תאריך פרסום: 30/11/2017

 
                  
 
                                                                                                                                                     
קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2017
 
קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שלישי 2017, בהשוואה לרבעון שלישי 2016:
 
 • ההכנסות הסתכמו בכ- 2.42 מיליארד שקל, ירידה של 3.8%
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 322 מיליון שקל, ירידה של 18.3%
 • ה-EBITDA  הסתכם בכ- 980 מיליון שקל, ירידה של 5.9%
 • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 982 מיליון שקל, עלייה של 8.9%
 • ההשקעות הסתכמו בכ- 353 מיליון שקל, עלייה של 1.1%
 • התזרים החופשי הסתכם בכ- 677 מיליון שקל, עלייה של 17.3%
  
תל אביב, 30 בנובמבר 2017 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2017.
 
דוד גרנות, מ"מ יו"ר בזק, "בסיס לקוחות השוק הסיטונאי שבזק משרתת חצה לאחרונה את רף חצי המיליון, לאחר שבמהלך הרבעון נרשם גידול של למעלה מ-40 אלף לקוחות, הנתון הרבעוני הגבוה ביותר מאז תחילת 2016. לנתון זה מצטרפים פרסומים בדבר גיוס של כמעט 200 אלף לקוחות טלוויזיה ע"י החברות החדשות שהחלו לפעול בתחום. נתונים אלו משקפים את התחרות ברת-הקיימא המתקיימת בענף התקשורת, ומחייבים המשך חתירה לקראת ביטול ההפרדות המושתות על בזק, המונעות כיום מיצוי היעילות התפעולית, ובכך להביא להפחתה משמעותית בהוצאות התקשורת בישראל".  
 
רו"ח יהלי רוטנברג, מנהל כספים ראשי קבוצת בזק, "התוצאות העסקיות שאנו מפרסמים היום עומדות בקנה אחד עם מתווה התחזית שפרסמה החברה ביחס לתוצאותיה הצפויות לשנת 2017. חברות הקבוצה ממשיכות להציג נתונים פיננסיים חזקים ביחס לשוק. במהלך התקופה הקצרה מאז הצטרפתי לקבוצת בזק למדתי להכיר את יכולותיה הפיננסיות, את הנכסים התחרותיים העומדים לרשותה, ואת תשתיות התקשורת המתקדמות המייצגות פוטנציאל השבחה של השירותים שהיא מעניקה ללקוחותיה ולרובו הגדול של הציבור בישראל".
 
  
תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק
 
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 2.42 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.51 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 3.8%. הירידה נבעה מקיטון בהכנסות בכל המגזרים העיקריים של הקבוצה.
 
הוצאות השכר ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 502 מיליון שקל בהשוואה לכ- 501 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 0.2%.
 
הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 956 מיליון שקל בהשוואה לכ- 994 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 3.8%. הירידה בהוצאות הפעלה נבעה מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של הקבוצה שהושפעה בין היתר, מיישום באימוץ מוקדם של תקן חשבונאי 15 IFRS .
 
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 23 מיליון שקל בהשוואה לכ- 26 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות נבעה מגידול בהוצאות בגין הטלת עיצום  כספי ע"י משרד התקשורת בסך כ- 11 מיליון שקל וגידול בתביעות משפטיות אשר קוזזו בשל גידול ברווחי הון ממכירת נדל"ן בבזק קווי.
הוצאות פחת ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 436 מיליון שקל בהשוואה לכ- 442 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 1.4%.  הירידה בהוצאות פחת נבעה מקיטון בהוצאות פחת שוטפות של הקבוצה. כמו-כן, ישנה ירידה בהפחתת עודפי העלות שנוצרו במסגרת העלייה לשליטה ב- yes אשר מותנה ע"י גידול בפחת במגזר הסלולרי עקב אימוץ מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 15.
 
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ- 544 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 599 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 9.2%.  ה-EBITDA  ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ- 980 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 40.6%) בהשוואה לכ- 1.04 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 41.5%) ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 5.9%. 
 
הוצאות מימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 94 מיליון שקל בהשוואה לכ- 104 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-9.6%. הירידה בהוצאות המימון נבעה בעיקר מירידה בהוצאות מימון של חברת yes, אשר קוזזה חלקית בשל עדכון אומדן השווי ההוגן בגין יתרת עודף המקדמות שקבלה יורוקום די.ב.אס מהחברה בסך 13 מיליון שקל.
 
הוצאות מסים ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 128 מיליון שקל בהשוואה לכ- 99 מיליון שקל  ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 29.3%. העלייה בהוצאות מסים נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות מסים ברבעון השלישי אשתקד עקב עדכון מסים בגין שנים קודמות וכן בשל גידול בהוצאות לא מוכרות לצרכי מס ברבעון שלישי 2017 בבזק קווי.
 
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ- 322 מיליון שקל בהשוואה לכ- 394 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 18.3%.  הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מקיטון בהכנסות ועלייה בהוצאות מסים כאמור.
 
  
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם ב- 982 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 902 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 8.9%. העלייה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה משינויים בהון החוזר.
ההשקעות ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 353 מיליון שקל בהשוואה לכ- 349 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 1.1%.
 
התזרים החופשי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ- 677 מיליון שקל בהשוואה לכ- 577 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 17.3%. העלייה בתזרים החופשי נבעה מגידול בתזרים מפעילות שוטפת כאמור ועלייה בתמורה ממכירת נדל"ן, כתוצאה מפערי עיתוי.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 8.97 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2017, בהשוואה ל- 9.40 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2016. ביום 30.9.2017 יחס החוב נטו ל- EBITDA  עמד על 2.29 בהשוואה ל- 2.31 ביום 30.9.2016.
 
 
 
תחזית הקבוצה לשנת 2017  
להלן תחזית קבוצת בזק לשנת 2017 כפי שפורסמה בדוחות השנתיים של החברה ליום 31.12.2016 בהתבסס על המידע הידוע לקבוצה:
 
 • הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.4 מיליארד שקל
 • ה-EBITDA  צפוי להיות כ- 4 מיליארד שקל
 • תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ- 2 מיליארד שקל
 
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה - התחזיות אינן כוללות השפעות, ככל שיתרחשו, של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים ו/או חתימה על הסכמים קיבוציים בקבוצה, מימוש זכויות החברה בנכס המקרקעין "סקיה"  וכן ביטול הפרדה מבנית/תאגידית בקבוצה, ובכלל זה השפעות הליכי המיזוג עם די.בי.אס וכל הכרוך בהם.
התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, על המצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2017. כמו כן, התחזיות כוללות את הערכת החברה לגבי השפעות היישום המוקדם של תקן חשבונאי IFRS15 החל מיום 1.1.2017 בסך של כ- 120-160 מיליון שקל על ה- EBITDA ובסך של כ- 60-90 מיליון שקל על הרווח הנקי. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2016.
 
קבוצת בזק
 
 
תוצאות הפעילות הקווית של בזק
 
מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר: "בזק ממשיכה להוביל את שוק התקשורת הישראלי באיכות הרשת ובשירותים חדשניים. גם ברבעון החולף המשכנו להתמודד מול תחרות מתעצמת, אך הצלחנו באמצעות מנועי צמיחה חדשים להניב הכנסות משמעותיות, אשר מיתנו את הפגיעה בתוצאות החברה. אנו נמצאים בתקופה של צמיחה אקספוננציאלית בשימושים ברשת, והיום יותר מתמיד ברור כי התשתית הקווית היא קריטית לצמיחת המשק. חלק ניכר מצמיחה זו נובע משירותי טלוויזיה חדשים כמו זה של נטפליקס, סלקום TV ופרטנר. בזכות ההשקעה של בזק בתשתיות מתקדמות, מאות אלפי משקי בית משלמים פחות עבור שירותי טלוויזיה ואינטרנט. כבר היום בזק מספקת שירותים על בסיס תשתיותיה למעל ל-500 אלף משקי בית באמצעות השוק הסיטונאי עבור חברות מתחרות. המוצרים שלנו, השירות המצוין שאנו מספקים וההשקעות שאנחנו מבצעים באופן שוטף, לצד פעילות באספקת שירותים מתקדמים, בין היתר מבוססי ענן ובתחום הביג דאטה, מעניקים לנו יתרון תחרותי בר קיימא שיאפשר לנו לשמור על המובילות גם בעתיד".
 
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ-1.06 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.09 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-2.6%. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות משירותי טלפוניה ושירותים הניתנים על ידי ספקי תקשורת, זאת לצד גידול בהכנסות משירותי אינטרנט.
 
הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ-345 מיליון שקל בהשוואה לכ-375 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-8.0%. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה מקיטון בהכנסה הממוצעת לקו (ARPL) של כ-3.4% ומקיטון של כ-3.6% במצבת קווי הטלפון.
 
הכנסות משירותי אינטרנט (קמעונאי וסיטונאי) ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ-413 מיליון שקל בהשוואה לכ-399 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-3.5%. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס הלקוחות שהגיע לכ-1.61 מיליון מנויים, לצד גידול בהכנסות מפעילויות ושירותים חדשים.
 
הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ-247 מיליון שקל בהשוואה לכ-261 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של 5.4%. הירידה נבעה מקיטון בהכנסות תמסורת מספקי תקשורת, שמותנה בזכות עלייה בהכנסות משירותים מתקדמים לעסקים.
 
הוצאות ההפעלה ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ-183 מיליון שקל, דומה לרבעון השלישי אשתקד.
הוצאות שכר ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ-224 מיליון שקל בהשוואה לכ-225 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-0.4%.
 
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ-24 מיליון שקל בהשוואה לכ-26 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של 7.7%. הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות נבעה מגידול בהוצאות בגין הטלת עיצום כספי ע"י משרד התקשורת בסך כ- 11 מיליון שקל וגידול בתביעות משפטיות אשר קוזזו בשל גידול ברווחי הון ממכירת נדל"ן.
 
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-492 מיליון שקל בהשוואה לכ-519 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-5.2%. ה-EBITDA  ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-678 מיליון שקל בהשוואה לכ-707 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של 4.1%. 
 
הוצאות המימון ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ-107 מיליון שקל בהשוואה לכ-93 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-15.1%. העלייה בהוצאות מימון נבעה בעיקר מעדכון אומדן השווי ההוגן בגין יתרת עודף המקדמות שקבלה יורוקום די.ב.אס. מהחברה בסך 13 מיליון שקל.
 
הוצאות מסים ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ-109 מיליון שקל בהשוואה לכ-83 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-31.3%. העלייה בהוצאות מסים נבעה מקיטון בהוצאות מסים ברבעון השלישי אשתקד עקב עדכון מסים בגין שנים קודמות וכן בשל גידול בהוצאות לא מוכרות לצרכי מס ברבעון שלישי 2017.
 
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-276 מיליון שקל, בהשוואה לכ-343 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-19.5%. הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מקיטון בהכנסות ועלייה בהוצאות מימון ומסים כאמור.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-573 מיליון שקל בהשוואה לכ-526 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-8.9%. העלייה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה משינויים בהון החוזר.
 
ההשקעות ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ-170 מיליון שקל בהשוואה לכ-207 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-17.9%.  הירידה בהשקעות נבעה בעיקר מפערי עיתוי. סך ההשקעות בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה עומד על כ- 599 מיליון שקל.
 
התזרים החופשי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-449 מיליון שקל בהשוואה לכ-341 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-31.7%. העלייה בתזרים החופשי נבעה מעלייה בתזרים מפעילות שוטפת ומהירידה בהשקעות כאמור.
 
מספר קווי האינטרנט כולל קווים סיטונאיים הסתכם בסוף הרבעון השלישי של שנת 2017 בכ-1.61 מיליון, גידול של כ-15 אלף קווים ביחס לרבעון השני 2017. בסיס הקווים בסיטונות המשיך במגמת הגידול והסתכם בכ-484 אלף קווים הניתנים במסגרת השוק הסיטונאי, גידול של כ-40 אלף קווים ביחס לרבעון הקודם. בשנה האחרונה גדל מספר לקוחות השוק הסיטונאי בכ-137 אלף לקוחות.
 
במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ-49.5 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ-47.2 מגה ביט לשנייה ברבעון השני 2017 וכ-41.8 מגה ביט לשנייה ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 18.4% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד.
 
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמה בכ-91 שקל, דומה לרבעון השני 2017 וכ-89 שקל ברבעון השלישי אשתקד.
 
מספר קווי טלפון בסוף הרבעון השלישי 2017 עמד על 2.061 מיליון בהשוואה לכ-2.077 מיליון ברבעון השני 2017 וכ-2.137 מיליון ברבעון השלישי אשתקד.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון השלישי של שנת 2017 עמדה על כ-56 שקל בהשוואה לכ-55 שקל ברבעון השני 2017 וכ-58 שקל ברבעון השלישי אשתקד.
בזק קווי- נתונים פיננסים
 
תוצאות פלאפון
 
 
פלאפון ממשיכה להציג תוצאות טובות:
 
רושמת צמיחה במצבת המנויים ובהכנסות וממשיכה לשפר את תוצאותיה העסקיות
 
 • פלאפון רושמת גידול בסך כל ההכנסות ובהכנסות משירותים
 
 • גידול בהכנסות החברה משירותים לעומת רבעון קודם: ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו הכנסות החברה משירותים בכ- 461 מיליון שקל, בהשוואה לכ-449 מיליון שקל ברבעון הקודם, עליה של כ- 2.7%
 
 • גידול בתזרים מפעילות שוטפת ובתזרים החופשי: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2017 בכ- 209 מיליון שקל, ותזרים המזומנים החופשי הסתכם בכ- 131 מיליון שקל
 
 • גידול בגיוס המנויים: ברבעון השלישי של 2017 הצטרפו לחברה כ-65 אלף מנויים. מצבת המנויים עומדת כעת על כ- 2.48 מיליון מנויים
 
 • גידול ב- ARPU: ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עלתה ועומדת ברבעון הנוכחי על 63 שקל
 
 
רן גוראון, מנכ"ל פלאפון: "פלאפון ממשיכה ליישם בהצלחה את התכנית האסטרטגית שבאה לידי ביטוי בצמיחה מתמשכת במצבת המנויים והוסיפה 65 אלף מנויים ברבעון ו- 156 אלף מנויים מתחילת השנה תוספת המנויים הביאה לעצירת שחיקת ההכנסות משירותים שאפיינה את השנים האחרונות ואף לשיפור הכנסותיה של פלאפון.
 
צמיחתה של פלאפון מתאפשרת בעקבות פריסה רחבה של ערוצי הפצה והגדלת מערך שיתופי פעולה עם רשתות קמעונאות מובילות בישראל.
 
פלאפון הינה החברה היחידה שפורסת בהיקף ארצי, את טכנולוגית ה- 4*4 MIMO וה-Beamforming  ושומרת על המובילות באמצעות רשת הסלולר המהירה והמתקדמת בישראל.
 
בחודשים האחרונים השקיעה פלאפון בשיפור חווית שרותי הנדידה (רומינג) הן בחוויית הלקוח והמשתמש והן בהיצע החבילות והיעדים הכלולים בחבילות המוצעות, וברבעון האחרון אנו קוצרים את ההשקעה ורושמת שיא במשתמשים בשירותי הרומינג של החברה".   
 
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הנוכחי על 63 שקל, עליה של 2 שקלים לעומת הרבעון הקודם.
 
הכנסות החברה משירותים הסתכמו בכ- 461 מיליון שקל, בהשוואה לכ-449 מיליון שקל ברבעון הקודם, עליה של כ- 2.7%, ולעומת כ- 468 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה מתונה של כ- 1.5%. העלייה בהכנסות משירותים לעומת הרבעון הקודם נבעה מצמיחה במצבת המנויים, וצמיחה בשירות הרומינג של החברה. הצמיחה במצבת המנויים הביאה לבלימת שחיקת ההכנסות שאפיינה את השנים האחרונות.
 
 
ההכנסות מציוד קצה הסתכמו ברבעון בכ-174 מיליון שקל, לעומת כ-183 מיליון שקל ברבעון הקודם, ירידה של כ-4.9%, ולעומת כ-181 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 3.9%. הירידה בהכנסות ממכירת ציוד קצה נבעה בעיקר מביטול מס הקניה על מכשירים סלולריים מיובאים אשר הביא להפחתת מחירים וכן מירידה בכמות מכירות מכשירי הסלולר.
 
סך הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 635 מיליון שקל, לעומת כ-632 מיליון שקל ברבעון הקודם, עלייה של כ-0.5%, ולעומת כ-649 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-2.2%.
 
הוצאות התפעול הסתכמו ברבעון בכ- 613 מיליון שקל לעומת  כ- 602 מיליון שקל ברבעון הקודם, עליה של כ- 1.8%, ולעומת 622 מיליון שקל ברבעון המקביל , ירידה של כ- 1.4%. הירידה בהוצאות התפעול לעומת הרבעון המקביל נבעה בעיקר מירידה בעמלות הפצה שהוונו לנכס כתוצאה מאימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי "הכנסות מחוזים עם לקוחות" (IFRS 15) וכן מירידה בעלות מכירת ציוד קצה, הוצאות הנדסיות והמשך צמצום הוצאות החברה.
 
ה- EBITDA הסתכם ברבעון בכ- 122 מיליון שקל (שיעור EBITDA 19.2%), לעומת כ- 129 מיליון שקל ברבעון הקודם (שיעור EBITDA- 20.4%), ירידה של כ- 5.4%, ולעומת כ- 119 מיליון שקל ברבעון המקביל (שיעור EBITDA- 18.3%), עלייה של כ- 2.5%. על אף העלייה בהכנסות החברה לעומת הרבעון הקודם נרשמה ברבעון הנוכחי ירידה ב-EBITDA  הנובעת בעיקר מעדכוני אומדנים חד פעמיים שנרשמו ברבעון הקודם. העלייה ב-EBITDA  לעומת הרבעון המקביל נובעת בעיקר מירידה בעמלות הפצה שהיוונו לנכס כתוצאה מאימוץ מוקדם של תקן IFRS 15.
 
הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ-22 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של כ-30 מיליון שקל ברבעון הקודם, ירידה של כ-26.7%, ולעומת רווח תפעולי של כ- 27 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ- 18.5%. הירידה ברווח התפעולי לעומת הרבעון הקודם נובעת בעיקר מעדכוני אומדנים חד פעמיים שנרשמו ברבעון הקודם שהשפעתם קוזזה בחלקה על ידי עליה בהכנסות משירותים. הירידה ברווח התפעולי לעומת הרבעון המקביל נובעת בעיקר מירידה בהכנסות, שקוזזה על ידי ירידה בעמלות הפצה שהיוונו לנכס כתוצאה מאימוץ מוקדם של תקן IFRS 15, כנגד גידול בהוצאות הפחת בהתאמה.
 
הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ- 24 מיליון שקל, לעומת כ-34 מיליון שקל ברבעון קודם, ירידה של כ-29.4%, ולעומת כ-32 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 25%. הירידה ברווח הנקי לעומת הרבעון הקודם נובעת בעיקר מעדכוני אומדנים חד פעמיים שנרשמו ברבעון הקודם שהשפעתם קוזזה בחלקה על ידי עליה בהכנסות משירותים.
 
פלאפון ממשיכה לשמור על תזרים מזומנים חזק: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ-209 מיליון שקל, לעומת כ-193 מיליון שקל ברבעון הקודם, עליה של כ- 8.3%, ולעומת כ-152 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של  כ-37.5%. העלייה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת לעומת הרבעון הקודם ולעומת רבעון מקביל נבעה בעיקר מהשיפור בהון החוזר.
 
ברבעון 3 של 2017 נוספו לחברה כ- 65 אלף מנויים חדשים. מצבת המנויים של פלאפון עומדת נכון ל-30 בספטמבר 2017 על כ- 2,475 אלף מנויים.
 
 
 
 
 
 
פלאפון- נתונים פיננסיים
 
  
תוצאות בזק בינלאומי
 
תוצאות בזק בינלאומי לרבעון השלישי 2017:
 • הכנסות החברה הסתכמו בכ-367 מיליון שקל, קיטון של כ-4.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
 • זינוק של כ-18% בהכנסות החברה מפעילות פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) לעומת הרבעון המקביל אשתקד
 • גידול בתזרים המזומנים השוטף והחופשי של החברה של 13.8% ו- 9.8% בהתאמה לעומת הרבעון המקביל אשתקד
 • הצלחה גדולה לשירותי הגנת ה-Cyber ללקוחות הפרטיים – עם השקת ה-Cyber Shield להגנה מפני נזקי כופר ו-Cyber Log להתרעה מפני פריצות לרשתות חברתיות
 
מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "המיקוד והצמיחה המשמעותית שלנו בקידום פתרונות תקשורת לעסקים מקזזים את השחיקה הנמשכת בפעילות השיחות הבינלאומיות, במיוחד על רקע התחרות החריפה שאנו חווים בשווקי הפעילות השונים. אנו ממשיכים לפעול בגזרת החדשנות ולהעשיר את היצע השירותים והפתרונות שלנו בתחום הגנת הסייבר ללקוחות פרטיים ועסקיים".
  
 
ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2017 הסתכמו בכ-367 מיליון שקל לעומת כ-384 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, קיטון של כ-4.4%.
 
הקיטון בהכנסות נובע בעיקרו מן השחיקה החדה בפעילות השיחות הבינלאומיות ומהירידה בהכנסות מהעברת שיחות בין מפעילים בעולם ("Hubbing"), אשר השפיעה גם על כל מדדי הרווחיות:
 
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-39 מיליון שקל לעומת כ-45 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד עם קיטון של כ- 13.3%. ה- EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-73 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 19.9%), לעומת כ-80 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד (שיעור EBITDA  - 20.8%), קיטון של כ- 8.8%.  הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2017 קטן ב-18.2% והסתכם בכ-27 מיליון שקל לעומת כ-33 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-74 מיליון שקל לעומת כ-65 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, גידול של כ-13.8%.
 
תזרים המזומנים החופשי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-45 מיליון שקל לעומת כ-41 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, גידול של כ-9.8%. הגידול נובע בעיקרו משיפור בהון החוזר של החברה.
 
 
 
 
 
בזק בינלאומי
 
תוצאות yes
 
רון אילון, מנכ"ל yes: yes" מממשיכה להוביל את שירותי הפרמיום בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל, ודואגת לחדשנות מוצרית שלא נראתה כמותה בישראל, וכך בהמשך להבאת בשורת שידורי ה- K4 בישראל, השיקה ברבעון זה גם שלט חכם בעל יכולות זיהוי קוליות. בקטגוריית מיזמי הטלוויזיה האינטרנטיים, חוברו כבר אלפי הלקוחות הראשונים לשירות הטלוויזיה האינטרנטי המוביל STING TV, אשר פונה לקהל יעד בעל סגנון חיים דיגיטלי ומאפשר לו חופש בחירה מלא מבין שפע של עולמות תוכן ישראלי ובינלאומי כפי שלא היה קיים בקטגוריה זו".
 
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 406 מיליון שקל לעומת כ- 434 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ 6.5%. עיקר הירידה כתוצאה מקיטון במצבת הלקוחות ומשחיקה במחיר הממוצע ללקוח.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ- 35 מיליון שקל לעומת כ- 62 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 43.5%. עיקר הירידה נובע מהקיטון בהכנסות.
ה- EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ- 107 מיליון שקל  (שיעור  EBITDA – 26.4%) לעומת כ- 137 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 31.6%) ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 21.9%.
הוצאות מימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בהכנסה של כ- 1 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון בסך כ- 26 מיליון שקל.  הירידה בהוצאות מימון נבעה בעיקר משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים וכן מהכנסות הפרשי הצמדה בגין אג"ח.
הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ- 36 מיליון שקל, ללא שינוי לעומת הרווח ברבעון השלישי אשתקד. הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים נותר ללא שינוי מאחר והירידה ברווח התפעולי ברבעון הנוכחי קוזזה בירידה בהוצאות המימון בהשוואה לרבעון המקביל.
ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2017 הסתכם בכ- 123 מיליון שקל  לעומת הפסד של כ- 142 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. הירידה בהפסד נובעת בעיקר מכך שאין הוצאות מימון מבעלי מניות עקב המרת הלוואות הבעלים להון, בקיזוז הפחתת נכס המס במלואו. ללא הפחתת נכס המס היה נרשם ברבעון השלישי רווח של כ- 35 מיליון שקל.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2017 ירד בכ- 25.3% והסתכם בכ- 115 מיליון שקל בהשוואה לכ- 154 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מירידה ברווח תזרימי תפעולי.
ה- ARPU ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ- 226 שקל לעומת כ- 233 שקל ברבעון השלישי אשתקד, קיטון של כ- 3%.
 
בסיס המנויים של yes ברבעון השלישי של שנת 2017 ירד בכ- 6 אלפי מנויים והגיע למצבת של כ- 597 אלף מנויים.
 
 
yes נתונים
 
  
מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר דוד גרנות, מ"מ יו"ר הדירקטוריון, ומר יהלי רוטנברג, סמנכ"ל כספים, ביום חמישי, 30 בנובמבר 2017, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' מקומי:  03-918-0610
מס' בינלאומי: 972-3-918-0610
 
שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://ir.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה- 6 בדצמבר 2017. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' מקומי: 03-925-5937
מס' בינלאומי: 972-3-925-5937
 
אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקשורת ארגוניות.
למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                              סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                         בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                              דוא"ל: pr@bezeq.co.il