קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2021

תאריך פרסום: 26/05/2021

 

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון ראשון 2021, בהשוואה לרבעון ראשון 2020:
 
 • ההכנסות הסתכמו בכ-2.22 מיליארד שקל, עלייה של 1.6%
 • הרווח הנקי הסתכם בכ-408 מיליון שקל, עלייה של 24.8%
 • הרווח הנקי המתואם* הסתכם בכ-299 מיליון שקל, ירידה של 8.0%
 • ה-EBITDA  הסתכם בכ-1.06 מיליארד שקל, עלייה של 16.7%
 • ה-EBITDA המתואם* הסתכם בכ-918 מיליון שקל, עלייה של 1.2%
 • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-700 מיליון שקל, ירידה של 20.4%
 • ההשקעות הסתכמו בכ-458 מיליון שקל, עלייה של 35.5%
 • התזרים החופשי הסתכם בכ-323 מיליון שקל, ירידה של 25.9%
* בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו, הפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות


חולון, 26 במאי 2021 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2021.
 
גיל שרון, יו"ר דירקטוריון בזק, "הקבוצה צועדת קדימה עם תוצאות עסקיות חזקות ובנייה מואצת של תשתיות הצמיחה העתידית. גידול בהכנסות וב-EBITDA ופריסת הסיבים שהגיעה לכ-480 אלף משקי בית, יחד עם שילוב של תזרים מזומנים חזק והפחתת חוב, יוצרים את התשתית לצמיחה עתידית. התוצאות הכספיות של קבוצת בזק לרבעון הראשון של 2021, משקפות את הביצועים החזקים של בזק קווי, שצמחה בכ-3.5% בהכנסות, לעומת הרבעון המקביל, זאת לצד המשך ההתייעלות בחברות הבנות.
 
עוד הוסיף שרון, "דירקטוריון בזק אישר את התוכנית לשינוי מבני בחברות הבנות: מיזוג בין בזק בינלאומי ל-yes, ופיצול  חטיבת האינטגרציה של בזק בינלאומי לתאגיד נפרד חדש. החלטה זאת באה על רקע הלכידות השירותית והעסקית בענף, השינויים העסקיים והרגולטוריים בשוק בו פועלות בזק בינלאומי  ו yes-והרצון לחזק את פעילותן באמצעות מכירת חבילות טריפל, ולהעמיק את הסינרגיה וההתייעלות התפעולית של החברות הבנות, על מנת להשיא ערך".
 
טובי פישביין, CFO קבוצת בזק, "קבוצת בזק מציגה תוצאות כספיות טובות לרבעון הראשון של 2021, המעידות על חוסנה התפעולי והפיננסי שלה. חשוב לציין את המשך המגמה החיובית במבנה הפיננסי של הקבוצה, כאשר החוב נטו פחת בשנה האחרונה בכ- 887 מיליון שקל, שהם כ- 12%,  לכ- 6.6 מיליארד שקל, ובמקביל נרשם שיפור ביחס כיסוי החוב ל- EBITDA, שירד ל- 2.0 ברבעון הנוכחי מ- 2.3 ברבעון המקביל. השיפור הפיננסי לצד החוסן התפעולי של הקבוצה לא נעלם מעיני חברות הדירוג שלאחרונה אשררו את הדירוג הגבוה של בזק, באופק יציב.
 
 
בנימה אישית, אני שמח לחזור לבזק לאחר כעשר שנים, ומצפה לעבוד עם הדירקטוריון, ההנהלה והצוות האיכותי בחטיבת הכספים ויחד להצעיד את הקבוצה למימוש הפוטנציאל הרב הטמון בה".
 
תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק1
 


ההכנסות הסתכמו בכ-2.22 מיליארד שקל, עלייה של כ- 1.6%, אשר נבעה בעיקר מעלייה בהכנסות בזק קווי ובזק און-ליין אשר קוזזה בחלקה ע"י ירידה בהכנסות yes.
 
הוצאות השכר הסתכמו בכ-480 מיליון שקל, ללא שינוי. העלייה בהוצאות השכר של בזק און-ליין ובזק קווי קוזזה ע"י ירידות שכר בחברות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes בשל קיטון במספר משרות.
 
הוצאות הפעלה וכלליות הסתכמו בכ-831 מיליון שקל, עלייה של כ- 3.7%, בעיקר כתוצאה מהעלייה בהוצאות בזק בינלאומי, אשר קוזזה בחלקה ע"י ירידה ב-yes.
 
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו הסתכמו ב-152 מיליון שקל, בהשוואה לכ-3 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, כאשר הגידול נבע מרישום רווח הון ממכירת נכס מקרקעין בסך כ-125 מיליון שקל וכן מעדכון הפרשה בגין תביעות משפטיות בבזק קווי.
[1] התוצאות של הרבעון הראשון לשנת 2021 מוצגות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אלא אם נאמר אחרת.
 
 הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך הסתכמו בכ-476 מיליון שקל, עלייה של כ-5.5%, אשר נבעה בעיקר מעלייה בחברות yes ובזק קווי.
 
מדדי הרווחיות הושפעו בעיקר מהשינויים בסעיף הכנסות תפעוליות אחרות.
 
הרווח התפעולי הסתכם בכ-586 מיליון שקל, עלייה של כ-27.7%.
 
ה-EBITDA הסתכם בכ-1.06 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 47.8%) בהשוואה לכ-910 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 41.6%), עלייה של כ-16.7%.
 
ה-EBITDA המתואם (בנטרול הכנסות תפעוליות אחרות, נטו, והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות) הסתכם בכ-918 מיליון שקל  (שיעור EBITDA של 41.3%) בהשוואה לכ-907 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 41.5%), עלייה של כ-1.2%.
 
הוצאות מימון, נטו הסתכמו בכ-51 מיליון שקל, עלייה של כ-50.0%. העלייה בהוצאות מימון, נטו נבעה מעלייה בהוצאות מימון של בזק קווי בעיקר מהוצאות מימון בגין הטבות לעובדים ברבעון הנוכחי לעומת הכנסות מימון ברבעון המקביל, בקיזוז ירידה בהוצאות ריבית עקב פירעון חוב במהלך שנת 2020.
 
הרווח הנקי הסתכם בכ-408 מיליון שקל, עלייה של כ-24.8%, אשר נבעה בעיקר מהשינויים בסעיף הכנסות תפעוליות אחרות לעיל.
 
הרווח הנקי המתואם (בנטרול הכנסות תפעוליות אחרות, נטו, והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות) הסתכם בכ-299 מיליון שקל, ירידה של כ-8.0%.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-700 מיליון שקל, ירידה של כ-20.4%, אשר נבעה בעיקר מגידול במס הכנסה ששולם ברבעון הנוכחי בבזק קווי ומשינויים בהון חוזר בפלאפון.
 
ההשקעות הסתכמו בכ-458 מיליון שקל, עלייה של כ-35.5%, אשר נבעה בעיקר מעלייה בהשקעות בבזק קווי בשל השקת פרויקט הסיבים.
 
התזרים החופשי הסתכם בכ-323 מיליון שקל, ירידה של כ-25.9%, אשר נבעה בעיקר מהירידה בתזרים מפעילות שוטפת כאמור, אשר קוזזה בחלקה מגידול בתמורה ממכירת נדל"ן ברבעון הנוכחי.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-6.61 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2021, בהשוואה לכ-7.50 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2020, ירידה של כ- 11.9%. ביום 31.3.2021 יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-2.0 בהשוואה לכ-2.3 ביום 31.3.2020.
 
 
  
תחזית הקבוצה לשנת 2021 
 
למועד פרסום הדוח לרבעון הראשון של שנת 2021 אין שינוי בתחזית קבוצת בזק כפי שפורסמה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, להלן:
 
                 - הרווח הנקי המתואם* לבעלי מניות צפוי להיות כ-1.0 מיליארד שקל
                 - ה-EBITDA המתואם* צפוי להיות כ-3.5 מיליארד שקל
                 - ה-CAPEX** צפוי להיות כ-1.7 מיליארד שקל
 
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה.
 
התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, על המצב הכלכלי הנוכחי במשק, ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2021, וכן בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי לשנת 2021. כמו כן, אין וודאות כי התחזית תתמלא באופן מלא או חלקי, בין השאר, לנוכח מגיפת הקורונה ואי הוודאות הרבה כתוצאה ממנה.
 
החברה תדווח, ככל שיידרש, על סטיות של 10% ± ומעלה מהסכומים שצוינו בתחזית.
 
*רווח נקי ו-EBITDA מתואם - בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו, הפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות. יצוין כי ה-EBITDA המתואם והרווח הנקי המתואם לשנת 2020 עמדו על סך של כ-3.66 מיליארד שקל וכ-1.14 מיליארד שקל בהתאמה.
**CAPEX  - תשלומים (ברוטו) בגין השקעה ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים. יצוין כי ה-CAPEX לשנת 2020 עמד על סך של כ-1.50 מיליארד שקל.        
 
 תוצאות הפעילות הקווית של בזק2
 
מנכ"ל בזק, דודו מזרחי, "בזק מסכמת רבעון חזק נוסף, עם צמיחה בהכנסות ושיפור במרבית המדדים התפעוליים והפיננסיים. התוצאות החזקות נשענות על פעילות שיא בכל מגזרי הפעילות, כל זאת על רקע התגברות התחרות בענף. מגמת הצמיחה שאפיינה את הרבעונים האחרונים נמשכה ברבעון הנוכחי ביתר שאת, עם גידול של 3.5% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל, כאשר הכנסות שירותי הענן והדיגיטל ממשיכות לצמוח בקצב מהיר וטיפסו ברבעון זה ב-13.9%. בסוף הרבעון החלה מהפיכה בשוק התקשורת הישראלי, עם השקת  פרוייקט הסיבים האופטיים של החברה, בעוצמה ובקצב פריסה חסרי תקדים עולמי. נכון להיום רשת הסיבים של בזק כבר  מגיעה לכ–480 אלף  משקי בית בישראל ועד לסוף השנה תגיע לכמיליון בתים מחוברים".
 
עוד הוסיף מזרחי, "בזק נמצאת בפתחה של תקופה מרגשת ומאתגרת, לקראת השקות של שירותים ומוצרים חדשניים שיקפיצו את יכולות האינטרנט בכל בית בישראל".
 
בתוך כך, הכריזה בזק על פריסת סיבים אופטיים לכ-80% ממשקי הבית בישראל, זאת במסגרת התיקון לחוק התקשורת, אשר ביקש להסדיר את מתווה הסיבים. במסגרת המתווה החדש בזק תבצע פריסה רחבה ומהירה ביותר בקנה מידה עולמי.
 
ההכנסות הסתכמו בכ-1.05 מיליארד שקל, עלייה של כ-3.5%, אשר נבעה מעלייה במרבית סעיפי ההכנסות אשר קוזזו בחלקם ע"י ירידה מתונה בהכנסות משירות טלפוניה.
 
הכנסות משירותי אינטרנט הסתכמו בכ-398 מיליון שקל, עלייה של כ-0.8%.
עלייה זו נבעה מגידול בהכנסה הממוצעת ממנוי קמעונאי שעיקרו מציודי קצה משלימים ומגידול במספר קווי האינטרנט בקמעונאות. העלייה קוזזה בשל ירידה בתעריפי שירותי האינטרנט הסיטונאיים וקיטון במספר קווי האינטרנט בסיטונות.
 
הכנסות משירותי טלפוניה הסתכמו בכ-242 מיליון שקל, ירידה של כ-2.4%, אשר נבעה בעיקר מהקיטון במצבת הקווים, והיא מותנה בשל עליה בהכנסה הממוצעת לקו טלפון, בין היתר, בשל עליה בהכנסות משיחות על רקע משבר הקורונה.
 
הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים הסתכמו בכ-268 מיליון שקל, עלייה של כ-9.8%, אשר נבעה, בין היתר, מגידול בהכנסות משירותי תמסורת לספקיות אינטרנט ולעסקים.
 
הכנסות משירותי ענן ודיגיטל הסתכמו בכ-82 מיליון שקל, עלייה של כ-13.9%, אשר נבעה בעיקר מגידול בהכנסות ממרכזיות וירטואליות ומשירותי ענן.
 
הכנסות משירותים אחרים הסתכמו בכ-64 מיליון שקל, עלייה של כ-8.5%, שנבעה, בין היתר, מגידול במכירת ציוד קצה סלולרי.
 
הוצאות ההפעלה הסתכמו בכ-155 מיליון שקל, עלייה של כ-9.2%, אשר נבעה בעיקר מגידול בהוצאות שרותי קבלני משנה.
 
2  תוצאות של הרבעון הראשון לשנת 2021 מוצגות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אלא אם נאמר אחרת.
 
 
הוצאות שכר הסתכמו בכ-233 מיליון שקל, עלייה של כ-1.7%.עלייה זו נבעה, בין היתר, מהכרה בהוצאות תשלומים מבוססי מניות ברבעון הנוכחי, וכן מעלית שכר, בקיזוז פרישת עובדים וגידול בשכר המיוחס להשקעה.
 
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו הסתכמו בכ-150 מיליון שקל, בהשוואה לכ-4 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. 
העלייה נבעה מרווח הון ממכירת נכס מקרקעין בסך כ-125 מיליון שקל וכן מעדכון הפרשה בגין תביעות משפטיות.
 
מדדי הרווחיות ברבעון הראשון של שנת 2021 הושפעו בעיקר מהשינויים בסעיף הכנסות תפעוליות אחרות, נטו.
 
הרווח התפעולי הסתכם בכ-593 מיליון שקל, עלייה של כ-35.1%.
 
ה-EBITDA הסתכם בכ-816 מיליון שקל, עלייה של כ- 25.3%.
 
ה-EBITDA המתואם (בנטרול סעיף הכנסות תפעוליות אחרות, נטו, והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות) הסתכם בכ-671 מיליון שקל, עלייה של כ- 3.7%.
 
הוצאות מימון, נטו הסתכמו בכ-68 מיליון שקל, עלייה של כ-38.8%, אשר נבעה בעיקר מהוצאות מימון בגין הטבות לעובדים ברבעון הנוכחי לעומת הכנסות מימון ברבעון המקביל, בקיזוז ירידה בהוצאות ריבית עקב פירעון חוב במהלך שנת 2020.
 
הרווח הנקי הסתכם בכ-400 מיליון שקל, עלייה של כ-35.6%.
 
הרווח הנקי המתואם (בנטרול סעיף הכנסות תפעוליות אחרות, נטו, והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות) הסתכם בכ-290 מיליון שקל, ירידה של כ-0.7%.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-510 מיליון שקל, ירידה של 16.5%, אשר נבעה בעיקר מגידול בתשלומים למס הכנסה ברבעון הנוכחי לעומת החזר מס שהתקבל ברבעון המקביל.
 
ההשקעות הסתכמו בכ-312 מיליון שקל, עלייה של כ-56.0%, אשר נבעה בעיקר מהשקת פרויקט הסיבים.
 
התזרים החופשי הסתכם בכ-351 מיליון שקל, ירידה של כ-9.1%, אשר נבעה בעיקר מהירידה בתזרים מפעילות שוטפת כאמור, אשר קוזזה בחלקה מגידול בתמורה ממכירת נדל"ן ברבעון הנוכחי.
 
 
 
 
תוצאות הפעילות של החברות הבנות (אלפא)
(
yes | פלאפון | בזק בינלאומי)
 
הרבעון הראשון ל-2021 הינו בסימן תחילת יציאה ממשבר הקורונה. בפלאפון ישנה חזרה לרווחיות ויציבות בהכנסות, ב-yes המשך צמיחה במנויים עם גידול בשיעור לקוחות ב-IP, ובבזק בינלאומי יציבות במדדים הפיננסיים לצד השקת רשת FIBER+ על גבי הסיבים האופטיים. להלן עיקרי תוצאות הרבעון:
 • -הכנסות חברות אלפא הסתכמו ברבעון הראשון בכ-1.197 מיליארד שקל
 • -אישור הדירקטוריון את תוכנית ההמשך של אלפא לשנים 2022-2024 שמעמיקה את הסינרגיה בין החברות: מיזוג בזק בינלאומי אל תוך yes, הפיכת חטיבת האינטגרציה לחברת בת נפרדת והמשך התייעלות
 • -פלאפון מתאוששת ממשבר הקורונה ומסכמת רבעון חזק – הרווח הנקי הסתכם ב-8 מיליון שקל, גידול בהכנסות ציוד קצה של כ-6%, יציבות בהכנסות החברה שהסתכמו בכ-570 מיליון שקל
 • yes- מציגה שיפור משמעותי בתזרים המזומנים החופשי החיובי שהסתכם ברבעון הראשון בכ-13 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של כ-3 מיליון ברבעון המקביל
 • -בזק בינלאומי עם תזרים חופשי חיובי שגדל בכ-27.8% לעומת רבעון מקביל, לצד השקת רשת FIBER+  על גבי הסיבים האופטיים שמהווה בשורה של ממש ללקוחות החברה
 • -שלוש החברות מציגות צמיחה במנויים - פלאפון צירפה כ-50 אלף מנויים זו השנה החמישית ברציפות של עליה בכמות המנויים, yes ממשיכה לצמוח במנויים עם כ-2,000 מנויים חדשים, וכ-160 אלף לקוחות על רשת ה- IPובזק בינלאומי ממשיכה להוביל כספקית האינטרנט הגדולה בישראל
   

רן גוראון, מנכ"ל yes, פלאפון ובזק בינלאומי: "ברבעון הראשון לשנת 2021 אנחנו מתקדמים במלוא המרץ עם תוכנית אלפא 2 להעמקת הסינרגיה בין החברות. נעשתה כבר פנייה בעניין למשרד התקשורת וכן נתחיל במשא ומתן עם ועדי העובדים בחודש הבא. העמקת פרויקט אלפא יאפשר לנו  לתת חווית ערך משמעותית ללקוחות וכן להגביר את התחרות בשוק התקשורת בישראל".
 
עוד ציין גוראון, כי "אנחנו מסכמים רבעון חזק, וניתן לראות את היציאה מתקופת הקורונה. בפלאפון אנחנו רואים התאוששות עם שיפור ניכר במדדי הרווחיות לצד יציבות בהכנסות, וזאת למרות ששירותי הנדידה טרם חזרו לפעילות מלאה. ב-yes אנחנו ממשיכים לצמוח במנויים וכבר כ-29% ממצבת הלקוחות נמצאים בשירותי ה-IP, זאת
לצד שיפור משמעותי בתזרים המזומנים החופשי. בבזק בינלאומי אנחנו רואים חזרה לשגרה עם יציבות בהכנסות, גידול בתזרים החופשי וצמיחה בשירותים העסקיים של החברה".
 

תוצאות פלאפון
בסימן התאוששות משנת הקורונה:
שיפור במדדי הרווחיות ויציבות בהכנסות החברה,
צמיחה במנויים עם כ-50 אלף מצטרפים חדשים
וגידול מואץ במספר הלקוחות עם דור 5


עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2021, בהשוואה לרבעון המקביל:
 
 • -המשך צמיחה במנויים - ברבעון הראשון צורפו כ-50 אלף מנויים חדשים, זו השנה החמישית ברציפות של עלייה בכמות המנויים
 • -יציבות בהכנסות - ברבעון הראשון הסתכמו הכנסות החברה בכ-570 מיליון שקל, קיטון זניח של 0.5% לעומת רבעון מקביל, וזאת למרות פגיעה בהכנסות משירותי הנדידה ברבעון הנוכחי כתוצאה ממגבלות הקורונה
 • -גידול בהכנסות ציוד קצה - ברבעון הראשון הסתכמו ההכנסות מציוד קצה בכ-178 מיליון שקל, עלייה של כ-6% לעומת רבעון מקביל
 • -שיפור ברווחיות – ברבעון הראשון הסתכם הרווח הנקי בכ-8 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל, ההפסד התפעולי הסתכם בכ-3 מיליון שקל בלבד לעומת הפסד של כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל
 • -המשך התייעלות תפעולית – ברבעון הראשון נרשמה ירידה נוספת בהוצאות התפעול בסך של כ-13 מיליון שקל לעומת רבעון מקביל
 • -ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU): עומדת ברבעון הראשון על כ-53 שקלים
 
יציבות בהכנסות משירותים שהסתכמו ברבעון הראשון בכ-392 מיליון שקל, לעומת כ-405 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ- 3.2% בלבד. הקיטון נבע בעיקר מהשפעת משבר הקורונה אשר הביאה לירידה בהכנסות הרומינג אשר קוזזה חלקית על ידי עליה בהכנסות מזמן אוויר נכנס.
  
גידול בהכנסות מציוד קצה שהסתכמו ברבעון הראשון בכ-178 מיליון שקל, לעומת כ-168 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של כ-6%. העלייה נבעה בעיקר בשל מועד השקת האייפון החדש.
  
 יציבות בסך הכנסות החברה שהסתכמו ברבעון הראשון בכ-570 מיליון שקל, לעומת כ-573 שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ-0.5% בלבד.
 
המשך צמיחה במנויים ברבעון הראשון צורפו כ-50 אלף מנויים. מצבת המנויים של פלאפון עומדת נכון ל-31.03.2021 על כ-2.492 מיליון מנויים.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הראשון על 53 שקל.
 
המשך התייעלות תפעולית – ההוצאות התפעוליות הסתכמו ברבעון הראשון בכ-573 מיליון שקל לעומת כ-586 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-2.2%.
 
שיפור בהפסד התפעולי שהסתכם ברבעון הראשון בכ-3 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של כ-76.9%.
 
EBITDA חזק ויציב - הסתכם ברבעון הראשון בכ-139 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 24.4%), לעומת כ-137 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 23.9%) ברבעון המקביל.
 
גידול ברווח הנקי שהסתכם ברבעון הראשון בכ-8 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
תזרים המזומנים החופשי הסתכם ברבעון הראשון בתזרים שלילי של כ-59 מיליון שקל, לעומת תזרים חיובי בכ-32 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון בכ-72 מיליון שקל, לעומת כ-164 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ-56.1%.
 
 
תוצאות yes
תזרים מזומנים חיובי לרבעון והמשך התייעלות תפעולית,
לצד צמיחה נוספת במנויים
ושיעור מנויי
IP שעומד על כ-160 אלף לקוחות
 
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2021, בהשוואה לרבעון המקביל:
  
 • -הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון בכ-315 מיליון שקל
 • -המשך צמיחה במנויים – ברבעון הראשון צורפו כ-2,000 מנויים, לצד גידול בשיעור מנויי IP שעומד כעת על כ-29% מסך מנויי החברה, כ-160 אלף לקוחות
 • -יציבות ב-EBITDA שהסתכם ברבעון הראשון בכ-55 מיליון שקל, לעומת כ-53 מיליון שקל ברבעון המקביל
 • -שיפור בתזרים המזומנים החופשי – התזרים הסתכם בסכום חיובי של כ-13 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל
 • -המשך התייעלות תפעולית - ברבעון הראשון נרשמה ירידה בהוצאות התפעוליות בסך של כ-8 מיליון שקל לעומת רבעון מקביל
 • -ההכנסה הממוצעת למנוי (ARPU) - עומדת ברבעון הראשון על כ-187 שקלים, עלייה של 1 שקל לעומת רבעון קודם
 
הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון בכ-315 מיליון שקל לעומת כ-338 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של 6.8%. השינוי בהכנסות נבע בעיקר כתוצאה מירידה ב-ARPU.
 
המשך התייעלות תפעולית - ההוצאות התפעוליות הסתכמו ברבעון הראשון בכ-321 מיליון שקל, לעומת כ-329 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ-8 מיליון שקל. הירידה בהוצאות הפעילות נובעת בעיקר מהמשך התייעלות בהוצאות שכר והפעלה.
 
ההפסד התפעולי הסתכם ברבעון הראשון בכ-6 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-9 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
גידול ב-EBITDA שהסתכם ברבעון הראשון בכ-55 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 17.5%), לעומתEBITDA  של כ-53 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 15.7%) ברבעון המקביל.
 
הרווח הנקי ברבעון הראשון מאופס, לעומת רווח של כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל.
  
גידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת שהסתכם ברבעון הראשון בכ-62 מיליון שקל לעומת כ-41 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
עלייה בתזרים המזומנים החופשי שהסתכם ברבעון הראשון בסכום חיובי של כ-13 מ' שקל, לעומת תזרים חופשי שלילי של כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הנוכחי על 187 ש"ח, לעומת 186 ברבעון הקודם, עלייה של 1 שקל.
  
צמיחה במנויים – ברבעון הראשון צורפו כ-2,000 לקוחות חדשים. מצבת המנויים של החברה לסוף הרבעון הראשון של 2021 עומדת על כ-559 אלף מנויים.
 

 
 
תוצאות בזק בינלאומי
יציבות בהכנסות החברה, גידול בתזרים המזומנים החופשי
והשקת
FIBER+ על גבי הסיבים האופטיים
 
 
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2021, בהשוואה לרבעון המקביל:
 • -יציבות בהכנסות החברה שהסתכמו ברבעון הראשון ב-312 מיליון שקל
 • -תזרים חופשי חיובי וחזק - הסתכם ברבעון הראשון בכ-23 מיליון שקל, גידול של כ-27.8% לעומת רבעון מקביל
 • -השקת רשת FIBER+ על גבי הסיבים האופטיים, בשורה של ממש ללקוחות החברה
 • -צמיחה בשירותים עסקיים- החברה המשיכה במגמת הגידול בפעילות ענן, יישומים עסקיים ופעילות חוות שרתים
 
ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-312 מיליון שקל לעומת כ-317 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-1.6% בלבד. ההפרש בהכנסות נבע מקיטון בהכנסות אינטרנט ושיחות בינלאומיות אשר קוזז בחלקו מעלייה במכירות ציוד רישוי ושירות לעסקים.
 
הוצאות תפעוליות (ללא פחת הפחתות וירידת ערך) – הסתכמו ברבעון הראשון בכ-271 מיליון שקל לעומת כ-245 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-10.6%. העלייה נבעה מעלויות תעבורת אינטרנט בעיקר כתוצאה מזיכוי חד פעמי שנרשם בתקופה מקבילה וגידול בעלות מכירת ציוד ורישוי בהלימה לעלייה בהכנסות. העלייה קוזזה מירידה בהוצאות שכר כתוצאה מקיטון במצבת עובדי החברה.
 
ההפסד התפעולי הסתכם ברבעון הראשון בכ-8 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול בהפסד התפעולי נבע מגידול ברישום פחת והפחתות כתוצאה מרישום ירידת ערך, זיכוי חד פעמי שנרשם בתקופה מקבילה ועלייה בצריכת ג'יגות כתוצאה מעלייה בשימושי האינטרנט.
 
קיטון ב-EBITDA – ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם בכ-41 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 13.1%), לעומת כ-72 מיליון שקל ברבעון המקביל (שיעור EBITDA  - 22.7%), קיטון של 43.1%.
 
ההפסד הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-8 מיליון שקל לעומת רווח של כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל. המעבר להפסד הנקי נבע מגידול ברישום פחת והפחתות כתוצאה מרישום ירידת ערך, זיכוי חד פעמי שנרשם בתקופה מקבילה ועלייה בצריכת ג'יגות כתוצאה מעלייה בשימושי האינטרנט.
 
עלייה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת שהסתכם ברבעון הראשון בכ-61 מיליון שקל לעומת כ-60 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-1.7%.
  
גידול בתזרים המזומנים החופשי שהסתכם ברבעון הראשון בכ-23 מיליון שקל לעומת כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-27.8%. 
 מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
ביום רביעי, ה-26.5.2021 תקיים החברה שיחות ועידה טלפוניות באנגלית ובעברית, בנושא הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון 2021, להלן פרטי ההתקשרות:
 
 1. שיחת ועידה טלפונית באנגלית:
בשעה 15:00, מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הוועידה: 03-918-0685 (אין קוד גישה).
 
 1. שיחת ועידה טלפונית בעברית:
בשעה 16:00, מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הוועידה: 03-918-0691 (אין קוד גישה).
 
הדוחות הכספיים של החברה יפורסמו לפני קיום שיחות הוועידה באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il).
 
הקלטה של שיחת הוועידה באנגלית תעלה לאתר קשרי המשקיעים של החברה תוך יום עסקים אחד מסיום השיחה בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, תקשורת נתונים, ענן ודיגיטל; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין ובאינטרנט; ורשתות תקשורת ארגוניות. למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                              סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                         בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                              דוא"ל: pr@bezeq.co.il
 

 

גיל שרון יור בזק. צילום - רמי זרנגר
גיל שרון יו"ר בזק.
צילום - רמי זרנגר.