קבוצת בזק מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון ראשון 2014

תאריך פרסום: 29/05/2014
שאול אלוביץ', יו"ר בזק: "קבוצת בזק ממשיכה להשקיע בתשתיותיה תוך ביסוס מובילותה בשוק התקשורת. אנחנו פורסים סיבים אופטיים בכל רחבי המדינה בקצב שיא, משקיעים בטכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית, ומתחילים בפריסת רשת הדור הרביעי בסלולר"

דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי: "מהלכי התייעלות והפחתת ההוצאות, סייעו לקבוצה להמשיך ולהתמודד עם התעצמות התחרות ועם הפחתת תעריפי הקישוריות לרשת הנייחת, תוך שמירה על רמת הרווח בנטרול מרכיבים חד פעמיים"
 
קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון ראשון 2014, בהשוואה לרבעון ראשון 2013:
 
 • ההכנסות הסתכמו בכ- 2.31 מיליארד שקל, ירידה של 3.9%
 • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 688 מיליון שקל, ירידה של 9.6%
 • ה- EBITDA  הסתכם בכ- 1.00 מיליארד שקל, ירידה של 8.0%
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 457 מיליון שקל, ירידה של 8.0%
 • התזרים החופשי הסתכם בכ- 757 מיליון שקל, עלייה של 4.3%
 
תל אביב, 29 במאי 2014 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2014 שהסתיים ביום 31 במרץ 2014.
 
שאול אלוביץ', יו"ר בזק, "קבוצת בזק ממשיכה להשקיע באופן מסיבי בתשתיות חדשות, כדי להבטיח את מובילותה בשוק התקשורת. אנחנו פורסים סיבים אופטיים בכל רחבי המדינה בקצב שיא, משקיעים בטכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית, ובמקביל  נערכים באופן מעשי להתחלת פריסת רשת הדור הרביעי בסלולר. זוהי תקופה מאתגרת לענף התקשורת בישראל, אולם אני משוכנע כי החוזקות הניהוליות, הטכנולוגיות והשירותיות של בזק, מבטיחות את המשך חוסנה של הקבוצה".
 
דודו מזרחי משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בבזק, "הקבוצה ממשיכה ומתמידה בתהליכי ההתייעלות והפחתת ההוצאות, על רקע התעצמות התחרות בכל מגזרי פעילותה. בנוסף, ברבעון הראשון באה לידי ביטוי הפחתת תעריפי הקישוריות לרשת נייחת במלואה. על אף שחיקת ההכנסות הצליחה הקבוצה להציג רמת רווחיות (בנטרול רווחי הון חד  פעמיים ממכירת נדל"ן ונחושת) דומה לרבעון המקביל"
 
תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק
 
הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 2.31 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.41 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 3.9%. הירידה בהכנסות הקבוצה נבעה בעיקר מירידה בהכנסות בזק קווי שהושפעה מהפחתת תעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות ומירידה בהכנסות חברת פלאפון עקב התחרות המוגברת בתחום הסלולרי.
 
הוצאות הפעלה וכלליות הסתכמו בכ- 869 מיליון שקל בהשוואה ל- 889 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 2.2%. השינוי בהוצאות הושפע בין היתר מירידה בעלויות קישוריות ועליה קלה בהוצאות ציוד הקצה כתוצאה מהמכירות המוגברות של מכשירים סלולרים ואביזרים נלווים.
 
הוצאות השכר הסתכמו בכ- 448 מיליון שקל בהשוואה ל- 499 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 10.2%. הירידה בהוצאות השכר נבעה בעיקר כתוצאה מהתייעלות בבזק קווי וכן מקיטון בתשלומים מבוססי מניות.
 
הכנסות אחרות ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 8 מיליון שקל בהשוואה לכ- 72 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד.  הקיטון בהכנסות אחרות נבע בעיקרו מירידה ברווחי ההון ממכירת נדל"ן ונחושת, וכן מעלייה בגין הוצאות פרישה מוקדמת בבזק קווי. פערים אלה השפיעו לשלילה על השינויים במדדי הרווחיות וקיזזו את השיפור בפעילות הריאלית של החברה.
 
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 688 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 761 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 9.6%. בנטרול סעיף הוצאות (הכנסות) אחרות הרווח התפעולי רשם ירידה של כ- 9 מיליון שקל, ביחס לרבעון הראשון אשתקד.
 
ה-EBITDA  ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 1.00 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 43.4%) בהשוואה לכ- 1.09 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 45.3%), ירידה של 8.0%.  בנטרול סעיף הוצאות (הכנסות) אחרות ה- EBITDA קטן ב- 23 מיליון שקל ביחס לרבעון הראשון אשתקד.
 
הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 457 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 497 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של 8.0%.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 1.04 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 972 מיליון שקל, ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 7.3%. הגידול בתזרים מפעילות שוטפת נבע בעיקר מהשיפור בהון חוזר. התזרים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 757 מיליון שקל בהשוואה לכ- 726 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 4.3%.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 7.32 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2014, בהשוואה ל- 7.30 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2013.
 
תחזית הקבוצה לשנת 2014    
 
בהמשך להשלמת העסקה למכירת כל הון המניות של חברת קורל-תל בע"מ העוסקת בהפעלת אתר "יד 2", לאישור תקציב לפרישה מוקדמת של עובדים ולהתקשרות פלאפון בהסכם להקמת רשת LTE, להלן תחזית עדכנית של קבוצת בזק לשנת 2014 בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום: 
 • הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ - 2 מיליארד שקל.
 • ה-EBITDA  צפוי להיות כ - 4.5 מיליארד שקל.
 • תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ - 2.5 מיליארד שקל. 1
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה -
התחזיות אינן כוללות השפעות של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים, ככל שיתרחשו (מעבר להחלטות שכבר התקבלו בחברה ביחס לפרישה כאמור), השקעות, ככל שיהיו, בגין רכישת תדרים לרשת דור רביעי (LTE) והשפעות הליכי מיזוג אפשרי עם די.בי.אס.
התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, למצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2014. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוחות 2013.

1 יובהר, כי התקבולים נטו ממכירת "יד 2" (בניכוי מס), יוצגו במסגרת תזרים המזומנים מפעילות השקעה ולכן אין למכירה השפעה על תחזית תזרים המזומנים החופשי של החברה כהגדרתו בדוח התקופתי (מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת פחות מזומנים לרכישת/ממכירת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, נטו).
 
 

תוצאות הפעילות הקווית של בזק
 
סטלה הנדלר, מנכ"ל בזק: "ברבעון זה בזק המשיכה להאיץ את קצב פריסת הסיבים האופטיים, והשקעות החברה בתשתיות צמחו בכ- 15% לכ- 210 מיליון שקל, כ- 20% מסך הכנסות החברה. עד סוף השנה החברה צפויה להשלים פריסת סיבים אופטיים לקרוב למיליון בתים ועסקים, המהווים כ- 40% מכלל אוכלוסיית ישראל"
 
עוד מסרה הנדלר, "ברבעון האחרון התחלנו ביישום טכנולוגיית הווקטורינג, המאפשרת הגברת מהירויות הגלישה על גבי רשת ה- NGN, כשבמקביל, מהלך השדרוגים החינמי לכלל לקוחות החברה, הביא לגידול של כמעט פי 2 במהירות הגלישה.  בזק המשיכה להתמקד בשדרוג תהליכי השירות, וכתוצאה מכך החברה צמחה בכ- 26 אלף לקוחות אינטרנט ברבעון האחרון וביותר מ- 100 אלף במהלך השנה האחרונה" 
 
 
 • ההכנסות משירותי אינטרנט גדלו בכ- 7.1%, והסתכמו בכ- 332 מיליון שקל. 
 • מספר לקוחות האינטרנט של בזק גדל בלמעלה מ- 100 אלף בשנה האחרונה. 
 • ירידה של כ- 17.4% בהוצאות ההפעלה, כתוצאה מירידה במרבית סעיפי ההוצאות של החברה. 
 
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 1.08 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.13 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 4.6%. שורת ההכנסות הושפעה, בין היתר, מהפחתת מחיר הקישוריות שבאה לידי ביטוי מלא ברבעון זה. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מקיטון בהכנסות מטלפוניה, אשר קוזזה בחלקה ע"י עלייה בהכנסות משירותי אינטרנט, תקשורת נתונים ותמסורת.
 
ההכנסות משירותי אינטרנט ברבעון הראשון של שנת 2014  גדלו בכ- 7.1%, והסתכמו בכ- 332 מיליון שקל בהשוואה לכ- 310 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. הצמיחה בהכנסות אלה נבעה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס לקוחות האינטרנט של החברה שצמח בכ- 104 אלף לקוחות במהלך השנה האחרונה.
 
הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 426 מיליון שקל בהשוואה לכ- 510 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 16.5%. הירידה בהכנסות מטלפוניה הושפעה ברובה מהפחתה מהותית בתעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות, שהביאה לקיטוןן בהכנסה הממוצעת לקו טלפון. ברבעון זה נרשמה ירידה של פחות מאלפיים קווי טלפון בלבד ובכך נמשכה המגמה של התמתנות בקצב הירידה של לקוחות הטלפוניה של החברה שהחלה במחצית השניה של 2013.
 
הוצאות ההפעלה ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 190 מיליון שקל בהשוואה לכ- 230 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 17.4%. הירידה בהוצאות ההפעלה נבעה בעיקר מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של החברה. בנוסף, נרשמה ירידה בהוצאות הקישוריות ותשלומים למפעילי תקשורת בין היתר בשל הפחתת תעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות.
 
הוצאות שכר ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 223 מיליון שקל בהשוואה לכ- 270 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 17.4%. הירידה בהוצאות שכר נבעה ברובה מהמשך מהלכי התייעלות בחברה וכן מקיטון בתשלומים מבוססי מניות.
 
הקיטון בהוצאות ההפעלה והשכר יחד, הביאו לשיפור מהותי של כ- 87 מיליון שקל בצד ההוצאות.
 
 
הכנסות אחרות ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 8 מיליון שקל בהשוואה לכ- 73 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד.  הקיטון בהכנסות אחרות נבע בעיקרו  מירידה ברווחי ההון ממכירת נדל"ן ונחושת. פערים אלה השפיעו לשלילה על השינויים במדדי הרווחיות וקיזזו את השיפור בפעילות הריאלית של החברה.
 
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 504 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 535 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 5.8%. בנטרול סעיף הוצאות (הכנסות) אחרות, הרווח התפעולי עלה בכ- 34 מיליון שקל ביחס לרבעון הראשון אשתקד.
 
ה-EBITDA  ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 672 מיליון שקל בהשוואה לכ- 702 מיליון שקל, ירידה של 4.3%.  בנטרול סעיף הוצאות (הכנסות) אחרות ה- EBITDA עלה בכ- 35 מיליון שקל.
 
הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 332 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 348 מיליון שקל, ירידה של כ- 4.6% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 616 מיליון שקל בהשוואה לכ- 561 מיליון שקל, ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 9.8%. הגידול בתזרים מפעילות שוטפת נבע בעיקר מהשיפור בפעילות של ליבת עסקיה של החברה. התזרים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 434 מיליון שקל בהשוואה לכ- 420 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 3.3%.
 
ההשקעות ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 210 מיליון שקל בהשוואה לכ- 183 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 14.8%.  הגידול בהשקעות נבע מהמשך האצת קצב פריסת הסיבים האופטיים בכל הארץ.
 
ברבעון הראשון של שנת 2014 נרשם גידול של 26 אלף במספר קווי האינטרנט של החברה, שהסתכם בסוף הרבעון  בכ- 1.29 מיליון.
 
במהלך הרבעון חלה עלייה במהירות הגלישה הממוצעת לכ- 20 מגה ביט לשנייה זאת בהשוואה לכ- 18.1 מגה ביט לשנייה ברבעון הרביעי של שנת 2013, גידול של 10.5%. ביחס לרבעון הראשון אשתקד, נרשם זינוק חד במהירות הגלישה בשיעור של כ- 92.3%. ההכנסה הממוצעת מלקוח (ARPU) נותרה יציבה בהשוואה לרבעון הקודם והסתכמה ב- 82 שקל.
 
מספר קווי טלפון בסוף מרץ 2014 עמד על 2.214 מיליון, כמעט ללא שינוי בהשוואה לסוף שנת 2013. ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון ראשון של שנת 2014 עמדה על 64 שקל לעומת 70 שקל בסוף שנת 2013 ו- 75 שקל ברבעון הראשון אשתקד. הירידה ב- ARPL נבעה, בין היתר, מהפחתת תעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות החל מ- 1.12.2013.
 
 
תוצאות פלאפון
 • ה- EBITDA צמח מול רבעון קודם בכ- 23% והסתכם בכ- 232 מיליון שקל.
 
 • הרווח הנקי צמח בכ- 61% מול רבעון קודם והסתכם בכ- 108 מיליון שקל, לעומת כ- 67 מיליון שקל ברבעון קודם וכ- 153 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון של 2014 בכ- 349 מיליון שקל.
 
 • ההכנסות מציוד קצה צמחו ברבעון הראשון של שנת 2014 בכ- 30 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו בכ- 280 מיליון שקל.
 
גיל שרון, מנכ"ל פלאפון אמר "ברבעון האחרון המשכנו להתמקד בשימור לקוחות גם במחיר של שחיקת הכנסות בטווח הקצר, לצורך שיפור התוצאות בטווח הארוך. אסטרטגיה זו הוכיחה את עצמה, וגם ברבעון הראשון של השנה ציינו את שיעור הנטישה הנמוך בענף מבין החברות הוותיקות, כאשר רק כ- 11 אלף מנויים נטשו את החברה, לעומת כ- 43 אלף מנויים שנטשו את סלקום ו- 20 אלף מנויים שנטשו את פרטנר. פלאפון אף ציינה את כמות הניודים נטו הטובה מבין החברות הותיקות בפער משמעותי.
שרון ציין, כי עלות ההסכם הקיבוצי באה לידי ביטוי לראשונה בתוצאות העסקיות של הרבעון, אשר קיזזה את ההתייעלות שבוצעה בדצמבר ובינואר, במסגרתה צמצמה החברה כ-300 משרות.
עוד ציין שרון, כי החברה נערכת להשקת דור רביעי (LTE) בישראל, כאשר לאחרונה חתמה על הסכם עם אריקסון העולמית להקמת רשת הרדיו של החברה, הסכם אשר יאפשר לפלאפון להיות מוכנה להשקת הרשת בתוך 3 חודשים.
 
סך ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2014 קטן מול רבעון קודם בכ- 6.7% והסתכם בכ- 917 מיליון שקל, לעומת כ- 983 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 964 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ- 4.9%.  
ההכנסות משירותים ברבעון הראשון של שנת 2014 קטנו בכ- 7.4% והסתכמו בכ- 637 מיליון שקל, לעומת כ- 688 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 714 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ- 10.8%.
הקיטון בהכנסות משירותים נבע בעיקרו משחיקת תעריפים, עקב התחרות המוגברת והעברת לקוחות קיימים לחבילות מוזלות, כחלק ממדיניות שימור הלקוחות, דבר שהביא לירידה בהכנסה הממוצעת למנוי (ARPU), זאת בנוסף לירידה בכמות המנויים.
 
ההכנסות מציוד קצה קטנו בכ- 5.1% והסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2014 בכ- 280 מיליון שקל, לעומת כ- 295 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 250 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של  כ- 12%. הגידול בהכנסות ממכירת ציוד קצה מול הרבעון המקביל נבע בעיקר מעליה בכמות המכירות של מוצרי Data כגון טאבלטים, מחשבים ניידים ואביזרים.
 
הרווח התפעולי צמח מול הרבעון הקודם בכ- 65.8% והסתכם ברבעון הראשון של שנת 2014 בכ- 126 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 76 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 174 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון בשיעור של 27.6%.
 
ה- EBITDA צמח מול הרבעון הקודם בכ- 23.4% והסתכם ברבעון הראשון של שנת 2014 בכ- 232 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 25.3%) לעומת כ– 188 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 19.1%) ברבעון הקודם וכ- 295 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 30.6%) ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ- 21.4%.
 
הרווח הנקי צמח בכ- 61.2% מול הרבעון הקודם והסתכם ברבעון הראשון של שנת 2014 בכ- 108 מיליון שקל, לעומת כ- 67 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 153 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ- 29.4%.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 349 מיליון שקל לעומת כ-327 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 354 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ-1.4%.
 
מצבת המנויים של פלאפון ירדה במהלך הרבעון בכ-11 אלף, לעומת 43 אלף מנויים שירדו נטו בסלקום ו-20 אלף נטו שירדו בפרטנר. מצבת המנויים של פלאפון נכון ליום 31 במרץ 2014 עמדה על 2.631 מיליון מנויים, בהשוואה לכ- 2.642 מיליון מנויים נכון ליום 31 בדצמבר 2013.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) ירדה ב- 6 שקלים ועמדה ברבעון הראשון על 80 שקל, לעומת 86 שקל ברבעון הקודם וברבעון הראשון אשתקד.
 
 
תוצאות בזק בינלאומי
תוצאות מצוינות לבזק בינלאומי ברבעון הראשון לשנת 2014:
 • מציגה גידול מרשים בכל מדדי הרווחיות לעומת הרבעון הראשון אשתקד: גידול של כ- 11% ברווח הנקי, כ- 4% ברווח התפעולי וכ- 4% ב- EBITDA.
 • מטפסת בהכנסות מעבר לרף ה- 350 מיליון ₪ ומציגה גידול של כ- 3% לעומת הרבעון המקביל.
 • זינוק של כ- 35% בהכנסות החברה מפעילות פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) לעומת הרבעון המקביל.
 • ממשיכה למנף את הכבל התת ימי ומציגה גידול של כ- 4% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה וגידול של כ- 8% במצבת לקוחות החברה, לעומת רבעון מקביל.
 
איציק בנבנישתי, המנכ"ל היוצא של בזק בינלאומי "אני נרגש לסיים קדנציה ניהולית בחברה כבזק בינלאומי אשר המצוינות היא דרכה. הצלחתה של החברה לייצר ברבעונים האחרונים גידול עקבי במדדי הרווחיות וההכנסות, מקבלת חשיבות רבה על רקע התחרות החריפה בשווקים בהם היא פועלת. היכולת לייצר חדשנות ולבדל את בזק בינלאומי באיכויותיה הטכנולוגיות והשירותיות במגזר הפרטי והעסקי, הינה מרכיב משמעותי בהצלחתה של החברה".
מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי הנכנס : "זהו כבוד גדול וגאווה עבורי להוביל חברה כבזק בינלאומי אשר משכילה באופן עקבי למקסם את יתרונותיה היחסיים ובהם הכבל התת ימי והתרבות השירותית הייחודית ולייצר ערך משמעותי ללקוחותיה. שמחתי למצוא בבזק בינלאומי עובדים ומנהלים מקצועיים אשר אוהבים את החברה ומחויבים להצלחתה. עם בסיס איתן ומוביל זה, אני סמוך ובטוח כי נדע לחזק ולהעמיק את מובילותה של בזק בינלאומי לקראת האתגרים הצפויים לה בהמשך ולקראת ההישגים אותם תקטוף בעתיד".
 
 
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 355 מיליון שקל לעומת כ- 346 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ- 2.8%. גידול זה בהכנסות נובע בעיקרו מן הצמיחה המשמעותית במכירות שירותי האינטרנט של החברה על גבי תשתית הכבל התת ימי וכן מן הזינוק במכירת פתרונות מחשוב לעסקים (ICT).
 
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 58 מיליון שקל לעומת כ- 56 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ-4.1%. ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 90 מיליון שקל (שיעור EBITDA - 25.4%), לעומת 87 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד (שיעור EBITDA  - 25.2%), גידול של כ- 3.5%. 
הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 42 מיליון שקל לעומת כ- 37 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ- 11.1%.
הגידול במדדי הרווחיות נבע בעיקרו מן הגידול במכירת פתרונות תקשורת לעסקים וכן מן הצמיחה העקבית בכמות לקוחות האינטרנט המצטרפים לחברה ומהגידול במכירת שירותי האינטרנט על גבי תשתית הכבל התת ימי.  הישגים מרשימים אלו ברווחיות החברה, בולטים לחיוב על רקע השחיקה הנמשכת בשוק השיחות היוצאות כתוצאה מהמעבר בשוק לחבילות ללא הגבלה בשוק הסלולאר. 

 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 74 מיליון שקל לעומת כ-58 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ-26.3%.  תזרים המזומנים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 43 מיליון שקל לעומת כ- 28 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ-56.0%. הגידול בתזרים המזומנים נבע משיפור ברווחיות החברה.


תוצאות yes
 • ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 143 מיליון שקל לעומת כ- 130   מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 9.5%. 
 • הכנסות yes ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 424 מיליון שקל לעומת כ- 404 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ- 5.0%. 
  ברבעון הראשון של שנת 2014 עלה בסיס המנויים בכ- 6,000 מנויים, והגיע למספר שיא  של  כ- 607 אלף מנויים נכון ליום 31 במרץ. 
 
רון אילון, מנכ"ל yes: "גם ברבעון זה נמשכת מגמת העלייה במספר בתי האב המנויים והחברה מציגה גיוס מרשים של כ- 6,000 מנויים חדשים וצמיחה בכל המדדים הפיננסיים המרכזיים. אנו שמחים כי ההקפדה על מתן שירות איכותי ותוכן מן השורה הראשונה בעולם, לצד היתרון הטכנולוגי של השקת שירות מתקדם כ- yesGO באים לידי ביטוי בתוצאות העסקיות שלנו".
 
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 424 מיליון שקל לעומת כ- 404 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עליה של כ 5.0%. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול במצבת המנויים.
 
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 73 מיליון שקל לעומת כ- 67 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עליה של כ 8.1%. העלייה ברווח התפעולי נובעת בעיקר בשל הגידול בהכנסות בקיזוז גידול בהוצאות פחת, שכר וזכויות שידור שנוצלו.
 
ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 143 מיליון שקל (שיעור  EBITDA - 33.7%) לעומת כ- 130 מיליון שקל (שיעור EBITDA - 32.3%) ברבעון הראשון אשתקד, עליה של כ- 9.5%. העלייה ב- EBITDA נובעת בעיקר בשל הגידול בהכנסות.
 
הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 55 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 38 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עליה של כ- 44.3%. העלייה ברווח נובעת מקיטון בהוצאות מימון ושיפור ברווח התפעולי.
 
ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2014 הסתכם בכ- 34 מיליון שקל  לעומת הפסד של כ- 61 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון בהפסד של כ- 44.4%. הקיטון בהפסד הנקי נובע מקיטון בהוצאות מימון בשל מדד שלילי ברבעון ראשון של שנת 2014 ושיפור ברווח התפעולי.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2014 קטן בכ- 7.2% והסתכם בכ- 113 מיליון שקל בהשוואה לכ- 122 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. תזרים המזומנים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2014 עלה בכ- 9.9% לעומת הרבעון הראשון אשתקד, והסתכם בכ- 35 מיליון שקל.
 
ה- ARPU ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 234 שקל לעומת כ- 233 שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ- 0.4%.
 
ברבעון זה השיקה yes את השירות פורץ הדרך בעולם הטלוויזיה yesGO. השירות מאפשר לצפות בעשרות ערוצי טלוויזיה בהם ערוצי הסרטים, ערוצי הסדרות, ערוצי ילדים, ערוצי ספורט, ערוצי lifestyle  ובאלפי תכני VOD, כולל אלפי התכנים החינמיים  ישירות משידורי הערוצים של yes - בכל מקום ובכל זמן, באמצעות הטאבלט, הנייד או בכל מכשיר התומך בשירות.
 
 

מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
 
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארח מר שאול אלוביץ, יו"ר הדירקטוריון ומר דודו מזרחי, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, ביום חמישי, 29 במאי 2014, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' בינלאומי: 972-3-918-0609
מס' מקומי:  03-918-0609
 
שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://www.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה-  3 ביוני 2014. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' בינלאומי: 972-3-925-5900
מס' מקומי: 03-925-5900
 
אודות בזק חברת התקשורת הישראלית
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקשורת ארגוניות.
למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://www.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                              סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                          בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                            דוא"ל: pr@bezeq.co.il