קבוצת בזק מדווחת על תוצאות כספיות לשנת 2014

תאריך פרסום: 26/03/2015
שאול אלוביץ', יו"ר בזק: "שנת 2014 התאפיינה בתנופת השקעות מסיבית, במסגרתה נפרסו תשתיות אופטיות בכל רחבי הארץ, החלה הקמתה של רשת הסלולר בדור הרביעי והושקו שירותים מתקדמים בכל חברות הקבוצה"

דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי: "התוצאות העסקיות לשנת 2014 ממחישות שוב את עוצמתה של קבוצת בזק, ואת יכולתה להמשיך ולהציג תוצאות עסקיות חזקות על רקע החרפת התחרות בכל תחומי פעילותה. במהלך השנה, הגדלנו את היקף ההשקעות בתשתית, ובמקביל צמצמנו את היקף החוב הנקי של הקבוצה"

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2014, בהשוואה לשנת 2013:

•    ההכנסות הסתכמו בכ- 9.06 מיליארד שקל, ירידה של 5.3%
•    הרווח התפעולי הסתכם בכ- 3.23 מיליארד שקל, עלייה של 14.4%
•    ה- EBITDA  הסתכם בכ- 4.51 מיליארד שקל, עלייה של 9.1%
•    הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 2.11 מיליארד שקל, עלייה של 19.2%
•    התזרים החופשי הסתכם בכ- 2.75 מיליארד שקל, ירידה של 15.0%


תל אביב, 26 במרץ 2015 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2014 ולשנה מלאה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014.

שאול אלוביץ', יו"ר בזק, "על רקע התגברות התחרות בכל תחומי הפעילות של הקבוצה, בזק ממשיכה במיקוד האסטרטגי שלה ביצירת ערך ללקוח וביסוס המובילות הטכנולוגית והשירותית של כל החברות. שנת 2014 התאפיינה בתנופת השקעות מסיבית, במסגרתה נפרסו תשתיות אופטיות בכל רחבי הארץ, החלה הקמתה של רשת הסלולר בדור הרביעי והושקו שירותים מתקדמים בכל חברות הקבוצה. התוצאות התפעוליות מעידות על היכולת של הקבוצה לגייס לקוחות בתחומי הליבה, האינטרנט והטלוויזיה, ובמקביל להתמודד עם התחרות בשוק הסלולרי, כשהתוצאות הפיננסיות מאפשרות לבזק להגדיל השקעותיה, במקביל להשאת ערך לבעלי המניות".

דודו מזרחי משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בבזק, " התוצאות העסקיות לשנת 2014 ממחישות שוב את עוצמתה של קבוצת בזק, ואת יכולתה להמשיך ולהציג תוצאות עסקיות חזקות על רקע החרפת התחרות בכל תחומי פעילותה. במהלך השנה, הגדלנו את היקף ההשקעות בתשתית, ובמקביל צמצמנו את היקף החוב הנקי של הקבוצה".

תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק

ההכנסות לשנת 2014 הסתכמו בכ- 9.06 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 9.56 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 5.3%. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מירידה בהכנסות משירותי סלולר עקב תנאי התחרות בתחום הסלולרי ומירידה בהכנסות בזק קווי שהושפעה במידה רבה מהפחתת תעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות.

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 2.26 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.41 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 6.1%. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מירידה בהכנסות משירותי סלולר כאמור.

הוצאות השכר לשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.77 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.87 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 5.6%.  הירידה בהוצאות השכר נבעה מהתייעלות בבזק קווי ובפלאפון ומקיטון בתשלומים מבוססי מניות.

הוצאות השכר ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 440 מיליון שקל בדומה לרבעון הרביעי אשתקד.

הוצאות הפעלה וכלליות לשנת 2014 הסתכמו בכ- 3.37 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 3.58 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 5.9%.  הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון  הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 853 מיליון שקל בהשוואה לכ- 966 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 11.7%. הירידה בהוצאות הפעלה וכלליות נבעה מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של בזק קווי ופלאפון.

הכנסות תפעוליות אחרות בשנת 2014 הסתכמו בכ- 586 מיליון שקל בהשוואה לכ- 15 מיליון שקל.  הגידול בהכנסות אחרות נבע מרישום רווח בסך כ- 582 מיליון שקל כתוצאה ממכירת הון המניות בחברת קורל-תל בע"מ העוסקת בהפעלת אתר "יד 2".  

הוצאות תפעוליות אחרות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 15 מיליון שקל בהשוואה לכ- 81 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 81.5%.  הירידה בהוצאות אחרות נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות פרישת עובדים בחברת פלאפון.

הרווח התפעולי בשנת 2014 הסתכם בכ- 3.23 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.82 מיליארד שקל בשנת 2013, עלייה של כ- 14.4%. ה-EBITDA  בשנת 2014 הסתכם בכ- 4.51 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 49.8%) בהשוואה לכ- 4.13 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 43.2%) בשנת 2013, עלייה של כ- 9.1%.  הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם בכ- 2.11 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 1.77 מיליארד שקל בשנת 2013, עלייה של 19.2%. הגידול במדדי הרווחיות נבע בעיקר מרישום רווח ממכירת הון המניות בחברת קורל-תל בע"מ כאמור לעיל.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 633 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 593 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 6.7%.  ה-EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 954 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 42.2%) בהשוואה לכ- 921 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 38.2%), עלייה של כ- 3.6%.  הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 416 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 352  מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 18.2%.  הגידול במדדי הרווחיות ברבעון הרביעי נבע בעיקר מהפחתה בהוצאות הפעלה וכלליות וכן מירידה בהוצאות אחרות כאמור.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2014  הסתכם בכ- 3.80 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-  4.15 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של 8.6%. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם ב- 739 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 935 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של 21.0%. הירידה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מירידה ברווח הנקי ומקיטון בקצב השינוי בהון החוזר של חברת פלאפון.

ההשקעות בשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.28 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 1.23 מיליארד שקל בשנת 2013, עלייה של כ- 3.8%. רמת ההשקעות הגבוהה של הקבוצה נובעת בין היתר מפעילותה של בזק קווי להרחבה פריסת רשת הסיבים האופטיים, לצד הטמעת טכנולוגיות מתקדמות להשבחת רשת ה- NGN.
 
ההשקעות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 315 מיליון שקל בדומה לרבעון הרביעי אשתקד.

התזרים החופשי בשנת 2014 הסתכם בכ- 2.75 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 3.24 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 15.0%.  
התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 507 מיליון שקל בהשוואה לכ- 710 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 28.6%. 

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 7.2 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2014, בהשוואה ל- 8.09 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2013. ביום 31.12.2014 יחס החוב נטו ל- EBITDA  עמד על 1.60 בהשוואה ל- 1.96 ביום 31.12.2013.


הודעה בדבר דיבידנדים
בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה המליץ הדירקטוריון לחלק את סך יתרת הרווח המיוחס לבעלי המניות למחצית השנייה של שנת 2014 בסך 844 מיליון שקל (כ- 0.31 שקל למניה). הדיבידנד כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות וישולם ביום 27.5.2015. היום הקובע לחלוקה הינו ה- 14.5.2015.
 
 

תחזית הקבוצה לשנת 2015   
  
בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום, תחזית הקבוצה לשנת 2015 הינה כדלקמן:  
-    הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.5 מיליארד שקל.
-    ה-EBITDA  צפוי להיות כ- 4.2 מיליארד שקל.
-    תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ- 2 מיליארד שקל.

תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה התחזיות אינן כוללות השפעות של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים, ו/או חתימה על הסכמים קיבוציים, ככל שיתרחשו, וכן מימוש העסקה לרכישת מלוא החזקותיה של יורקום די.בי.אס. בדי.בי.אס. יחד עם זאת, התחזיות כוללות השפעה של עליית החזקות החברה בדי.בי.אס לכ- 58.4% לאחר מימוש האופציה שהיתה בידי החברה לכ- 8.6% ממניות די.בי.אס החל ממועד עליית ההחזקות (כ - 9 חודשים).
התחזיות מבוססות בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, למצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2015. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוחות 2014.
תוצאות הפעילות הקווית של בזק

סטלה הנדלר, מנכ"ל בזק: "בשנת 2014 הגענו למיליון בתים עם הסיבים האופטיים, זאת תוך גידול של כ-80% בקצב הגלישה הממוצע, על בסיס התשתית הקיימת. שנה זאת בלטה בגיוס מסיבי של יותר מ-100 אלף לקוחות אינטרנט, במקביל לתהליך התייעלות שהביא לחיסכון של מעל ל-200 מיליון שקל".

עוד הוסיפה הנדלר, "בשנתיים האחרונות פעלנו במקביל במספר נתיבים אסטרטגיים, זאת כדי לחזק את היתרון התחרותי של בזק ואת הערך הניתן ללקוח. פיתחנו את התשתית תוך גידול בהשקעות, כדי לספק ללקוח רוחב פס גבוה הרבה יותר. במקביל שדרגנו את מערך השירות באופן מהותי באמצעות פיתוח כלים מתקדמים הן בצד נציגי השירות והן בצד השירות העצמי בעולמות הדיגיטל". 

"פעילויות ארוכות טווח אלו אפשרו לבזק להציג ב-2014 גיוס שיא באינטרנט ויציבות בכמות לקוחות הטלפוניה של החברה, תוך חיזוק הפעילות מול הלקוחות עסקיים של בזק. המיקוד בהגדלת ערך הלקוח, השקעה בתשתיות ושיפור השירות מהווים בסיס מצויין עבור בזק בשנת 2015, בה התחרות צפויה להתגבר".

•    ההכנסות משירותי אינטרנט לשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.39 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.29 מיליארד שקל בשנת 2013, עלייה של כ- 8.3%
•    ההשקעות לשנת 2014 הסתכמו בכ- 822 מיליון שקל, עלייה של 4.2% בהשוואה לשנה החולפת

ההכנסות לשנת 2014 הסתכמו בכ- 4.32 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 4.48 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 3.6%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 1.09 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.10 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 1.4%. בנטרול ההשפעות הנובעות מההפחתה בתעריפי קישור הגומלין לרשתות הנייחות, הכנסות החברה ב- 2014 נותרו יציבות בהשוואה לשנה החולפת. 

ההכנסות משירותי אינטרנט לשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.39 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.29 מיליארד שקל בשנת 2013, עלייה של כ- 8.3%. ההכנסות משירותי אינטרנט ברבעון הרביעי של שנת 2014  גדלו בכ- 12.3%, והסתכמו בכ- 364 מיליון שקל בהשוואה לכ- 324 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה ברובה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס לקוחות האינטרנט של החברה שצמח בכ- 101 אלף בשנת 2014 ובכ- 29 אלף לקוחות במהלך הרבעון האחרון. 

הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים לשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.02 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 990 מיליון שקל בשנת 2013, עלייה של כ- 3.2%. הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 257 מיליון שקל בהשוואה לכ- 250 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של 2.8%. הגידול בהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים נבע מהתרחבות בסיס הלקוחות העסקיים של החברה, גידול במספר קווי התקשורת וצמיחה עקבית בנפח הקישורים.

הכנסות משירותי טלפוניה לשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.67 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.97 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 15.4%. הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 409 מיליון שקל בהשוואה לכ- 468 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 12.6%. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה ברובה מירידה בהכנסה הממוצעת לקו אשר הושפעה במידה רבה מההפחתה בתעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות החל מ- 1.12.2013.
 הוצאות שכר לשנת 2014 הסתכמו בכ- 895 מיליון שקל בהשוואה לכ- 980 מיליון שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 8.7%. הוצאות השכר ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 217 מיליון שקל בהשוואה לכ- 225 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 3.6%. הירידה בהוצאות שכר נבעה ברובה מפעילויות לייעול תהליכים
והשקעה בטכנולוגיות המפשטות את ממשקי הלקוחות בפתחי השירות של החברה, וכן מקיטון בתשלומים מבוססי מניות.

הוצאות ההפעלה לשנת 2014 הסתכמו בכ- 777 מיליון שקל בהשוואה לכ- 895 מיליון שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 13.2%. הוצאות ההפעלה ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 196 מיליון שקל בהשוואה לכ- 223 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 12.1%.  הירידה בהוצאות הפעלה נבעה מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של החברה. 

הכנסות אחרות לשנת 2014 הסתכמו בכ- 23 מיליון שקל בהשוואה לכ- 78 מיליון שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 70.5%. הירידה בהכנסות אחרות נבעה בעיקר מגידול בהפרשה לפרישת עובדים שהסתכמה בשנת 2014 בסך כ- 176 מיליון שקל בהשוואה לכ- 90 מיליון שקל בשנת 2013.

הכנסות אחרות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 4 מיליון שקל בהשוואה להוצאה של כ- 20 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.  סעיף זה הושפע בעיקר מהפרשה לפרישת עובדים בסכום של כ- 43 מיליון שקל.

הרווח התפעולי בשנת 2014 הסתכם בכ- 1.98 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 0.9%. ה-EBITDA  בשנת 2014 הסתכם בכ- 2.67 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.68 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 0.5%.  הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם בכ- 1.32 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 1.37 מיליארד שקל בשנת 2013 ירידה של 4.1%.  
בשנת 2014 נרשמה יציבות יחסית ברווח התפעולי וב- EBITDA, זאת על אף הקיטון בהכנסות שנבע מההפחתה החדה בתעריפי הקישוריות לרשתות נייחות כאמור, ולמרות הגידול בהפרשה לפרישת עובדים. היציבות במדדים אלה הושגה בזכות הפחתה בהוצאות פעילות החברה, בין היתר בשל יישום תהליכי התייעלות. הרווח הנקי לשנת 2014 ירד בשיעור מתון, זאת על רקע גידול בהוצאות המס של החברה בנוסף להשפעת ההפחתה בתעריפי קישור גומלין והגידול בעלויות לפרישת עובדים כאמור לעיל.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 507 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 459 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 10.5%.  ה-EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 677 מיליון שקל בהשוואה לכ- 633 מיליון שקל, עלייה של 7.0%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 345 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 312 מיליון שקל, עלייה של כ- 10.6% בהשוואה לרבעון הרביעי אשתקד. 

במדדי הרווחיות ברבעון הרביעי נרשם גידול כתוצאה מהירידה בעלויות ההפעלה ומהקיטון בעלויות השכר, לצד ההתמתנות בקצב הירידה בהכנסות.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2014 הסתכם בכ- 2.26 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 2.27 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של 0.7%. היציבות היחסית בתזרים השנתי הושגה על אף ההשפעה השלילית של הפחתת תעריף קישור הגומלין לרשתות הנייחות והגידול המהותי בעלות התזרימית של התוכנית לפרישת עובדים ביחס לשנת 2013. 

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 499 מיליון שקל בהשוואה לכ- 526 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 5.1%, זאת בשל גידול חד בהוצאות התזרימיות לתוכנית פרישת העובדים שנרשמה ברבעון האחרון של 2014.

ההשקעות לשנת 2014 הסתכמו בכ- 822 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 789 מיליון שקל בשנת 2013, עלייה של 4.2%. ההשקעות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 195 מיליון שקל בהשוואה לכ- 222 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 12.2%. רמת ההשקעות הגבוהה של החברה, נובעת בין היתר מפעילותה 

להרחבת פריסת רשת הסיבים האופטיים, לצד הטמעת טכנולוגיות מתקדמות להשבחת רשת ה- NGN שבבעלותה, זאת במטרה להגביר את מהירות הגלישה.

התזרים החופשי לשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.66 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 1.79 מיליון שקל בשנת 2013, ירידה של 7.3%.  התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 386 מיליון שקל בהשוואה לכ- 394 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 2.0%. 

בשנת 2014 נרשם גידול שיא של השנים האחרונות בסך של למעלה מ- 100 אלף לקוחות שהצטרפו לשירות האינטרנט המהיר של בזק. נתון זה משקף צמיחה בשיעור של כ- 8.0% במספר לקוחות האינטרנט של החברה.
ברבעון הרביעי של שנת 2014 נרשם גידול של 29 אלף במספר קווי האינטרנט של החברה, שהסתכם בסוף הרבעון  בכ- 1.34 מיליון. נתון זה הינו השני בטיבו מאז שנת 2005.

במהלך הרבעון חלה עלייה במהירות הגלישה הממוצעת לכ- 32.5 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ- 24.0 מגה ביט לשנייה ברבעון השלישי של שנת 2014, וכ- 18.1 מגה ביט לשנייה ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 79.6% בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת 2014. 

ההכנסה הממוצעת מלקוח אינטרנט (ARPU) ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמה בכ- 85 שקל, דומה לרבעון השלישי 2014 ולעומת כ- 82 שקל ברבעון הרביעי אשתקד.

מספר קווי טלפון בסוף דצמבר 2014 עמד על 2.205 מיליון, ללא שינוי בהשוואה לשני הרבעונים הקודמים בשנת 2014 ולעומת כ- 2.216 ברבעון הרביעי אשתקד. נתונים אלה משקפים מגמה של התייצבות במספר קווי הטלפון של החברה.

ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון הרביעי של שנת 2014 עמדה על כ- 62 שקל, בהשוואה לכ- 63 שקל ברבעון השלישי 2014 וכ- 70 שקל ברבעון הרביעי אשתקד, נתון שגילם את תעריפי קישוריות הגומלין בטרם הופחתו ב- 1.12.2013. 


 
תוצאות פלאפון

•    הרווח הנקי הסתכם בשנת 2014 בכ- 373 מיליון שקל, קיטון של כ- 28%.
•    תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2014 בכ- 1.21 מיליארד שקל, קיטון של 23.8%.
•    פלאפון היא החברה שהכי פחות ננטשה בשנת 2014, עם ניוד שלילי של 31 אלף מנויים נטו, בהשוואה ל- 110 אלף מנויים שעזבו את פרטנר ו- 119 אלף מנויים שעזבו את סלקום.
•    פלאפון היא החברה היעילה בענף. החברה סיימה את שנת 2014 עם הרווח התפעולי הגבוה בענף ועם מצבת כח אדם של 2,515 משרות.

גיל שרון, מנכ"ל פלאפון אמר היום "שנת 2014 אופיינה בהחרפה נוספת של התחרות, שאף התגברה בתחילת 2015. בשנת 2014 המשכנו לבצע מהלכי התייעלות, הכוללים בין היתר צמצום של כ- 280 משרות, שסייע להתאים את מבנה העלויות של החברה לתנאי השוק. פלאפון הינה החברה היעילה בענף, בעלת הרווח התפעולי הגבוה בענף. בשנת 2014 ייצרנו תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ- 1.2 מיליארד שקל, כולו מפעילות סלולר. השנה גם השקנו את רשת הדור הרביעי (LTE) ובימים אלה אנו ממשיכים לפרוש מאות אתרים ברחבי הארץ בקצב מואץ, על מנת להמשיך ולספק את חווית הלקוח כרשת המהירה בישראל.   

גם בשנת 2014 פלאפון ממשיכה להיות החברה שאיבדה את מספר המנויים הנמוך ביותר מבין החברות הוותיקות והדבר בא לידי ביטוי בניוד שלילי של 31 אלף מנויים נטו, לעומת 110 אלף מנויים שעזבו את פרטנר ו-119 אלף מנויים שעזבו את סלקום".

סך ההכנסות ב- 2014 הסתכם בכ- 3.42 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 3.81 מיליארד שקל בשנה קודמת, קיטון של כ- 10.2%. סך ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 835 מיליון שקל, לעומת כ- 983 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ- 15.1%.

הכנסות החברה משירותים ירדו בכ- 12.6% והסתכמו בשנת 2014 בכ- 2.45 מיליארד שקל, מול כ- 2.81 מיליארד שקל בשנה קודמת. ברבעון הרביעי של שנת 2014 ירדו ההכנסות משירותים בכ- 15.1% והסתכמו בכ- 584 מיליון שקל, מול כ- 688 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. 

הירידה בהכנסות משירותים בהשוואה לשנת 2013, נבעה משחיקת תעריפים כתוצאה מהמשך התחרות המוגברת ומעבר לקוחות קיימים לחבילות זולות יותר, בהתאם למחירי השוק הנוכחיים. בנוסף חלה ירידה בהכנסות החברה משירותי אירוח על גבי רשת פלאפון.

ההכנסות מציוד קצה קטנו בשנת 2014 בכ- 3.5% והסתכמו בכ- 966 מיליון שקל, לעומת  כ- 1.0 מיליארד שקל בשנה קודמת. ברבעון הרביעי של שנת 2014 קטנו ההכנסות מציוד קצה בכ- 14.9% והסתכמו בכ- 251 מיליון שקל, לעומת כ- 295 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.  הירידה בהכנסות מציוד קצה ברבעון לעומת הרבעון המקביל נבעה בעיקר ממכירות ציוד קצה לחשכ"ל ברבעון הרביעי אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2014 בכ- 449 מיליון שקל, קיטון של כ- 26.2%, לעומת כ- 608 מיליון שקל בשנה קודמת. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 74 מיליון שקל, קיטון של כ- 2.6%, לעומת  כ- 76 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. 


ה-  EBITDAהסתכם בכ- 879 מיליון שקל (שיעור EBITDA  - 25.7%), לעומת  כ- 1.07 מיליארד שקל (שיעור  EBITDA – 28.0%) בשנה קודמת, קיטון של כ- 17.5%.  ה-EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 184 מיליון שקל (שיעור EBITDA  - 22.0%), לעומת כ- 188 מיליון שקל (שיעור EBITDA  – 19.1%) ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ- 2.1%.

הרווח הנקי קטן בשנת 2014 בכ- 28.4% והסתכם בכ- 373 מיליון שקל, לעומת כ- 521 מיליון שקל בשנה קודמת.  הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2014 ירד בכ- 11.9% והסתכם בכ- 59 מיליון שקל, לעומת כ- 67 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד בשנת 2014 על כ- 1.21 מיליארד שקל, קיטון של כ- 23.8% לעומת שנה קודמת. ברבעון הרביעי של שנת 2014 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת עמד על כ- 158 מיליון שקל, קיטון של כ- 51.7% לעומת הרבעון הרביעי אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבע מירידה ברווח הנקי ומקיטון בקצב השינוי בהון החוזר.

בשנת 2014 פלאפון איבדה נטו 56 אלף מנויים. בכך עמדה מצבת המנויים של פלאפון  ב- 31 בדצמבר 2014 על 2.586 מיליון מנויים, לעומת 2.642 מיליון מנויים בתחילת השנה. הירידה בכמות המנויים ב- 2014 נובעת מהתחרות הגוברת בשוק הסלולר. 

בשנת 2014 צמצמה פלאפון 279 משרות במצבת כח האדם שלה. נכון ל- 31 בדצמבר 2014 עמדה מצבת כח האדם בחברה על 2,515 משרות. הצמצום במשרות הושג בעיקרו בזכות מהלכי התייעלות וכן תוכנית פרישה מרצון שבוצעה בסוף 2014 בעלות של 18 מיליון שקל ואיפשרה פרישה מרצון של עובדים ותיקים. בכך ממשיכה פלאפון להיות היעילה בענף עם כמות העובדים הקטנה ביותר מבין החברות הוותיקות.

ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) עמדה ב- 2014 על 78 שקל, בהשוואה ל- 86 שקל בשנה קודמת. ה- ARPU עמדה ברבעון הרביעי על 75 שקל, לעומת 86 שקל ברבעון המקביל אשתקד.  הירידה המתמשכת בהכנסה הממוצעת למנוי נובעת מהמשך השחיקה בתעריפי שירותי הסלולר בעקבות התחרות העזה בשוק הסלולר גם ב- 2014.

תוצאות בזק בינלאומי

•    בשנת 2014, בזק בינלאומי חוצה את רף 1.5 מיליארד שקל בהכנסות החברה 
•    ה- EBITDA טיפס לכ- 362 מיליון שקל, גידול של כ- 1.4% לעומת השנה שעברה
•    מציגה גידול בהכנסות ברמה שנתית ורבעונית- כ-5% וכ-8% בהתאמה, לעומת התקופות המקבילות אשתקד.
•    ממשיכה למנף את הכבל התת ימי ומציגה גידול של כ-3% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה וגידול של כ- 8% במצבת הלקוחות, לעומת השנה הקודמת.
•    מציגה גידול בכל מדדי הרווחיות לעומת השנה הקודמת – כ-2% ברווח התפעולי, כ-4% ברווח הנקי וכ-1% ב-EBITDA.


מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "בזק בינלאומי מצליחה באופן עקבי להתחרות על  בחירתם של הלקוחות באמצעות שני עוגנים עיקריים, המאפיינים את החברה והם שירות ברמה גבוהה ומוצר איכותי טכנולוגית. שילוב מנצח זה מקנה לנו את היכולת לגייס ב- 2014 את מרבית לקוחות האינטרנט הפרטיים ולהעמיק את פעילותנו בעולמות העסקיים והבינלאומיים".

ההכנסות בשנת 2014 טיפסו לשיא וחצו לראשונה את רף ה- 1.5 מיליארד שקל לעומת כ- 1.43 מיליארד שקל בשנת 2013, גידול של כ- 5%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2014 טיפסו לשיא אף הם והסתכמו בכ- 398 מיליון שקל לעומת כ- 369 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, זינוק של כ- 8%. 

גידול מרשים זה בהכנסות הרבעון ובהכנסות 2014, הינו חרף השחיקה הנמשכת בשוק השיחות היוצאות,  ונובע בעיקרו מן הצמיחה המשמעותית במכירת פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) ושירותי ענן מנוהלים, מגידול במכירת שירותי תקשורת נתונים (Data) וכן ממכירת שירותי האינטרנט של החברה על תשתית הכבל התת ימי. 

הרווח התפעולי בשנת 2014 הסתכם בכ- 232 מיליון שקל לעומת כ- 227 מיליון שקל בשנה הקודמת, גידול של כ- 2.1%. ברבעון הרביעי של שנת 2014 הרווח התפעולי הסתכם בכ- 57 מיליון שקל לעומת כ- 56 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 1%. 
ה- EBITDA בשנת 2014 טיפס לשיא שנתי מאז הקמת החברה, והסתכם בכ- 362 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 24.1%), לעומת כ- 357 מיליון שקל בשנת 2013 (שיעורEBITDA  - 24.9%), גידול של כ- 1.4%. ברבעון הרביעי של שנת 2014 ה- EBITDA הסתכם בכ- 90 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 22.6%), לעומת כ- 89 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד (שיעור EBITDA  - 24.2%), גידול של כ- 0.8%.    
הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם בכ- 164 מיליון שקל לעומת כ- 158 מיליון שקל בשנת 2013, גידול של כ-4%. ברבעון הרביעי של שנת 2014 הרווח הנקי הסתכם בכ- 40 מיליון שקל לעומת כ- 38 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 4.9%. 
הגידול בכל מדדי הרווחיות נבע בעיקר מן הגידול במכירת פתרונות תקשורת לעסקים וכן מן הצמיחה העקבית בכמות לקוחות האינטרנט המצטרפים לחברה זאת לצד הגידול במכירת שירותי האינטרנט על גבי תשתית הכבל התת ימי ושיפור מבנה ההוצאות של החברה.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2014 הסתכם בכ- 311 מיליון שקל לעומת כ- 288 מיליון שקל בשנת 2013 גידול של כ- 8.2% הנובע משיפור בהון חוזר של החברה. 

ברבעון הרביעי של שנת 2014 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 71 מיליון שקל לעומת כ- 77 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-7.2%.

תזרים המזומנים החופשי בשנת 2014 הסתכם בכ- 203 מיליון שקל לעומת כ- 191 מיליון שקל בשנת 2013, גידול של כ- 6.4%. ברבעון הרביעי של שנת 2014 תזרים המזומנים החופשי הסתכם בכ- 43 מיליון שקל לעומת כ- 59 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ- 26.3%.

תוצאות yes

•    גידול שנתי של קרוב ל- 31 אלף מנויים, ומצבת שיא של 632 אלף מנויים
•    EBITDA של כ- 570 מיליון שקל לעומת כ- 530 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ- 7.5%
•    הכנסות בשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.72 מיליארד ₪ לעומת 1.64 מיליארד ₪ אשתקד, עלייה של כ- 5.4%

רון אילון, מנכ"ל yes: "אנו ממשיכים לראות את מגמת הצמיחה של yes בכל המדדים הפיננסיים, ומסכמים שנת שיא עם גידול משמעותי ועוצמתי של למעלה מ- 30 אלף מנויים חדשים לחברה.  אנו שמחים לראות כי שירות הלקוחות המוביל עליו אנו מקפידים, לצד חווית הצפייה המתקדמת ביותר עם התכנים המדוברים בעולם שאנו מספקים, מוכיחים עצמם כל פעם מחדש, ואנו מודים ללקוחותינו על הצבעת האמון הגדולה בנו, זאת למרות כל המגבלות הרגולטוריות הקשות המוטלות עלינו שאינן מאפשרות לנו להציע חבילות טריפל". 

ההכנסות בשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.72 מיליארד ₪ לעומת 1.64 מיליארד ₪ אשתקד, עלייה של כ- 5.4%.  ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 440 מיליון שקל לעומת כ- 418 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עליה של כ- 5.4%. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במצבת המנויים.   
הרווח התפעולי בשנת 2014 גדל בכ- 1.9% בהשוואה לשנת 2013 והסתכם בכ- 273 מיליון שקל. העלייה ברווח התפעולי נבעה בעיקר בשל הגידול בהכנסות שקוזזו בעלייה בעלות המכר בעיקר בהוצאות תוכן ועלייה בהוצאות הפחת.
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 57 מיליון שקל לעומת כ- 60 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 4.9%.  
ה- EBITDA בשנת 2014 גדל בכ- 7.5% והסתכם בכ- 570 מיליון שקל (שיעורEBITDA – 33.1%), בהשוואה לכ- 530 מיליון שקל (שיעורEBITDA – 32.4%) בשנת 2013. ה-EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 135 מיליון שקל (שיעור  EBITDA- 30.7%) לעומת כ- 131 מיליון שקל (שיעורEBITDA – 31.3%) ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 3.5%. העלייה ב- EBITDA נבעה בעיקר בשל הגידול בהכנסות שקוזזו בעלייה בעלות המכר בעיקר בהוצאות תוכן. 

הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים בשנת 2014 הסתכם בכ- 162 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 107 מיליון שקל בשנת 2013, גידול ברווח של כ- 51.6%. הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 34 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 27 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. 
ההפסד הנקי בשנת 2014 קטן בכ- 15.5% ועמד על סך של כ- 322 מיליון שקל בהשוואה לכ- 381 מיליון שקל בשנת 2013. השיפור בהפסד הנקי השנתי נבע בעיקר מירידה בהוצאות מימון ושיפור ברווח התפעולי. 
ההפסד הנקי ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם בכ- 87 מיליון שקל  לעומת הפסד של כ- 83 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2014 קטן בכ- 10.1% והסתכם בכ- 442 מיליון שקל בהשוואה לכ- 491 מיליון שקל בשנת 2013. תזרים המזומנים החופשי קטן בכ- 17.8% והסתכם בכ- 138 מיליון שקל. הירידה נבעה בעיקר משינויים בהון החוזר שקוזז בירידה בהפסד לתקופה.

ה- ARPU השנתי והרבעוני עלו בכ- 0.4% והסתכמו בכ- 234 שקל לעומת כ- 233 שקל בשנה וברבעון המקבילים.
במהלך שנת 2014, yes השיקה מספר  גדול של מהלכים מנצחים, בהם מהלך yesBinge- מהלך פורץ דרך מבחינת הרגלי הצפייה הטלוויזיונית, המאפשר צפייה מרתונית של עונות מלאות מהסדרות הגדולות בעולם; ספריית 24/7 -ספריית הסרטים החינמית הגדולה בישראל, וכן הושק השירות הטכנולוגי המוביל yesGO, המאפשר לצפות בעשרות ערוצים בלייב בכל זמן ובכל מקום ומכל מכשיר. גם בשנת  2015 החברה צפויה להמשיך במגמה זו של חדשנות, והובלת השוק הן בפן השירותי, הטכנולוגי והתוכני, עם מהלכים מובילים ומסקרנים.


 
מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר שאול אלוביץ, יו"ר הדירקטוריון ומר דודו מזרחי, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, ביום חמישי, 26 במרץ 2015, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' מקומי:  03-918-0609
מס' בינלאומי: 972-3-918-0609
 
שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://www.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה- 1 באפריל 2015. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' מקומי: 03-925-5904
מס' בינלאומי: 972-3-925-5904
 
אודות בזק חברת התקשורת הישראלית
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקשורת ארגוניות.
למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://www.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                              סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                          בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                            דוא"ל: pr@bezeq.co.il