קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2020

תאריך פרסום: 30/11/2020

קבוצת בזק - עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שלישי 2020:

 
 • ההכנסות הסתכמו בכ- 2.18 מיליארד שקל
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ-26 מיליון שקל
 • הרווח הנקי המתואם* לבעלי מניות הסתכם בכ-289 מיליון שקל
 • ה-EBITDA  הסתכם בכ-653 מיליון שקל
 • ה-EBITDA המתואם* הסתכם בכ-914 מיליון שקל
 • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-830 מיליון שקל
 • ההשקעות הסתכמו בכ-442 מיליון שקל
 • התזרים החופשי הסתכם בכ-285 מיליון שקל
* בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך

תל אביב, 30 בנובמבר 2020 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2020.

גיל שרון, יו"ר הדירקטוריון של בזק, "ברבעון השלישי של השנה הצליחה קבוצת בזק לשמור על יציבות בתוצאות העסקיות תוך שיפור ברווח המתואם, והקטנת החוב נטו ביחס לרבעון המקביל בכ-870 מיליון שקל, זאת על אף מגיפת הקורונה. בנוסף, הודיעה החברה לאחרונה כי לאור השיפור בתוצאות היא מעדכנת את תחזיותיה כך שה-EBITDA  המתואם הצפוי יגדל מכ- 3.5 מיליארד שקל לכ- 3.6 מיליארד שקל .
 
בבזק קווי אנו רואים עלייה בהכנסות, יחד עם גידול במגזרי פעילות האינטרנט, שירותי הענן והדיגיטל. בחברות הבנות אנו ממשיכים את תהליך ההתייעלות בהוצאות, תוך צמיחה במנויים בפלאפון ויציבות במנויי .yes הקבוצה ממוקדת עתה בשני מהלכים אסטרטגיים לשנים הבאות בתחום התשתיות רחבות הפס: פריסה מהירה של רשת הסיבים של בזק ברחבי הארץ, והקמת רשת דור 5 בפלאפון".
 
בהתייחס לאירוע החשבונאי בבזק בינלאומי אמר שרון כי, "הנהלת בזק בינלאומי זיהתה טעות בדיווח החשבונאי שלה, אשר נמשכה מספר שנים. מרגע שהחל האירוע, פעלה בזק בינלאומי בסיוע יועצים ומומחים חיצוניים לאתר את הטעויות ולתקנן, ולהעמיד דוחות כספיים מתוקנים. אנו רואים בחומרה את הכשלים שנתגלו, ולכן מינה הדירקטוריון בודק חיצוני עצמאי ממשרד פהאן קנה, בהובלת רו"ח מיקי בלומנטל, שיחקרו את מכלול האירועים וימליצו על הפעולות הנדרשות לתיקון הכשלים".
 

תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק


ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.18 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.25 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-3.1%.
הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes אשר קוזזה בחלקה ע"י עלייה בהכנסות בבזק קווי.
 
הוצאות השכר ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-474 מיליון שקל, דומה לרבעון השלישי אשתקד.
היציבות בהוצאות השכר נבעה  מקיטון בחברות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes אשר קוזזה ע"י עלייה בהוצאות השכר של בזק און-ליין עקב גידול בפעילות.
 
הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-790 מיליון שקל בהשוואה לכ-813 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 2.8%.
הירידה בהוצאות הפעלה נבעה מקיטון בהוצאות של yes, פלאפון ובזק בינלאומי.
 
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו ב-7 מיליון שקל בהשוואה להוצאה של כ-39 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד.  
סעיף זה הושפע מהוצאה בסך כ-45 מיליון שקל בגין פרישת עובדים בבזק בינלאומי ברבעון המקביל.
 
הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-464 מיליון שקל בהשוואה לכ-481 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-3.5%.
הירידה בהוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך נבעה בשל קיטון בכל מגזרי הקבוצה העיקריים.
 
מדדי הרווחיות הושפעו בעיקר מהפסד בגין ירידת ערך בבזק בינלאומי בסך כ-282 מיליון שקל.
 
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-189 מיליון שקל בהשוואה לכ-440 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-57.0%. ה-EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-653 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 30.0%) בהשוואה לכ-921 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 41.0%) ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-29.1%.
 
ה-EBITDA המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו והפסד/רווח מירידת ערך) ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-914 מיליון שקל (שיעור EBITDA מתואם של 42.0%) בהשוואה לכ-960 מיליון שקל (שיעור EBITDA מתואם של 42.7%) ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-4.8%.
 
הוצאות מימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-80 מיליון שקל, בהשוואה לכ-205 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-61.0%.
הירידה בהוצאות מימון, נטו נבעה מירידה בהוצאות מימון של בזק קווי בעיקר כתוצאה מעלויות בגין פירעון מוקדם של חוב ברבעון המקביל, מקיטון בהוצאות מימון בגין הטבות לעובדים, וכן מירידה בהוצאות ריבית ברבעון הנוכחי.
 
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-26 מיליון שקל, בהשוואה לכ-177 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-85.3%.
הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהירידה ברווח התפעולי כאמור.
 
 
הרווח הנקי המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו והפסד מירידת ערך) ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-289 מיליון שקל בהשוואה לכ-207 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-39.6%.
העלייה ברווח הנקי המתואם נבעה בעיקר מהירידה בהוצאות מימון כאמור.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-830 מיליון שקל, בהשוואה לכ-787 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-5.5%.
העלייה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מהעלייה בבזק קווי וב-yes.
 
ההשקעות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-442 מיליון שקל, בהשוואה לכ-329 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-34.3%.
העלייה בהשקעות נבעה בעיקר מעלייה בהשקעות בבזק קווי ובפלאפון.
 
התזרים החופשי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-285 מיליון שקל, בהשוואה לכ-358 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-20.4%.
הירידה בתזרים החופשי נבעה בעיקר מהעלייה בהשקעות כאמור.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-7.26 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2020, בהשוואה לכ-8.13 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2019. ביום 30.9.2020 יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-2.2 בהשוואה לכ-2.4 ביום 30.9.2019.
 


תחזית הקבוצה לשנת 2020 
 
       להלן תחזית הקבוצה המעודכנת לשנת 2020 בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום:
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה - התחזיות אינן כוללות השפעות של ביטול הפרדה מבנית בקבוצה והליכי מיזוג עם חברות בנות וכל הכרוך בהם, אם וככל שיתרחשו בשנת 2020.
 
       התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, על המצב הכלכלי הנוכחי במשק, ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2020, וכן בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי לשנת 2019. כמו כן, אין וודאות כי התחזית תתמלא באופן מלא או חלקי, בין השאר, לנוכח מגיפת הקורונה ואי הוודאות הרבה כתוצאה ממנה.
 
החברה תדווח, ככל שיידרש, על סטיות של 10% ± ומעלה מהסכומים שצוינו בתחזית.
בנוגע לרווח הנקי המתואם וה-EBITDA המתואם, מופנית תשומת הלב לירידת ערך שנרשמה בספרי החברה בקשר עם יתרות הנכסים של בזק בינלאומי ובקשר עם לקוחות בזק בינלאומי. ירידת הערך האמורה אינה נכללת ולכן אינה משפיעה על תחזית "הרווח הנקי המתואם" וה-EBITDA" המתואם" שכן זו אינה כוללת הפסד חד פעמי מירידת ערך. יחד עם זאת, ירידת ערך זו תיכלל ותשפיע על הרווח הנקי (הלא מתואם) וה-EBITDA (הלא מתואם) של החברה בגובה ירידת הערך.
 
*רווח נקי ו-EBITDA מתואם - בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך. יצוין כי ה-EBITDA המתואם והרווח הנקי המתואם לשנת 2019 הינם כ-3.69 מיליארד ש"ח וכ-913 מיליון ש"ח בהתאמה.
**CAPEX  - תשלומים (ברוטו) בגין השקעה ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים. יצוין כי ה-CAPEX לשנת 2019 הינו כ-1.55 מיליארד שקל.        
 
 

תוצאות הפעילות הקווית של בזק

 
 • לאחרונה הכריזה בזק על פרוייקט הסיבים, ובמקביל הכפילה את קצב הגלישה למאות אלפי משקי בית, תוך מיצוי יכולות התשתית הנוכחית
 • ההכנסות ברבעון השלישי עלו ב- 1.7% והסתכמו ב-1.04 מיליארד שקל
 • הכנסות משירותי אינטרנט הסתכמו בכ-408 מיליון שקל, עלייה של כ-3.8%.
 • מספר קווי האינטרנט הקמעונאים צמח רבעון שני ברציפות והסתכם בכ-995 אלף
 
מנכ"ל בזק, דודו מזרחי, "בזק ממשיכה להציג תוצאות חזקות, תוך צמיחה בהכנסות וגידול משמעותי ברווח. מצבת לקוחות האינטרנט הקמעונאיים של החברה ממשיכה לצמוח, על אף התחרות המתגברת, צמיחה הנשענת על התשתיות החזקות של החברה ורמת השירות הגבוהה שאנחנו מציעים ללקוחותינו״.
 
עוד הוסיף מזרחי, "לאחרונה הכרזנו על פרוייקט הסיבים האופטיים של בזק, ובמקביל הכפלנו את קצב הגלישה למאות אלפי משקי בית ברשת הנוכחית. לפני כחודש חיברנו את מטולה לסיבים, והיא הפכה לישוב הראשון במדינה המחובר באופן מלא לתשתית האופטית. בימים אלו פריסת הסיבים מתרחבת באופן מואץ, ובקרוב יצטרפו ישובים רבים נוספים למהפכת הסיבים האופטיים של בזק. עד לסוף 2021 תגיע רשת הסיבים של בזק לכמיליון משקי בית בישראל. לפרוייקט הסיבים האופטיים של בזק צפויות להיות השפעות מרחיקות לכת על החברה ועל המשק הישראלי כולו והיא תאפשר למיליוני לקוחות בכל רחבי ישראל ליהנות מקצבי אינטרנט אולטרה מהירים ותהפוך את מדינת ישראל למובילה עולמית בתחום תשתיות התקשורת".
 
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-1.04 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.03 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-1.7%.
העלייה בהכנסות נבעה מעלייה במרבית סעיפי ההכנסות אשר קוזזו בחלקם ע"י ירידה מתונה בהכנסות משירות טלפוניה.
 
הכנסות משירותי אינטרנט ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-408 מיליון שקל בהשוואה לכ-393 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-3.8%.
העלייה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מגידול בהכנסה הממוצעת ממנוי קמעונאי, עדכון תעריפי שירותי האינטרנט הסיטונאיים, וכן גידול במספר קווי האינטרנט בקמעונאות. העלייה מותנה בשל קיטון במספר קווי האינטרנט בסיטונות.
 
הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-254 מיליון שקל בהשוואה לכ-259 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-1.9%.
הירידה בהכנסות משירותי טלפוניה נבעה מקיטון במצבת הקווים, והיא מותנה בשל עליה בהכנסה הממוצעת לקו טלפון ברבעון הנוכחי בשל עליה בהכנסות  משיחות על רקע משבר הקורונה.
 
הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-250 מיליון שקל בהשוואה לכ-245 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-2.0%. העלייה בהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים נבעה בעיקר מגידול בהכנסות משירותי תמסורת לספקיות אינטרנט.
 
  
 
הכנסות משירותי ענן ודיגיטל ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-71 מיליון שקל בהשוואה לכ-69 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-2.9%. העלייה בהכנסות משירותי ענן ודיגיטל נבעה בעיקר מגידול בהכנסות ממרכזיות וירטואליות ומשירותי ענן.
 
הכנסות משירותים אחרים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-59 מיליון שקל, דומה לרבעון השלישי אשתקד.
 
הוצאות ההפעלה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-154 מיליון שקל, בהשוואה לכ-144 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-6.9%. העלייה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מגידול בקישוריות למפעילי
 
תקשורת עקב גידול  בצריכה, בהוצאות הפרשה לחובות מסופקים ובשירותי קבלני משנה, אשר קוזזה בחלקה מירידה בהוצאות אחזקת מבנים בשל זיכויי תשלומי ארנונה עקב משבר הקורונה.
 
הוצאות שכר ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-225 מיליון שקל בהשוואה לכ-224 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-0.4%.
 
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-5 מיליון שקל בהשוואה לכ-8 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. 
 
הוצאות פחת ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-222 מיליון שקל בהשוואה לכ-225 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-1.3%.
 
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-446 מיליון שקל, בהשוואה לכ-440 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-1.4%. ה-EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-668 מיליון שקל בהשוואה לכ-665 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 0.5%.
 
הוצאות מימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-91 מיליון שקל בהשוואה לכ-207 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-56.0%.
הירידה בהוצאות מימון, נטו נבעה בעיקר מעלויות בגין פירעון מוקדם של חוב ברבעון המקביל, קיטון בהוצאות מימון בגין הטבות לעובדים, וכן מירידה בהוצאות ריבית ברבעון הנוכחי.
 
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-300 מיליון שקל בהשוואה לכ-175 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-71.4%.
העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהירידה בהוצאות מימון כאמור.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-561 מיליון שקל בהשוואה לכ-484 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 15.9%.
העלייה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מעלייה ברווחיות ושינויים בהון חוזר.
 
ההשקעות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-272 מיליון שקל בהשוואה לכ-145 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-87.6%. העלייה בהשקעות נבעה מהחזר היטל השבחה בסך כ-75 מיליון שקל (שקוזז
 
 
 
כנגד סך ההשקעות) בגין מכירת מתחם "סקיה" ברבעון המקביל. בנוסף, היה גידול בהשקעות בנתבים וציודי חצר לקוח.
 
התזרים החופשי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-264 מיליון שקל בהשוואה לכ-328 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-19.5%.
הירידה בתזרים החופשי נבעה מהגידול בהשקעות כאמור.
 
מספר קווי האינטרנט, כולל קווים סיטונאיים, הסתכם בסוף הרבעון השלישי 2020 בכ-1.57 מיליון, ירידה של כ-6 אלפים קווים בהשוואה לרבעון השני 2020, וירידה של כ-24 אלף קווים בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד.
 
מספר קווי האינטרנט הקמעונאים צמח ברבעון שני ברציפות והסתכם בכ-995 אלף קווים, עלייה של כ-4 אלפים קווים לעומת הרבעון הקודם. 
 
בסיס הקווים הנמכרים במסגרת השוק הסיטונאי הסתכם בכ-570 אלף קווים, קיטון של כ-10 אלף קווים לעומת הרבעון הקודם.
 
במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ-71.6 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ-70.4 מגה ביט לשנייה ברבעון השני 2020 וכ-66.2 מגה ביט לשנייה ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 8.2% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד.
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמה בכ-100 שקל, בהשוואה לכ-98 שקל ברבעון השני 2020 וברבעון השלישי אשתקד.
 
מספר קווי טלפון בסוף הרבעון השלישי 2020 עמד על כ- 1.653 מיליון, בהשוואה לכ-1.675 מיליון בסוף הרבעון השני 2020 וכ-1.743 מיליון בסוף הרבעון השלישי אשתקד.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון השלישי של שנת 2020 עמדה על כ-51 שקל, דומה לרבעון השני 2020 ובהשוואה לכ-49 שקל ברבעון השלישי אשתקד.
 

תוצאות הפעילות של החברות הבנות (פרויקט אלפא)

(yes | פלאפון | בזק בינלאומי)
 
ברבעון השלישי לשנת 2020 נמשכת ההתייעלות התפעולית בשלוש החברות. yes ממשיכה במגמה חיובית עם יציבות במדדי הרווחיות, פלאפון מתמודדת בהצלחה עם השלכות הקורונה למרות הפגיעה בהכנסות הרומינג. בבזק בינלאומי ביצענו הערכת שווי מחודשת, אנו מטפלים באירועים שעלו ומבצעים שינוי עמוק בשיטות העבודה ובבקרות. להלן עיקרי התוצאות לרבעון:
 
 • הכנסות חברות אלפא הסתכמו בכ-1.173 מיליארד שקל ברבעון השלישי
 • התייעלות תפעולית משותפת בסך של כ-59 מיליון שקל לעומת רבעון מקביל
 • בזק בינלאומי ערכה מחדש את דוחותיה הודות לבדיקה יזומה של סמנכ"ל הכספים בשל אי התאמות חשבונאיות החל משנת 2002:
אי ההתאמות הביאו לתיקון הדוחות בסכום מצטבר של 184 מיליון שקל. בעקבות התיקון תיקנה החברה את ירידת הערך שנרשמה ב-31.12.19 מ- 102 מיליון שקל, לכ-196 מיליון שקל. ירידת ערך נוספת בגין המנויים הלא פעילים הסתכמה בכ-282 מיליון שקל
 • yes ממשיכה במגמה חיובית עם יציבות במדדי הרווחיות – הרווח התפעולי הסתכם בכ-18 מיליון שקל והרווח הנקי בכ-16 מיליון שקל, תזרים חיובי של כ-25 מיליון שקל הרבעון
 • yes מציגה צמיחה במנויים מתחילת השנה וגידול בלקוחות ה-IP המהווים כ-20% ממצבת לקוחות החברה בשירות yes+ וב-StingTV
 • פלאפון הייתה הראשונה להשיק מסחרית את דור 5 ולהשלים את פרישת האתרים לפי מתווה משרד התקשורת לאחר זכייה במכרז התדרים. בנוסף, החברה ממשיכה לצמוח במנויים זו השנה החמישית ברציפות עם עלייה של כ-70 אלף מתחילת השנה
 
רן גוראון, מנכ"ל yes, פלאפון ובזק בינלאומי: "אנחנו מסכמים רבעון שלישי אל תוך אירוע הקורונה, עם עמידה יפה ביעדים העסקיים, זאת למרות הפגיעה בהכנסות משירותי הרומינג. החברות ממשיכות להציג שיפור בהוצאות התפעוליות, עם התייעלות של כ-59 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה, כאשר רק החודש הושלם מעבר מטה פלאפון לפתח תקווה אחרי שני עשורים. בתוכנית העבודה שהוצגה לאחרונה בנוגע למיזוג התפעולי של החברות הבנות- אלפא, נמשיך בביצוע התייעלות בכלל ההיבטים: נדל"ן, כוח אדם, איחוד תהליכים וממשקים ועוד".
 
"ב-yes אנחנו ממשיכים במגמה החיובית עם יציבות במדדי הרווחיות ותזרים מזומנים חיובי מתחילת השנה, הרבעון גם  הגענו למאה אלף לקוחות על גבי ה-IP המהווים כ-20% מכלל המנויים בחברה. בפלאפון אנו מסכמים רבעון משמעותי והיסטורי עם זכייה בתדרי דור 5, כאשר היינו הראשונים להשיק את הרשת המסחרית ולהפעילה, זאת לצד השלמת פרישת האתרים בהתאם למתווה משרד התקשורת. בבזק בינלאומי ערכנו בדיקה יזומה בספרי החברה לקראת הכנת הדוחות, בה התגלו יתרות נכסים נטו משנת 2002 ואילך, יידענו את הגורמים הרלוונטיים והקמנו צוות לבחינת הנושא ולשינוי שיטות העבודה והבקרות בחברה".

 

תוצאות YES


שיפור בתזרים המזומנים, יציבות במדדי הרווחיות
והמשך התייעלות תפעולית, לצד עלייה בשיעור מנויי
IP
 
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שלישי לשנת 2020, בהשוואה לרבעון המקביל:

 
 • ההכנסות הסתכמו בכ-313 מיליון שקל
 • יציבות במדדי הרווחיות – הרווח התפעולי הסתכם בכ-18 מיליון שקל לעומת 20 מיליון שקל, הרווח הנקי הסתכם בכ-16 מיליון שקל לעומת רווח של כ-15 מיליון שקל ברבעון המקביל
 • יציבות ב-EBITDA הסתכם בכ-68 מיליון שקל, לעומת EBITDA  של כ-70 מיליון שקל ברבעון המקביל
 • המשך התייעלות תפעולית - ברבעון השלישי נרשם שיפור בהוצאות התפעוליות בסך של כ-19 מיליון שקל לעומת רבעון מקביל
 • גידול בשיעור מנויי IP שעומד כעת על כ-20% מסך מנויי החברה, המהווים למעלה מ-100 אלף מנויים. מתחילת השנה ישנה מגמה חיובית בהצטרפות מנויים חדשים, ל-yes+ ולשירות TV STING שממשיך לצמוח מרבעון לרבעון.
 • שיפור משמעותי בתזרים המזומנים החופשי - הסתכם בתזרים של כ-25 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של כ-40 ברבעון המקביל. מתחילת השנה החברה הציגה איזון תזרימי, והתזרים החופשי החיובי עומד על כ-14 מיליון שקלים
 • ההכנסה הממוצעת למנוי (ARPU) עומדת ברבעון השלישי על כ-187 שקלים
ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-313 מיליון שקל, לעומת כ-334 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של 6.3%. השינוי בהכנסות נבע בעיקר כתוצאה מירידה בהכנסה הממוצעת למנוי, בקיזוז עלייה בהכנסות ממכירת תכנים בתשלום.
 
המשך התייעלות תפעולית - הוצאות הפעילות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-295 מיליון שקל לעומת כ-314 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של 19 מיליון שקל. הירידה בהוצאות הפעילות נובעת בעיקר מהתייעלות בהוצאות הפעלה ושכר.
 
הרווח התפעולי יציב והסתכם ברבעון השלישי בכ-18 מיליון שקל לעומת כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל. 
 
ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם בכ-68 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 21.7%) לעומתEBITDA  של כ-70 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 21%) ברבעון המקביל.
 
הרווח הנקי עלה ברבעון השלישי והסתכם בכ-16 מיליון שקל לעומת כ-15 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של מיליון שקל.
 
 
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל והסתכם ברבעון השלישי בכ-69 מיליון שקל לעומת כ-37 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
תזרים המזומנים החופשי החיובי עלה והסתכם ברבעון השלישי בכ-25 מיליון שקל לעומת תזרים מזומנים חופשי שלילי של  כ-40 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של כ-65 מיליון שקל.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הנוכחי על 187 שקל
בסיס המנויים של yes ברבעון השלישי קטן בכ-1,300 מנויים (מתחילת 2020 גדלה מצבת המנויים בכ-1,400 מנויים). מצבת המנויים של החברה לסוף הרבעון השלישי של שנת 2020 עומדת על כ-556 אלף מנויים. גידול בחדירת ממירי IP בקרב 20% מלקוחות החברה.
 


תוצאות פלאפון


הפעלת רשת דור 5, צמיחה עקבית במנויים
עם כ-30 אלף מצטרפים חדשים, המשך התייעלות תפעולית

 
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שלישי לשנת 2020, בהשוואה לרבעון המקביל:

 
 • המשך צמיחה עקבית במנויים: ברבעון השלישי צורפו כ-30 אלף מנויים אשר פיצו על המשך השחיקה ב- ARPU, מתחילת השנה הצטרפו כ-70 אלף מנויים חדשים
 • השפעת משבר הקורונה באה לידי ביטוי בעיקר בפגיעה בהכנסות הרומינג עקב צמצום הטיסות לחו"ל וכן פגיעה במכירות ציוד קצה בקמעונאות עקב סגירת נקודות מכירה
 • המשך התייעלות תפעולית: ברבעון השלישי נרשמה ירידה בהוצאות התפעוליות בסך של כ-24 מיליון שקלים לעומת רבעון מקביל
 • פלאפון זכתה במכרז משרד התקשורת בתדרים האיכותיים ביותר ובמחיר משתלם
 • פלאפון הייתה הראשונה להשיק רשת דור 5 מסחרית והשלימה את פרישת האתרים בהתאם למתווה משרד התקשורת
 • ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU): עומדת ברבעון השלישי על כ- 55 שקלים
ההכנסות משירותים ברבעון השלישי הסתכמו בכ-396 מיליון שקל, בהשוואה לכ-394 מיליון שקל ברבעון הקודם, גידול של כ-0.5%, ולעומת כ-446 מיליון שקל ברבעון מקביל, קיטון של כ- 11.2%. הקיטון נבע בעיקר מהשפעת משבר הקורונה אשר הביאה לירידה בהכנסות הרומינג אשר קוזזה חלקית על ידי עלייה בהכנסות מזמן אוויר נכנס (במקביל לעליה בדמי השלמת שיחה).
הכנסות מציוד קצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-149 מיליון שקל, בהשוואה לכ-141 מיליון שקל ברבעון הקודם, גידול של כ-5.7%, ולעומת כ-166 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ-10.2%.
סך הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השלישי בכ-545 מיליון שקל, בהשוואה לכ-535 מיליון שקל ברבעון הקודם, גידול של כ-1.9%, ולעומת כ-612 שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ-10.9%.
המשך צמיחה במנויים ברבעון השלישי צורפו כ-30 אלף מנויים. מצבת המנויים של פלאפון עומדת נכון ל-30.09.2020 על כ- 2,406 מיליון מנויים.
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון השלישי על כ-55 שקל.
המשך התייעלות תפעולית – ברבעון השלישי הסתכמו ההוצאות התפעוליות בכ-572 מיליון שקל, לעומת כ-596 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של כ-24 מיליון שקל.
ההפסד התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-27 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
 
 
ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם בכ-120 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 22.0%), לעומת כ-173 מיליון שקל ברבעון המקביל (שיעור EBITDA – 28.3%), ירידה של כ-30.6%.
ההפסד הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-12 מיליון שקל לעומת רווח של כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל.
תזרים המזומנים החופשי השלילי ברבעון השלישי הסתכם בכ-24 מיליון שקל, לעומת תזרים חיובי של כ-52 מיליון שקל ברבעון המקביל.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי הסתכם בכ-143 מיליון שקל, לעומת כ-200 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-28.5%.
 
 

תוצאות בזק בינלאומילאחר סיום הבדיקה היזומה בספרי החברה


עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2020, בהשוואה לרבעון המקביל:
 
 • בזק בינלאומי ערכה מחדש את דוחותיה הודות לבדיקה יזומה של סמנכ"ל הכספים בשל אי התאמות חשבונאיות החל משנת 2002:
אי ההתאמות הביאו לתיקון הדוחות בסכום מצטבר של 184 מיליון שקל. בעקבות התיקון תיקנה החברה את ירידת הערך שנרשמה ב-31.12.19 מ- 102 מיליון שקל, לכ-196 מיליון שקל. ירידת ערך נוספת בגין המנויים הלא פעילים הסתכמה בכ-282 מיליון שקל
 • הכנסות החברה הסתכמו בכ-315 מיליון שקל ברבעון השלישי
 • המשך התייעלות תפעולית, ללא פעולות חד פעמיות, שיפור של כ-16 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל, ירידה של כ-5%
 
ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-315 מיליון שקל לעומת כ-329 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-4.3%. ההפרש בהכנסות נבע מעלייה בהכנסות משירותים עסקיים שקיזז בחלקו את הקיטון מהכנסות אינטרנט, ירידה במכירות ציוד תקשורת לעסקים ומשיחות בינלאומיות.
הוצאות תפעולית (ללא פעולות חד פעמיות) – ההוצאות התפעוליות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-308 מיליון שקל לעומת כ-324 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של כ-5%. הירידה נבעה מקיטון בהוצאות מכירת ציוד ורישוי לעסקים.
הוצאות אחרות נטו - ההוצאות האחרות נטו ברבעון השלישי הסתכמו בכ-282 מיליון שקל לעומת כ-45 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה נבעה בעקבות הערכת שווי שבוצעה לחברה על ידי מעריך שווי חיצוני.
ההפסד התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-275 מיליון שקל לעומת הפסד תפעולי של כ-40 מיליון שקל ברבעון המקביל. בנטרול הוצאות חד פעמיות הסתכם הרווח התפעולי ברבעון הנוכחי בכ-7 מיליון שקל לעומת 5 מיליון שקל ברבעון המקביל
ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם במינוס 233 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 74%-), לעומת כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל (שיעור EBITDA  - 2.1%). בנטרול הוצאות חד פעמית הסתכם ה-EBITDA ב-52 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 16%), לעומת כ-49 מיליון ברבעון המקביל (שיעור EBITDA – 16%)
ההפסד הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-305 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-32 מיליון שקל ברבעון המקביל. בנטרול הוצאות חד פעמית הסתכם ההפסד הנקי בסך של כ-23 מיליון שקל לעומת רווח נקי בסך של 3 מיליון ברבעון המקביל.
 
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי הסתכם בכ-47 מיליון שקל לעומת כ-64 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-26.6%. הקיטון נובע בעיקר משינויים בהון החוזר.
תזרים המזומנים החופשי ברבעון השלישי הסתכם בכ-12 מיליון שקל לעומת כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-25%.
 

מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
ביום שלישי, ה-1.12.2020, תקיים החברה שיחות ועידה טלפוניות באנגלית ובעברית, בנושא הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2020, להלן פרטי ההתקשרות:
 
 1. שיחת ועידה טלפונית באנגלית:
בשעה 17:00, מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הוועידה: 03-918-0609 (אין קוד גישה).
 
 1. שיחת ועידה טלפונית בעברית:
בשעה 18:00, מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הוועידה: 03-918-0610 (אין קוד גישה).
 
הדוחות הכספיים של החברה יפורסמו לפני קיום שיחות הוועידה באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il).
 
הקלטה של שיחת הוועידה באנגלית תעלה לאתר קשרי המשקיעים של החברה תוך יום עסקים אחד מסיום השיחה בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, תקשורת נתונים, ענן ודיגיטל; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין ובאינטרנט; ורשתות תקשורת ארגוניות. למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                              סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                         בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                              דוא"ל: pr@bezeq.co.il

 


יו"ר בזק- גיל שרון, צילום: רמי זרנגר
יו"ר בזק- גיל שרון
צילום: רמי זרנגר