קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2018

תאריך פרסום: 20/11/2018

קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2018

 
קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השלישי 2018, בהשוואה לרבעון השלישי 2017:
 
  • ההכנסות הסתכמו בכ- 2.30 מיליארד שקל, ירידה של 4.7%
  • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 234 מיליון שקל, ירידה של 27.3%
  • ה-EBITDA  הסתכם בכ- 976 מיליון שקל, ירידה של 0.4%
  • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 883 מיליון שקל, ירידה של 10.1%
  • ההשקעות הסתכמו בכ- 412 מיליון שקל, עלייה של 16.7%
  • התזרים החופשי הסתכם בכ- 374 מיליון שקל, ירידה של 44.8%
 
 
תל אביב, 20 בנובמבר 2018 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2018.
 
שלמה רודב, יו"ר בזק, "אנו ממשיכים להתקדם ביישום תכנית אסטרטגית חדשה של קבוצת בזק, המקיפה את הפעילויות בכל החברות. התכנית נותנת מענה לאתגרים עימם מתמודדת הקבוצה ולצרכים העתידיים המתהווים בסביבת שוק התקשורת, זאת בתוך המגבלות הרגולטוריות המורכבות המוטלות על החברה. לאחרונה, פתחנו במו"מ עם ועדי העובדים בחברות הבנות על מנת לאפשר, בהסכמה, מהלכי התייעלות בחברות הבנות, yes, פלאפון ובזק בינלאומי, מתוך הבנה כי יש צורך בהתייעלות לאור מצב השוק, החברות, הדרישות להשקעות גדולות בתשתיות ורמת התחרותיות בשוק. במקביל, אנו מקדמים בבזק קווי המשך פרישה של עובדים, בהתאם לתנאי ההסכם הקיבוצי. בנוסף, החברה מנהלת תהליך בחינה מסודר להקמת תשתית אינטרנט אולטרה מהירה מבוססת סיבים אופטיים, תוך הידברות עם הרגולטור. לבזק יש תשתית תקשורת מצויינת, המספקת קצבים גבוהים לכל בית בישראל, מקריית שמונה ועד אילת. כפי שהתרחש בעבר, גם כעת בזק היא היחידה שיכולה לקדם את ישראל לרשת התקשורת של הדור הבא בפריסה כלל ארצית וזאת בזכות המצויינות של החברה ופריסתה בכל רחבי ישראל".
 
רו"ח יהלי רוטנברג, מנהל כספים ראשי קבוצת בזק, "תוצאות הרבעון משקפות את השפעת סביבת התחרות המתגברת, כאשר החברה החלה בביצוע מספר מהלכים משמעותיים אשר יישאו פירות לאורך זמן. יחד עם זאת, מתחילת 2018 החברה מציגה יציבות ברווחיות כפי משתקף ב- Adjusted EBITDA, גם ללא השפעת IFRS 16, בין היתר, כתוצאה מירידה בהוצאות התפעול. 
 
 
תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק
 
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ- 2.30 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.42 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 4.7%. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות כל מגזרי הקבוצה העיקריים. 
 
הוצאות השכר ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ- 494 מיליון שקל בהשוואה לכ- 502 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 1.6%.
 
הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ- 815 מיליון שקל בהשוואה לכ- 956 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 14.7%. הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16, במסגרתו הוצאות השכירות, המתייחסות לנכסים מושכרים בחכירה תפעולית, מוכרות כנכסים. כמו-כן, נרשמה ירידה בהוצאות ציוד קצה, שיווק וכלליות.
 
הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בהוצאה של כ- 16 מיליון שקל   בהשוואה להכנסה של כ- 23 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. סעיף זה הושפע בעיקר מרישום רווחי הון בבזק קווי בגין מכירת נדל"ן בסך כ-1 מיליון שקל ברבעון השלישי 2018 לעומת כ- 45 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
הוצאות פחת ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ- 547 מיליון שקל בהשוואה לכ- 436 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 25.5%. העלייה בהוצאות פחת נבעה בעיקר מהפחתת נכסי זכויות שימוש כתוצאה מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מה- 1.1.2018.
 
מדדי הרווחיות ברבעון השלישי 2018 הושפעו מהירידה בהכנסות ומירידה ברווחי הון כאמור.
 
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ- 429 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 544 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 21.1%. ה-EBITDA  ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ- 976 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 42.4%) בהשוואה לכ- 980 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 40.6%) ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 0.4%. 
 
הוצאות מימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ- 109 מיליון שקל בהשוואה לכ- 94 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 16.0%. העלייה בהוצאות מימון נבעה בעיקר מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מה- 1.1.2018.
 
הוצאות מסים ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ- 85 מיליון שקל בהשוואה לכ- 128 מיליון שקל  ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 33.6%. הירידה בהוצאות מסים נבעה מקיטון ברווח החייב במס ומהפחתת שיעור מס החברות מ- 24% ל- 23% החל משנת 2018.
 
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ- 234 מיליון שקל בהשוואה לכ- 322 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 27.3%.  הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהירידה ברווח התפעולי אשר קוזזה בחלקה ע"י הקיטון בהוצאות מסים.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם ב- 883 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 982 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 10.1%. הירידה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מקיטון ברווחיות ומשינויים בהון חוזר בחברת yes ובחברת פלאפון.
 
ההשקעות ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ- 412 מיליון שקל בהשוואה לכ- 353 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 16.7%.
 
התזרים החופשי ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ- 374 מיליון שקל בהשוואה לכ- 677 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 44.8%. הירידה בתזרים החופשי נבעה בעיקר מהירידה בתזרים מפעילות שוטפת ומהגידול בהשקעות כאמור.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 9.02 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2018, בהשוואה ל- 8.97 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2017. ביום 30.9.2018 יחס החוב נטו ל- EBITDA  עמד על 2.42 בהשוואה ל- 2.29 ביום 30.9.2017.

 
תחזית הקבוצה לשנת 2018 
 
להלן תחזית קבוצת בזק כפי שפורסמה בדוחות השנתיים של החברה ליום 31.12.2017 אשר הינה ללא שינוי נכון למועד פרסום הדוח לרבעון השלישי של שנת 2018.
 
  • הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.0 מיליארד שקל
  • ה-EBITDA   צפוי להיות כ- 3.9 מיליארד שקל
  • תזרים המזומנים החופשי* של הקבוצה צפוי להיות כ- 1.5 מיליארד שקל
 
נתוני התחזית האמורים כוללים השפעות של יישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מיום 1.1.2018 בסך של כ- 400 מיליון ש"ח על ה- EBITDA ובסכום זניח על הרווח הנקי.
נתוני התחזית אינם כוללים השפעות ממימוש זכויות החברה בנכס המקרקעין "סקיה" אשר תלויות באופן התקיימות תנאים שונים בנוגע למכירת הנכס. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהערכות אלו, בתלות במועד רישום רווח ההון בגין מכירת הנכס, סכומו הסופי של רווח ההון אשר תלוי בסכומי האגרות וההיטלים שיחולו על החברה בגין מכירת הנכס, וכן במועד קבלת התשלומים בגין מכירת הנכס.
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, אך - התחזיות אינן כוללות השפעות של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים ו/או חתימה על הסכמים קיבוציים בקבוצה וביטול הפרדה מבנית בקבוצה, ובכלל זה השפעות הליכי מיזוג בתוך הקבוצה וכל הכרוך בהם. התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, על המצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2018, וכן בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי לשנת 2017.
 
 *מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בניכוי מזומנים לרכישת/מכירת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, נטו ובניכוי תשלומים בגין חכירות.
 
  


תוצאות הפעילות הקווית של בזק
 
מנכ"ל בזק, דודו מזרחי, "עם כניסתי לתפקיד, מצאתי חברה שעברה, ועדיין עוברת, תהליכי שיפור מרחיקי לכת בכל היבטי הממשל התאגידי והציות. כל יחידות החברה עוסקות במחר – איתור ופיתוח מנועי צמיחה חדשים, מינוף נכסיה ועוצמותיה של החברה, והמשך חתירה לשיפור וייעול של כל תהליכי העבודה בחברה. בזק תמשיך ותספק את השירותים המתקדמים ביותר, בטכנולוגיה החדשנית ביותר, תוך שמירה על רמת השירות הגבוהה בענף. בימים אלו אנו עוסקים בגיבוש מתווה שיאפשר השקה של שירותי אינטרנט בקצבים אולטרה מהירים, מתוך מחויבות עמוקה ללקוחות החברה ולקידום תשתיות התקשורת בישראל. בכפוף להסכמות עם גורמי הרגולציה, בזק תמשיך ותשקיע את סכומי העתק הנדרשים לשם כך, כשם שעשתה זו בעבר עם השקת רשת ה–NGN שהייתה ועודנה, אחת הדוגמאות הבודדות בעולם לרשת גישה בקצבים גבוהים בפריסה כלל ארצית".
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-1.043 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.061 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-1.7%. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מקיטון בהכנסות משירותי טלפוניה,  זאת לצד גידול בהכנסות משירותי אינטרנט ומשירותי ענן ודיגיטל.
 
הכנסות משירותי אינטרנט (קמעונאי וסיטונאי) ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-401 מיליון שקל בהשוואה לכ-386 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-3.9%. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מגידול של כ-3.4% במספר קווי האינטרנט שהגיע לכ-1.66 מיליון מנויים וגידול בהכנסה ממוצעת למנוי קמעונאי של כ-3.3%.
 
הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-282 מיליון שקל בהשוואה לכ-318 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-11.3%. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה מקיטון בהכנסה הממוצעת לקו (ARPL) של כ-5.6% ומקיטון של כ-5.1% במצבת קווי הטלפון.
 
הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-243 מיליון שקל, בהשוואה לכ-244 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-0.4%.
 
הכנסות משירותי ענן ודיגיטל ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-69 מיליון שקל בהשוואה לכ-57 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-21.1%. העלייה בהכנסות משירותי ענן ודיגיטל נבעה בעיקר מגידול בשירותי סייבר ושירותי מרכזת פרטית וירטואלית (HIPT).
 
הוצאות ההפעלה ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-143 מיליון שקל, בהשוואה לכ-183 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של 21.9%. הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות שכירות מבנים ושכירות רכבים אשר הוכרו כנכס כתוצאה מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מה- 1.1.2018. כמו כן ישנה ירידה בהוצאות פרסום ובדמי קישוריות למפעילי תקשורת.
 
הוצאות שכר ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-233 מיליון שקל בהשוואה לכ-224 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-4.0%. הגידול בהוצאות שכר נבע בעיקר מעליית שכר על פי הסכמים קיבוציים.

הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-2 מיליון שקל בהשוואה לכ-24 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. השינוי בסעיף זה נבע בעיקר מרישום רווחי הון בגין מכירת נדל"ן בסך כ-1 מיליון שקל ברבעון השלישי 2018 לעומת כ- 45 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
הוצאות פחת ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ-218 מיליון שקל בהשוואה לכ-186 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-17.2%. העלייה בפחת נבעה בעיקר מהפחתת נכסי זכויות שימוש כתוצאה מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מה- 1.1.2018.
 
מדדי הרווחיות ברבעון השלישי 2018 הושפעו מהירידה בהכנסות ומירידה ברווחי הון כאמור.
 
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ-451 מיליון שקל בהשוואה לכ-492 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-8.3%. ה-EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ-669 מיליון שקל בהשוואה לכ-678 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-1.3%. 
 
הוצאות מימון ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-113 מיליון שקל בהשוואה לכ-107 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-5.6%.
 
הוצאות מסים ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-81 מיליון שקל בהשוואה לכ-109 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-25.7%. הירידה בהוצאות מסים נבעה מקיטון ברווח החייב במס ומהפחתת שיעור מס החברות מ- 24% ל- 23% החל משנת 2018.
  
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ-257 מיליון שקל, בהשוואה לכ-276 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-6.9%. הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהירידה ברווח התפעולי אשר קוזזה בחלקה ע"י הקיטון בהוצאות מסים.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ-583 מיליון שקל בהשוואה לכ-573 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-1.7%. העלייה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מהשפעת אימוץ מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16.
 
ההשקעות ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-233 מיליון שקל בהשוואה לכ-170 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-37.1%.
 
התזרים החופשי ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ-330 מיליון שקל בהשוואה לכ-449 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-26.5%. הירידה בתזרים החופשי נבעה בעיקר מהעלייה בהשקעות כאמור ומקיטון בסך של כ-38 מיליון שקל בתמורה ממכירת נדל"ן.
 
מספר קווי האינטרנט כולל קווים סיטונאיים הסתכם בסוף הרבעון השלישי של שנת 2018 בכ-1.66 מיליון, דומה לרבעון השני 2018. בסיס הקווים הנמכרים במסגרת השוק הסיטונאי ממשיך במגמת צמיחה והסתכם בכ-617 אלף קווים, גידול של כ-17 אלף קווים לעומת הרבעון הקודם. בשנה האחרונה גדל מספר לקוחות השוק הסיטונאי בכ-133 אלף לקוחות.
  
במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ-57.4 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ-55.4 מגה ביט לשנייה ברבעון השני 2018 וכ-49.5 מגה ביט לשנייה ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 16.0% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד.
 
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמה בכ-93 שקל, דומה לרבעון השני 2018 ובהשוואה לכ-90 שקל ברבעון השלישי אשתקד.
 
מספר קווי טלפון בסוף הרבעון השלישי 2018 עמד על כ- 1.843 מיליון, בהשוואה לכ-1.865 מיליון בסוף הרבעון השני 2018 וכ-1.942 מיליון בסוף הרבעון השלישי אשתקד.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון השלישי של שנת 2018 עמדה על כ-51 שקל, בהשוואה ל- 52 שקל ברבעון השני 2018 וכ-54 שקל ברבעון השלישי אשתקד.