פירוט חיובים בגין שרותי בזק

1. מדוע נשלח אלי דו"ח שנתי זה?
תיקון 33 לחוק קובע, כי בעסקה מתמשכת תחול חובה על העוסק לשלוח למענו של הצרכן, בחודש מרס בכל שנה, הודעה ובה פירוט חיובים שנתי. פירוט החיובים השנתי יכלול את פירוט הסכומים, שבהם חויב הצרכן מה-1 בינואר עד 31 בדצמבר של השנה שחלפה, לרבות פירוט חיובים בשל עסקות נלוות לעסקה המתמשכת ואת סכומם הכולל, וכן את יתרת החובות שהצרכן לא שילם עד מועד משלוח ההודעה, שבה פירוט החיובים השנתי. פירוט החיובים השנתי הראשון יישלח למען הצרכן הרשום אצל העוסק. לאחר מכן, העוסק יכול לשלוח את פירוט החיובים השנתי בדרך ממוחשבת.

2. קיבלתי את המכתב בחודש מרץ. האם חשבונות ינואר עד מרץ  נכללים במכתב שנשלח? 
לא, פירוט החיובים השנתי כולל את פירוט הסכומים שבהם חויב הצרכן מה-1 בינואר עד 31 בדצמבר של השנה שחלפה.

 3. הדו"ח  השנתי המסכם  אמור לכלול חיובים עבור שנה. מדוע בדו"ח שקיבלתי מופיעות 6 שורות בלבד?
החשבון שלך הוא חשבון דו חודשי (עבור חודשיים), וזוהי הסיבה אשר בגינה קיבלת דו"ח שנתי מסכם הכולל חיובים עבור 6 חשבונות.

4. אני מנוי לשרות חשבונית במייל. האם דו"ח פרוט החיובים השנתי ישלח אליי במייל ?
בשנה הראשונה לתיקון בחוק (2013), המכתב ישלח אליך בדואר. החל מהשנה השנייה ואילך, הדו"ח ישלח אליך למייל בצרוף החשבון.

5. מדוע חשבון שכבר שילמתי מופיע תחת סעיף פירוט חשבונות שטרם שולמו?
הדו"ח  השנתי המסכם מעודכן נכון ליום הפקת הדו"ח. ייתכן כי החשבון, שכבר שילמת, שולם לאחר שהופק הדו"ח השנתי המסכם.

6. מדוע  ציוד אשר רכשתי מחנות בזקסטור ואשר משולם באמצעות כרטיס אשראי בתשלומים אינו מופיע בדו"ח השנתי המסכם?
הדו"ח השנתי המסכם מרכז עסקאות בגין ציודים אשר משולמים דרך חשבון הטלפון בלבד, ואינו כולל ציודים אשר נרכשו דרך כרטיס אשראי בתשלומים.

7.מהן עסקאות בחיוב/זיכוי שטרם הסתיים פירעונן?
עסקאות אלו הן עסקאות, אשר ביצעת בגין ציודים/שירותים, ועבורם אתה מקבל גם זיכוי בסכום קבוע מדי חודש, וזאת עפ"י מספר התשלומים, אשר נקבע במעמד ביצוע העסקה.

8. אם תחת שמי רשומים מספר קווי טלפון, האם אקבל עבור כל קו דו"ח שנתי מסכם?
אם כל הקווים רשומים תחת חשבון אחד, תקבל דו"ח שנתי מרכז אחד בלבד. אם כל קו רשום על חשבון אחר, תקבל דו"ח שנתי מסכם על כל קו בנפרד.