שאול אלוביץ', יו"ר בזק: "בזק ממנפת את יכולותיה, אותן פיתחה במשך שנים בתחום התשתית והשירות, כדי להתמודד בהצלחה עם התחרות"

תאריך פרסום: 31/08/2015
דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי: "הקבוצה ממשיכה להציג תוצאות עסקיות חזקות בכל שירותי הליבה, הנשענות על המשך תהליכי התייעלות והפחתת הוצאות"

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שני 2015, בהשוואה לרבעון שני 2014:

•    ההכנסות הסתכמו בכ- 2.60 מיליארד שקל, עלייה של 15.7%
•    הרווח התפעולי הסתכם בכ- 794 מיליון שקל, ירידה של 35.7%
•    ה- EBITDA  הסתכם בכ- 1.25 מיליארד שקל, ירידה של 19.8%
•    הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 482 מיליון שקל, ירידה של 40.5%
•    התזרים החופשי הסתכם בכ- 413 מיליון שקל, ירידה של 47.5%

תל אביב, 31 באוגוסט 2015 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2015 שהסתיים ביום 30 ביוני 2015.

שאול אלוביץ', יו"ר בזק, "ברבעון השני של השנה חזינו בהתגברות התחרות בענף התקשורת, כשרפורמת השוק הסיטונאי יושמה באופן מלא. בזק ממנפת את יכולותיה, אותן פיתחה במשך שנים בתחום התשתית והשירות, כדי להתמודד בהצלחה עם התחרות. השלב הבא ברפורמה הצרכנית צריך להיעשות באמצעות ביטול ההפרדה המבנית, כך שהתחרות תתרחב גם לתחום סלי השירותים".

דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בבזק, "הרבעון השני כולל לראשונה, את האיחוד המלא של  תוצאות "יס", כאשר ברבעון המקביל אשתקד נרשם רווח חד פעמי שנבע ממכירת "יד2" . בניטרול השפעות אלו, הקבוצה ממשיכה להציג תוצאות עסקיות חזקות בכל שירותי הליבה, הנשענות על המשך תהליכי התייעלות והפחתת הוצאות".


תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 2.60 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.25 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 15.7%. העלייה בהכנסות נבעה מאיחוד לראשונה של הכנסות חברת יס ברבעון השני 2015 בסך כ- 439 מיליון שקל בנוסף לעלייה בהכנסות בזק קווי ובזק בינלאומי.  העלייה מותנה בשל ירידה בהכנסות חברת פלאפון.

הוצאות השכר ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 497 מיליון שקל בהשוואה לכ- 443 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 12.2%. העלייה נבעה מאיחוד לראשונה של הוצאות השכר של חברת יס ברבעון השני 2015 בסך כ- 62 מיליון שקל.  העלייה מותנה בשל ירידה בהוצאות השכר של חברת פלאפון כתוצאה ממהלכי התייעלות.

הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 1.00 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 822 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 21.9%. העלייה נבעה מאיחוד לראשונה של הוצאות הפעלה וכלליות של חברת יס ברבעון השני 2015 בסך כ- 227 מיליון שקל.  העלייה מותנה בשל קיטון בהוצאות הפעלה וכלליות של חברות פלאפון ובזק קווי בעיקר כתוצאה מהמשך מהלכי התייעלות.

הכנסות תפעוליות אחרות ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ-141 מיליון שקל בהשוואה לכ- 568 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.  סעיף זה הושפע מרישום רווח בסך כ- 582 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד כתוצאה ממכירת הון המניות בחברת קורל בע"מ העוסקת בהפעלת אתר "יד 2".  הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות מותנה בשל הפרשה לפרישת עובדים בבזק קווי בסך כ- 117 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ-794 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 1.23 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 35.7%.  ה-EBITDA  ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 1.25 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 47.8%) בהשוואה לכ-1.55 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 69.0%) ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 19.8%.  הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 482 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 810 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 40.5%.

הירידה במדדי הרווחיות נבעה מרישום רווח בסך כ- 582 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד כתוצאה ממכירת הון המניות בחברת קורל בע"מ העוסקת בהפעלת אתר "יד 2" אשר מותנה ע"י הפרשה לפרישת עובדים בבזק קווי בסך כ- 117 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם ב- 840 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 1.06 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של 21.1%. הירידה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מירידה ברווחיות של חברת פלאפון ומשינויים בהון החוזר של חברות פלאפון ובזק קווי.  הירידה מותנה בשל איחוד לראשונה של תזרים מפעילות שוטפת של חברת יס ברבעון השני 2015 בסך כ- 106 מיליון שקל. 

ההשקעות ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 511 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 323 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של 58.2%. העלייה בהשקעות נבעה בעיקר מתשלום בסך כ- 96 מיליון שקל בגין רכישת תדרי דור 4 ע"י חברת פלאפון ומאיחוד לראשונה של השקעות חברת יס ברבעון השני 2015 בסך כ- 82 מיליון שקל.


התזרים החופשי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ-413 מיליון שקל בהשוואה לכ-787 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 47.5%.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-9.54 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2015, בהשוואה ל- 6.95 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2014. ביום 30.6.2015 יחס החוב נטו ל- EBITDA  עמד על 2.30 בהשוואה ל- 1.54 ביום 30.6.2014.

הודעה בדבר דיבידנדים

בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה המליץ הדירקטוריון לחלק דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של 933 מיליון שקל. חלוקת הדיבידנד הינה בגין רווחי המחצית הראשונה של שנת 2015 בסך של 945 מיליון שקל בניכוי רווח שערוך בגין העלייה לשליטה בדי. בי. אס. בסך של 12 מיליון שקל, אשר הוחרגו ממדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10.2.2015. הדיבידנד הינו כ- 0.34 שקל למניה וכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות וישולם ביום 26.10.2015. היום הקובע לחלוקה הינו ה- 12.10.2015.


תחזית הקבוצה לשנת 2015   

להלן תחזית של קבוצת בזק לשנת 2015 בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום (אין שינוי לעומת התחזית העדכנית שפורסמה בדוחות השנתיים של החברה ליום 31.12.2014 גם לאחר מימוש העסקה לרכישת מלוא ההחזקות בדי.בי.אס ולאחר אישור התיקון להסכם הקיבוצי): 

-    הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.5 מיליארד שקל.
-    ה-EBITDA  צפוי להיות כ- 4.2 מיליארד שקל.
-    תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ- 2 מיליארד שקל.

תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה התחזיות אינן כוללות השפעות של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים.  
התחזיות מבוססות בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, למצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תכניותיה לשנת 2015. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוחות 2014.  תוצאות הפעילות הקווית של בזק

סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק: "הרבעון השני היה מאופיין בתחרות הולכת וגוברת בתחום האינטרנט, וכבר היום יש מעל ל-150 אלף קווים במסגרת השוק הסיטונאי. אנו צופים שמגמה זאת תימשך בראייה קדימה. ההשקעה האסטרטגית של החברה בתשתיות מתקדמות, המיקוד בשירות ללקוח והשיפור המתמשך בתהליכים התפעוליים, מאפשרים לה להתמודד בהצלחה עם האתגרים החדשים". עוד הוסיפה הנדלר, "בזק מצליחה לבדל את עצמה באמצעות השירותים הייחודיים הניתנים ללקוחות וכניסה לתחומי פעילות חדשים כדוגמת הבית החכם".

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ-1.11 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.07 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-3%, בדומה למגמה שנצפתה ברבעון הראשון של השנה. העלייה בהכנסות הרבעוניות נבעה בעיקר מגידול בהכנסות משירותי אינטרנט וכן מהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים, במקביל להתמתנות הירידה בהכנסות מטלפוניה, בין היתר על רקע מיצוי השפעת הפחתת תעריף הקישוריות ברבעון האחרון של 2013.

ההכנסות משירותי אינטרנט ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 387 מיליון שקל בהשוואה לכ- 345 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 12.2%. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס קווי האינטרנט של החברה. בנוסף, חל גידול של כ- 4.8% בהכנסה למנוי אינטרנט כתוצאה מהמשך השידרוגים למהירויות גבוהות. הכנסות החברה ברבעון השני משירותי אינטרנט גדלו בכ- 4 מיליון שקל בהשוואה לרבעון הראשון של השנה.

הכנסות מפתרונות תקשורת עסקיים ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 264 מיליון שקל בהשוואה לכ- 255 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, גידול של 3.5%. הגידול בהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים נבע מהתרחבות בסיס הלקוחות העסקיים של החברה, גידול במספר קווי התקשורת, צמיחה עקבית בנפח הקישורים וכניסה של החברה לתחומי פעילות חדשים.

הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 396 מיליון שקל בהשוואה לכ- 415 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 4.6%. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה ברובה מקיטון בהכנסה הממוצעת לקו.

הוצאות שכר ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 226 מיליון שקל בהשוואה לכ- 228 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 0.9%. הירידה בהוצאות השכר נבעה מהמשך מהלכי התייעלות בחברה.

הוצאות ההפעלה ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 176 מיליון שקל בהשוואה לכ- 188 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 6.4%.  הירידה בהוצאות הפעלה נבעה מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של החברה.

הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בהכנסה של כ- 139 מיליון שקל בהשוואה להוצאה של כ- 14 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.  סעיף זה הושפע מגידול ברווחי הון ממכירת נדל"ן 
שהסתכמו ברבעון השני של שנת 2015 בכ- 146 מיליון שקל בהשוואה לכ- 103 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.  בנוסף, ברבעון השני אשתקד נרשמה הפרשה לפרישת עובדים בסך כ- 117 מיליון שקל.
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 662 מיליון שקל בהשוואה לכ- 471 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של 40.6%.  בנטרול סעיף הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות, הרווח התפעולי הסתכם בכ- 523 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2015 בהשוואה לכ- 485 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 7.8%.

ה-EBITDA  ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 842 מיליון שקל בהשוואה לכ- 643 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של 30.9%. בנטרול סעיף הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות, ה- EBITDA הסתכם בכ- 703 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2015 בהשוואה לכ- 657 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 7.0%.

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 382 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 251 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 52.2%. הרווח הנקי הושפע מהשינוי בסעיף הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות כאמור.  
יש לציין שהחל מהרבעון השני של שנת 2015 החברה עדכנה את מבנה הדיווח הניהולי הפנימי בקשר עם הכנסות מימון בגין הלוואות בעלים שהועמדו לחברת יס והיא אינה מציגה את הכנסות המימון בגין הלוואות בעלים במסגרת הכנסות מימון של בזק קווי. מספרי ההשוואה הוצגו מחדש על מנת לשקף את השינוי במבנה הדיווח.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 456 מיליון שקל בהשוואה לכ- 545 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 16.3%.  התזרים מפעילות שוטפת הושפע משינויים בהון החוזר הנובעים בחלקם מפערי עיתוי.

ההשקעות ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 191 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 207 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 7.7%.

התזרים החופשי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 345 מיליון שקל בהשוואה לכ- 380 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 9.2%.

מספר קווי האינטרנט הסתכם בסוף הרבעון השני של שנת 2015 בכ- 1.42 מיליון. בעקבות המעבר לשלב האוטומטי של השוק הסיטונאי ב- 17 למאי, גדל בסיס קווי ההולסייל במהלך הרבעון השני בכ- 67 אלף קווים, ומספר הקווים הכולל גדל בכ- 28 אלף. בסוף רבעון שני של שנת 2015 נרשמו כ- 78 אלף קווי אינטרנט הניתנים במסגרת השוק הסיטונאי בהשוואה לכ- 11 אלף קווים בסוף הרבעון הראשון 2015. 

במהלך הרבעון חלה עלייה במהירות הגלישה הממוצעת לכ- 34.9 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ- 33.2 מגה ביט לשנייה ברבעון הראשון 2015, וכ- 21.9 מגה ביט לשנייה ברבעון השני אשתקד, עלייה של 59.4% בהשוואה לרבעון השני אשתקד.
 
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמה בכ- 88 שקל, בהשוואה לכ- 87 שקל ברבעון הראשון 2015 ולעומת כ- 84 שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 4.8% בהשוואה לרבעון השני אשתקד.


מספר קווי טלפון בסוף יוני 2015 עמד על 2.204 מיליון, בהשוואה לכ- 2.208 מיליון ברבעון הראשון 2015, וכ- 2.205 מיליון ברבעון השני אשתקד. נתונים אלה משקפים המשך מגמת ההתייצבות במספר קווי הטלפון של החברה.

ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון השני של שנת 2015 עמדה על כ- 60 שקל, בהשוואה לכ- 61 שקל ברבעון הראשון 2015 וכ- 63 שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 4.8% בהשוואה לרבעון השני אשתקד. 
תוצאות פלאפון

•    הרווח הנקי צמח והסתכם ברבעון השני בכ- 49 מיליון שקל, לעומת כ- 36 מיליון שקל ברבעון קודם, גידול של כ- 36.1%
•    הרווח התפעולי הסתכם בכ- 53 מיליון שקל, לעומת כ-32 מיליון שקל ברבעון קודם, גידול של כ- 65.6%
•    ה- EBITDA צמח ברבעון והסתכם בכ- 159 מיליון שקל לעומת כ–136 מיליון שקל ברבעון קודם
•    ה-ARPU  עמד ברבעון על 65 שקל, בדומה לרבעון קודם.
•    שיעור הנטישה הוא הנמוך ביותר ברבעונים האחרונים, בין היתר בזכות מהלך גיוס מנויים בפריפייד.

גיל שרון, מנכ"ל פלאפון אמר היום: "גם ברבעון השני המשכנו להתמקד באסטרטגית שימור הלקוחות, תוך שמירה על נתח השוק והמשך התייעלות תפעולית. התמקדות זו באה לידי ביטוי בהגדלת הרווח לעומת הרבעון הקודם ושמירה על מצבת המנויים. ברבעון הנוכחי ביצענו מספר מהלכים בהם חתימת עסקת רכישת פעילות YouPhone, שתאפשר לנו להגדיל את מצבת המנויים של החברה. בנוסף העמקנו את אחיזתנו בשוק הפריפייד והשקנו בסוף אפריל תוכניות שאיפשרו לנו לגייס יותר מנויים ברבעון. בזכות מהלך זה הצלחנו לראשונה מזה מספר רבעונים לבלום את הנטישה. כמו כן, החברה המשיכה להיות החברה שהכי פחות ננטשה בניודים מבין החברות הוותיקות." 

שרון ציין עוד כי "בימים אלה התקבלו הקצאות תדרי הדור הרביעי ממשרד התקשורת והחברה נערכת להרחבת רוחב הפס בדור הרביעי ולשיפור מהירות הגלישה."

עוד הוסיף שרון כי "התחרות העזה בענף ממשיכה ואנו רואים המשך היקף ניודים גבוה מאוד בין החברות, דבר המביא להמשך שחיקת הכנסות, אשר פוצה בחלקו ע"י הכנסות עונתיות מנדידה בינלאומית".


ההכנסות ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 721 מיליון שקל, לעומת כ- 727 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 843 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 0.8% ושל כ- 14.5%, בהתאמה.  
 
ההכנסות משירותים ברבעון השני של שנת 2015 צמחו מול הרבעון הקודם בכ- 0.6%, והסתכמו בכ- 502 מיליון שקל, לעומת כ- 499 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 622 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ-19.3%. 

הירידה בהכנסות משירותים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נבעה מירידה של כ- 52 מיליון שקל בהכנסות משירותי אירוח, בעקבות הפסקת ההתקשרות עם הוט מובייל בסוף דצמבר 2014. בנוסף חלה שחיקת תעריפים כתוצאה מהתחרות המוגברת וממעבר לקוחות קיימים לחבילות זולות יותר. 


ההכנסות ממכירת ציוד קצה הסתכמו ברבעון השני של שנת 2015 בכ- 219 מיליון שקל לעומת כ- 228 מיליון שקל ברבעון הקודם, קיטון של כ- 3.9%, ולעומת כ- 221 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 0.9%. 

הרווח התפעולי צמח ברבעון השני של שנת 2015 בכ- 65.6%, מול הרבעון הקודם והסתכם בכ- 53 מיליון שקל, לעומת כ- 32 מיליון שקל ברבעון הקודם, וכ- 127 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 58.3%. הגידול ברווח התפעולי לעומת הרבעון הקודם נבע בעיקר מגידול בהכנסות משירותי נדידה (רומינג), וכן מהתייעלות בהוצאות תפעוליות כגון שכר, שכירות אתרים ועוד. 

הירידה ברווח התפעולי לעומת הרבעון המקביל נבעה בחלקה הגדול מהירידה בהכנסות משרותי אירוח. החברה הצליחה לצמצם חלק מהשחיקה בהכנסות על ידי התייעלות בהוצאות תפעוליות כגון שכר, פרסום, חובות מסופקים, שכירות אתרים ועוד. בניטרול ההכנסות מהסכם אירוח הוט, הרווח התפעולי ירד בכ- 22 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל (ירידה של כ- 29.3%).

ה-EBITDA צמח ברבעון השני של שנת 2015 והסתכם בכ- 159 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 22.1%), לעומת כ– 136 מיליון שקל (שיעור EBTIDA – 18.7%) ברבעון הקודם וכ- 232 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 27.5%) ברבעון השני אשתקד.
בניטרול ההכנסות מהסכם אירוח הוט, ה-EBITDA ירד בכ- 21 מיליון שקל בהשוואה לרבעון השני אשתקד (ירידה של כ- 11.7%).

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של שנת 2015 בכ- 49 מיליון שקל, לעומת כ- 36 מיליון שקל ברבעון הקודם, גידול של כ- 36.1%, ולעומת כ- 106 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ-  53.8%.  בניטרול ההכנסות מהסכם אירוח הוט, הרווח הנקי ירד בכ- 19 מיליון שקל בהשוואה לרבעון השני אשתקד (ירידה של כ- 27.9%).

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של שנת 2015 בכ- 202 מיליון שקל, לעומת כ- 351 מיליון שקל ברבעון הקודם, קיטון של כ- 42.5%, ולעומת כ- 420 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 51.9%. 

מצבת המנויים של פלאפון נכון ל- 30 ביוני 2015 עמדה על כ- 2.566 מיליון מנויים, מול כ-  2.565 מיליון מנויים, נכון ל- 31 במרץ 2015. גם הרבעון פלאפון היתה החברה שהכי פחות ננטשה בניודים וזו פעם ראשונה מזה מספר רבעונים בהם פלאפון הצליחה לעצור את הנטישה, וזאת בזכות מהלכי שימור וכן בעקבות השקת תכניות פריפייד חדשות, אשר הביאו לגידול במצבת המנויים. 
 
ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) עמדה ברבעון השני של שנת 2015 על כ- 65 שקל, בדומה לרבעון קודם, וכ- 79 שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה לעומת הרבעון המקביל נבעה מהפסקת ההתקשרות עם הוט מובייל בדצמבר 2014, שגרמה לירידה של כ- 7 שקלים בהכנסה הממוצעת למנוי ברבעון.תוצאות בזק בינלאומי

בזק בינלאומי מציגה תוצאות מצוינות בכל תחומי פעילותה לרבעון השני לשנת 2015 לעומת הרבעון המקביל אשתקד:
•    גידול מרשים של כ- 7% בהכנסות החברה אשר הסתכמו בכ- 391 מיליון שקל
•    זינוק של כ- 30% בהכנסות החברה מפעילות פתרונות תקשורת לעסקים (ICT)
•    גידול של כ- 5% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה וגידול של כ- 10% במצבת הלקוחות על תשתית הכבל התת ימי של החברה
•    גידול בכל מדדי הרווחיות לעומת הרבעון השני אשתקד: גידול של כ- 10% ברווח הנקי, כ- 7%  ברווח התפעולי וכ-4% ב- EBITDA


מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "בזק בינלאומי שומרת בעקביות על צמיחה וממשיכה להציג תוצאות מצוינות בכל תחומי פעילותה גם ברבעון השני לשנת 2015. המיקוד של החברה בכל גזרות הפעילות שלה לצד המשך ההשקעה בבידול הטכנולוגי ובשירות הלקוחות האיכותי, מצליחים לייצר לחברה תשתית חזקה להמשך הצמיחה. ההון האנושי המיוחד הוא הנכס האמיתי של החברה, המאפשר לנו לספק שירות מיטבי ללקוחותינו ולהצעיד אותנו קדימה".  

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2015 צמחו בכ- 7% והסתכמו בכ- 391 מיליון שקל לעומת כ- 365 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מן הגידול המשמעותי במכירת פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) ושירותי ענן מנוהלים, מן הפעילות הבינלאומית (דאטה ו- Hubbing) וכן מהגידול המתמשך במכירת שירותי האינטרנט של החברה על תשתית הכבל התת ימי. 

החברה ממשיכה לצמוח בכל מדדי הרווחיות ברבעון השני כמו גם בחציון הראשון של שנת 2015:
עם גידול של כ- 7.2% ברווח התפעולי אשר הסתכם בכ- 62 מיליון שקל לעומת כ- 58 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. ב- EBITDA הציגה החברה גידול של כ-4.4% אשר הסתכם בכ- 94 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 24.1%), לעומת כ- 90 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד (שיעור EBITDA  - 24.7%).  
הרווח הנקי של החברה גדל בכ- 9.9% והסתכם בכ- 45 מיליון שקל לעומת כ- 41 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. 
הגידול בכל מדדי הרווחיות הושפע, בין השאר, ממכירת אחזקותיה של החברה, בחברת בזקום (חברה כלולה ש-50% ממניותיה היו בשליטת החברה) לצד גידול במכירת פתרונות תקשורת לעסקים, מהפעילות הבינלאומית (דאטה ו- Hubbing) וכן מן הצמיחה העקבית בכמות לקוחות האינטרנט המצטרפים לחברה על גבי תשתית הכבל התת ימי.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 74 מיליון שקל לעומת כ- 95 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 22.3%.  תזרים המזומנים החופשי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 48 מיליון שקל לעומת כ- 72 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 32.7%. הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי, לעומת הרבעון המקביל, נבע משינויים בהון החוזר של החברה כתוצאה מהפרשי עיתוי בין הרבעונים.תוצאות yes

•      בסיס המנויים של yes ברבעון השני של שנת 2015 גדל בכ-4,000 מנויים והגיע למצבת שיא של   638 אלף מנויים (בתי אב)
•      הכנסות yes ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 439 מיליון שקל לעומת כ- 428 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, גידול של כ- 2.7%


רון אילון, מנכ"ל yes: "yes ממשיכה זה הרבעון התשיעי ברציפות במגמת הצמיחה במספר המנויים, זאת למרות מצב השוק המשתנה והרגולציה המפלה. אנו שמחים לראות כי הלקוחות בוחרים שוב ושוב בחברה המספקת את חווית הצפייה הטובה ביותר בטלוויזיה, עם התוכן המוביל בעולם ושירות מצטיין, בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, וכך בקרוב יוכלו גם ליהנות מהממיר המתקדם ביותר בישראל ה-Quattro , עם שירות ה-Prime-Time  ואופציית ההקלטות המרובות, שמצטרפות לשאר השירותים פורצי הדרך של החברה".

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 439 מיליון שקל לעומת כ- 428 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עליה של כ 2.7%, העלייה נבעה בעיקר מגידול במצבת המנויים.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 70 מיליון שקל לעומת כ- 67 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עליה של כ- 5.3%. ה- EBITDA ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 150 מיליון שקל (שיעור  EBITDA - 34.3%) לעומת כ- 141 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 32.9%) ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 7.0%. 
העלייה ברווח התפעולי וב- EBITDA נבעה בעיקר בשל הגידול בהכנסות שקוזזו בעלייה בעלות המכר בעיקר בהוצאות תוכן ומקטעי חלל (השפעה של שע"ח).

הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 15 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 22 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.

ההפסד הנקי ברבעון השני של 2015 הסתכם בכ- 166 מיליון שקל  לעומת הפסד של כ- 115 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, גידול בהפסד של כ- 43.8%. הגידול בהפסד נבע מעלייה בהוצאות מימון בעיקר בשל שיעור עליית מדד גבוה יותר ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון המקביל.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 106 מיליון שקל, דומה לרבעון השני אשתקד. תזרים המזומנים החופשי ירד בכ- 34.4% והסתכם בכ- 25 מיליון שקל. הירידה בתזרים החופשי נבעה מעלייה בהשקעות כתוצאה מפערי עיתוי.

ה- ARPU ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 230 שקל לעומת כ- 234 שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 1.7%.


מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר שאול אלוביץ, יו"ר הדירקטוריון ומר דודו מזרחי, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, ביום חמישי, 31 באוגוסט 2015, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מס' מקומי:  03-918-0664
מס' בינלאומי: 972-3-918-0664

שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://www.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה- 4 בספטמבר 2015. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מס' מקומי: 03-925-5930
מס' בינלאומי: 972-3-925-5930

אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקשורת ארגוניות. 
למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://www.bezeq.co.il.

הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.

הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.

מנהל קשרי משקיעים:                       סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                       מר גיא הדס
בזק                                                  בזק
טלפון: 02-539-5441                       טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                     דוא"ל: pr@bezeq.co.il