קבוצת בזק מדווחת על תוצאות כספיות לשנת 2016

תאריך פרסום: 30/03/2017
שאול אלוביץ, יו"ר בזק: "תוצאות פעילות בזק בשנת 2016 מעידות על התחרות השוררת בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה, לצד הצלחתה של הקבוצה בשמירת מעמדה כמובילת השוק מבחינת אמינות, רמת שירות, חדשנות, ואיכות המוצר" אלון רווה, מנהל כספים ראשי: "הדוחות הכספיים של שנת 2016 משקפים את יכולתה של קבוצת בזק להצליח ולעמוד באתגרים העסקיים שעומדים בפניה ולייצר תוצאות חזקות. ברבעון האחרון נרשמו השפעות חד פעמיות בסכום של מעל 200 מיליון שקל אשר הקטינו את שורת הרווח הנקי, אך הן אינן מייצגות שינוי מגמה"


 
קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2016, בהשוואה לשנת 2015:
 • ההכנסות הסתכמו בכ- 10.08 מיליארד שקל, עלייה של 1.0%
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 1.24 מיליארד שקל, ירידה של 27.7%
 • ה-EBITDA  הסתכם בכ- 4.06 מיליארד שקל, ירידה של 4.6%
 • התזרים החופשי הסתכם בכ- 2.25 מיליארד שקל, ירידה של 0.4%
 
תל אביב, 30 במרץ 2017 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה מלאה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.
שאול אלוביץ, יו"ר בזק, "תוצאות פעילות בזק בשנת 2016 מעידות על התחרות השוררת בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה, לצד הצלחתה של הקבוצה בשמירת מעמדה כמובילת השוק מבחינת אמינות, רמת שירות, חדשנות, ואיכות המוצר. שוק התקשורת מצוי בשינויים מתמידים אשר מציבים בפני קבוצת בזק אתגרים אסטרטגיים משמעותיים וכדי לעמוד בהם החברות נערכות כל העת על מנת להתאים את עצמן למציאות החדשה, אך במקביל על הרגולציה להתאים עצמה לסביבה המשתנה כדי לאפשר תחרות אפקטיבית יותר, שתייצר ערך צרכני ממשי לצד יעילות תפעולית. יש חשיבות רבה בכך שבזק, הקבוצה שמשקיעה הכי הרבה בשוק התקשורת הישראלי, תוכל להמשיך לספק לאזרחי ישראל רמת שירות גבוהה, להתייעל מבחינה תפעולית, וכל זאת בשילוב חדשנות עסקית, ולכן הגיע העת לבטל את ההפרדה המבנית."
 
אלון רווה, מנהל כספים ראשי בזק, "הדוחות הכספיים של שנת 2016 מוכיחים שקבוצת בזק מצליחה לעמוד באתגרים העסקיים שעומדים בפניה ולייצר תוצאות חזקות. ברבעון האחרון נרשמו השפעות חד פעמיות בסכום כולל של מעל 200 מיליון שקל אשר שחקו את שורת הרווח הנקי, אולם הן אינן מייצגות שינוי מגמה. גם השנה עמדנו בכל היעדים הפיננסים והתפעוליים כמו גם בתחזיות שמסרנו לשוק ההון. בסיס פיננסי איתן זה מאפשר לבזק להמשיך להשקיע בשוק התקשורת הישראלי ולפתח אותו. הדבר מהווה מסר חשוב למשקיעים שלנו שביניהם אחוז גבוה של קרנות פיננסיות ומוסדיות זרות, אשר מאמינות בכלכלה הישראלית ורואות בבזק אחת מספינות הדגל שלה."
 
תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק
 
הרבעון הרביעי הושפע מהשפעות חד פעמיות בסך כולל של מעל כ- 200 מיליון שקל אשר שחקו את שורת הרווח הנקי. השפעות אלה כוללות בין היתר: הוצאה בסך כ- 79 מיליון שקל עקב הורדת שיעור מס החברות אשר הביאה להקטנת נכס המס בדוח המאוחד, הוצאה בגין פרישה מוקדמת של עובדים בסך כ- 78 מיליון שקל שנרשמה הרבעון, והוצאה בסך כ- 55 מיליון שקל עקב גידול בהתחייבות ליורוקום בקשר עם רכישת יס.
 
התוצאה ברמה השנתית תואמת באופן מלא את תחזיות החברה: ה- EBITDA הסתכם בכ- 4.06 מיליארד שקל, שהם כ- 4.2 מיליארד שקל בנטרול הוצאות בגין פרישה מוקדמת כפי שחזתה החברה, הרווח הנקי הסתכם בכ-1.24 מיליארד שקל שבנטרול אירועי הרבעון האחרון הינו כ- 1.4 מיליארד שקל גם זאת כפי שנחזה, והתזרים החופשי הסתכם בכ- 2.2 מיליארד שקל בהתאם לתחזית המעודכנת שפרסמה החברה בחודש נובמבר.
 
ההכנסות לשנת 2016 הסתכמו בכ- 10.08 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 9.99 מיליארד שקל בשנת 2015, עלייה של כ- 1.0%.  העלייה בהכנסות נבעה מאיחוד חברת  yes החל מהרבעון השני של שנת 2015 אשר קוזז בחלקו ע"י ירידה בהכנסות בכל מגזרי הקבוצה, ובעיקר בהכנסות חברת פלאפון.
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ- 2.50 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.61 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 3.9%.  הירידה נבעה מקיטון בהכנסות בכל מגזרי הקבוצה ובעיקר בהכנסות חברת פלאפון.
 
הוצאות השכר לשנת 2016 הסתכמו בכ- 2.01 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.96 מיליארד שקל בשנת 2015, עלייה של כ- 2.8%.  העלייה בהוצאות שכר נבעה בעיקר מאיחוד חברת  yes החל מהרבעון השני של שנת 2015.
הוצאות השכר ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ- 503 מיליון שקל בהשוואה לכ- 515 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 2.3%.
 
הוצאות הפעלה וכלליות לשנת 2016 הסתכמו בכ- 4.01 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 3.87 מיליארד שקל בשנת 2015, עלייה של כ- 3.7%.  העלייה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מאיחוד חברת  yes החל מהרבעון השני של שנת 2015 אשר קוזז בחלקו ע"י ירידה בהוצאות שאר מגזרי הקבוצה ובעיקר בהוצאות חברת פלאפון.
הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ- 1.03 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.07 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 3.7%.  הירידה בהוצאות הפעלה נבעה מקיטון בהוצאות קישוריות ותשלומים למפעילי תקשורת, ציוד קצה ושיווק אשר קוזזו בחלקן ע"י עלייה בהוצאות תוכן ושירותי קבלני משנה.
 
בשנת 2016 לא היו הכנסות תפעוליות אחרות, נטו בהשוואה להכנסה של כ- 95 מיליון שקל בשנת 2015. הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות נבעה מקיטון ברווחי הון ממכירת רכוש קבוע בבזק קווי.
הוצאות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בהוצאה של כ- 33 מיליון שקל בהשוואה להוצאה של כ- 76 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.  הירידה בהוצאות תפעוליות אחרות נבעה מקיטון בהפרשה לפרישת עובדים בבזק קווי.
הוצאות פחת לשנת 2016 הסתכמו בכ- 1.74 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.68 מיליארד שקל בשנת 2015, עלייה של כ- 3.3%. העלייה נבעה בעיקר מאיחוד חברת  yes החל מהרבעון השני של שנת 2015 ומהפחתת עודפי עלות שנוצרו במסגרת העלייה לשליטה אשר קוזז בחלקו בעיקר בשל קיטון בהוצאות פחת בחברת פלאפון.
 
הוצאות פחת ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ- 408 מיליון שקל בהשוואה לכ- 459 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 11.1%.  הירידה ברבעון הרביעי נבעה מקיטון בהוצאות פחת בכל מגזרי הקבוצה.
 
הרווח התפעולי לשנת 2016 הסתכם בכ- 2.32 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.57 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ- 9.7%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ- 532 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 488 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 9.0%. 
 
ה-EBITDA  לשנת 2016 הסתכם בכ- 4.06 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 40.3%) בהשוואה לכ- 4.25 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 42.6%) בשנת 2015, ירידה של כ- 4.6%. ה-EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ- 940 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 37.5%) בהשוואה לכ- 947 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 36.3%) ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 0.7%. 
 
הוצאות מימון, נטו לשנת 2016 הסתכמו בכ- 447 מיליון שקל בהשוואה לכ- 263 מיליון שקל בשנת 2015, עלייה של כ- 70.0%.  הוצאות מימון, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ- 136 מיליון שקל בהשוואה להכנסה של כ- 3 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. העלייה בהוצאות מימון נבעה בעיקר מהקטנת הפרשה ברבעון רביעי 2015 בסך כ- 76 מיליון שקל לריבית שנצברה בגין תשלומי מס מהכנסות מימון מ- yes בעקבות הגעה להסדר עם רשות המסים וכן משינוי בהתחייבות לתמורה מותנית ליורוקום בסך 55 מיליון שקל בגין רכישת אחזקות יורוקום ב- yes בשנת 2016.
 
הוצאות מסים לשנת 2016 הסתכמו בכ- 625 מיליון שקל בהשוואה לכ- 598 מיליון שקל בשנת 2015, עלייה של כ- 4.5%.  העלייה בהוצאות מסים נבעה מהקטנת נכס מס עקב הפחתת שיעור מס החברות בסך של כ- 143 מיליון שקל אשר קוזזה בחלקה ע"י קיטון בהוצאות מס בבזק קווי.
הוצאות מסים ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ- 210 מיליון שקל בהשוואה לכ- 119 מיליון שקל     ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 76.5%. העלייה בהוצאות מסים נבעה מהקטנת נכס מס עקב הפחתת שיעור מס החברות מ- 25% ל- 24% החל מיום 1.1.2017 ו- 23% החל מיום 1.1.2018.
 
הרווח הנקי לשנת 2016 הסתכם בכ- 1.24 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.72 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ- 27.7%.  הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ- 185 מיליון שקל בהשוואה לכ- 369 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 49.9%.  ברבעון המקביל בשנת 2015 נרשמו הכנסות מימון ומס חד פעמיות עקב הסדר שהושג עם רשויות המס בהיקף של 121 מיליון שקל, דבר אשר, ביחד עם השפעות הפחתת מס החברות (כ-79 מיליון שקל) וההוצאה בגין ההתחייבות ליורוקום (כ-55 מיליון שקל) מסביר את מרבית הפער ברווח בין שני הרבעונים.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2016 הסתכם בכ- 3.53 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 3.74 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ- 5.7%.  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם ב- 832 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 889 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 6.4%. הירידה בתזרים מפעילות שוטפת שנתית נבעה בעיקר משינויים בהון החוזר אשר מותנה בשל איחוד חברת yes  החל מהרבעון השני של שנת 2015.
 
ההשקעות לשנת 2016 הסתכמו בכ- 1.42 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.64 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ- 13.4%.  הירידה נבעה מקיטון בהשקעות בכל מגזרי הקבוצה ובעיקר מתשלום בגין תדרי דור 4 ע"י חברת פלאפון בשנת 2015.
 
 
ההשקעות ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ- 335 מיליון שקל בהשוואה לכ- 329 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 1.8%. 
 
התזרים החופשי לשנת 2016 הסתכם בכ- 2.25 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.26 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ- 0.4%.  התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ- 513 מיליון שקל בהשוואה לכ- 592 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 13.3%.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 9.72 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2016, בהשוואה ל- 9.40 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2015. ביום 31.12.2016 יחס החוב נטו ל- EBITDA  עמד על 2.39 בהשוואה ל- 2.21 ביום 31.12.2015.
 
 
 
הודעה בדבר דיבידנדים
בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה המליץ הדירקטוריון לחלק את סך הרווח המיוחס לבעלי המניות למחצית השנייה של שנת 2016 בסך 578 מיליון שקל (כ- 0.21 שקל למניה). הדיבידנד כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות וישולם ביום 29.5.2017. היום הקובע לחלוקה הינו ה- 16.5.2017.
 
 
תחזית הקבוצה לשנת 2017  
 
בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום, תחזית הקבוצה לשנת 2017 הינה כדלקמן: 
 
 • הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.4 מיליארד שקל
 • ה-EBITDA  צפוי להיות כ- 4 מיליארד שקל
 • תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ- 2 מיליארד שקל
 
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה - התחזיות אינן כוללות השפעות, ככל שיתרחשו, של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים ו/או חתימה על הסכמים קיבוציים בקבוצה, מימוש זכויות החברה בנכס המקרקעין "סקיה"  וכן ביטול הפרדה מבנית/תאגידית בקבוצה , ובכלל זה השפעות הליכי המיזוג עם די.בי.אס וכל הכרוך בהם.
התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, על המצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2017. כמו כן, התחזיות כוללות את הערכת החברה לגבי השפעות היישום המוקדם של תקן חשבונאי IFRS15 החל מיום 1.1.2017 בסך של כ- 120-160 מיליון שקל על ה- EBITDA ובסך של כ- 60-90 מיליון שקל על הרווח הנקי התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות הפעילות הקווית של בזק
 
סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק: "בשנת 2016 התחרות בשוק הקווי התגברה, כשרפורמת השוק הסיטונאי העמיקה את השפעתה בתחום האינטרנט והתחרות במגזר העסקי צברה תאוצה. בזק פיתחה מנועי צמיחה חדשים שאפשרו לה להתמודד עם התחרות הגורבת, זאת לצד התייעלות מתמשכת. בזק המשיכה להתפתח השנה בתחום הדיגיטל והשיקה פלטפורמה לעיר החכמה, כמו גם שירות לעסקים חכמים. אנו רואים לנגד עינינו מטרות ארוכות טווח בעיצוב הסביבה הדיגיטלית בישראל, והחדשנות הטכנולוגית תמשיך לעמוד במרכז העשייה של בזק.
 
ההשקעות של בזק בתשתית הן משמעותיות ביותר ועמדו על 834 מיליון שקל, כשהחברה ממשיכה להחזיק בשיעור השקעה של כ-19% מסך הכנסות החברה. ההשקעה בתשתיות בזק משרתת גם את חברות התקשורת האחרות, ומאפשרת את הגברת התחרות בשוק. היום, בעידן התחרותי החדש, הגיעה העת לבטל את ההפרדה המבנית. כך הצרכן ייהנה מתחרות מלאה ובשיפור בשירות ובמחיר, בזמן שבזק תתייעל ותחסוך עלויות מיותרות".
 
ההכנסות לשנת 2016 הסתכמו בכ-4.38 מיליארד שקל בהשוואה לכ-4.41 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ-0.5%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-1.08 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.09 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-0.6%. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות מטלפוניה לצד גידול בהכנסות משירותי אינטרנט ומשירותי תקשורת נתונים.
 
הכנסות משירותי טלפוניה לשנת 2016 הסתכמו בכ-1.49 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.59 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ-6.1%. הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-357 מיליון שקל בהשוואה לכ-392 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-8.9%. ההכנסות משירותי טלפוניה לרבעון הושפעו בין היתר מעונתיות בשל חגי תשרי שנכללו כולם ברבעון זה. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה מקיטון בהכנסה הממוצעת לקו (ARPL) של כ-3.3% בשנת 2016 וכ-6.7% ברבעון הרביעי 2016 ומקיטון של כ-2.8% במצבת קווי הטלפון.
 
הכנסות משירותי אינטרנט (קמעונאי וסיטונאי) לשנת 2016 הסתכמו בכ-1.60 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.54 מיליארד שקל בשנת 2015, עלייה של כ-3.6%. הכנסות משירותי אינטרנט ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-406 מיליון שקל בהשוואה לכ-387 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-4.9%. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס לקוחות ההולסייל של החברה במהלך השנה החולפת בה נרשם גידול של כ-133 אלף קווי הולסייל לצד ירידה במצבת קווי האינטרנט בקמעונות.
 
הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים לשנת 2016 הסתכמו בכ-1.08 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.06 מיליארד שקל בשנת 2015, עלייה של כ-1.8%. הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-273 מיליון שקל בהשוואה לכ-261 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 4.6%.
הגידול בהכנסות משירותי דאטה נבע מגידול במספר הלקוחות העסקיים של החברה ובמספר קווי התקשורת, בנוסף להרחבת סל פתרונות התקשורת הניתנים ללקוח.
 
הוצאות ההפעלה לשנת 2016 הסתכמו בכ-705 מיליון שקל בהשוואה לכ-721 מיליון שקל בשנת 2015, ירידה של כ-2.2%.  הוצאות ההפעלה ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-180 מיליון שקל בהשוואה לכ-179 מיליון
 
 
 
שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-0.6%. הירידה בהוצאות הפעלה בשנת 2016 נבעה בעיקר מקיטון בעלויות קישוריות ובהוצאות אחזקת מבנים אשר קוזזה בחלקה ע"י גידול בהוצאות קבלני משנה.
 
הוצאות שכר לשנת 2016 הסתכמו בכ-898 מיליון שקל בהשוואה לכ-912 מיליון שקל בשנת 2015, ירידה של כ-1.5%. הוצאות שכר ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-226 מיליון שקל בהשוואה לכ-227 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-0.4%.
 
הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות, נטו לשנת 2016 הסתכמו בהכנסה של כ-13 מיליון שקל בהשוואה להכנסה של כ-99 מיליון שקל בשנת 2015.  הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות נבעה מקיטון ברווחי הון ממכירת רכוש קבוע.
הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בהוצאה של כ-34 מיליון שקל בהשוואה להוצאה של כ-70 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. הירידה בהוצאות תפעוליות אחרות נבעה בעיקר מקיטון בהפרשה לפרישת עובדים.
 
הוצאות פחת לשנת 2016 הסתכמו בכ-717 מיליון שקל בהשוואה לכ-725 מיליון שקל בשנת 2015, ירידה של כ-1.1%. הוצאות פחת ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ-161 מיליון שקל בהשוואה לכ-185 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-13.0%.  הירידה ברבעון הרביעי נבעה מעדכון פחת שנתי.
 
הרווח התפעולי לשנת 2016 הסתכם בכ-2.08 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.15 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ-3.4%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ-481 מיליון שקל בהשוואה לכ-427 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-12.6%.
 
ה-EBITDA  לשנת 2016 הסתכם בכ-2.79 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.87 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ-2.8%. ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ-642 מיליון שקל בהשוואה לכ-612 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 4.9%. 
 
הוצאות מימון לשנת 2016 הסתכמו בכ-445 מיליון שקל בהשוואה לכ-332 מיליון שקל בשנת 2015, עלייה של כ-34%. הוצאות מימון ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-146 מיליון שקל בהשוואה לכ-19 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. העלייה בהוצאות מימון נבעה מהקטנת הפרשה בשנת 2015 לריבית שנצברה בגין תשלומי מס מהכנסות מימון מ- yes בעקבות הגעה להסדר עם רשות המיסים וכן משינוי בהתחייבות לתמורה מותנית ליורוקום בגין רכישת אחזקות יורוקום ב- yes על יד החברה בשנת 2016.
 
   הוצאות מסים לשנת 2016 הסתכמו בכ-399 מיליון שקל בהשוואה לכ-492 מיליון שקל בשנת 2015, ירידה של כ-18.9%. הירידה בהוצאות מיסים נבעה בעיקר מירידה ברווח לפני מס והפחתת שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25% החל מיום 1.1.2016.
הוצאות מסים ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-100 מיליון שקל בהשוואה לכ-68 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-47.1%. העלייה בהוצאות מסים נבעה מהקטנת ההפרשה למס בשנת 2015 בגין מסים שנים קודמות בשל הגעה להסכמה עם רשות המסים בסוגיית הכנסות המימון מ- yes .
 
 
הרווח הנקי לשנת 2016 הסתכם בכ-1.23 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.32 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ-6.9%.  הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ-235 מיליון שקל, בהשוואה לכ-340 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-30.9%. הירידה ברווחיות מושפעת מהעלייה בהוצאות מימון ומסים כאמור לעיל.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2016 הסתכם בכ-2.06 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.36 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ-12.5%. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ-482 מיליון שקל בהשוואה לכ-668 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-27.8%.  הירידה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה משינויים בהון החוזר בעיקר כתוצאה מפרישת עובדים ופערי עיתוי בתשלום המס.
 
ההשקעות לשנת 2016 הסתכמו בכ-834 מיליון שקל בהשוואה לכ-849 מיליון שקל בשנת 2015, ירידה של כ-1.8%.  ההשקעות ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-205 מיליון שקל בהשוואה לכ-197 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-4.1%. 
 
התזרים החופשי לשנת 2016 הסתכמו בכ-1.36 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.66 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ-17.7%.  התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ-292 מיליון שקל בהשוואה לכ-504 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-42.1%.
 
מספר קווי האינטרנט כולל קווים סיטונאיים הסתכם בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2016 בכ-1.56 מיליון, גידול של כ-19 אלף קווים ביחס לרבעון השלישי 2016. בסיס קווי ההולסייל המשיך במגמת הגידול והסתכם בכ-377 אלף קווים הניתנים במסגרת השוק הסיטונאי, גידול של כ-30 אלף קווים ביחס לרבעון הקודם. בשנה האחרונה גדל מספר לקוחות השוק הסיטונאי בכ-133 אלף לקוחות.
 
במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ-43.4 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ-41.8 מגה ביט לשנייה ברבעון השלישי 2016 וכ-37.8 מגה ביט לשנייה ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 14.3% בהשוואה לרבעון הרביעי אשתקד.
 
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמה בכ-90 שקל בהשוואה לכ-89 שקל ברבעון השלישי 2016 וכ-89 שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
 
מספר קווי טלפון בסוף הרבעון הרביעי 2016 עמד על 2.119 מיליון בהשוואה לכ-2.137 מיליון ברבעון השלישי 2016 וכ-2.181 מיליון ברבעון הרביעי אשתקד.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון הרביעי של שנת 2016 עמדה על כ-56 שקל בהשוואה לכ-58 שקל ברבעון השלישי 2016 וכ-60 שקל ברבעון הרביעי אשתקד.

 
 


תוצאות פלאפון
 
 
הכנסות החברה ברבעון הרביעי בשנת 2016 גדלו והסתכמו בכ-652 מיליון שקל (+0.5%), לעומת כ-649 מיליון שקל ברבעון הקודם. בשנת 2016 הסתכמו הכנסות החברה ב- 2.63 מיליארד שקל, ירידה של כ-9% לעומת 2.89 מיליארד שקל בשנת 2015.
 
ה- EBITDA בשנת 2016 הסתכם בכ-412 מיליון שקל לעומת כ- 576 מיליון שקל בשנה הקודמת, ירידה של כ- 28.5%, שנבעה בעיקר מירידת המחירים בענף.
 
חברת הסלולר המובילה בגיוס מנויים בישראל: כ- 250,000 מנויים נטו הצטרפו לפלאפון במהלך שנת 2016, יותר מכל חברת סלולר אחרת בישראל.
 
רן גוראון, מנכ"ל פלאפון: "שנת 2016 הייתה שנת מפנה בפלאפון: יישמנו אסטרטגיה חדשה שמביאה ערך אמיתי ללקוחות, והנחנו תשתיות לצמיחה שכבר הביאו להישגים בשטח. פלאפון פועלת מתוך ראיה לטווח רחוק, ואנו בטוחים כי החדשנות וההשקעה בלקוחות יתבטאו בתוצאות הכספיות ויניבו פירות גם בעתיד. בנינו השנה את רשת הריטייל הגדולה בישראל עם פריסה בת 250 נקודות ברחבי הארץ, ורבע מיליון המנויים שהצטרפו אלינו השנה, מצביעים על כך שפלאפון היא החברה המובילה בגיוס מנויים. זכינו בלקוח הגדול בישראל במכרז החשכ"ל, ויצרנו מנועי צמיחה משמעותיים לחברה, שהופכים את פלאפון לחברה החדשנית בשוק הסלולר. השיפור הניכר בחוויית הלקוח מתבטא גם בדו"ח פניות הציבור של משרד התקשורת, שפורסם בימים אלה"
 
המשך התייעלות בפלאפון: בשנת 2016 נרשמה ירידה בהוצאות התפעוליות בסך של 135 מיליון  שקל לעומת 2015.
 
פלאפון ממשיכה לשמור על תזרים חזק ב-2016: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2016 בכ- 582 מיליון שקל, ותזרים המזומנים החופשי הסתכם בכ- 341 מיליון שקל.
 
רן גוראון, מנכ"ל פלאפון, אמר היום כי "פלאפון מתמקדת בסלולר ותמשיך לשמור על מובילות וחדשנות בתחום זה גם בשנת 2017. שנת 2016 הייתה שנת מפנה בפלאפון, שבה יישמנו אסטרטגיה חדשה לפעילות החברה והנחנו תשתיות לצמיחה שהביאו להישגים בשטח. אנו פועלים מתוך ראיה לטווח הרחוק, ואנו בטוחים כי החדשנות וההשקעה בלקוחות יתבטאו בתוצאות הכספיות ויניבו פירות גם בעתיד.
 
הרחבנו את ערוצי ההפצה על מנת להגיע לקהלים חדשים, חברנו לרשתות באג וקרביץ המובילות בתחומן, ובנינו את רשת הריטייל הגדולה בישראל עם כ-250 נקודות מכירה ברחבי הארץ; הבאנו לגידול עקבי בשנת 2016 במצבת המנויים של החברה, ורבע מיליון המנויים שהצטרפו אלינו השנה, מצביעים על כך שפלאפון היא החברה המובילה בסלולר בגיוס מנויים.
 
יצרנו השנה מנועי צמיחה משמעותיים לחברה שהפכו את פלאפון לחברה החדשנית בסלולר במגוון תחומים- שירות פלאפון סייבר הייחודי, פתרונות ביג דאטה, IOT סטארטר קיט לחברות סטארט אפ, ניסוי למהירות גלישה של 1 ג'יגה לקראת דור חמישי ועוד.
פלאפון הובילה השנה גם בתחום ציוד הקצה עם השקת המותג הפרטי GINI , שנמכר בהצלחה רבה על שלל מוצריו, וההשקה המוצלחת ביותר של אייפון 7 בישראל.
 
 
 
פלאפון הציבה את שירות הלקוחות בראש סדר העדיפויות. הרחבנו את השירות הדיגיטלי, קיצרנו וייעלנו תהליכים, ושמנו דגש על איכות המענה והמכירה. השיפור הניכר בחוויית הלקוחות מתבטא גם בדו"ח פניות הציבור של משרד התקשורת שפורסם בימים אלה.
 
במקביל להרחבת הפעילות, המשכנו במאמצי ההתייעלות בחברה והפחתנו משמעותית את הוצאות התפעול."
 
מצבת המנויים של פלאפון ממשיכה לגדול: ברבעון הרביעי גייסה החברה 54,000 מנויים; סה"כ במהלך שנת 2016 הצטרפו לפלאפון כרבע מיליון מנויים, כך שפלאפון היא החברה המובילה בשוק הסלולר בגיוס מנויים לשנה זו- מנויים בניוד ומנויים חדשים.
 
בשנת 2016 ביצעה פלאפון מהלכים אסטרטגיים להרחבת ערוצי ההפצה שלה על ידי יצירת שיתופי פעולה עם רשת באג ורשת קרביץ, באמצעות מודל "חנות בתוך חנות". בדרך זו הרחיבה פלאפון באופן משמעותי את הפריסה השיווקית שלה לכ- 250 נקודות מכירה בכל רחבי הארץ.
מצבת הלקוחות נכון ל- 31.12.16 עומדת על 2.402 מיליון מנויים.
 
סך הכנסות החברה ב- 2016 הסתכמו בכ- 2.63 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 2.89 מיליארד שקל ב- 2015, ירידה של כ- 9%. ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו ההכנסות בכ-652 מיליון שקל, לעומת כ-649 מיליון שקל ברבעון הקודם (גידול של כ-0.5%) וכ-713 מיליון שקל ברבעון אשתקד (ירידה של כ-8.6%).
 
הכנסות החברה משירותים הסתכמו בשנת 2016 בכ-1.82 מיליארד שקל, ירידה של כ9.1% בהשוואה לכ-2 מיליארד שקל בשנת 2015. ברבעון הרביעי של שנת 2016 ההכנסות הסתכמו בכ-439 מיליון שקל, לעומת כ-468 מיליון שקל ברבעון הקודם (ירידה של כ-6.2%) וכ-477 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (ירידה של כ- 8.0%).
הירידה בהכנסות משירותים נבעה מהשחיקה במחירים ומהתחרות המוגברת בענף, וכן ממעבר מנויי חשכ"ל לתעריפים החדשים.
 
לראשונה ב- 2016 עברה פלאפון את השחקן המוביל בענף בהכנסות מציוד קצה: ההכנסות מציוד קצה עומדות על כ-213 מיליון שקל, לעומת כ-181 מיליון שקל ברבעון הקודם (גידול של כ- 17.7%). ההכנסות מציוד קצה לשנת 2016 הסתכמו בכ- 812 מיליון שקל, ירידה של כ- 8.9% בהשוואה לכ- 891 מיליון שקל בשנת 2015.
 
פלאפון ממשיכה בהתאמת מבנה העלויות וצמצום הוצאות התפעול שהסתכמו בשנת 2016 בכ-2.6 מיליארד שקל, ירידה של כ-4.9% לעומת כ- 2.73 מיליארד שקל בשנה קודמת, וזאת למרות גידול משמעותי באגרות התדרים השנה. ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו הוצאות התפעול בכ- 656 מיליון שקל לעומת כ- 622 מיליון שקל ברבעון הקודם (גידול של כ-5.5%), וכ- 702 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (ירידה של 6.6%).
נכון ל-31 בדצמבר 2016 עמדה מצבת כוח האדם בחברה על 2,176 משרות ( 2,594 עובדים) .
 
ה- EBITDA בשנת 2016 הסתכם בכ-412 מיליון שקל לעומת כ- 576 מיליון שקל בשנה הקודמת, ירידה של כ- 28.5% . ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ-85 מיליון שקל, לעומת כ-111 מיליון שקל ברבעון אשתקד (ירידה של כ- 23.4%), וכ–119 מיליון שקל ברבעון הקודם (ירידה של כ- 28.6%).
 
 
 
 
הרווח הנקי הסתכם בשנת 2016 בכ-61 מיליון שקל, ירידה של כ- 59.6% לעומת כ-151 מיליון שקל בשנה קודמת. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-3 מיליון שקל לעומת כ-11 מיליון שקל ברבעון אשתקד (ירידה של כ-72.7%), וכ-32 מיליון שקל ברבעון הקודם (ירידה של כ- 90.6%).
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2016 בכ- 582 מיליון שקל, ירידה של כ- 20.3% לעומת כ-730 מיליון שקל בשנה הקודמת. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי הסתכם בכ-65 מיליון שקל, לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד (גידול של כ-364.3%).
 
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) לשנת 2016 הינה 63 שקל, ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח לרבעון הרביעי היא 62 שקל.
 
 
   
 תוצאות בזק בינלאומי
 
תוצאות טובות לבזק בינלאומי ברבעון הרביעי ובשנת 2016:
 • הכנסות החברה בשנת 2016 וברבעון הרביעי שומרות על רמתן הגבוהה והסתכמו בכ-1.5 מיליארד שקל ובכ-392 מיליון שקל בהתאמה
 • גידול של כ-9% בהכנסות החברה מפעילות ה-Data Center לעומת השנה הקודמת וכ-14% לעומת  הרבעון המקביל אשתקד
 • גידול של כ-4% בהכנסות החברה משירותי האינטרנט לעומת השנה הקודמת וכ-3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
 • גידול בהשקעות הטכנולוגיות למינוף השירותים הניתנים ללקוחות החברה - Data Center, שירותי ענן, אבטחת מידע והגנות סייבר                                           
 • הצלחה לשירות ה-Cyber Wall עם כ-280,000 לקוחות לשירות בסוף שנת 2016
 • יישום ההסכם הקיבוצי השפיע על מדדי הרווחיות ברבעון הרביעי ובשנת 2016
 
 
מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי "שנת 2016 הייתה שנה בה בזק בינלאומי הצליחה לייצר לעצמה מנועי צמיחה חדשים בעולמות הסייבר והשירותים והמוצרים מבוססי האינטרנט. הצלחת החברה במיצובה כמובילה בישראל בפתרונות סייבר ללקוחות פרטיים ועסקיים, מוכיחה כי נתיב החדשנות והיזמות הטכנולוגית והמוצרית בו בחרה ללכת, מייצר ללקוחות ערך מוסף ולחברה אפשרויות צמיחה ובידול; אפשרויות אלו רק תלכנה ותתעצמנה בשנה הקרובה".
 
ההכנסות בשנת 2016 שומרות על רמתן הגבוהה והסתכמו בכ-1.548 מיליארד שקל לעומת כ-1.578 מיליארד שקל בשנת 2015, קיטון של כ-1.9%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-392 מיליון שקל לעומת כ-405 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-3.2%. קיטון זה בהכנסות נובע בעיקרו מהקיטון בהכנסות מפעילות השיחות בין מפעילים בעולם.
בנטרול פעילות זו, מציגה בזק בינלאומי גידול בהכנסות של כ-0.5% לעומת שנה קודמת. גידול זה נובע מן הגידול המתמשך במכירת שירותי האינטרנט של החברה על תשתית הכבל התת ימי, בקיזוז השחיקה הנמשכת בשוק השיחות הבינלאומיות.
יישום ההסכם הקיבוצי שנחתם בתחילת השנה, השפיע על כל מדדי הרווחיות ברבעון ולאורך השנה כולה:
הרווח התפעולי בשנת 2016 הסתכם בכ-176 מיליון שקל לעומת כ-240 מיליון שקל בשנה הקודמת, קיטון של כ-26.7%. ברבעון הרביעי של שנת 2016 הרווח התפעולי הסתכם בכ-47 מיליון שקל לעומת כ-58 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-19% הנובע בעיקרו מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל.
ה-EBITDA בשנת 2016 הסתכם בכ-313 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 20.2%), לעומת כ-372 מיליון שקל בשנת 2015 (שיעורEBITDA  - 23.6%), קיטון של כ-15.9%. ברבעון הרביעי של שנת 2016 ה-EBITDA הסתכם בכ-81 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 20.7%), לעומת כ-93 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד (שיעור EBITDA  - 23.0%), קיטון של כ-12.9% הנובע בעיקרו מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל.
 
הרווח הנקי בשנת 2016 הסתכם בכ-125 מיליון שקל לעומת כ-172 מיליון שקל בשנת 2015, קיטון של כ-27.3%. ברבעון הרביעי של שנת 2016 הרווח הנקי הסתכם בכ-33 מיליון שקל לעומת כ-42 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-21.4% הנובע בעיקרו מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2016 הסתכם בכ-269 מיליון שקל לעומת כ-301 מיליון ש"ח בשנת 2015 קיטון של כ-10.6%. ברבעון הרביעי של שנת 2016 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-86 מיליון שקל לעומת כ-96 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-10.4% אשר נובע מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל.
תזרים המזומנים החופשי בשנת 2016 הסתכם בכ-150 מיליון שקל לעומת כ-173 מיליון שקל בשנת 2015, קיטון של כ-13.3%. ברבעון הרביעי של שנת 2016 תזרים המזומנים החופשי הסתכם בכ-61 מיליון שקל לעומת כ-75 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-18.7% אשר נובע מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל.
 

תוצאות yes
 
רון אילון, מנכ"ל yes: "כחברת הטלוויזיה הרב ערוצית המובילה בישראל, גם השנה עמדה yes בחוד החנית של תעשיית הטלוויזיה העולמית והיתה הראשונה בישראל להכריז, במקביל למפעילות הגדולות בעולם, על שידורים באיכות  4K שהושקו החודש ללקוחות. זאת לצד הפקות מקור משובחות ובראשן סדרת הלהיט של השנה – תאג״ד, אשר שבתה את ליבו של הקהל הישראלי, רכש עולמי חסר תקדים של כ-600 סדרות ועונות חדשות ואיכות בלתי מתפשרת על שירות הלקוחות הטוב ביותר בשוק התקשורת בישראל."
הרווח התפעולי בשנת 2016 עלה בכ- 5.6% בהשוואה לשנת 2015 והסתכם בכ- 264 מיליון שקל. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ- 68 מיליון שקל לעומת כ- 47 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 44.7%. עיקר העלייה נובע מקיטון בהוצאות כגון שכר, מקטעי לוויין, פחת ועמלות מכירה שקוזז חלקית בירידה בהכנסות ועלייה בהוצאות התוכן.
ה- EBITDA בשנת 2016 הסתכם בכ- 560 מיליון שקל (שיעורEBITDA – 32.1%), בהשוואה לכ- 572 מיליון שקל (שיעורEBITDA – 32.2%) בשנת 2015, ירידה של כ- 2.1%. ה-EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ- 139 מיליון שקל, לעומת כ- 135 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 3%.
ההכנסות בשנת 2016 הסתכמו בכ- 1.75 מיליארד שקל לעומת 1.77 מיליארד שקל אשתקד, ירידה של כ- 1.6%. הכנסות yes ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ- 438 מיליון שקל לעומת כ- 449 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 2.4%. עיקר הירידה כתוצאה מקיטון במצבת הלקוחות.
הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים לשנת 2016 הסתכם בכ- 206 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 160 מיליון שקל בשנת 2015, עלייה של כ- 28.8%. הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ- 67 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 5 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. העלייה ברווח נובעת מגידול ברווח התפעולי ומקיטון בהוצאות המימון הנובע בעיקר מהפחתה בהוצאות ריבית וניכיון אג"ח.
הרווח הנקי בשנת 2016 עמד על סך של כ- 68 מיליון שקל בהשוואה להפסד של כ- 354 מיליון שקל בשנת 2015. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם בכ- 395 מיליון שקל לעומת הפסד של כ- 110 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. עיקר הגידול ברווח הנקי נובע מרישום נכס מס נדחה בגין חלק מההפסדים הצבורים משנים קודמות ומהמרת הלוואות הבעלים להון.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2016 גדל בכ- 24.6% והסתכם בכ- 629 מיליון שקל בהשוואה לכ- 505 מיליון שקל בשנת 2015. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם בכ- 207 מיליון שקל לעומת כ- 105 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 97.1%. הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבע בעיקר משיפור בהון החוזר.
תזרים המזומנים החופשי גדל בכ- 75.4% והסתכם בכ- 421 מיליון שקל לעומת כ- 240 מיליון שקל בשנת 2015. הגידול בתזרים החופשי נובע מהשיפור בהון החוזר ומקיטון בהשקעות.
תזרים המזומנים החופשי ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם בכ- 166 מיליון שקל לעומת כ- 62 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 167.7%. הגידול נבע מהשיפור בהון חוזר.
 
 
ה-ARPU השנתי נותר ללא שינוי לעומת שנת 2015 והסתכם בכ- 233 שקל. ה- ARPU ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ- 237 שקל לעומת כ- 235 שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 0.9%.
בסיס המנויים של yes ברבעון הרביעי של שנת 2016 ירד ב- 3,700 מנויים והגיע למצבת של כ- 614 אלף מנויים.

 
 
 
מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר שאול אלוביץ, יו"ר הדירקטוריון, ומר אלון רווה, סמנכ"ל כספים, ביום חמישי, 30 במרץ 2017, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' מקומי:  03-918-0609
מס' בינלאומי: 972-3-918-0609
 
שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://ir.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה- 5 באפריל 2017. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' מקומי: 03-925-5921
מס' בינלאומי: 972-3-925-5921
 
אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקשורת ארגוניות.
למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                              סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                         בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                             דוא"ל: pr@bezeq.co.il