pelephone

תאריך פרסום: 21/11/2006

פלאפון ממשיכה לשפר את תוצאותיה העסקיות

 
  גם ברבעון השלישי של שנת 2006:
 
מציגה גידול של 58% ברווח הנקי, המסתכם בכ-97 מיליון שקל ברבעון
הכנסות פלאפון ברבעון השלישי הסתכמו ב- 1.14 מיליארד שקל
***
מציגה גיוס נטו של 43 אלף מנויים חדשים ברבעון
בכך עמד מספר המנויים הפעילים של פלאפון בסוף הרבעון על 2.366 מיליון
***
 מספר מנויי הדור ה-3 בפלאפון עומד כיום על 180 אלף
***
פלאפון ממשיכה להוביל את תחום התוכן והשירותים בסלולר:
ההכנסות משירותי ערך מוסף ותוכן הסתכמו ב- 10.9%
מכלל ההכנסות משירותי סלולר
 
פלאפון תקשורת ממשיכה במגמת השיפור בתוצאותיה גם ברבעון השלישי של 2006 ומציגה גידול ברווח הנקי ובהכנסות, זאת הודות לפעילויות שיווקיות שהביאו לגידול מרשים במספר המנויים ולהמשך גידול בהכנסות משירותי תוכן ומוצרים.
 
הרווח הנקי של חברת פלאפון ברבעון הסתכם ב- 97 מיליון שקל, לעומת רווח של 61 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד,שיפור של 58.4%.
בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2006 הסתכם הרווח הנקי בכ- 290 מיליון שקל לעומת רווח של 203 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, שיפור של 42.6%.
 
הכנסות פלאפון משירותים המשיכו לצמוח ברבעון השלישי של שנת 2006 ועמדו על 997.2 מיליון שקל לעומת 948.0 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 5.2%. השיפור בהכנסות משירותים נובע בעיקר מפעילויות שיווקיות שהביאו לגידול במספר מנויי דור 3 ומגידול משמעותי בצריכת תוכן סלולרי.
הכנסות פלאפון משירותים בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב- 2,894 מיליון שקל לעומת 2,797 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. גידול בשיעור של 3.5%. הגידול בהכנסות משירותים נובע מגידול במספר הלקוחות ומגידול בהכנסות מתוכן סלולרי בעיקר משירותי הדור ה-3.
 
הכנסות פלאפון משירותי ערך מוסף ותוכן הסתכמו ברבעון השלישי של 2006           בכ-10.9% מכלל הכנסות החברה משירותי סלולר, זאת לעומת 10.3% ברבעון הקודם. הגידול בהכנסות משירותי ערך מוסף נובע מגידול במספר מנויי הדור ה-3 ומהמשך חדירת שירותי הדור השלישי. בתקופת המלחמה הגיע מספר הצפיות בדור השלישי לשיא, כאשר בחודש אוגוסט נחצה רף מליון הצפיות בטלוויזיה הסלולרית בדור ה-3.

ההכנסות החברה ממכירת ציוד קצה הסתכמו ברבעון השלישי בכ- 147 מיליון שקל, לעומת 195 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, תוך גידול בכמות המכשירים. הקיטון נובע מהמשך מגמת שחיקת מחירי ציוד הקצה בשילוב עם מבצעים שיווקיים שהביאו לסבסוד מכשירים.
ההכנסות ממכירת ציוד קצה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב- 436 מיליון שקל לעומת 558 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

מחזור המכירות הכולל של החברה הסתכם ברבעון השלישי של השנה ב- 1,144 מיליון שקל, לעומת 1,143 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 0.2%.
הכנסות פלאפון בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב- 3,330 מיליון שקל בהשוואה להכנסות בסך 3,354 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 0.7%.

מספר המנויים הפעילים של פלאפון בסוף הרבעון השלישי של שנת 2006 עמד על כ- 2.366 מיליון מנויים לעומת 2.323 מיליון מנויים בסוף הרבעון הקודם. גידול של 43 אלף מנויים ברבעון.

מספר מנויי הדור ה-3 בפלאפון עומד כיום על 180 אלף מנויים. השיפור בגיוס המנויים נובע ממהלכים שיווקיים שנקטה החברה כולל מבצעי מכירות דור 3 בחודשים אוגוסט- ספטמבר שהיוו הצלחה חסרת תקדים בחברה.

גיל שרון, מנכ"ל פלאפון, מסר כי, התוצאות הכספיות של הרבעון השלישי לשנת 2006 משקפות את אסטרטגיית פלאפון, לפיה שירותי התוכן בכלל ושירותי הדור ה-3 בפרט הם מנוע הצמיחה המרכזי של החברה: "קצב גיוס המנויים בדור השלישי והגידול המתמיד בהכנסות משירותי תוכן משקפים את הצלחת חדירת שירותי הדור השלישי של פלאפון. הדור השלישי עבר שלב, כאשר כעת גם הציבור הרחב החל לאמץ אותו, מגמה שתלך ותגבר בחודשים הקרובים. הצלחת גיוס הלקוחות בדור השלישי הינה פרי פעילות מאומצת של כלל עובדי החברה ואני מאמין כי הערך האמיתי שאנו מספקים ללקוחותינו יוביל אותנו לכבוש את המקום הראשון בדור השלישי בישראל".

מהלך חודשים אוגוסט וספטמבר השיקה פלאפון מגוון רחב של מכשירי דור 3 במבצע, שהיה חסר תקדים בהיקף המכירות. במסגרת המבצע נמכרו בתוך חודש כ-100 אלף מכשירים. מדובר במספר שיא, המהווה גידול של עשרות אחוזים לעומת חודש רגיל.

הרווח התפעולי של פלאפון ברבעון הסתכם ב- 163 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 130 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול בשיעור של כ- 26%.
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב- 467 מיליון ש"ח לעומת 390 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של כ- 20%.
 
רווחי פלאפון לפני מס הסתכמו ברבעון ב- 148 מיליון שקל לעומת רווח של 87 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-70% .
הרווח לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב- 407 מיליון שקל לעומת 308 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 32%.
 
ה-EBITDA  של החברה הסתכם ברבעון ב- 340 מיליון ש"ח (כ- 30% מהמחזור) לעומת 289 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ- 25% מהמחזור), גידול של 17.5%.
ה-EBITDA  בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב- 979 מיליון שקל (30% מהמחזור) לעומת 845 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (25% מהמחזור), גידול של 16%.
 
מספר דקות השימוש החודשי הממוצע ללקוח (MOU) ברבעון עמד על 324 דקות לעומת 320 דקות ברבעון המקביל אשתקד.
ההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח (ARPUעמדה ברבעון על 142 ש"ח לעומת 137 שקל ברבעון המקביל אשתקד.
העלות הממוצעת של רכישת מנוי חדש (SAC) עמדה ברבעון על 451 ₪ לעומת 306 שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בנכס הרכשת מנוי נובע מהגדלת סבסוד המכשירים
 
במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה חילקה פלאפון דיבידנד בסך כולל של 430 מיליון שקל מתוכם 130 מיליון שקל ברבעון הנוכחי.
להלן תוצאות החברה לרבעון השלישי 2006 לעומת הרבעון המקביל אשתקד:
 

יחסים פיננסיים: