תיקון להסכם קיבוצי מיוחד מיום 5.12.2006 בין החברה לארגון העובדים וההסתדרות

תאריך פרסום: 19/12/2010

ביום 19.12.10 אישר דירקטוריון החברה תיקון (מספר 3) להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 5.12.2006 בין החברה
לבין ארגון העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה ("ההסכם הקיבוצי"). להלן עיקרי התיקון שאושרו:
  1. הארכת ההסכם הקיבוצי עד ליום 31.12.2015 (לחברה תהיה אופציה להאריך את ההסכם עד  ליום 31.12.17).
  2. הארכת הסדרי הפרישה בהתאם להסכם הקיבוצי עד ליום 31.12.2016 ותיקונם. במסגרת הסדרי פרישה אלו  תהיה החברה רשאית על-פי שיקול דעתה לסיים עבודתם של עד 245 עובדים קבועים בכל שנה בין השנים 2010 עד 2016.
  3. הגדרת "עובד קבוע חדש", אשר תנאי העסקתו שונים מתנאי עובד קבוע ותיק של החברה (לפי ההסכם הקיבוצי): מודל שכרו יהיה על-פי מדיניות השכר בחברה בהתאמה לשכר השוק, בסיום העסקתו בחברה יהיה זכאי למסלול פיצויים מוגדלים בלבד (בהתאם לוותק).
  4. הסכמת ארגון העובדים לביצוע חלוקה אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח בהיקף של עד 3 מיליארד ש"ח, באישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
  5. החברה תעניק לעובדי החברה בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ללא תמורה, 70,000,000 אופציות  הניתנות למימוש ל - 70,000,000 מניות בנות 1 ₪ ע.נ כ"א והמהוות כ-2.61% מההון המונפק של החברה (לפני ההקצאה) במחיר מימוש של 7.457 ₪, אשר יותאם לשינויים בהון המניות ולחלוקת דיבידנדים.  עלות שווי תוכנית האופציות הינה כ- כ-267 מיליון ₪.
    ככל שלא יוענקו אופציות לעובדים מסיבה כלשהיא תוך 180 יום מיום חתימת התיקון להסכם הקיבוצי תעניק החברה לעובדים "אופציות פאנטום" שההטבה הגלומה בהם לעובדים תהיה זהה לזו הגלומה בתוכנית האופציות.
  6. החברה תשלם לעובדי החברה מענק מיוחד חד פעמי בגין ביצועי שנת 2010 בהיקף של כ-52 מיליון ש"ח, אשר ישולם בשני תשלומים שווים במשכורות ינואר 2011 וינואר 2012.