תאריך פרסום: 29/11/2018

הודעה על אישור תובענה ייצוגית
ת"צ 6343-09-16 לפינר נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 29 באפריל 2018 בית המשפט המחוזי מרכז בלוד (כבוד השופטת דפנה בלטמן-קדראי) אישר הגשת תובענה ייצוגית – ת"צ 6343-09-16 לפינר נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן בהתאמה: התובעת הייצוגית והנתבעת).

הגדרת הקבוצה: כל מי שחויב בשבע שנים האחרונות בהוצאות גביה בשל אי כיבוד שיק או הוראת קבע בסכומים העולים על הקבוע בסעיפים (א) ו-(ב) לתקנה 2(2) לתקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גבייה), תשמ"ז-1987 (להלן: תקנות בזק). עם זאת, הצדדים חלוקים האם יש לכלול בקבוצה גם את מי שחוייב בהוצאות הגביה בתקופה שמיום 6 בספטמבר 2009 עד יום 29 באפריל 2011. מחלוקת זו תוכרע במסגרת פסק הדין בתביעה הייצוגית.

התובעת הייצוגית: גב' נצחיה לפינר

באי כוח הקבוצה: עו"ד גיל רון, ועו"ד אהרן רבינוביץ, כולם ממשרד גיל רון, קינן ושות', עורכי דין, מבית לסין, רח' ויצמן 32, תל אביב 6209105; מס' טלפון: 03-6967676; כתובת דואר אלקטרוני: office@ronlaw.co.il.

השאלות המשותפות לקבוצה: האם הוצאות הגביה הקבועות בתקנה 2(2) לתקנות בזק, בסכום 10 ש"ח והוצאות הגבייה הקבועות בגין שיק או הוראת קבע שלא כובדו, הן הוצאות גבייה חלופיות או מצטברות.

עילות התביעה הייצוגית: הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט.

הסעד הנתבע בתביעה הייצוגית: השבה של דמי הגבייה שנגבו שלא כדין.

יציאה מהקבוצה: בהתאם להוראת סעיף 11 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, כל מי שנמנה על הקבוצה המוגדרת לעיל (לרבות בתקופה שבמחלוקת, כלומר מיום 6 בספטמבר 2009), רשאי להודיע, בכתב, לבית המשפט על רצונו שלא להיכלל בקבוצה, תוך 45 יום מיום פרסום הודעה זו. הודעה על יציאה מהקבוצה תוגש לתיק ת"צ 6343-09-16, באמצעות מזכירות בית המשפט המחוזי מרכז בלוד.
 
נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.