קבוצת בזק מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון שני 2016

תאריך פרסום: 04/08/2016
שאול אלוביץ, יו"ר בזק: "שוק התקשורת הישראלי מתאפיין בסביבה תחרותית הולכת וגוברת בכל תחומי הפעילות של קבוצת בזק. אנו מסתמכים על היתרונות של כלל החברות בקבוצה בצד התשתית, שירות הלקוחות ומגוון השירותים, כדי להציג גם ברבעון השני של השנה תוצאות כספיות חזקות"

דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי: "מגוון החברות והשירותים בקבוצת בזק ממשיך ומאפשר לה יציבות לאורך זמן באופן שבו חולשה יחסית בפעילות אחת מקוזזת ע"י תוצאות חזקות בפעילויות האחרות. לאחר שנים ארוכות בבזק, מתוכן ארבע בתפקיד המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים, אני נפרד מהקבוצה ומבקש להודות לכל  אנשי המקצוע המעולים מולם עבדתי, מתוך החברה ומחוצה לה, במהלך שנים אלו"

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שני 2016, בהשוואה לרבעון שני 2015:

 
  • ההכנסות הסתכמו בכ- 2.51 מיליארד שקל, ירידה של 3.5%
  • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 377 מיליון שקל, ירידה של 21.8%
  • ה-EBITDA  הסתכם בכ- 1.06 מיליארד שקל, ירידה של 15.2%
  • התזרים החופשי הסתכם בכ- 539 מיליון שקל, עלייה של 30.5%
תל אביב, 4 באוגוסט 2016 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2016 שהסתיים ביום 30 ביוני 2016.


שאול אלוביץ, יו"ר בזק, "שוק התקשורת הישראלי מתאפיין בסביבה תחרותית הולכת וגוברת בכל תחומי הפעילות של קבוצת בזק. אנו מסתמכים על היתרונות של כלל החברות בקבוצה בצד התשתית, שירות הלקוחות ומגוון השירותים, כדי להציג גם ברבעון השני של השנה תוצאות כספיות חזקות."   

דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בבזק, "מגוון החברות והשירותים בקבוצת בזק ממשיך ומאפשר לה יציבות לאורך זמן באופן שבו חולשה יחסית בפעילות אחת מקוזזת ע"י תוצאות חזקות בפעילויות האחרות. לאחר שנים ארוכות בבזק, מתוכן ארבע בתפקיד המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים, אני נפרד מהקבוצה ומבקש להודות לכל  אנשי המקצוע המעולים מולם עבדתי, מתוך החברה ומחוצה לה, במהלך שנים אלו." 
תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 2.51 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.60 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 3.5%.  הירידה נבעה מקיטון בהכנסות בכל מגזרי הקבוצה ובעיקר בהכנסות חברת פלאפון.

הוצאות השכר ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 495 מיליון שקל בהשוואה לכ- 497 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 0.4%. 

הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 972 מיליון שקל בהשוואה לכ- 1.00 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 3.0%.  הירידה נבעה בעיקר מקיטון בדמי קישוריות למפעילי תקשורת ואחזקת מבנים. 

הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 12 מיליון שקל בהשוואה לכ- 141 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.  הכנסות תפעוליות אחרות הושפעו מרישום רווחי הון ממכירת רכוש קבוע בסך כ- 148 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד לעומת כ- 29 מיליון שקל ברבעון השני 2016.

השינוי במדדי הרווחיות לרבעון הושפע בעיקר מהירידה ברווחי הון כאמור.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 616 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 794 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 22.4%.  ה-EBITDA  ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 1.06 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 42.1%) בהשוואה לכ- 1.25 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 47.8%) ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 15.2%.  

הוצאות מסים ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 133 מיליון שקל בהשוואה לכ- 183 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 27.3%.  הירידה בהוצאות מסים נבעה בעיקר מהירידה ברווח לפני מיסים וכן מהפחתת שיעור מס החברות מ- 26.5% ל- 25% החל מיום 1.1.2016. 

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 377 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 482 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 21.8%.  

בניטרול סעיף הכנסות אחרות, ירד הרווח התפעולי בכ- 7.5%, ה- EBITDA  בכ- 5.4%, והרווח הנקי בכ- 2.6%.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם ב- 870 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 840 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של 3.6%. העלייה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר משיפור בהון החוזר.

ההשקעות ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 387 מיליון שקל בהשוואה לכ- 511 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של 24.3%.  הירידה בהשקעות נבעה בעיקר מרכישת תדרי דור 4 בכ- 96 מיליון שקל ע"י חברת פלאפון ברבעון השני אשתקד.

התזרים החופשי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 539 מיליון שקל בהשוואה לכ- 413 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 30.5%.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 9.25 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2016, בהשוואה ל- 9.54 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2015. ביום 30.6.2016 יחס החוב נטו ל- EBITDA  (4 רבעונים אחרונים) עמד על 2.24 בהשוואה ל- 2.30 ביום 30.6.2015.


הודעה בדבר דיבידנדים
בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה המליץ הדירקטוריון לחלק את סך הרווח המיוחס לבעלי המניות למחצית הראשונה של שנת 2016 בסך 665 מיליון שקל (כ- 0.24 שקל למניה). הדיבידנד כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות וישולם ביום 6.10.2016. היום הקובע לחלוקה הינו ה- 20.9.2016.


תחזית הקבוצה לשנת 2016   

להלן תחזית של קבוצת בזק לשנת 2016 כפי שפורסמה בדוחות השנתיים של החברה ליום 31.12.2015:

הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.4 מיליארד שקל. 

ה-EBITDA  צפוי להיות כ- 4.2  מיליארד שקל. 

תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ- 2.0 מיליארד שקל.

תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה - התחזיות אינן כוללות השפעות, ככל שיתרחשו, של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים ו/או חתימה על הסכמים קיבוציים, מימוש זכויות החברה בנכס המקרקעין "סקיה" וכן ביטול הפרדה מבנית בקבוצה.

התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, למצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2016. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2015.


תוצאות הפעילות הקווית של בזק

סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק, "התוצאות במחצית הראשונה של שנת 2016, שבהן ההכנסות משירותי אינטרנט עלו לראשונה על הכנסות הטלפוניה, משקפות את תהליך השינוי שעוברת בזק מחברה מוטת טלפוניה לחברה מוטת אינטרנט. חיזוק תחום האינטרנט נובע מההשקעות הגבוהות והמתמשכות בתשתית, זאת לצד פיתוח שירות לקוחות מהמתקדם בתחומו והתמקדות בחדשנות באספקת שירותים בעולם הדיגיטל. לאחרונה ביצענו מהלך משמעותי בתחום הבית החכם והשקנו את פתרון העיר החכמה שלנו, המיועד למגזר המוניציפאלי. במקביל התקדמנו באופן משמעותי בניסוי הסיבים האופטיים שלנו, ואנו ערוכים לחיבור אלפי בתים לניסוי".

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 1.10 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 1.11 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 0.5%. השינוי בהכנסות נבע מירידה בהכנסות מטלפוניה לצד גידול בהכנסות משירותי אינטרנט וכן מהכנסות משירותי דאטה.

הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 374 מיליון שקל בהשוואה לכ- 396 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 5.6%. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה מקיטון של כ- 3.3% בהכנסה הממוצעת לקו (ARPL) ומקיטון של כ- 2.4% במצבת קווי הטלפון.

ההכנסות משירותי אינטרנט (קמעונאי וסיטונאי) ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 398 מיליון שקל בהשוואה לכ- 387 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 2.8%. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס קווי האינטרנט במהלך השנה החולפת בה נרשם גידול של כ- 103 אלף קווים.

הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 270 מיליון שקל בהשוואה לכ- 264 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של 2.3%. הגידול בהכנסות משירותי דאטה נבע מגידול בכמות הלקוחות העסקיים של החברה ומספר קווי התקשורת, כניסה של החברה לתחומי פעילות חדשים, והרחבת סל פתרונות התקשורת הניתנים ללקוח.

הוצאות ההפעלה ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 170 מיליון שקל בהשוואה לכ- 176 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 3.4%.  הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מהפחתה בהוצאות שיווק ודמי קישוריות למפעילי תקשורת.

הוצאות שכר ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 217 מיליון שקל בהשוואה לכ- 226 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 4.0%.

הכנסות תפעוליות אחרות ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 12 מיליון שקל בהשוואה לכ- 139 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.  הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות הושפעה מרישום רווחי הון ממכירת רכוש קבוע בסך כ- 146 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד לעומת כ- 29 מיליון שקל ברבעון השני 2016.
השינוי במדדי הרווחיות לרבעון הושפע בעיקר מהירידה ברווחי הון כאמור.  


הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 540 מיליון שקל בהשוואה לכ- 662 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 18.4%.  ה-EBITDA  ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 725 מיליון שקל בהשוואה לכ- 842 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של 13.9%.  

הוצאות מסים ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 109 מיליון שקל בהשוואה לכ- 180 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 39.4%.  הירידה בהוצאות מסים נבעה בעיקר מהירידה ברווח לפני מיסים וכן מהפחתת שיעור מס החברות מ- 26.5% ל- 25% החל מיום 1.1.2016. 

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 326 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 382 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 14.7%. 

בניטרול סעיף הכנסות אחרות, עלה הרווח התפעולי בכ- 1.0%, ה- EBITDA  בכ- 1.4%, והרווח הנקי בכ- 13.2%.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 517 מיליון שקל בהשוואה לכ- 456 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 13.4%.  הגידול בתזרים מפעילות שוטפת נבע בעיקר משיפור בהון החוזר.

ההשקעות ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 227 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 191 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 18.8%.

התזרים החופשי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 344 מיליון שקל בדומה לרבעון השני אשתקד, זאת על אף רמה גבוהה של תמורה ממכירות נדל"ן שנרשמה ברבעון השני אשתקד.  

מספר קווי האינטרנט כולל קווים סיטונאיים הסתכם בסוף הרבעון השני של שנת 2016 בכ- 1.52 מיליון, גידול של כ- 18 אלף קווים ביחס לרבעון הראשון 2016. בסיס קווי ההולסייל המשיך במגמת הגידול והסתכם בכ- 323 אלף קווים הניתנים במסגרת השוק הסיטונאי, גידול של כ- 33 אלף קווים ביחס לרבעון הקודם. בשנה האחרונה גדל מספר לקוחות השוק הסיטונאי בכ- 245 אלף לקוחות.

במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ- 40.2 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ- 38.9 מגה ביט לשנייה ברבעון הראשון 2016, וכ- 34.9 מגה ביט לשנייה ברבעון השני אשתקד, עלייה של 15.2% בהשוואה לרבעון השני אשתקד.

ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמה בכ- 90 שקל, בהשוואה לכ- 91 שקל ברבעון הראשון 2016, וכ- 88 שקל ברבעון השני אשתקד.

מספר קווי טלפון בסוף מרץ 2016 עמד על 2.151 מיליון, בהשוואה לכ- 2.166 מיליון ברבעון הראשון 2016, וכ- 2.204 מיליון ברבעון השני אשתקד. 
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון השני של שנת 2016 עמדה על כ- 58 שקל, בהשוואה לכ- 59 שקל ברבעון הראשון 2016, וכ- 60 שקל ברבעון השני אשתקד. הירידה בהכנסה החודשית הממוצעת לקוח הושפעה בין היתר מעונתיות. 



תוצאות פלאפון

שמירה על יציבות ברווח הנקי וב- ב-EBITDA: הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של 2016 בכ- 13 מיליון שקל, וה-EBITDA הסתכם בכ- 103 מיליון שקל ברבעון זה.
פלאפון ממשיכה להציג תזרים חזק: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הנוכחי בכ-180 מיליון שקל, והתזרים החופשי הסתכם בכ- 117 מיליון שקל.
המשך צמצום בהוצאות התפעול: ברבעון הנוכחי נרשמה ירידה של כ- 20 מיליון שקל בהשוואה לרבעון הקודם.
ברבעון השני גדלה מצבת המנויים של פלאפון בכ- 67 אלף מנויים.  ברבעון זה, כחלק מסדרת פעולות לטיפול ברשת CDMA, המוגדרת כטכנולוגיה במצב של "" End of life, פלאפון גרעה באופן חד פעמי ממצבת  המנויים כחצי מיליון מנויי CDMA (רובם מנויי פרי פייד) אשר אינם מבצעים שימוש יוצא/גלישה.
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הנוכחי על 68 שקל.

רן גוראון, מנכ"ל פלאפון אמר היום כי "פלאפון נמצאת כעת במומנטום של צמיחה: ברבעון האחרון פעלנו להרחבת ערוצי ההפצה של החברה וביססנו את שיתוף הפעולה עם רשת באג; כל זאת במגמה להמשיך את הגידול בכמות המנויים המצטרפים לפלאפון. לאחרונה זכינו בלקוח הגדול בישראל - מכרז החשכ"ל לאספקת שירותים סלולריים לכ- 100 אלף עובדי המדינה, וכן לאספקת מכשירי Apple  ו- HTC  עבורם.   ההצלחה במכירות של המותג הפרטיGINI  שהשקנו השנה מתבטאת גם במכירות המוצרים הנוספים בסדרה, שהוצאנו לשוק בחודשים אלה. ברבעון האחרון השקענו גם במתן שירות איכותי ומהיר ללקוחותינו, בין היתר באמצעות הרחבת השימוש בשירות הדיגיטלי." 

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 658 מיליון שקל, לעומת כ- 671 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 721 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 1.9% וכ- 8.7% בהתאמה.

ההכנסות משירותים ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 456 מיליון שקל, לעומת כ- 455 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 502 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, גידול של כ- 0.2% וקיטון של כ- 9.2% בהתאמה. הירידה בהכנסות משירותים בהשוואה לרבעון המקביל נובעת משחיקת תעריפים, כתוצאה מהמשך תחרות מוגברת בענף הסלולר וכן ממעבר לקוחות קיימים לחבילות זולות יותר עם נפח גלישה רחב יותר.
ההכנסות מציוד קצה הסתכמו ברבעון השני של שנת 2016 בכ- 202 מיליון שקל, לעומת כ- 216 מיליון שקל ברבעון הקודם, קיטון של כ- 6.5%, ולעומת כ- 219 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 7.8%. הירידה בהכנסות ממכירת ציוד קצה בהשוואה לרבעון המקביל נבעה בעיקר משינוי בתמהיל המכירות, שבא לידי ביטוי בקיטון במכירות מכשירי סלולר יקרים; ומנגד גידול במכירת אביזרים נלווים ומוצרים אלקטרוניים שאינם מכשירי סלולר, כגון מוצרי מולטימדיה.

הוצאות התפעול ירדו ברבעון הנוכחי בכ- 20 מיליון שקל מול הרבעון הקודם, ובכ- 18 מיליון שקל מול הרבעון השני אשתקד.

ה-EBITDA שומר על יציבות יחסית בהשוואה לרבעון הקודם והסתכם ברבעון השני של שנת 2016 בכ- 103  מיליון שקל, לעומת כ- 105 מיליון שקל ברבעון הקודם, קיטון של כ- 1.9%, ולעומת כ- 159 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של  כ- 35.2%.


הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של שנת 2016 בכ- 13 מיליון שקל, בדומה לרבעון הקודם, לעומת כ- 49 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 73.5%. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של שנת 2016 בכ- 180 מיליון שקל, לעומת כ- 185 מיליון שקל ברבעון הקודם, קיטון של כ- 2.7%, ולעומת כ- 202 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ-10.9%. 

התזרים החופשי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 117 מיליון שקל, לעומת כ- 134 מיליון שקל ברבעון הקודם, וכ- 3 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.  הגידול בתזרים החופשי בהשוואה לרבעון המקביל נבע בעיקר מרכישת תדרי דור 4 בכ- 96 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.

מצבת המנויים של פלאפון גדלה נטו ברבעון השני של שנת 2016 בכ- 67 אלף מנויים, לעומת כ- 41 אלף מנויים ברבעון הקודם גידול של כ- 63%. 

ברבעון זה, פלאפון גרעה מרישומיה כ- 499 אלף מנויי CDMA (מתוכם 455 אלף מנויי פרי פייד ו- 44 אלף מנויי פוסט פייד) שאינם מבצעים שימוש יוצא/גלישה ברשת זו במהלך ששת החודשים האחרונים.  מצבת המנויים של פלאפון עומדת נכון ל- 30 ביוני 2016 על כ- 2.260 מיליון מנויים.

טכנולוגיית CDMA היא טכנולוגיה שמוגדרת על ידי מפעילים רבים במצב של "" End of life, ופלאפון נוקטת בסדרת פעולות לטיפול במשתמשי רשת ה- CDMA. פעולות אלו כוללות, בין היתר, גם פניה יזומה והצעות שיווקיות ייעודיות למנויי CDMA להחלפת המכשיר שברשותם והחלפת שלוחות הרכב (פעולה שתידרש ממילא ללקוחות החשכ"ל).

ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הנוכחי על 68 שקל, לעומת 57 שקל ברבעון הקודם ו- 65 שקל ברבעון השני אשתקד. השפעת גריעת המנויים כאמור לעיל הביאה לגידול ב-ARPU של פלאפון ברבעון השני של 2016 בסך של כ- 12 ש"ח.


תוצאות בזק בינלאומי

הכנסות בזק בינלאומי הסתכמו ברבעון השני לשנת 2016 בכ- 377 מיליון שקל
גידול של כ- 7% בהכנסות החברה מפעילות ה-Data Center לעומת הרבעון המקביל
גידול של כ- 5% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה
הצלחה לשירות ה-Cyber Wall עם למעלה מ- 160,000 לקוחות לשירות בסוף הרבעון
יישום ההסכם קיבוצי אשר השפיע על מדדי הרווחיות ברבעון

מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "מהלכי החדשנות אותם מובילה בזק בינלאומי מקבלים דגש ברבעון זה, ומצליחים לייצר פעילויות חדשות ומניבות; זאת אל מול השפעות השוק התחרותי בו אנו פועלים בארץ ובעולם ויישום ההסכם הקיבוצי בחברה. המיקוד  בCyber as a Service  והצלחת שירות ה-Cyber wall לצד פלטפורמת המחקר ופיתוח שהקמנו עבור חברות סטארט אפ, תורמים לשילובם של מוצרים ושירותים חדשים בפורטפוליו שירותי החברה ומייצרים ערך מוסף ללקוחותינו". 

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ-377 מיליון שקל לעומת כ-391 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 3.6%. הקיטון בהכנסות נובע בעיקרו מהירידה בהכנסות מפעילות השיחות בין מפעילים. בנטרול פעילות זו, מציגה בזק בינלאומי גידול בהכנסות של כ-1% לעומת הרבעון המקביל, גידול זה נובע מהגידול המתמשך במכירת שירותי האינטרנט של החברה על תשתית הכבל התת ימי בקיזוז השחיקה הנמשכת בשוק השיחות הבינלאומיות. 

יישום ההסכם הקיבוצי שנחתם בתחילת השנה, השפיע על כל מדדי הרווחיות: 

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ-47 מיליון שקל לעומת כ-62 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 24.2%. ה- EBITDA ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ-82 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 21.8%), לעומת כ-94 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד (שיעור EBITDA  - 24.0%), קיטון של כ- 12.8%.  
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ-33 מיליון שקל לעומת כ-45 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ-26.7%. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ-69 מיליון שקל לעומת כ-74 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ-6.8% אשר נובע מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל. תזרים המזומנים החופשי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ-36 מיליון שקל לעומת כ-48 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 25.0%. 




 
תוצאות yes

רון אילון, מנכ"ל yes: "שוק הטלוויזיה הרב ערוצית עובר בשנה האחרונה טלטלה גדולה, תחרות מתעצמת ואפליות רגולטוריות בין השחקנים הוותיקים והחדשים העלולות לפגוע בין היתר בתעשייה וביצירה הישראלית המקורית. yes גאה גם השנה להיות מחויבת לתעשיית הטלוויזיה והקולנוע בישראל, וכך ברבעון זה yes גרפה 17 פרסים בטקס פרסי הטלוויזיה של האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה- שיא חסר תקדים, כולל סדרת הדרמה הטובה ביותר עם 'פאודה' וסדרת הקומדיה הטובה ביותר עם 'להרוג את הסבתא." 

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 434 מיליון שקל לעומת כ- 439 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 1.1%. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון במצבת הלקוחות.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 77 מיליון שקל לעומת כ- 70 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עליה של כ- 10%.

ה- EBITDA ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 151 מיליון שקל (שיעור  EBITDA - 34.8%) לעומת כ- 150 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 34.2%) ברבעון השני אשתקד, עליה של כ- 0.7%. 

הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 65 מיליון שקל לעומת כ- 15 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עליה של כ- 333.3%. העלייה נבעה מקיטון בהוצאות מימון, בעיקר כתוצאה מירידה בהוצאות ריבית וניכיון אג"ח בעקבות פירעון מוקדם של אג"ח 2012, שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים וירידה בהוצאות הפרשי הצמדה בשל עליית מדד נמוכה יותר ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי ברבעון השני של 2016 הסתכם בכ- 114 מיליון שקל  לעומת הפסד של כ- 166 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הירידה בהפסד נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות מימון כאמור.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2016 עלה בכ- 3.8% והסתכם בכ- 110 מיליון שקל בהשוואה לכ- 106 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מהקיטון בהפסד הנקי. 

תזרים המזומנים החופשי עלה בכ- 116.7% והסתכם בכ- 52 מיליון שקל בהשוואה לכ- 24 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. העלייה בתזרים החופשי נובעת בעיקר מקיטון ברכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.

בסיס המנויים של yes ברבעון השני של שנת 2016 ירד ב- 6,000 מנויים והגיע למצבת של כ- 623 אלף מנויים.

ה- ARPU ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 231 שקל ונותר ללא שינוי מול הרבעון הקודם ולעומת הרבעון השני אשתקד. 


 
    
מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר שאול אלוביץ, יו"ר הדירקטוריון ומר דודו מזרחי, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, ביום חמישי, 4 באוגוסט 2016, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מס' מקומי:  03-918-0609
מס' בינלאומי: 972-3-918-0609

שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://www.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה- 10 באוגוסט 2016. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מס' מקומי: 03-925-5901
מס' בינלאומי: 972-3-925-5901

אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקשורת ארגוניות. 
למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://www.bezeq.co.il.

הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.

הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.

מנהל קשרי משקיעים:                        סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                         מר גיא הדס
בזק                                                בזק
טלפון: 02-539-5441                       טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                    דוא"ל: pr@bezeq.co.il