עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שני 2017, בהשוואה לרבעון שני 2016

תאריך פרסום: 20/08/2017


 
 • ההכנסות הסתכמו בכ- 2.46 מיליארד שקל, ירידה של 1.9%
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 358 מיליון שקל, ירידה של 5.0%
 • ה-EBITDA  הסתכם בכ- 997 מיליון שקל, ירידה של 5.6%
 • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 875 מיליון שקל, עלייה של 0.6%
 • ההשקעות הסתכמו בכ- 406 מיליון שקל, עלייה של 4.9%
 • התזרים החופשי הסתכם בכ- 487 מיליון שקל, ירידה של 9.6%
 
 
 
תל אביב, 24 באוגוסט 2017 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ביום 30 ביוני 2017.
 
דוד גרנות, מ"מ יו"ר בזק, "התוצאות הכספיות של קבוצת בזק ברבעון השני של 2017 משקפות את היסודות המוצקים עליהם נשענת החברה, זאת אל מול התגברות התחרות בכל תחומי פעילותה, ועל רקע האירועים המלווים את בזק בחודשיים האחרונים. יסודות אלו מתבססים על השקעה מתמשכת בתשתיות מתקדמות, ובידול איכותי ברמת השירות ובחדשנות המוצרית. אסטרטגיה זאת מעוגנת בבסיס פעילותן של כל חברות הקבוצה, במטרה להמשיך להיות חברת התקשורת המובילה בישראל."
 

 
תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק
 
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 2.46 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.51 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 1.9%.  הירידה נבעה מקיטון בהכנסות בזק קווי, פלאפון ו- yes אשר מותנה בשל עלייה בהכנסות בזק בינלאומי.
 
הוצאות השכר ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 494 מיליון שקל בהשוואה לכ- 495 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 0.2%.
 
הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 973 מיליון שקל בהשוואה לכ- 972 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 0.1%. 
 
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 1 מיליון שקל בהשוואה לכ- 12 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הירידה בהכנסות אחרות נטו נבעה מפערי עיתוי של מכירת נדל"ן בבזק קווי.
הוצאות פחת ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 424 מיליון שקל בהשוואה לכ- 440 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 3.6%.  הירידה בפחת נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות פחת בבזק קווי. כמו כן, ישנה ירידה בהפחתת עודפי העלות שנוצרו במסגרת העלייה לשליטה ב- yes.
 
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ- 573 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 616 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 7.0%.  ה-EBITDA  ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ- 997 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 40.5%) בהשוואה לכ- 1.06 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 42.1%) ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 5.6%. 
 
הוצאות המימון ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 102 מיליון שקל בהשוואה לכ- 105 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-2.9%. הירידה בהוצאות המימון נבעה בעיקר מהקטנת אומדן התמורה המותנית השנייה בגין רכישת yes בסך כ- 84 מיליון שקל, אשר קוזזה חלקית בשל עדכון אומדן השווי ההוגן בגין יתרת עודף המקדמות שקבלה יורוקום די.בי.אס מהחברה בסך כ- 57 מיליון שקל, בשל עלייה בהוצאות מימון נטו ב- yes וכן בשל הוצאות מימון בסך כ- 13 מיליון שקל שהוכרו עקב החלפת אג"ח yes באג"ח בזק קווי.
 
הוצאות מסים ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 111 מיליון שקל בהשוואה לכ- 133 מיליון שקל  ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 16.5%. הירידה בהוצאות מסים נבעה מירידה ברווח החייב במס ומקיטון בשיעור מס חברות מ- 25% ל- 24% החל משנת 2017.
 
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ- 358 מיליון שקל בהשוואה לכ- 377 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 5.0%. 
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם ב- 875 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 870 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 0.6%. ההשקעות ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 406 מיליון שקל בהשוואה לכ- 387 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של 4.9%.
 
 
 
 
 
התזרים החופשי ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ- 487 מיליון שקל בהשוואה לכ- 539 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 9.6%. הירידה בתזרים החופשי נבעה בין היתר מקיטון בסך של כ- 38 מיליון שקל בתמורה ממכירת נדל"ן, כתוצאה מפערי עיתוי.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 9.65 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2017, בהשוואה ל- 9.25 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2016. ביום 30.6.2017 יחס החוב נטו ל- EBITDA  עמד על 2.43 בהשוואה ל- 2.24 ביום 30.6.2016.
 
 
 
 
הודעה בדבר דיבידנדים
בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה המליץ הדירקטוריון לחלק את סך הרווח המיוחס לבעלי המניות למחצית הראשונה של שנת 2017 בסך 708 מיליון שקל (כ- 0.26 שקל למניה). הדיבידנד כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות וישולם ביום 16.10.2017. היום הקובע לחלוקה הינו ה- 1.10.2017.
 
 
תחזית הקבוצה לשנת 2017  
להלן תחזית קבוצת בזק לשנת 2017 כפי שפורסמה בדוחות השנתיים של החברה ליום 31.12.2016 בהתבסס על המידע הידוע לקבוצה:
 
 • הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.4 מיליארד שקל
 • ה-EBITDA  צפוי להיות כ- 4 מיליארד שקל
 • תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ- 2 מיליארד שקל
 
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה - התחזיות אינן כוללות השפעות, ככל שיתרחשו, של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים ו/או חתימה על הסכמים קיבוציים בקבוצה, מימוש זכויות החברה בנכס המקרקעין "סקיה"  וכן ביטול הפרדה מבנית/תאגידית בקבוצה , ובכלל זה השפעות הליכי המיזוג עם די.בי.אס וכל הכרוך בהם.
התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, על המצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2017. כמו כן, התחזיות כוללות את הערכת החברה לגבי השפעות היישום המוקדם של תקן חשבונאי IFRS15 החל מיום 1.1.2017 בסך של כ- 120-160 מיליון שקל על ה- EBITDA ובסך של כ- 60-90 מיליון שקל על הרווח הנקי. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2016.
 
 
 
 

 

 
 
תוצאות הפעילות הקווית של בזק
 
סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק: "הרבעון הנוכחי מדגיש את המחויבות העמוקה של בזק להשקעה בתשתיות אינטרנט מתקדמות כשכרבע מסך הכנסות החברה, 219 מיליון שקל, מושקעים חזרה בקידום ושדרוג התשתיות והשירותים. בהתאם, קצב הגלישה עולה בהתמדה, וחבילת האינטרנט הממוצעת עומדת כיום על 47 מגה. בזק עונה בהצלחה על הגידול המואץ בצריכת רוחב פס עבור שירותי טלוויזיה. חשוב לציין כי השקעה זו משרתת בין היתר את חברות התקשורת האחרות וכבר כיום מאות אלפי לקוחות צורכים תכני טלוויזיה על גבי תשתיות בזק. במקביל, בזק מתמקדת במהלכים דיגיטליים מבוססי טכנולוגיה חדשנית, על מנת לספק שירותים חכמים לבתים, עסקים וערים. במסגרת זו הותקנו רק בשנה החולפת עשרות אלפי התקני IoT של בזק, וקצב ההצטרפות רק הולך וגובר. בשנתיים האחרונות בזק פיתחה תחומי פעילות חדשים המייצרים מקורות הכנסה, זאת אל מול השחיקה הטבעית בהכנסות משירותי הטלפוניה, התחרות הגוברת באינטרנט והשפעת השוק הסיטונאי. לקראת פתיחת שנת הלימודים, מעל ל-50% ממוסדות החינוך בישראל כבר מחוברים ופועלים באמצעות רשת תקשורת נתונים מבוססת סיבים אופטיים, מאובטחת מתקדמת וייעודית לבתי הספר. גם מרבית בתי החולים בישראל עושים שימוש ברשת התקשורת המתקדמת של בזק, ואנו שוקדים לקידום ושדרוג מערכים דיגיטליים למגזרים נוספים בישראל".   
 
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ-1.06 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.10 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-3.8%. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות משירותי טלפוניה ותמסורת לצד גידול בהכנסות משירותי אינטרנט.
 
הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ-347 מיליון שקל בהשוואה לכ-374 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-7.2%. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה מקיטון בהכנסה הממוצעת לקו (ARPL) של כ-5.2% ומקיטון של כ-3.4% במצבת קווי הטלפון.
 
הכנסות משירותי אינטרנט (קמעונאי וסיטונאי) ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ-407 מיליון שקל בהשוואה לכ-398 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-2.3%. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס לקוחות השוק הסיטונאי של החברה במהלך השנה החולפת בה נרשם גידול של כ-121 אלף קווים סיטונאים לצד ירידה במצבת קווי האינטרנט בקמעונות.
 
הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ-248 מיליון שקל בהשוואה לכ-270 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של 8.1%. הירידה נבעה מקיטון בהכנסות תמסורת מספקי תקשורת.
 
הוצאות ההפעלה ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ-166 מיליון שקל בהשוואה לכ-170 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-2.4%. הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מקיטון בדמי קישוריות למפעילי תקשורת.
 
הוצאות שכר ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ-220 מיליון שקל בהשוואה לכ-217 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-1.4%.
 
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ-1 מיליון שקל בהשוואה לכ-12 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות נבעה מפערי עיתוי של מכירת נדל"ן.
 
 
 
 
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-496 מיליון שקל בהשוואה לכ-540 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-8.1%. ה-EBITDA  ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-673 מיליון שקל בהשוואה לכ-725 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של 7.2%. 
 
הוצאות המימון ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ-82 מיליון שקל בהשוואה לכ-105 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-21.9%. הירידה בהוצאות המימון נבעה בעיקר מהקטנת אומדן התמורה המותנית השנייה בגין רכישת yes בסך כ-84 מיליון שקל, אשר קוזזה חלקית בשל עדכון אומדן השווי ההוגן בגין יתרת עודף המקדמות שקבלה יורוקום די.בי.אס מהחברה בסך כ-57 מיליון שקל.
 
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-317 מיליון שקל, בהשוואה לכ-326 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-2.8%.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-465 מיליון שקל בהשוואה לכ-517 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-10.1%. הירידה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה מירידה ברווחיות ומשינויים בהון החוזר.
 
ההשקעות ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ-219 מיליון שקל בהשוואה לכ-227 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-3.5%. 
 
התזרים החופשי ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-262 מיליון שקל בהשוואה לכ-344 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-23.8%. הירידה בתזרים החופשי נבעה בין היתר מקיטון בסך של כ- 38 מיליון שקל בתמורה ממכירת נדל"ן, כתוצאה מפערי עיתוי וכן מירידה בתזרים מפעילות שוטפת כאמור.
 
מספר קווי האינטרנט כולל קווים סיטונאיים הסתכם בסוף הרבעון השני של שנת 2017 בכ-1.59 מיליון, גידול של כ-13 אלף קווים ביחס לרבעון הראשון 2017. בסיס הקווים בסיטונות המשיך במגמת הגידול והסתכם בכ-444 אלף קווים הניתנים במסגרת השוק הסיטונאי, גידול של כ-30 אלף קווים ביחס לרבעון הקודם. בשנה האחרונה גדל מספר לקוחות השוק הסיטונאי בכ-121 אלף לקוחות.
 
במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ-47.2 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ-45.1 מגה ביט לשנייה ברבעון הראשון 2017 וכ-40.2 מגה ביט לשנייה ברבעון השני אשתקד, עלייה של 17.4% בהשוואה לרבעון השני אשתקד.
 
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמה בכ-91 שקל, דומה לרבעון הראשון 2017 וכ-90 שקל ברבעון השני אשתקד.
 
מספר קווי טלפון בסוף הרבעון השני 2017 עמד על 2.077 מיליון בהשוואה לכ-2.100 מיליון ברבעון הראשון 2017 וכ-2.151 מיליון ברבעון השני אשתקד.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון השני של שנת 2017 עמדה על כ-55 שקל בהשוואה לכ-57 שקל ברבעון הראשון 2017 וכ-58 שקל ברבעון השני אשתקד. 
תוצאות פלאפון
 
 
גידול בהכנסות החברה לעומת רבעון קודם: ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 632 מיליון שקל, לעומת כ-628 מיליון שקל ברבעון הקודם, עליה של כ-0.6%
 
גידול בהכנסות החברה משירותים לעומת רבעון קודם: ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 449 מיליון שקל, בהשוואה לכ-435 מיליון שקל ברבעון הקודם, עליה של כ- 3.2%
 
גידול ב- EBITDA: הסתכם בכ- 129 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2017, גידול של 30.3% לעומת כ- 99 מיליון שקל ברבעון הקודם
 
גידול ברווח הנקי: הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של 2017 בכ- 34 מיליון שקל, גידול של 112.5% לעומת הרבעון הקודם.
 
גידול בגיוס המנויים: ברבעון השני של 2017 הצטרפו לחברה 63,000 מנויים.
מצבת המנויים עומדת כעת על 2.41 מיליון מנויים, עם הפסקת פעילות רשת דור 2 (CDMA) נגרעו מהמצבת 83,000 מנויים שנותרו על רשת זו
 
גידול בתזרים מפעילות שוטפת ובתזרים החופשי: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של שנת 2017 ב-193 מיליון שקל ותזרים המזומנים החופשי הסתכם בכ- 111 מיליון שקל.
 
המשך התייעלות תפעולית: ברבעון השני של 2017 נרשמה ירידה נוספת בהוצאות תפעול בסך של כ- 21 מיליון שקל לעומת הרבעון הקודם.
 
גידול ב- ARPU:ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עלתה ועומדת ברבעון הנוכחי על 61 שקל
 
רן גוראון, מנכ"ל פלאפון: "אסטרטגיית הצמיחה שבנינו בפלאפון נותנת את אותותיה במדדים הפיננסיים של החברה, ומתבטאת בשורת הרווח וההכנסות. התוצאות בשטח ממצבות את פלאפון כחברה מובילה בתחרות החדשה, וכמותג האיכותי ביותר בשוק הסלולר בישראל.
 
במחצית הראשונה של 2017 המשכנו בתנופת הגידול במנויים, ולחברה הצטרפו 63,000 מנויים ברבעון האחרון. פלטפורמת הריטייל שבנינו בפריסה רחבה הפכה את פלאפון למגייסת המובילה מבין החברות הגדולות.
 
במקביל אנו ממשיכים להשקיע בחדשנות ברשת פלאפון: לאחרונה השקנו את הדור הבא של הטכנולוגיות המובילות בעולם תוך כדי פריסה מהירה של 4*4 MIMO. נמשיך לשמור על המובילות של פלאפון כבעלת רשת הסלולר המהירה והמתקדמת בישראל. פלאפון מתמקדת בסלולר ומאמינה בשוק הסלולר, והדבר ניכר בכל תחום פעילות בחברה."
           
סך ההכנסות ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 632 מיליון שקל, לעומת כ-628 מיליון שקל ברבעון הקודם, עליה של כ-0.6%, ולעומת כ-658 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-4%.
 
הכנסות משירותים ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 449 מיליון שקל, בהשוואה לכ-435 מיליון שקל ברבעון הקודם, עליה של כ- 3.2%, ולעומת כ- 456 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה מתונה של כ- 1.5%. העלייה בהכנסות משירותים לעומת הרבעון הקודם נבעה מצמיחה במצבת המנויים, וצמיחה בשירות הרומינג של החברה.
 
 
 
 
 
ה-EBITDA הסתכם ברבעון בכ-129 מיליון שקל (שיעור EBITDA- 20.4%), לעומת 99 מיליון שקל ברבעון הקודם (שיעור EBITDA- 15.8%), גידול של כ- 30.3% ולעומת כ- 103 מיליון שקל ברבעון המקביל (שיעור EBITDA- 15.7%), עלייה של כ- 25.2%.
 
הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ-30 מיליון שקל, גידול של כ-500% לעומת רווח תפעולי של 5  מיליון שקל ברבעון הקודם ולעומת רווח תפעולי של 8 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ- 275%.
העלייה ברווח התפעולי וב- EBITDA לעומת רבעון קודם ורבעון מקביל נבעה בעיקר מירידה בהוצאות התפעול .
 
הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ- 34 מיליון שקל, לעומת כ-16 מיליון שקל ברבעון קודם, גידול של כ-112.5%, ולעומת כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 161.5%.
 
ההכנסות מציוד קצה הסתכמו ברבעון בכ-183 מיליון שקל, לעומת כ-193 מיליון שקל ברבעון הקודם, ירידה של כ-5.2%, ולעומת כ-202 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 9.4%.
הירידה בהכנסות ממכירת ציוד קצה נבעה בעיקר מביטול מס הקניה על מכשירים סלולריים מיובאים אשר הביא להפחתת מחירים.
 
הוצאות התפעול ירדו ברבעון הנוכחי ב-21 מיליון שקל מול רבעון קודם, ירידה של כ- 3.4%, ובכ-48 מיליון שקל מול הרבעון המקביל, ירידה של כ- 7.4%.
הירידה בהוצאות התפעול לעומת הרבעון המקביל נבעה בעיקר מירידה בעמלות הפצה שהוונו לנכס כתוצאה מאימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי "הכנסות מחוזים עם לקוחות" ( IFRS 15) וכן מירידה בעלות מכירת ציוד קצה, הוצאות הנדסיות ועדכוני אומדני הוצאות שכירות אתרים.
 
פלאפון ממשיכה לשמור על תזרים חזק: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ-193 מיליון שקל, לעומת כ-117 מיליון שקל ברבעון הקודם, גידול של כ- 65%, ולעומת כ-180 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של  כ-7.2%. הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת לעומת הרבעון הקודם נבע בעיקר מהגידול ברווח לרבעון ושיפור בהון החוזר. הגידול לעומת הרבעון המקביל נבע מהגידול ברווח לרבעון.
 
ברבעון 2 של 2017 נוספו לחברה כ- 63 אלף מנויים חדשים.
מצבת המנויים עומדת נכון ל-30 ביוני 2017 על 2,410 מיליון מנויים: בסוף חודש יוני הופסקה פעילות רשת דור 2 ( ה- (CDMA  המיושנת, מהלך שבעקבותיו נגרעו מהמצבת 83 אלף מנויים שנותרו על רשת זו.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הנוכחי על 61 שקל.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
תוצאות בזק בינלאומי
 
תוצאות מצוינות לבזק בינלאומי ברבעון השני 2017:
 • שיא הכנסות רבעוני מאז קום החברה. ההכנסות הסתכמו בכ-407 מיליון שקל, גידול של כ-8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
 • גידול של כ-48% בהכנסות החברה מפעילות פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
 • גידול של כ-1% בהכנסות האינטרנט של החברה לעומת הרבעון המקביל אשתקד על רקע המשך הצמיחה במכירות שירותי אינטרנט וחדשנות בשירותי ערך מוסף על תשתית הכבל התת ימי.
 
מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "בזק בינלאומי מצליחה לייצר חדשנות והובלה בתחומי פעילותה כחלק מ- Road Map של שירותים ומוצרים שאנו מקדמים ללקוחותינו. הזינוק בהכנסות הפעילות העסקית של החברה מעיד על הערך המוסף שאנו מצליחים לייצר בעולמות הענן, הדאטה סנטר והשירותים המנוהלים".
  
ההכנסות ברבעון השני לשנת 2017 טיפסו לשיא והסתכמו בכ-407 מיליון שקל לעומת כ-377 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, גידול מרשים של כ-8%.
גידול משמעותי זה בהכנסות נובע בעיקרו מן הצמיחה במכירת פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) ושירותי ענן מנוהלים.
 
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-45 מיליון שקל לעומת כ-47 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד עם קיטון של כ- 4.3%. ה- EBITDA ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-78 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 19.2%), לעומת כ-82 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד (שיעור EBITDA  - 21.8%), קיטון של כ- 4.9%.  הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-33 מיליון שקל בדומה לרבעון השני אשתקד.
הקיטון במדדי הרווחיות הושפע בעיקר בגין השחיקה החדה בפעילות השיחות הבינלאומיות.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-69 מיליון שקל בדומה לרבעון השני אשתקד. 
 
תזרים המזומנים החופשי ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-23 מיליון שקל לעומת כ-36 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ-36.1%. הקיטון בתזרים החופשי נבע מפערי עיתוי בהשקעות בזק בינלאומי.
 
 
 
 
תוצאות yes
 
 
רון אילון, מנכ"ל yes: "שוק הטלוויזיה, הנמצא בתקופה של תחרות מתעצמת, מתחלק בימים אלה לשירותי טלוויזיה פרימיום ושירותי Low Cost. לצד שירות הפרימיום שמציעה yes, יחוברו בקרוב אלפי הנרשמים הראשונים לשירות STING TV שיהיה שירות הטלוויזיה המוביל בקטגוריית מיזמי הטלוויזיה האינטרנטיים בישראל. בשני השירותים הללו, נמשיך להביא לקהל לקוחותינו את עולם התוכן הישראלי והבינלאומי המוביל והאיכותי ביותר שקיים בשוק".
 
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 416 מיליון שקל לעומת כ- 434 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ 4.1%. עיקר הירידה כתוצאה מקיטון במצבת הלקוחות.
 
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ- 49 מיליון שקל לעומת כ- 77 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 36.4%. עיקר הירידה נובע מקיטון בהכנסות ועליה בהוצאות תוכן ופרסום בקיזוז ירידה בהוצאות פחת וכן מהיוון עמלות המכירה לנכס הרכשת מנויים.
 
ה- EBITDA ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ- 120 מיליון שקל  (שיעור  EBITDA – 28.8%) לעומת כ- 151 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 34.8%) ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 20.5%.
 
הרווח לפני הכנסות מימון מבעלי מניות ומיסים ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ- 16 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 65 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-75.4%. הירידה נבעה מקיטון ברווח התפעולי ומגידול בהוצאות מימון, בעיקר כתוצאה משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים.
 
ההפסד הנקי ברבעון השני של 2017 הסתכם בכ- 151 מיליון שקל  לעומת הפסד של כ- 114 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. עיקר הגידול בהפסד נובע מהקיטון ברווח התפעולי ומהפחתת נכס המס ברבעון, בקיזוז ירידה בהוצאות מימון בגין הלוואות מבעלי מניות עקב המרת הלוואות הבעלים להון ברבעון השלישי 2016. ללא תיקון נכס המס היה נרשם ברבעון השני רווח של כ- 12 מיליון שקל.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2017 עלה בכ- 53.6% והסתכם בכ- 169 מיליון שקל בהשוואה לכ- 110 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר משינויים בהון החוזר.
 
ה- ARPU ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ- 229 שקל לעומת כ- 231 שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 0.9%.
 
בסיס המנויים של yes ברבעון השני של שנת 2017 ירד בכ- 5 אלפי מנויים והגיע למצבת של כ- 603 אלף מנויים.
 
 
 
 
מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר דוד גרנות, מ"מ יו"ר הדירקטוריון, ומר ארז חסדאי, מ"מ סמנכ"ל כספים, ביום רביעי, 24 באוגוסט 2017, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' מקומי:  03-918-0664
מס' בינלאומי: 972-3-918-0664
 
שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://ir.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה- 30 באוגוסט 2017. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' מקומי: 03-925-5930
מס' בינלאומי: 972-3-925-5930
 
אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקשורת ארגוניות.
למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                              סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                         בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                              דוא"ל: pr@bezeq.co.il