תנאים כלליים לשימוש במערכות בזק באינטרנט

תנאים כלליים לשימוש במערכות בזק באינטרנט

1. 1.1 ידוע לי, שבזק מאפשרת ללקוחותיה לעשות שימוש במערכות שלה ו/או לקבל ממנה שירותים מסוימים, באמצעות האינטרנט.

1.2 אני מעוניין להירשם כמשתמש באתר האינטרנט המאפשר שימוש במערכות ו/או בשירותים, כאמור (להלן: " אתר האינטרנט "), ומבקש כי בזק תאפשר לי, לפי בקשות שאעביר מעת לעת, לעשות שימוש בכל המערכות ו/או השירותים שבזק מספקת או תספק באינטרנט.

1.3 ידוע לי, כי כתנאי לקבלת שירות ספציפי כלשהו, תהא בזק רשאית לדרוש ממני להגיש, בנוסף לבקשתי זו, בקשה נפרדת שבמסגרתה יהא עליי להסכים ולאשר את תנאי השימוש הספציפיים שנקבעו על ידה ביחס לאותו שירות.

2. אני מסכים, כי ביחס לכל המערכות ו/או השירותים בהם אבקש להשתמש, יחולו התנאים המפורטים להלן:

2.1 2.1.1 בזק תיתן לי שם משתמש ותאפשר לי לבחור סיסמה (ביחד, להלן: " קוד הזיהוי "), שיהיו ייחודיים לי ויזהו את מספר המשתמש שיינתן לי לצורך השימוש במערכות ו/או בשירותים, איזה מהם. הסיסמה תהיה ניתנת לשינוי על ידי, לפי נהלים שבזק תקבע, על פי שיקול דעתה.

2.1.2 ידוע לי, כי לשירותים ו/או למערכות מסוימים, אשר ייקבעו על יד בזק לפי שיקול דעתה הבלעדי, תתאפשר הכניסה רק על ידי שימוש בשני מרכיבי קוד הזיהוי.

2.1.3 הנני מסכים לכך שבמקרה שאבקש להשתמש גם בשירותים עסקיים וגם בשירותים פרטיים, תהא בזק רשאית לספק לי סיסמה נפרדת לכל אחד מסוגי השירותים.

2.2 2.2.1 ידוע לי, כי קיים סיכון של חדירה למספר הלקוח שלי במערכת המחשבים של בזק ושימוש לרעה ביכולת זו, אם קוד הזיהוי יגיע לידיעת גורמים בלתי מוסמכים.

אי לכך, אני מתחייב לשמור על הסיסמה בסודיות מלאה מפני כל צד שלישי שהוא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח את אי חשיפתו לגורם בלתי מוסמך.

2.2.2 אני משחרר את בזק מכל אחריות כתוצאה מדליפת מידע אודות קוד הזיהוי, ומסכים, כי כל מידע שיגיע לידיעת צד שלישי כלשהו כתוצאה מדליפה כאמור, ייחשב כמידע שהגיע לידיעת אותו צד שלישי בהסכמתי.

2.3 אם יתעורר בלבי חשד סביר לפריצה למערכת המחשב ממנו נעשית ההתקשרות למערכות או אם אחשוד כי נעשה שימוש לרעה או השחתה של אותה מערכת מחשב, אודיע על כך מיידית לבזק.

2.4 אני מתחייב, כי אם וכאשר יונהג השימוש בחתימה אלקטרונית במסגרת השימוש במערכות:

2.4.1 אנקוט בכל האמצעים הסבירים לשם שמירה על אמצעי החתימה הדרושים להפקת חתימתי האלקטרונית ולמניעת שימוש בהם בלי הרשאתי.

2.4.2 אודיע לבזק ולגורם המאשר את החתימה האלקטרונית מייד לכשייוודע לי כי נפגעה שליטתי באמצעי החתימה הדרושים להפקת חתימתי האלקטרונית.

2.4.3 אנקוט בכל האמצעים הסבירים למסירת מידע נכון ומלא הדרוש לגורם המאשר את החתימה האלקטרונית, לשם ביצוע תפקידיו.

2.5 אני מסכים, כי אם תתגלה תקלה בתוכנה או במערכת המחשב שלי כתוצאה מהתקשרות למערכות, לא תהיה בזק אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאות אחרות כלשהן.

2.6 האמור במסמך זה אינו גורע מכל חסינות, פטור ו/או הגבלת אחריות המוקנים ו/או שיוקנו לבזק על פי כל דין.

2.7 2.7.1 אין בעובדה כי בזק מאפשרת לי לעשות שימוש במערכת כלשהי מבין המערכות, לרבות במהלך תקופת ניסוי של אותה מערכת, כדי לחייב את בזק להמשיך ולאפשר לי את השימוש במערכת זו גם לאחר מכן.

2.7.2 בלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מסכים, כי אם לאחר תקופת ניסוי של מערכת כלשהי, תחליט בזק, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר שימוש במערכת זהה או דומה, הרי שבזק תהא רשאית לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את מאפייני המערכת החדשה ואת תנאי השימוש בה, לרבות מחיר השימוש במערכת.

2.8 אני מסכים, כי לבזק תהא זכות לגבות עמלה בגין שימוש בשירותים ו/או במערכות, איזה מהם, זאת בכפוף לכך שהדבר יצוין מפורשות בתהליך ההרשמה לשירות הרלבנטי או שתימסר לי על כך הודעה 30 ימים מראש לפחות.

2.9 בזק תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להגדיר בכל עת, עבור כל משתמש במערכת כלשהי מבין המערכות, את רמת ההרשאה לשימוש בה.

2.10 אהיה רשאי להפסיק את השימוש בשירותים ו/או במערכות, איזה מהם, במתן הודעה בכתב לבזק, והביטול ייכנס לתוקפו לכל המאוחר תוך 6 ימי עבודה ממועד מתן הודעה כאמור.

2.11 בזק תהיה רשאית, מסיבות טכניות או מכל סיבה אחרת, להפסיק או להשעות בכל עת את השימוש במערכות, איזה מהן, וכן בכל חלק של מערכת.

2.12 ביחס לכל אחד מקווי הטלפון ו/או השירותים שפורטו על ידי בטופס הבקשה להצטרפות ואשר עליהם מנוי גורם אחר (היינו: שאיננו אני), תחולנה, בנוסף להוראות המפורטות לעיל או במקומן, על פי המקרה, ההוראות הבאות:

2.12.1 אהיה רשאי לעשות שימוש במערכות, איזה מהן, בכפוף לכך שהמנוי הרשום על קו הטלפון, ייתן הסכמתו לכך, בחתימתו על טופס הבקשה להצטרפות. המנוי הרשום על הקו או השירות יהא רשאי לחזור בו בכל עת מהסכמתו האמורה, ובמקרה כזה, תהא לו הזכות לעשות בעצמו שימוש במערכות ביחס לאותו קו טלפון, בעוד שלי הדבר לא יתאפשר.

2.12.2 משך פרק הזמן בו אוכל לעשות שימוש במערכות ביחס לקו הטלפון או השירות יהיה ככל שיסכים לו המנוי הרשום על אותו קו.

2.12.3 במהלך פרק הזמן בו אהיה רשאי לעשות שימוש במערכות, יהיה גם המנוי הרשום על קו הטלפון או השירות רשאי לעשות כן, ללא צורך בהסכמתי.

2.13 ביחס לכל אחד מקווי הטלפון ו/או השירותים שפורטו על ידי בטופס הבקשה להצטרפות ואשר עליהם מנויים גורמים נוספים מלבדי, תחולנה, בנוסף להוראות המפורטות לעיל או במקומן, על פי המקרה, ההוראות הבאות:

2.13.1 בזק תאפשר לי לעשות שימוש במערכות, איזה מהן, רק בהסכמת כל יתר המנויים הרשומים על קו הטלפון או השירות, בחתימתם על טופס הבקשה להצטרפות.

2.13.2 הפסקת השימוש במערכות, איזה מהן, תיעשה על פי בקשה של אחד או יותר המנויים הרשומים על קו הטלפון או השירות.

2.13.3 ידוע לי, כי גם יתר המנויים הרשומים על קו הטלפון יהיו רשאים לעשות שימוש במערכות, ואני מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בזק, בגין כל נזק שייגרם לי עקב שימוש כאמור במערכות כאמור, לרבות פגיעה בפרטיותי.

2.14 ידוע לי כי ביחס לקווי טלפון שעליהם מנויים תאגידים, אוכל לעשות שימוש בשירותים ו/או במערכות רק בכפוף להגשת בקשה מתאימה ובהתאם לתנאים הכלולים בה.

2.15 בזק תהיה רשאית לשנות את התנאים הכלולים במסמך זה, כל זאת ובלבד שתימסר לי על כך הודעה, לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני או אתר האינטרנט, 14 ימים לפחות קודם לכניסת השינוי לתוקפו.

3. אני מצהיר, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס הבקשה להצטרפות נכונים, ומסכים לכך שאם יתגלו אי דיוקים בפרטים האמורים, תהא בזק רשאית לבטל, לאלתר ובלי ליתן לי הודעה מוקדמת, את הרישום שלי כמשתמש באתר האינטרנט, ולי לא תהא כלפי בזק ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

4. אני מצהיר, כי קראתי את התנאים הרשומים במסמך זה, ואני מסכים ומתחייב לפעול על פיהם.

5. אני מתחייב לעדכן את בזק על כל שינוי שיחול ביחס לאיזו מהצהרותיי דלעיל.