אביב.
שרותים/השירותים- שירותי בזק השונים לרבות השירותים בהצטרפות העצמית במסגרת האתר;


כללי
השימוש באתר והתכנים המוצעים לך באתר , שבזק תציע מפעם לפעם הם בכפוף לתנאים הכלליים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השמוש"). 
האתר, התכנים המופיעים בו ובכלל זה כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, במלל, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר והמשתמשים בו, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה באתר ובתכנים בו, בין אם תכנים אלו בבעלות בזק ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לבזק זכות שימוש בהם- ייקראו להלן וביחד: "האתר". 
השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. 
בזק שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש ללא הודעה מראש. 
ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאים כלליים" שבאתר.
תנאי שימוש אלה מופנים אליך, הלקוח הפרטי והעיסקי כאחד , ואם הינך פועל בשם ו/או עבור עסק , תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל העסק כאחד.  ייתכן שלשירותים מסוימים המופעלים על ידי בזק יהיו תנאי רישום או תנאי שימוש נוספים מעבר לתנאי שמוש אלה. ידוע לך כי במידה והינך תאגיד יהיו תנאי רישום או תנאי שימוש נוספים ביחס לשירותי בזק השונים. 
באתר יוצעו לך מספר  שירותים בהצטרפות עצמית שלך. הינך רשאי לבחור להשתמש באיזה מהשירותים לפי בחירתך. למגוון השירותים השלם של החברה תוכל לפנות לנציג שירות לקוחות בטלפון 199. 
בזק רשאית להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהצטרפות עצמית , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
ככל שהשירותים ו/או המוצרים המוצעים מסופקים לך על-ידי צד שלישי כלשהו, הצד השלישי יהיה האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על-ידו.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
השימוש באתר, ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בזק בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. 
ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור האפוטרופוס שלו לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש המשתמש הזה כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן (לדוגמה בפייסבוק). 

רישום לשירותים
ייתכן שחלק מהשירותים מותנים ברישום קודם. 
ייתכן שחלק מהשירותים מותנים בקבלת שם משתמש ותוכל לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים . (יחד להלן: "קוד הזיהוי"). 
במסגרת ההרשמה לאיזה מהשירותים ו/או במסגרת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא שתמסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לעשות שימוש בשירותים אלו. באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של בזק. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה, כאמור.
הינך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על קוד הזיהוי בסודיות מלאה מפני כל צד שלישי שהוא , לרבות החלפת הקוד מדי פעם, וכן לפעול בהתאם להנחיות בזק בעניין זה אם וככל שתהיינה. בזק לא תישא באחריות כלשהי במקרים בהם מסרת את קוד הזיהוי לאחר, ואתה משחרר את בזק מכל אחריות כתוצאה מדליפת המידע כאמור , אודות קוד הזיהוי. הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאיזה מהשירותים, לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.
הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך בהתאם למבוקש. בזק שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לבזק את היסוד הסביר להניח כי כך קרה. במקרים אלה, בזק תהיה רשאית,  מסיבות טכניות או מכל סיבה אחרת, להפסיק או להשעות בכל עת את השימוש באתר, וכן בכל חלק של האתר או שמוש בשירות . הנך מתחייב לעדכן את בזק על כל שינוי בכל פרט שמסרת. בזק תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

התחייבויות המשתמש בעת השימוש באתר
הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן): 
התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת; הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר, בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש האתר, לצורך אספקת השירותים, או למנוע, או להפריע לשמושם של האחרים, הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר של השרתים באמצעותם מופעלים השירותים; שינוי, עיבוד, התאמה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים; פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של בזק; שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר; להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן; להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר ו/או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי; כל שימוש הפוגע בקניינה הרוחני של בזק או שיש בו להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של כל גורם שהוא.
הנך מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
הינך מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
בזק רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, באופן זמני או קבוע, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי שימוש אלה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים, חסימת IP וכן כל פעולה אחרת אשר בזק תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
אם יתעורר בלבך חשד סביר לפריצה למערכת המחשב ממנו נעשית ההתקשרות למערכות או אם תחשוד כי נעשה שימוש לרעה או השחתה של אותה מערכת מחשב, עליך להודיע על כך מיידית לבזק.

קישורים והפניות באתר
יתכן כי באתר יופיעו קישורים (Hyperlinks) ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"), לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות האתר. אין בזק מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר בזק אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ובזק לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.
בזק אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר בזק ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
בזק כאמור אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים החזותיים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולבזק לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. 
בזק רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. אנו ממליצים לך לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים. 
מובהר, כי לבזק אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, בזק אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר או בתכנים או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלו כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. 

תכנים המפורסמים באתר על ידי גולשים
אתה מתבקש שלא לפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו הנך נמצא. בזק רשאית למחוק תכנים אלו בכל עת. או לחסום את הגישה אליהם.
כיוון שהתכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ובזק אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עשוי לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן, על כן, בזק לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
בזק לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
במשלוח תכנים לפרסום באתר, הנך מקנה לבזק רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה , ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.
בזק ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר שלא מטעמה. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, מבטחים וכיוצא באלה). בזק מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, בזק אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות - ישירות ועקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהם.
כל מידע שתמסור לפרסום באתר יהיה גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלות אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.
זאת ועוד, תכנים שאתה מגיש לפרסום באתר ו/או באמצעות האתר עשויים כאמור להיות חשופים לגולשים באינטרנט ובפרט לגולשי האתר. אם תפרסם פרטים אישיים שלך כחלק מהפרסומים כאמור אתה עשוי לקבל הודעות מבלי שתבקש. על כן, אנו ממליצים לך לפרסם רק מידע שאתה מעוניין שיהיה נגיש לכולם.

קניין רוחני
זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר– לרבות, עיצובו, תכניו וכל חומר אחר הכלול באתר - הינן של בזק בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל . 

אחריות וסיכונים
בזק מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית אין בהם בטחון מוחלט. לכן, בזק לא מתחייבת שהתוכן  באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו..
המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את בזק ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.
עוד מובהר, כי מערכותיה של בזק, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי בזק או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. ידוע כי אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות באתר, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן. חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'. 
מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, בזק תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים או הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת בזק: שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בבזק ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.; תפקוד לקוי של כל תוכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תוכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי; חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש באתר) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או מגילוי קוד הזיהוי שלך לאחר ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מבזק באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת האתר, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לבזק בקשר לכך.
בזק אינה מתחייבת שהאתר (לרבות, למען הסר ספק, שירותים באתר) לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי בזק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בזק או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ובזק לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
האמור במסמך זה אינו גורע מכל חסינות, פטור ו/או הגבלת אחריות המוקנים או שיוקנו לבזק על פי כל דין.

הודעות ועדכונים
בהתאם לאישורך והסכמתך במסגרת הרישום לשירותים השונים , בזק רשאית לשלוח אליך מדי פעם לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים, או שמסרת לבזק במסגרת קבלת שירות משירותי החברה, באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות(notifications) או באמצעות דואר רגיל, או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית , הודעות , עדכונים ומידע בדבר שירותיה, לרבות מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי בזק ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך, בהתאם לחוק, , ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו
במידה ואינך מעוניין לקבל דיוור פרסומי לכתובת המייל שלך מבזק, תוכל לבצע זאת בכל עת בין היתר באמצעות לחיצה על הקישור bit.ly/no_deals:או בפנייה בכתב לכתובת: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ רחוב מנחם בגין 132 ת"א, מחלקת פניות לקוחות, או באמצעות 199.

מדיניות הפרטיות
בזק פועלת על פי הנהלים הבאים באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך בעת השימוש בשירותים או הגלישה באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"). 
במסגרת פרק זה של מדיניות הפרטיות נפרט מדוע אנו אוספים מידע לגביך, איזה מידע או נתונים נאספים לגביך, ומה השימושים שנעשים בהם או שבכוונת בזק לעשות לגביהם. 
השימוש בשירותים בפועל, או הגלישה באתר בזק מהווים הסכמה מצידך לנוהלי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן.
יש להדגיש כי בזק רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. בזק נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע המצוי בידיה , ועל המנויים שלה ו/או המשתמשים בשירותיה, ועל פרטיותך וכן דואגת בזק לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת, וזאת מפני גישה בלתי מורשית למידע שבידה, או מפני שינוי בלתי מורשה של המידע וכן מפני חשיפתו או מחיקתו. 
בזק שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות. ניתן לצפות בתנאי המדיניות המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שמוש" שבאתר. 
אנו אוספים מידע בכדי לספק שירותים טובים יותר לכל המנויים או המשתמשים בשירותים שלנו או הגולשים באתרנו. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים מכל השירותים שאנו מספקים, כדי לתת ולשפר את השירותים , ולהעשיר את השירותים, והתכנים המוצעים באתר , כדי לפתח שירותים חדשים וכדי להגן על המשתמשים שלנו ועל המנויים שלנו. כמו כן, אנו משתמשים במידע לצורך ניתוח סטטיסטי, לצרכיה של בזק, או לצרכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי ; מידע זה לא יזהה אותך אישית ; 
כמו כן, אנו משתמשים במידע זה כדי להציע לך תוכן מותאם אישית - למשל, תוצאות חיפוש ושירותים רלוונטיים יותר. אנו עשויים להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך כדי להודיע לך על השירותים שלנו, למשל, כדי להודיע לך על שינויים או שיפורים שיחולו בקרוב בהתאם להסכמה שנתת.
כמו כן אנו משתמשים במידע לצורך יצירת קשר עמך או לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך ו/או אל בית העסק שלך, לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS (מסרונים) או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים. . 
כמו כן אנו משתמשים במידע לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים על ידך לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך. שים לב כי יתכן כי גבית הכספים עבור רכישת מוצרים ו/או שירותים באתרים מתבצעת על ידי חברות סליקה ויתכן כי תידרש למסור לחברות סליקה כאמור מידע אישי כגון שמך, כתובת לשליחת חשבונית ופרטי כרטיס אשראי. שימוש במידע כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות סליקה
המידע הנאסף הינו – החל מפרטים בסיסיים כגון השפה שבה אתה משתמש, וכלה בפרטים מורכבים יותר כגון: מהן המודעות שיהיו השימושיות ביותר עבורך; מהם השירותים החשובים לך ביותר בבזק ועוד.
המידע הנאסף הוא מידע שאתה מספק לנו, כאשר אתה נרשם לאחד מהשירותים של בזק הדורשים ממך בהרשמה: פרטים אישיים, כגון שם, כתובת אימייל, מספר טלפון, או מידע שאנו מקבלים על סמך השימוש שאתה עושה בשירותים אנו אוספים מידע על השירותים שבהם אתה משתמש , או בקשת לרכוש, ועל האופן שבו אתה משתמש בהם או כאשר אתה מבקר באתר שלנו או באתרים אחרים שמציגים מודעות ותוכן שלנו או מקיים איתם אינטראקציה. איזה מודעות ופרסומות קראת, העמודים בהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (Geo-location), סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש,
המידע כולל או עשוי לכלול מידע על סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש או המחשב שלך כגון דגם החומרה, גרסת מערכת ההפעלה ופרטי הרשת הסלולרית, מספר טלפון, פרטים על אופן השימוש שעשית בשירותים שלנו, שאילתות החיפוש שלך, 
בזק עשוייה לעשות שימוש בקובצי Cookie או בטכנולוגיות שונות אחרות כדי לאתר מיקום, כולל כתובת IP, נקודות גישת Wi-Fi ואנטנות סלולריות הנמצאות בקרבת מקום, לאיסוף ואחסון של מידע בזמן שאתה מבקר באתר שלנו, כפי שיפורט להלן בפרק קוקיס . 
איסוף המידע עשוי להתבצע באמצעות Cookie או טכנולוגיות דומות כדי לזהות את הדפדפן או את המכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיות האלה גם כדי לאסוף ולאחסן מידע כאשר אתה מנהל אינטראקציה עם שירותים שלנו או עם שירותים שאנו מציעים לצד ג' המצוי בקשר עסקי איתנו, למשל, שירותי פרסום או שירותים שלנו שעשויים להופיע באתרים אחרים. הטכנולוגיות האלה עוזרות לעסקים ולבעלי אתרים לנתח את התנועה המגיעה אל האתרים והאפליקציות שלהם, וזאת על מנת לשפר את חוויית המשתמש ואת האיכות הכוללת של השירותים שלנו.  אנו משתמשים בטכנולוגיות האלה גם כדי לנתח  את השמוש שלך באתר כדי לספק לך תכונות מוצר רלוונטיות עבורך, כגון תוצאות חיפוש מותאמות אישית, פרסום מותאם אישית ועוד.
בזק לא תמכור או תעביר מידע מזוהה אישית אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.

בזק תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם במידה וחשיפת המידע לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בסיסמאות ובגישה שלך לשירותים, לפי העניין. יש להדגיש, אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו בזק.
בזק תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים. בזק תמסור את המידע על מנת לזהות, למנוע או לטפל בכל צורה אחרת בנושאי תרמית, בסוגיות אבטחה או בבעיות טכניות או בכדי להגן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של החברה או של המשתמשים שלה או של הציבור, ככל שהחוק דורש או מתיר זאת. בכל מקרה שבזק תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; אם בזק תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. אם בזק תשתף פעולה עם תאגיד אחר ו/או תרכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או איחסון מידע ו/או תבצע פעילות לשם שיפור פעילות האתר במסגרת שיתוף פעולה עם תאגיד אחר - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד האחר ו/או החדש כאמור העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים וכן כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
בזק תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה בעת שימושך באתר לשותפיה העסקיים כגון בעלי אתרים, או אתרים מחוברים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של בזק (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור. בזק תמסור את המידע כאשר העברת המידע לצרכים נדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים או חברות, ארגונים ואנשים מחוץ לחברה , לעסקים או לאנשים אחרים שבזק נותנת בהם אמון כדי שיעבדו אותו עבורה, על פי הוראותיה ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלה ועם כל דרישות הסודיות והאבטחה הקיימות או בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לבזק ולצד שלישי המוצגות באתרי בזק או במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באתר או לשם משלוח דברי פרסומת מטעם בזק ו/או מטעמם של מפרסמים אחרים. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך.
מדיניות הפרטיות שלנו אינה חלה על שירותים שמציעים חברות או אנשים אחרים, לרבות מוצרים או אתרים העשויים להופיע בתוצאות החיפוש שלך, אתרים העשויים לכלול את שירותי בזק או אתרים אחרים עם קישור מהשירותים שלנו. מדיניות הפרטיות שלנו אינה מכסה את נוהגי הטיפול במידע של חברות וארגונים אחרים אשר מפרסמים את השירותים שלנו ועשויים להשתמש בקובצי עוגיות Cookie)) ובטכנולוגיות אחרות כדי להציע ולהציג מודעות רלוונטיות.
אנו נבקש את הסכמתך לפני שנשתמש במידע למטרה שאינה נכללת במדיניות פרטיות זו.
עוגיות (Cookies)
האתר משתמש בעוגיות ("Cookies"), תגיות פיקסל וטכנולוגיות דומות. ה-Cookies הנם קבצי טקסט קטנים אשר מועברים לכונן הקשיח שבמחשבך האישי או למכשיר הטלפון הנייד שלך על ידי שרת אינטרנט, על מנת ששרתים אלה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה מבקר באתר, כאשר אתה חוזר ומבקר בו, או כשאתה מבקר באתרים אחרים. תגיות פיקסל הן קטעי קוד בדף אינטרנט, שמאפשרים לשרת האינטרנט לקרוא או להציב קובצי Cookies וכן להעביר אל שרתי האתר מידע הנוגע למבקר באתר, כמו כתובת ה-IP של המכשיר, השעה שבה נצפה הדף, סוג הדפדפן שבו נעשה שימוש וכד' (לכל הטכנולוגיות הללו ולדומותיהן נקרא להלן: "קוקיס")
קוקיס מאפשרים איסוף מידע על סוג המכשיר בו הנך משתמש (טאבלט, טלפון נייד), מותג המכשיר (סמסונג, איפון וכד'), מערכת ההפעלה שבמכשיר, על סוג הדפדפן בו עשית שימוש, מהו ה-IP שלך, מאיזה מדינה ומאיזה עיר אתה גולש, השפה שבה אתה גולש, הדפים בהם ביקרת, מאיזה דף אינטרנט הגעת לאתר, איזה קטגוריות חיפשת, משך הזמן ששהית באתר המועד שבו ביקרת באתר, וכן מאפשרים איסוף מידע אודות צפייה ושימוש באתרי אינטרנט בין היתר באתרים בהם קיים פרסום או פרסומות שלנו ועליהן הקלקת וכד'.
קוקיס מאפשרים איסוף מידע על סמך השמוש שלך באתר ובאתרי האינטרנט בכלל, על סוג האתרים המועדף עליך, על סוג המידע שהינך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, על השירותים שבהם השתמשת באתרנו או באתרים אחרים, ועל האופן שבו אתה משתמש בהם כמו למשל כאשר אתה מבקר באתר שלנו, משתמש בשירותים שלנו ומקיים אינטרקציה כלשהי באתר.
הקוקיס אינם מזהים אותך ספציפית, אך השמוש במידע הנאסף באמצעותם מאפשר לשפר את חווית המשתמש ואת האיכות הכוללת של השירותים שלנו. כך לדוגמא, שימוש בקוקיס יכול לחסוך עדכון פרטים כדוגמת שם משתמש וסיסמא בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר ומאפשר הצגת תוכן פרסומי המבוסס על פעילותך.
כאמור, השמוש בקוקיס נועד למטרות הפעלה, קידום ושיפור שירותים (קיימים ועתידיים) ועל מנת להציע לך תוכן מותאם אישית ורלוונטי עבורך לפי הפרופיל שאספנו. 
באמצעות הקוקיס וספקי צד ג' אנחנו עשויים לפרסם את האתר ואודות האתר באתרים שונים בהם תבקר, כך שבמהלך ביקורך באתרים אלה ייתכן שייאסף מידע לגביך ונוכל לעשות בו שמוש לצורך האמור לעיל.
לידיעתך, ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. לצורך ניהול הפרסומות עושים גם צדדים שלישיים אלה שימוש בקוקיס, בין באתר זה ובין באתרים אחרים. 
באפשרותך להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך כך שהוא ידחה/ימחוק קבצי הקוקיס. האופן שבו תעשה זאת תלוי בדפדפן האינטרנט שבו הנך משתמש ולכן לא נוכל באופן מעשי להסביר בזאת את האופן שבו ניתן לדחות את אותם הקבצים. אנא פנה לאתר האינטרנט של היצרן הרלוונטי של דפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש (אינטרנט אקספלורר, כרום, פיירפוקס וכו'), ושם תוכל לקבל את כל המידע הדרוש לך. אנחנו לא ממליצים להשתמש באפשרות זו, כיוון שהיא הופכת את הגלישה באתר שלנו לחוויה פחות מהנה, מאחר שהאתר אינו יכול לזהות אותך ואת ההעדפות שלך לקבלת מידע. ייתכן גם שנטרול הקוקיס יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרנו ובאתרי אינטרנט אחרים. 
אנו עשויים לאסוף ולהעביר לצדדים שלישיים נתונים אנונימיים על המשתמשים שלנו במונחים של דפוסי גלישה ומידע אחר רלוונטי ועוד, כפי שפורט לעיל.
מומלץ לבחון בכל גלישה לאתר כלשהו ברשת האינטרנט, את מדיניות הפרטיות של אותו אתר.
שימושך באתרנו מעיד על הסכמתך המוחלטת והבלתי חוזרת לשמושנו בקוקיס ובמידע שנאסף כאמור לעיל.
שימוש במערכת Google Analytics
האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר שונים, כדוגמת כלי שנקרא Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. בזק אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב-Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות שלGoogle לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובתhttp://www.google.com/policies/privacy/.
ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעותGoogle Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של דפדפן יעודי אשר זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
פרסומות של מפרסמים ומידע מסחרי
בזק וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. בזק תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.
האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לבזק אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם של פרסומים אלה. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו על ידי המפרסמים אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.
משתמש אשר יתקין על גבי הדפדפן אפליקציה ייעודית לחסימת פרסומות (AdBlock) מצהיר כי הוא מאשר ומסכים כי בזק תהיה רשאית לבצע רישום וכן לשמור במאגריה את פרטיי כתובת ה-IP של המשתמש וכן לכלול ברשומותיה סימון לפיה כתובת ה-IP האמורה חסומה מקבלת פרסומות. החברה אינה כוללת ברשומותיה מידע אחר לגבי משתמש אשר עושה שימוש באפליקציה הייעודית לחסימת פרסומות. בזק תהיה רשאית להציע, מעת לעת, למשתמש אשר התקין את האפליקציה הייעודית לחסימת פרסומות להסיר את ההתקנה ו/או לכלול את האתר כאתר מאושר ברשימת ה - White list של אותו המשתמש.
תנאי שימוש ב"צור קשר"  בפייסבוק ובאינסטגרם של בזק (להלן-פורומים) 
בזק מאפשרת לגולשים לפנות אליה או לכתוב תגובות באמצעות האתר או באמצעות אפליקציות שונות (להלן- פורומים) והכל בהתאם ובכפוף לכל הוראות התקנון ולתנאי השימוש שבפרק זה:
תנאי שימוש אלה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הפורומים של החברה או בכל מקום אחר באתר המאפשר כתיבת תגובות על ידי הגולשים.
התוכן המופיע בפורומים אינו התוכן המסופק על ידי בזק ובזק אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורומים הנכתבים על ידי הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורומים אלה.
בזק אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורומים, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים בפורומים.
התוכן וההודעות המופיעים הם באחריותם הבלעדית של הכותבים.
בשימוש בפורומים אתה עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מבזק בעניין זה.
הפורומים חשופים לכלל הגולשים ברשת האינטרנט, והצפייה בתכנים המוצגים בהם והגישה אליהם אפשריות הן באמצעות מכשירי נייד והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל אתרי האינטרנט.
אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמשים בפורומים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.
בזק רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק ו/או לא לאפשר גישה לכל הודעה או תגובה בפורומים, או חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של או של מי מטעמה, אם היא חורגת מהנורמות הראויות בעיניה לפורומים לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, בזק אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד בזק ו/או מי מטעמה.
בזק רשאית לבצע בתכנים שבפורומים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר והצגת התכנים באתר (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).
בזק רשאית לעשות שימוש בתכנים שבפורומים לצורך יחסי ציבור או כל שימוש נוסף על פי שיקול דעתה, ככל שהוא סביר או מקובל בתחום תכני הגולשים באינטרנט.

כמשתתף בפורומים הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:
לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר; לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.; לא לפגוע בפרטיותו של כל אדם אחר (להעביר מידע באמצעות הפורום או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר.;לא לשלוח לפורומים מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.;לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר או למשתמש בפורומים ;לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין,לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות, לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.; לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורומים אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו; לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת; לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחר בפורומים ;לא להעלות לפורומים הגולשים הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן ; לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלשיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד'; לא לשלוח הודעות המהוות משלוח דואר זבל לפי הוראות הדין .
המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורום הגולשים, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את בזק בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, ושאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.
מבלי לגרוע מפרק מדיניות פרטיות , הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בזק אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש בפורומים, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:אם השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש - אינו חוקי; אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת; אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה; אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של בזק; אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו; אם בזק נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.
כמו כן, בזק תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את הפורומים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.
בזק עושה כמיטב יכולתה כדי לאתר חומר פוגעני ו/או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם בפורומים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית לבזק. 

ביטול מנוי על שירותי בזק
אם ברצונך לבטל את המנוי בשירותים, כולם או חלקם, הינך יכול לעשות זאת באחד מהאמצעים הבאים: 
בפנייה לשירות הלקוחות 1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק

באמצעות "צור קשר" באתר האינטרנט של בזק. 
מובהר, כי בכל עת תוכל לשוב ולהירשם לשירותים לאחר ביטול השימוש והמנוי. 
שירות לקוחות
שירות 199 פעיל בימים א'-ה', בין השעות: 08:00 – 18:00 וביום ו' - 08:00 – 12:30 . 
במקרים של תקלות טכניות1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק  24/7 למעט יום כיפור. 
לרשותך רשת חנויות בזקסטור:ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹׁלבירור החנות הקרובה – 1800700111
רשימת החנויות: 
כרמיאל – החרושת 5
קריות - חלוצי התעשייה 6
עפולה – חנקין 1 
רעננה – המלאכה 2 קניון רננים 
רמת גן – בן גוריון 11 בניין קונקורד
פתח תקווה – בן ציון גליס מתחם 2000
ראשון לציון – אלחנן 5
ירושלים – הצבי 15
באר שבע – שמריהו לוין 11

התחייבות
אתה מצהיר כי קראת את התנאים הרשומים במסמך זה ואתה מסכים ומתחייב לפעול על פיהם. כמו כן אתה מתחייב לעדכן את בזק על כל שינוי שיחול ביחס לאיזו מההצהרות דלעיל.