תאריך פרסום: 29/03/2018

קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לשנת 2017
 
קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2017, בהשוואה לשנת 2016:
 
 • ההכנסות הסתכמו בכ- 9.79 מיליארד שקל, ירידה של 2.9%
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 1.24 מיליארד שקל, ירידה של 0.7%
 • ה-EBITDA  הסתכם בכ- 3.83 מיליארד שקל, ירידה של 5.8%
 • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 3.53 מיליארד שקל, דומה לשנת 2016
 • ההשקעות הסתכמו בכ- 1.53 מיליארד שקל, עלייה של 8.1%
 • התזרים החופשי הסתכם בכ- 2.09 מיליארד שקל, ירידה של 6.9%

תל אביב, 29 במרץ 2018 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה מלאה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.
 
עם פרסום הדוחות הכספיים של קבוצת בזק ל-2017 מסר היו"ר הזמני של קבוצת בזק, דוד גרנות, "גיוון הפעילות העסקית בכל תחומי התקשורת, והאסטרטגיה הקבוצתית, במיקוד במוצרים והשירותים האיכותיים ביותר בשוק, תוך מתן שירות מצוין, מאפשר לקבוצת בזק לשמר את המובילות בשוק התקשורת הישראלי. הפעילות הקווית של בזק הצליחה לייצר מקורות הכנסה חדשים לאורך השנים, באמצעות פיתוח שירותים חדשניים למגזר הפרטי והעסקי. במקביל, פלאפון הצליחה להביא לבלימת השחיקה בהכנסות אחרי שנים ארוכות, זאת לצד צמיחה בכל הפרמטרים המרכזיים. החברה מובילה בגיוס מנויים חדשים ושומרת על רווחיות בתקופה של תחרות עזה בשוק הסלולר. yes פועלת בזירה תחרותית שהתגברה מאד אשתקד, והשיקה את מוצר הטלוויזיה על גבי האינטרנט שלה, Sting, לצד יציאה במודל תמחורי חדש, המסייעים לה להתמודד עם האתגרים החדשים. אנו פועלים לאיחוד פעילויות נקודתיות של החברות הבנות, זאת במטרה לייצר סינרגיה שעשויה להביא להפחתה משמעותית בהוצאות, וזאת עוד לפני ביטול ההפרדה המבנית".
 
עוד אמר גרנות: ״התקופה הנוכחית היא ללא ספק מאתגרת ביותר לקבוצת בזק, לא רק בצד העסקי והתחרותי, אלא גם בכל הקשור לנושאי הממשל התאגידי. השפעת החקירות המתנהלות, בין היתר בעניינים הקשורים בבזק,  על נושאי משרה בחברה ועל מבנה הבעלות בה, הן רבות ומורכבות, ודירקטוריון בזק מתייחס לכך במלוא הרצינות. בחודשים האחרונים נעשו פעולות רבות לשיפור הממשל התאגידי בבזק, ואנו נמשיך לעשות כן בנחישות רבה, תוך ראיית כלל מחזיקי העניין של בזק לנגד עינינו. במקביל, הנהלת בזק ואלפי עובדיה, פועלים בהצלחה רבה כדי לאפשר לחברה לפעול ללא כל הפרעות, למרות רעשי הרקע. חשוב לי לציין כי תוצאות 2017 מוכיחות למעלה מכל ספק שבניגוד לאמירות הנפוצות, רפורמת השוק הסיטונאי עובדת באופן מוצלח, התחרות בכל ענף התקשורת ערה ביותר. ביטול ההפרדה המבנית בקבוצת בזק, לא רק שלא תפחית או תשנה מגמה זו, אלא שהיא אף עשויה
 
 לתרום להפחתה נוספת במחירים לצרכן. במקביל, אנו פועלים להאיץ את הפעלת רשת הסיבים האופטיים שלנו בפריסה כלל ארצית. בתיאום עם הרגולטור, נמשיך לנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לשרת את כל מחזיקי העניין בבזק, תוך שימת דגש על הערך ללקוח.״ 
  
 רו"ח יהלי רוטנברג, מנהל כספים ראשי קבוצת בזק, "התוצאות העסקיות לשנת 2017 משקפות את תנאי התחרות המתגברת בכל תחומי פעילותה של הקבוצה מחד, אולם בד בבד משקפות גם את הפרופיל הפיננסי האיתן והנכסים התחרותיים המובהקים של חברות הקבוצה בהיבטי השירות, הבעלות על תשתיות מתקדמות, וההתבססות על כח אדם מקצועי ומיומן. התחזית לשנה הקרובה משקפת את ההיערכות וההתאמות הננקטת בכל זרועות הקבוצה מתוך ראייה ארוכת טווח, הנדרשות על מנת לבסס את מעמדנו כחברת התקשורת המובילה בישראל גם בעידן של שינויים טכנולוגים ומבניים מהירים החלים בו, תוך המשך השאת ערך לבעלי המניות שלנו לאורך זמן."

תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק
 
 • ההכנסות לשנת 2017 הסתכמו בכ- 9.80 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 10.08 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ- 2.9%.  ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 2.46 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.50 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 1.8%.
הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות בכל המגזרים העיקריים של הקבוצה.
 
 • הוצאות השכר לשנת 2017 הסתכמו בכ- 2.005 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.012 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ- 0.3%.  הוצאות השכר ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 505 מיליון שקל בהשוואה לכ- 503 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 0.4%.
 
 • הוצאות הפעלה וכלליות לשנת 2017 הסתכמו בכ- 3.89 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 4.01 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ- 3.0%. הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 1.00 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.03 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 2.4%.
הירידה בהוצאות הפעלה נבעה מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של הקבוצה שהושפעה בין היתר, מיישום באימוץ מוקדם של תקן חשבונאי 15 IFRS .
 
 • הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות, נטו בשנת 2017 הסתכמו בהוצאה של כ- 68 מיליון שקל בהשוואה ל- 0 בשנת 2016. הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בהוצאה של כ- 96 מיליון שקל בהשוואה להוצאה של כ- 33 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
הגידול בהוצאות תפעוליות אחרות נבעה בעיקר מהפסד מירידת ערך מוניטין yes בסך כ- 87 מיליון שקל.
 
 • הוצאות פחת לשנת 2017 הסתכמו בכ- 1.72 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.74 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ- 1.4%. הוצאות פחת ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 427 מיליון שקל בהשוואה לכ- 408 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 4.7%.
הירידה בהוצאות פחת בשנת 2017 נבעה, בין היתר, מקיטון בהפחתת עודפי העלות שנוצרו במסגרת העלייה לשליטה ב- yes.
העלייה בהוצאות פחת ברבעון הרביעי 2017 נבעה מעדכון פחת שנתי בבזק קווי שבוצע ברבעון הרביעי אשתקד.
  
 • הרווח התפעולי לשנת 2017 הסתכם בכ- 2.11 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.32 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ- 9.1%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ- 427 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 532 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 19.7%. 
 
 • ה-EBITDA  לשנת 2017 הסתכם בכ- 3.83 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של (39.1% בהשוואה לכ- 4.06 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 40.3%) בשנת 2016, ירידה של כ- 5.8%. ה-EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ- 854 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 34.7%) בהשוואה לכ- 940 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 37.5%) ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 9.1%. 
 
 • הוצאות מימון, נטו לשנת 2017 הסתכמו בכ- 417 מיליון שקל בהשוואה לכ- 447 מיליון שקל בשנת 2016, ירידה של כ- 6.7%.  הוצאות מימון, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 120 מיליון שקל בהשוואה לכ- 136 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-11.8%.
הירידה בהוצאות מימון נבעה בעיקר מהכנסה בגין שינוי נטו בהתחייבות לתמורה המותנית השנייה בגין רכישת yes בסך כ- 14 מיליון שקל בשנת 2017 לעומת הוצאה בסך כ- 55 מיליון שקל בשנת 2016. הירידה מותנה, בין היתר, בשל גידול בהוצאות מימון בגין שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחברת yes.
 
 • הוצאות מסים לשנת 2017 הסתכמו בכ- 453 מיליון שקל בהשוואה לכ- 625 מיליון שקל בשנת 2016, ירידה של כ- 27.5%.  הוצאות מסים ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 101 מיליון שקל בהשוואה לכ- 210 מיליון שקל  ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 51.9%.
הירידה בהוצאות מסים נבעה בעיקר מכך שבשנת 2016 הוקטן נכס המס והוכרו הוצאות מסים נדחים בסך של כ- 143 מיליון שקל (כ- 79 מיליון שקל ברבעון רביעי 2016) עקב הפחתת שיעור מס החברות.
 
 • הרווח הנקי לשנת 2017 הסתכם בכ- 1.235 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.244 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ- 0.7%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ- 205 מיליון שקל בהשוואה לכ- 185 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 10.8%. 
העלייה ברווח הנקי ברבעון הרביעי 2017 נבעה בעיקר מירידה בהוצאות מסים ומימון כאמור.
 
 • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2017 הסתכם בכ- 3.525 מיליארד שקל, דומה לשנת 2016. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם ב- 842 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 832 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 1.2%.
 
 • ההשקעות לשנת 2017 הסתכמו בכ- 1.53 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.42 מיליארד שקל בשנת 2016, עלייה של כ- 8.1%. ההשקעות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 391 מיליון שקל בהשוואה לכ- 335 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 16.7%.
העלייה בהשקעות נבעה בעיקר מיישום באימוץ מוקדם של תקן חשבונאי 15 IFRS .
 
 • התזרים החופשי לשנת 2017 הסתכם בכ- 2.09 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.25 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ- 6.9%.  התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ- 473 מיליון שקל בהשוואה לכ- 513 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 7.8%.
הירידה בתזרים החופשי נבעה מגידול בהשקעות כאמור.
  
 • החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 9.39 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2017, בהשוואה ל- 9.72 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2016. ביום 31.12.2017 יחס החוב נטו ל- EBITDA  עמד על 2.46 בהשוואה ל- 2.39 ביום 31.12.2016.
 
 •  הודעה בדבר דיבידנדים
ביום 6.3.2018 החליט דירקטוריון החברה לעדכן את מדיניות חלוקת הדיבידנד, באופן בו תחלק החברה לבעלי מניותיה, מדי כחצי שנה, דיבידנד בשיעור של 70% מתוך הרווח החצי שנתי (לאחר מס) על פי הדוחות המאוחדים של החברה.
 
בהתאם לכך, המליץ הדירקטוריון לחלק 70% מהרווח המיוחס לבעלי המניות למחצית השנייה של שנת 2017 בסך 368 מיליון שקל (כ- 0.13 שקל למניה). הדיבידנד כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות וישולם ביום 10.5.2018. היום הקובע לחלוקה הינו ה- 3.5.2018.

תחזית הקבוצה לשנת 2018 
 
בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום, תחזית הקבוצה לשנת 2018 הינה כדלקמן:
 
 • הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.0 מיליארד שקל
 • ה-EBITDA   צפוי להיות כ- 3.9 מיליארד שקל
 • תזרים המזומנים החופשי* של הקבוצה צפוי להיות כ- 1.5 מיליארד שקל
 
נתוני התחזית האמורים כוללים  השפעות של יישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מיום 1.1.2018 בסך של כ- 400 מיליון ש"ח על ה- EBITDA ובסכום זניח על הרווח הנקי.
 נתוני התחזית אינם כוללים השפעות ממימוש זכויות החברה בנכס המקרקעין "סקיה" אשר תלויות באופן התקיימות תנאים שונים בנוגע למכירת הנכס. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהערכות אלו, בתלות במועד רישום רווח ההון בגין מכירת הנכס, סכומו הסופי של רווח ההון אשר תלוי בסכומי האגרות וההיטלים שיחולו על החברה בגין מכירת הנכס, וכן במועד קבלת התשלומים בגין מכירת הנכס.
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה - התחזיות אינן כוללות גם השפעות, ככל שיתרחשו, של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים ו/או חתימה על הסכמים קיבוציים בקבוצה וביטול הפרדה מבנית בקבוצה, ובכלל זה השפעות הליכי המיזוג עם די.בי.אס וכל הכרוך בהם. התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, על המצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2018, וכן בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי לשנת 2017.
 *מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בניכוי מזומנים לרכישת/מכירת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, נטו ובניכוי תשלומים בגין חכירות.תוצאות הפעילות הקווית של בזק
 
מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר, ״התוצאות הכספיות משקפות את הבסיס הפיננסי המוצק של בזק וזאת בסביבה עסקית ורגולטורית דינמית ומשתנה. החברה פנתה אתמול למשרד התקשורת בהצעה למתווה הפעלת שירות הסיבים האופטיים שלה. בזק לוקחת על עצמה את המחוייבות לספק אינטרנט אולטרה מהיר לכל אזור בארץ, ולספק את השירות לטובת כלל אזרחי ישראל.
 
זאת הפעם הראשונה ששירותי ענן ודיגיטל מוצגים כסגמנט נפרד בדוחות בזק. הכנסות תחום זה הוכפלו בתוך חמש שנים ל-230 מיליון שקל, כשאשתקד לבד הם הציגו גידול של 13.3%. נתון זה מעיד על היכולת של בזק לייצר קו הכנסות חדש לגמרי, המאפשר לחברה להתמודד עם השינויים התחרותיים והטכנולוגיים העמוקים שהתרחשו בשוק בשנים האחרונות. בזק מתמקדת בחדשנות, המאפשרת לה להיכנס לתחומי פעילות חדשים בעולמות הטכנולוגיים המתקדמים ביותר. בזק מובילה את תחום האינטרנט של הדברים בישראל, וכבר עשרות אלפי בתים ומאות עסקים עושים שימוש בשירותים החכמים של בזק, כמו גם מספר ערים בישראל. החדשנות בבזק היא במרכז העשייה גם בתחומי התפעול השונים כגון מערכות מידע, שירות לקוחות ובפיתוח ליבת הרשת.
 
במקביל, בענף התקשורת מתקיימת תחרות ערה ביותר, המייצרת ערך של ממש ללקוח, מוזילה את המחירים ומשפרת את השירות. הרפורמות השונות שהוטמעו בשנים האחרונות על בסיס תשתית בזק פועלות היטב,  כשמספר לקוחות הטלוויזיה המקבלים שירות מכלל הספקים על גבי הרשת של בזק כבר חצה את ה-200 אלף. בזק ממשיכה להתייעל כל העת על אף הגידול בבסיס הלקוחות, לרבות אלו של השוק הסיטונאי המסתכמים ב-532 אלף בסוף הרבעון הרביעי.
 
עוד אמרה הנדלר, "עובדי בזק מספקים את השירות האיכותי ביותר בישראל, כפי שנקבע בסקר השירות האחרון של משרד התקשורת, והם מהווים את בסיס הצלחת החברה".
 
 • ההכנסות לשנת 2017 הסתכמו בכ-4.24 מיליארד שקל בהשוואה לכ-4.38 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ-3.2%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ-1.05 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.08 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-3.2%.
הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות משירותי טלפוניה ומשירותי תמסורת, זאת לצד גידול בהכנסות משירותי אינטרנט ומשירותי ענן ודיגיטל.
 
 • הכנסות משירותי טלפוניה לשנת 2017 הסתכמו בכ-1.28 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.39 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ-8.0%. הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ-309 מיליון שקל בהשוואה לכ-331 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-6.6%.
  
הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה מקיטון בהכנסה הממוצעת לקו (ARPL) של כ-5.3% בשנת 2017 וכ-3.6% ברבעון הרביעי 2017 ומקיטון בכ- 4.7% במצבת קווי הטלפון.
 
 • הכנסות משירותי אינטרנט (קמעונאי וסיטונאי) לשנת 2017 הסתכמו בכ-1.54 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.50 מיליארד שקל בשנת 2016, עלייה של כ-2.9%. הכנסות משירותי אינטרנט (קמעונאי וסיטונאי) ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ-397 מיליון שקל בהשוואה לכ-381 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-4.2%. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס קווי האינטרנט שהגיע לכ-1.64 מיליון מנויים, ועל אף הירידה במספר לקוחות האינטרנט הקמעונאיים של החברה.
 
 • הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים לשנת 2017 הסתכמו בכ-975 מיליון שקל בהשוואה לכ-1.07 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ-8.8%. הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ-236 מיליון שקל בהשוואה לכ-272 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של 13.2%.
הירידה בהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים נבעה מקיטון בהכנסות תמסורת מספקי תקשורת.
 
החל מהדוח התקופתי לשנת 2017 מרכזת החברה את ההכנסות תחת קטגוריה חדשה בשם "שירותי ענן ודיגיטל". שירותים אלה מוגדרים כשירותים אפליקטיביים מנוהלים, כאשר התשתית הייעודית מותקנת בליבת הרשת של בזק והלקוח מקושר לאותה תשתית דרך רשת האינטרנט או באמצעות קו תקשורת ייעודי.

 

 

 • הכנסות משירותי ענן ודיגיטל לשנת 2017 הסתכמו בכ-230 מיליון שקל בהשוואה לכ-203 מיליון שקל בשנת 2016, עלייה של כ-13.3%. הכנסות משירותי ענן ודיגיטל ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ-60 מיליון שקל בהשוואה לכ-53 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-13.2%.
העלייה בהכנסות משירותי ענן ודיגיטל נבעה בעיקר מגידול בשירותי מרכזת פרטית וירטואלית (IP CENTREX),  שירותי שיווק ופרסום דיגיטליים, שירותי IOT, שירותים מנוהלים במגזר העסקי ויישומי אבטחת אינטרנט.
 
 • הוצאות ההפעלה לשנת 2017 הסתכמו בכ-677 מיליון שקל בהשוואה לכ-705 מיליון שקל בשנת 2016, ירידה של כ-4.0%. הוצאות ההפעלה ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ-163 מיליון שקל, בהשוואה לכ-180 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של 9.4%. 
הירידה בהוצאות הפעלה נבעה מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של החברה שהושפעה, בין היתר, מיישום באימוץ מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 15.
 
 • הוצאות שכר לשנת 2017 הסתכמו בכ-891 מיליון שקל בהשוואה לכ-898 מיליון שקל בשנת 2016, ירידה של כ-0.8%. הוצאות שכר ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ-223 מיליון שקל בהשוואה לכ-226 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-1.3%.
 
 • הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות, נטו לשנת 2017 הסתכמו בהכנסה של כ-23 מיליון שקל בהשוואה להכנסה של כ-13 מיליון שקל בשנת 2016. הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בהוצאה של כ-6 מיליון שקל בהשוואה להוצאה של כ-34 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
סעיף זה הושפע מקיטון בהפרשה לפרישת עובדים ומנגד מירידה ברווחי הון ממכירת נדל"ן.
  
 • הוצאות פחת לשנת 2017 הסתכמו בכ-728 מיליון שקל בהשוואה לכ-717 מיליון שקל בשנת 2016, עלייה של כ-1.5%. הוצאות פחת ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ-185 מיליון שקל בהשוואה לכ-161 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-14.9%.
העלייה בפחת ברבעון הרביעי נבעה מעדכון פחת שנתי שבוצע ברבעון הרביעי אשתקד.
 
 • הרווח התפעולי לשנת 2017 הסתכם בכ-1.97 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.08 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ-5.1%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ-470 מיליון שקל בהשוואה לכ-481 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-2.3%.
 
 • ה-EBITDA  לשנת 2017 הסתכם בכ-2.70 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.79 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ-3.4%. ה-EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ-655 מיליון שקל בהשוואה לכ-642 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 2.0%. 
 
 • הוצאות מימון לשנת 2017 הסתכמו בכ-403 מיליון שקל בהשוואה לכ-445 מיליון שקל בשנת 2016, ירידה של כ-9.4%. הוצאות המימון ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ-122 מיליון שקל בהשוואה לכ-146 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-16.4%.
  
הירידה בהוצאות מימון נבעה בעיקר מהכנסה בגין שינוי נטו בהתחייבות לתמורה המותנית השנייה בגין רכישת yes בסך כ-14 מיליון שקל בשנת 2017 לעומת הוצאה בסך כ-55 מיליון שקל בשנת 2016.
 
 • הוצאות מסים לשנת 2017 הסתכמו בכ-396 מיליון שקל בהשוואה לכ-399 מיליון שקל בשנת 2016, ירידה של כ-0.8%. הוצאות מסים ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ-88 מיליון שקל בהשוואה לכ-100 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-12.0%.
  
 • הרווח הנקי לשנת 2017 הסתכם בכ-1.17 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.23 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ-4.9%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ-260 מיליון שקל, בהשוואה לכ-235 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-10.6%.
העלייה ברווח הנקי ברבעון הרביעי נבעה מקיטון בהוצאות מימון ומסים כאמור.
 
 • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2017 הסתכם בכ-2.23 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.06 מיליארד שקל בשנת 2016, עלייה של כ-7.8%. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ-587 מיליון שקל בהשוואה לכ-482 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-21.8%.
העלייה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה משינויים בהון החוזר וירידה במס הכנסה ששולם.
 
 • ההשקעות לשנת 2017 הסתכמו בכ-825 מיליון שקל בהשוואה לכ-834 מיליון שקל בשנת 2016, ירידה של כ-1.1%.
ההשקעות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ-226 מיליון שקל בהשוואה לכ-205 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-10.2%. 
 
 • התזרים החופשי לשנת 2017 הסתכם בכ-1.49 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.36 מיליארד שקל בשנת 2016, עלייה של כ-9.7%. התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ-383 מיליון שקל בהשוואה לכ-292 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-31.2%.
 
 העלייה בתזרים החופשי נבעה מעלייה בתזרים מפעילות שוטפת כאמור.
 
 • מספר קווי האינטרנט כולל קווים סיטונאיים הסתכם בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2017 בכ-1.64 מיליון, גידול של כ-27 אלף קווים ביחס לרבעון השלישי 2017. נתון זה משקף גידול רבעוני הגבוה ביותר שנרשם במהלך השנתיים האחרונות. בסיס הקווים הנמכרים במסגרת השוק הסיטונאי ממשיך במגמת צמיחה מהירה והסתכם בכ-532 אלף
 
  קווים, גידול של כ- 48 אלף קווים ביחס לרבעון השלישי 2017. בשנת 2017 כולה גדל מספר לקוחות השוק הסיטונאי בכ- 155 אלף לקוחות.
 
 • במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ-51.5 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ-49.5 מגה ביט לשנייה ברבעון השלישי 2017 וכ-43.4 מגה ביט לשנייה ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 18.7% בהשוואה לרבעון הרביעי אשתקד.
 
 • בהתאם לסיווגים בהכנסות כאמור לעיל, בוצעו תיקונים למפרע בסעיפי קווי טלפוניה פעילים, הכנסה חודשית ממוצעת לקו, והכנסה חודשית ממוצעת למנוי אינטרנט.

 • ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמה בכ-92 שקל, בהשוואה לכ-90 ברבעון השלישי 2017 וכ-90 שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
 
 • מספר קווי טלפון בסוף הרבעון הרביעי 2017 עמד על 1.916 מיליון בהשוואה לכ-1.942 מיליון ברבעון השלישי 2017 וכ-2.010 מיליון ברבעון הרביעי אשתקד.
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון הרביעי של שנת 2017 עמדה על כ-53 שקל בהשוואה לכ-54 שקל ברבעון השלישי 2017 וכ-55 שקל ברבעון הרביעי אשתקד. 


תוצאות פלאפון
 
 פלאפון מסכמת שנה חיובית:
מציגה שיפור בכל הפרמטרים העיקריים ברמה הרבעונית והשנתית: צמיחה במצבת המנויים, יציבות בהכנסות הסלולר ושיפור בתוצאות העסקיות
  
 • יציבות בהכנסות משירותים: קיטון של 0.5% בלבד לעומת רבעון מקביל, השחיקה הנמוכה בשבע השנים האחרונות. ההכנסות השנתיות משירותים הסתכמו ב-1.78 מיליארד שקל לעומת 1.82 מיליארד ב-2016, ירידה זניחה של 2%
 • גידול ב- EBITDA: ה- EBITDA בשנת 2017 הסתכם ב-455 מיליון שקל לעומת כ-412 מיליון שקל בשנה הקודמת, עלייה של 10.4%
 • גידול בתזרים מפעילות שוטפת: הסתכם בכ-605 מיליון שקל לעומת כ-582 מיליון שקל בשנה קודמת, עלייה של כ-4%
 •  גידול ברווח הנקי: הסתכם בכ-95 מיליון שקל לעומת כ-61 מיליון שקל ב-2016, עלייה של כ-55.7% 
 • צמיחה עקבית במנויים: במהלך שנת 2017 הוסיפה פלאפון כ-206 אלף מנויים
 • ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU): עומדת ברבעון הנוכחי על 58 שקל
 
רן גוראון, מנכ"ל פלאפון: "2017 הייתה שנת מפנה בפלאפון והדבר משתקף היטב בדוחות הכספיים. החברה ממשיכה להציג תוצאות עסקיות חיוביות שמשתפרות מרבעון לרבעון ומוכיחות את אסטרטגיית הצמיחה בשנתיים האחרונות. ניתן לראות בבירור כי נבלמה השחיקה בסך ההכנסות עם הישג יוצא דופן ביחס לרבעון המקביל – קיטון של 0.15% בלבד, זאת למרות ירידה ב-ARPU בכלל השוק. בנוסף, אנו רואים המשך צמיחה חזקה בגיוס מנויים עם כ-206 אלף מצטרפים חדשים, הרווח הנקי זינק ועלה ב-55.7% ביחס לשנה הקודמת וב-600% לעומת הרבעון המקביל, זאת תוך כדי המשך צמצום עלויות התפעול וביצוע השקעות".
 
עוד הוסיף גוראון, כי "פלאפון ממוקדת בסלולר ומובילה בכל המדדים: הרשת המהירה ביותר, מותג הסלולר המוביל והחברה שמעניקה את השירות הטוב ביותר. בשנה הנוכחית נמשיך את המגמות שהתחלנו בהם: עולמות ה-IoT, טרנספורמציה דיגיטלית והשלמת תכנית הפריסה של ה- MIMO 4X4. התוצאות בשטח ממצבות את פלאפון כחברה המתקדמת והטובה ביותר בשוק הסלולר בישראל".
 
 • הכנסות החברה משירותים התייצבו כאשר הצמיחה המואצת במנויים הביאה לבלימת השחיקה בהכנסות שאפיינה את השנים האחרונות. ב-2017 הכנסות החברה משירותים הסתכמו בכ-1.78 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.82 מיליארד שקל ב-2016, ירידה זניחה של כ- 2%. ברבעון הרביעי של 2017 ההכנסות הסתכמו בכ-437 מיליון שקל,
  
לעומת כ-439 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 0.5%. השינוי בהכנסות משירותים נבע ממעבר לקוחות קיימים לחבילות זולות יותר הכוללות נפח גלישה רחב ואשר תואמות את מחירי השוק הנוכחיים, אשר קוזז כמעט במלואו מעלייה בהכנסות ממנויים חדשים.

 
 • הכנסות מציוד קצה הסתכמו בשנת 2017 בכ- 764 מיליון שקל בהשוואה לכ- 812 מיליון שקל בשנת 2016, ירידה של כ- 5.9%. ברבעון הרביעי של שנת 2017 ההכנסות הסתכמו בכ-214 מיליון שקל, לעומת כ-213 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 0.5%. הגידול מול הרבעון הרביעי אשתקד הינו בעקבות השקות מכשירים מוצלחות, ובהיבט השנתי השינוי בהכנסות מציוד קצה נבע מביטול מס הקנייה על רכישת מכשירי סלולר באפריל 2017 ומהגידול בתחרות.
 
 • סך הכנסות החברה התייצבו והסתכמו בכ- 2.55 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 2.63 מיליארד שקל ב- 2016, ירידה של כ- 3.2%. ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו ההכנסות בכ-651 מיליון שקל, לעומת כ-652 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-0.15%.
 
 • מצבת המנויים של פלאפון מובילה בצמיחה - במהלך שנת 2017 הוסיפה פלאפון כ-206 אלף מנויים (בנטרול 83 אלף מנויים שנותקו בעקבות סגירת רשת ה-CDMA).
 
 • ה-EBITDA גדלה והסתכמה בכ-455 מיליון שקל (שיעור EBITDA- 17.9%), לעומת כ-412 מיליון שקל בשנה קודמת (שיעור EBITDA- 15.7%), עלייה של כ- 10.4%. ה-EBITDA ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמה בכ-105 מיליון שקל, לעומת כ-85 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 23.5%.
 
 • הרווח התפעולי זינק והסתכם ב-2017 בכ-72 מיליון שקל לעומת כ-32 מיליון שקל בשנה הקודמת, עלייה של כ-125%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-15 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מהמשך צמצום הוצאות התפעול, בין היתר, כתוצאה מאימוץ מוקדם של תקן חשבונאי IFRS15.
 
 • פלאפון ממשיכה בהתאמת מבנה העלויות וצמצום הוצאות התפעול שהסתכמו ב-2017 בכ-2.47 מיליארד שקל לעומת כ-2.6 מיליארד שקל בשנה קודמת, ירידה של כ-4.7% (123 מיליון שקל). ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו הוצאות התפעול בכ-636 מיליון שקל לעומת כ-655 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-2.9%.
 
 • הרווח הנקי עלה בחדות והסתכם ב-2017 בכ-95 מיליון שקל לעומת כ-61 מיליון שקל בשנה קודמת, עלייה חדה של כ- 55.7%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-21 מיליון שקל לעומת כ-3 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-600%.
 
 • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-2017 בכ- 605 מיליון שקל לעומת כ-582 מיליון שקל בשנה הקודמת, עלייה של כ-4%. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי הסתכם בכ-86 מיליון שקל לעומת כ-65 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-32.3%.
 
 • תזרים חופשי הסתכם ב-2017 בכ- 296 מיליון שקל לעומת כ-341 מיליון שקל בשנה הקודמת, ירידה של כ- 13.2%. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי הסתכם בכ-10 מיליון שקל, לעומת כ-2 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-400%.  ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הנוכחי על 58 שקל.

תוצאות בזק בינלאומי
 
תוצאות טובות לבזק בינלאומי ברבעון הרביעי ובשנת 2017:
 • הכנסות החברה בשנת 2017 וברבעון הרביעי שומרות על רמתן הגבוהה והסתכמו בכ-1.5 מיליארד שקל ובכ-379 מיליון שקל בהתאמה.
 • זינוק של כ-23% בהכנסות החברה מפעילות פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) לעומת שנה קודמת ושל כ-20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
 • גידול של כ-2% ברווח הנקי לעומת שנה קודמת.
 • גידול של 3% בתזרים המזומנים השוטף של החברה לעומת שנה קודמת.
 • הצלחה גדולה לשירותי הגנת ה-Cyber ללקוחות הפרטיים – עם למעלה מחצי מיליון שירותי הגנת סייבר שנמכרו ללקוחות בשנת 2017.
מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "בשנת 2017 המשכנו ביישום אסטרטגיית הגנת הסייבר של החברה, Cyber as a Service אותה אנו מובילים בישראל. החדשנות אותה אנו מקדמים עבור לקוחותינו הפרטיים והעסקיים בארץ ובחו"ל, בולטת על רקע התחרות החריפה עימה אנו מתמודדים בשווקי הפעילות השונים ומוסיפה ערך משמעותי וייחודי ללקוחותינו".
ההכנסות בשנת 2017 שומרות על רמתן הגבוהה והסתכמו בכ-1.537 מיליארד שקל לעומת כ-1.548 מיליארד שקל בשנת 2016, קיטון של כ-0.7%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ-379 מיליון שקל לעומת כ-392 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-3.3%.
 
בנטרול הכנסות מהעברת שיחות בין מפעילים בעולם ("Hubbing"), מציגה בזק בינלאומי גידול בהכנסות של כ-1.2% לעומת שנה קודמת. גידול זה נובע מן הגידול המתמשך בהכנסות החברה מפעילות פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) בקיזוז השחיקה בהכנסות מפעילות השיחות הבינלאומיות.
 
השחיקה החדה בפעילות השיחות הבינלאומיות ובפעילות העברת שיחות בין מפעילים בעולם ("Hubbing"), השפיעה גם על מדדי הרווחיות:
 
 • הרווח התפעולי בשנת 2017 הסתכם בכ-174 מיליון שקל לעומת כ-176 מיליון שקל בשנה הקודמת, קיטון של כ-1.1%. ברבעון הרביעי של שנת 2017 הרווח התפעולי הסתכם בכ-41 מיליון שקל לעומת כ-47 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-12.8%.
 
 • ה-EBITDA בשנת 2017 הסתכם בכ-309 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 20.1%), לעומת כ-313 מיליון שקל בשנת 2016 (שיעורEBITDA  - 20.2%), קיטון של כ-1.3%. ברבעון הרביעי של שנת 2017 ה-EBITDA הסתכם בכ-76 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 20.1%), לעומת כ-81 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד (שיעור EBITDA  - 20.7%), קיטון של כ-6.2%.
 
 • הרווח הנקי בשנת 2017 הסתכם בכ-127 מיליון שקל לעומת כ-125 מיליון שקל בשנת 2016, גידול של כ-1.6%. ברבעון הרביעי של שנת 2017 הרווח הנקי הסתכם בכ-31 מיליון שקל לעומת כ-33 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-6.1%.
  
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2017 הסתכם בכ-277 מיליון שקל לעומת כ-269 מיליון ש"ח בשנת 2016 גידול של כ-3%. ברבעון הרביעי של שנת 2017 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-82 מיליון שקל לעומת כ-86 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-4.7%.
 
 • תזרים המזומנים החופשי בשנת 2017 הסתכם בכ-138 מיליון שקל לעומת כ-150 מיליון שקל בשנת 2016, קיטון של כ-8%. ברבעון הרביעי של שנת 2017 תזרים המזומנים החופשי הסתכם בכ-47 מיליון שקל לעומת כ-61 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-23%. 

תוצאות yes
 
 
רון אילון, מנכ"ל yes: "שוק הטלוויזיה נמצא בעיצומה של תחרות עזה הנחלקת לשירותי פרמיום ושירותי     low-cost, וגם בתקופה זו yes  ממשיכה להוביל את השוק, עם הצעת ערך חדשה שהשקנו לאחרונה, yes ULTIMATE, המאפשרת במחיר אחיד לכלל הלקוחות- קיימים וחדשים- לקבל הרבה יותר ולשלם פחות עבור התוכן הטוב בישראל, שירות לקוחות בלתי מתפשר וחדשנות מוצרית מנצחת".
                                                                                              
 • ההכנסות בשנת 2017 הסתכמו בכ- 1.65 מיליארד שקל לעומת 1.75 מיליארד שקל בשנת 2016, ירידה של כ- 5.4%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 404 מיליון שקל לעומת כ- 438 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 7.8%. עיקר הירידה כתוצאה מקיטון במצבת הלקוחות ומשחיקה בהכנסה ממוצעת למנוי.
 
 • הרווח התפעולי בשנת 2017 הסתכם בכ- 163 מיליון שקל לעומת 264 מיליון שקל בשנת 2016, ירידה של 38.3%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ- 27 מיליון שקל לעומת כ- 68 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 60.3%. עיקר הירידה נובע מהקיטון בהכנסות.
 
 • ה- EBITDA בשנת 2017 הסתכם בכ- 448 מיליון שקל (שיעור  EBITDA – 27.2%) לעומת 560 מיליון שקל בשנת 2016 (שיעור  EBITDA – 32.1%), ירידה של 20.0%. ה-EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ- 99 מיליון שקל  לעומת כ- 139 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 28.8%.
 
 • הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים לשנת 2017 הסתכם בכ- 92 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 206 מיליון שקל בשנת 2016, ירידה של כ- 55.3%. הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ- 15 מיליון שקל, ירידה של 77.6% לעומת הרווח ברבעון הרביעי אשתקד. הירידה ברווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים נובעת מהירידה ברווח התפעולי ומעליה בהוצאות המימון בעיקר עקב שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים.
 
 • ההפסד הנקי לשנת 2017 הסתכם בכ- 244 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 68 מיליון שקל בשנת 2016, הגידול בהפסד הנקי נובע בעיקר מהפחתת נכס המס במלואו בקיזוז ירידה בהוצאות מימון בתוצאה מהמרת הלוואות הבעלים להון. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם בכ- 11 מיליון שקל  לעומת רווח נקי של כ- 395 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון הנובע בעיקר מרישום נכס מס נדחה ברבעון המקביל.
 
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2017 ירד בכ 31.6% והסתכם בכ- 430 מיליון שקל בהשוואה לתזרים של כ- 629 מיליון שקל בשנת 2016. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ- 95 מיליון שקל בהשוואה לכ- 207 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ 54.1%. הירידה השנתית בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מירידה ברווח תזרימי תפעולי ומגידול בזכויות השידור.
 
ה- ARPU ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ- 226 שקל לעומת כ- 237 שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ- 4.6%.
 
בסיס המנויים של yes ברבעון הרביעי של שנת 2017 ירד בכ- 9,300 מנויים והגיע למצבת של כ- 587 אלף מנויים.
 
מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר דוד גרנות, מ"מ זמני ליו"ר הדירקטוריון, ומר יהלי רוטנברג, סמנכ"ל כספים, ביום חמישי, 29 במרץ 2018, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' מקומי:  03-918-0687
מס' בינלאומי: 972-3-918-0687
 
שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://ir.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה- 4 באפריל 2018. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' מקומי: 03-925-5921
מס' בינלאומי: 972-3-925-5921
 
אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, תקשורת נתונים, ענן ודיגיטל; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין ובאינטרנט; ורשתות תקשורת ארגוניות. למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                              סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                         בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                              דוא"ל: pr@bezeq.co.il