תכנון תשתיות תקשורת בבית חדש

בונים בית חדש? מזל טוב ובהצלחה!

מומלץ לפנות אלינו בזמן תכנון הבית ולפני בנייתו, כדי לתאם את התשתית הנדרשת למתן שרותי תקשורת.
תקנות התכנון והבניה ( בקשה להיתר , תנאי ואגרות )  תש"ל – 1970, מגדירות מה הן הפעולות והתשתיות שעל בעל ההיתר לבצע בבניין על מנת לעמוד בדרישות התקנון .

בהתאם לתקנות הנ"ל, על בעל ההיתר להתקין את תשתיות התקשורת בבניין עד לגבולותיו החיצוניים של הנכס.
בעל ההיתר יתאם עם בזק את תוכניות תשתית התקשורת בבניין. ניתן להוריד באתר זה את הטפסים הרלוונטיים.
תשתית התקשורת יכולה לכלול: ארון תקשורת, תיבה להתקנת אביזר תקשורת, מוביל תת קרקעי ואביזרי חיבור .
החיבור לרשת בזק הציבורית מתבצע בד"כ במתקן (ארון חלוקה/גוב או מתקן אחר), ומותקן בגבול הנכס או במקום אחר בהתאם לדרישות בזק .

עובד תצפי"ת ינחה וידריך את הקבלן או היזם בכל המידע הדרוש. ההנחיות יכללו:

 
  • אישור תכניות תשתית התקשורת בבניין
  • אופן ומקום ההתחברות לרשת הבזק הציבורית
  •  שימוש באביזרי תשתית המאושרים  ע"י חב' בזק
  • יעוץ בנושא התקנת התשתית, הכולל גם המלצות הנובעות מההתפתחות הטכנולוגית נכון למועד מתן הייעוץ
     
כמו כן, עובד התצפי"ת יבדוק ויפקח במהלך הביצוע, ויערוך ביקורת בגמר ביצוע העבודה לשם מתן אישור לחיבור הבניין לרשת בזק הציבורית.

אישור בזק, כי תשתיות התקשורת בוצע בהתאם לנדרש, הוא תנאי לקבלת טופס אכלוס מהרשות המקומית ותנאי למתן שירותי תקשורת לתקנון ע"י בזק.