קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2018

תאריך פרסום: 24/05/2018

קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2018
 
קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון ראשון 2018, בהשוואה לרבעון ראשון 2017:
 
 • ההכנסות הסתכמו בכ- 2.36 מיליארד שקל, ירידה של 3.8%
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 260 מיליון שקל, ירידה של 25.7%
 • ה-EBITDA  הסתכם בכ- 987 מיליון שקל, ירידה של 0.7%
 • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 909 מיליון שקל, ירידה של 10.0%
 • ההשקעות הסתכמו בכ- 368 מיליון שקל, ירידה של 3.2%
 • התזרים החופשי הסתכם בכ- 423 מיליון שקל, ירידה של 7.2%
 
 
תל אביב, 29 במרץ 2018 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במרץ 2018.
 
 
שלמה רודב, יו"ר בזק, ״תוצאות קבוצת בזק ברבעון הראשון של 2018 ממשיכות לבטא את הגברת התחרות והשינויים בכל הזירות בשוק התקשורת. בזק נמצאת בעיצומו של תהליך לגיבוש אסטרטגיה לקבוצה לטווח ארוך, תוך התחשבות באילוצים רגולטורים קשים והשלביות הנגזרת מכך מתוך מטרה להגיע, בהמשך הדרך, לביטול ההפרדה המבנית וזאת לטובת כלל בעלי העניין בחברה ולטובת המשק הישראלי״.
 
 
רו"ח יהלי רוטנברג, מנהל כספים ראשי קבוצת בזק, "ההכנסות ברבעון הסתכמו לסך של כ- 2.36 מיליארד שקל ומשקפים יציבות יחסית בתוצאות פעילות המגזר הקווי ופעילות הסלולר על אף התחרות הקשה, זאת כתוצאה מהחלטות מושכלות שהתקבלו לאורך השנים להציב את פעילות האינטרנט הנייח וחצר הלקוח במרכז העשייה של הפעילות הקווית של חברת בזק וכן לנקוט בהמשך צמיחה בבסיס המנויים של פלאפון. בד בבד, תכנית המחירים החדשה בה נקטה חברת יס, הפועלת לשימור בסיס הלקוחות של החברה והתאמת מחירי מסלולי הטלוויזיה למציאות המשתנה בענף, מביאה לפגיעה בהכנסות ממגזר הטלוויזיה."  
 
 
 
תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק
 
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ- 2.36 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.45 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 3.8%. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות בכל המגזרים העיקריים של הקבוצה.
 
הוצאות השכר ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ- 510 מיליון שקל בהשוואה לכ- 504 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 1.2%.
 
הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ- 841 מיליון שקל בהשוואה לכ- 959 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 12.3%. הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16, במסגרתו הוצאות השכירות, המתייחסות לנכסים מושכרים בחכירה תפעולית, מוכרות כנכסים.
 
הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בהוצאה של כ- 23 מיליון שקל   בהשוואה להכנסה של כ- 4 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. סעיף זה הושפע מרישום הוצאות לפרישת עובדים בסך כ- 12 מיליון שקל, גידול בהוצאות בגין תביעות משפטיות ומירידה ברווחי הון ממכירת נדל"ן בבזק קווי.
 
הוצאות פחת ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ- 525 מיליון שקל בהשוואה לכ- 428 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 22.7%. העלייה בהוצאות פחת נבעה בעיקר מהפחתת נכסי זכויות שימוש כתוצאה מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מה- 1.1.2018.
 
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ- 462 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 566 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 18.4%. 
 
ה-EBITDA  ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ- 987 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 41.8%) בהשוואה לכ- 994 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 40.5%) ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 0.7%. 
ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2018 בנטרול הוצאות/הכנסות תפעוליות ובניטרול השפעת יישום תקן חשבונאי IFRS 16 הסתכם בכ- 908 מיליון שקל בהשוואה לכ- 990 מיליון שקל, ירידה של 8.3%.
 
הוצאות מימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ- 108 מיליון שקל בהשוואה לכ- 101 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-6.9%. העלייה בהוצאות מימון נבעה בעיקר מירידה בסך כ-18 מיליון שקל בשווי ההוגן של הסכום שמוערך שיוחזר לבזק קווי מעודף המקדמות ששילמה על חשבון התמורה המותנית השנייה בגין רכישת מניות והלוואות .yes סכום זה קוזז בחלקו בשל קיטון בהוצאות מימון בגין שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחברת yes.
 
הוצאות מסים ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ- 93 מיליון שקל בהשוואה לכ- 113 מיליון שקל  ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 17.7%. הירידה בהוצאות מסים נבעה מקיטון ברווח החייב במס ומהפחתת שיעור מס החברות מ- 24% ל- 23% החל משנת 2018.
 
הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ- 260 מיליון שקל בהשוואה לכ- 350 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 25.7%. 
 
 
 
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם ב- 909 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 826 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 10.0%. העלייה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מסיווג תשלומים בגין הסכמי חכירה לפעילות מימון כתוצאה מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מה- 1.1.2018.
ההשקעות ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ- 368 מיליון שקל בהשוואה לכ- 380 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של 3.2%.
 
התזרים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ- 423 מיליון שקל בהשוואה לכ- 456 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 7.2%.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 8.94 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2018, בהשוואה ל- 9.33 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2017. ביום 31.3.2018 יחס החוב נטו ל- EBITDA  עמד על 2.34 בהשוואה ל- 2.32 ביום 31.3.2017.
 
 
תחזית הקבוצה לשנת 2018 
 
להלן תחזית קבוצת בזק כפי שפורסמה בדוחות השנתיים של החברה ליום 31.12.2017 בהתבסס על המידע הידוע לקבוצה:
 
 • הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.0 מיליארד שקל
 • ה-EBITDA   צפוי להיות כ- 3.9 מיליארד שקל
 • תזרים המזומנים החופשי* של הקבוצה צפוי להיות כ- 1.5 מיליארד שקל
 
נתוני התחזית האמורים כוללים השפעות של יישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מיום 1.1.2018 בסך של כ- 400 מיליון ש"ח על ה- EBITDA ובסכום זניח על הרווח הנקי.
נתוני התחזית אינם כוללים השפעות ממימוש זכויות החברה בנכס המקרקעין "סקיה" אשר תלויות באופן התקיימות תנאים שונים בנוגע למכירת הנכס. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהערכות אלו, בתלות במועד רישום רווח ההון בגין מכירת הנכס, סכומו הסופי של רווח ההון אשר תלוי בסכומי האגרות וההיטלים שיחולו על החברה בגין מכירת הנכס, וכן במועד קבלת התשלומים בגין מכירת הנכס.
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, אך - התחזיות אינן כוללות השפעות של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים ו/או חתימה על הסכמים קיבוציים בקבוצה וביטול הפרדה מבנית בקבוצה, ובכלל זה השפעות הליכי מיזוג בתוך הקבוצה וכל הכרוך בהם. התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, על המצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2018, וכן בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי לשנת 2017.
 *מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בניכוי מזומנים לרכישת/מכירת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, נטו ובניכוי תשלומים בגין חכירות.


תוצאות הפעילות הקווית של בזק
 
מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר, "הדוחות מצביעים על גידול של 3.7% בהכנסות מתשתית אינטרנט ושל לא פחות מ- 10.7% מהכנסות משירותי ענן ודיגיטל. למרות הירידה הטבעית בהכנסות מטלפוניה והתחרות הגוברת בגזרת האינטרנט, סך כל ההכנסות נשחקו במעט יותר מאחוז לעומת הרבעון המקביל והגיעו ל- 1.06 מיליארד שקל. בסיס לקוחות תשתית האינטרנט שלנו ממשיך לצמוח והגיע ברבעון האחרון ל-1.65 מיליון מנויים. נתונים אלו שבים וממחישים כי ההשקעה שלנו בחדשנות והשקת שירותים ומוצרים חדשים מייצרת צמיחה. ברבעון החולף השקנו את Be, הנתב המתקדם מסוגו, שפותח פנימית בבזק, והביקוש אליו מעל לציפיות. במקביל, אנו משקיעים בתשתית הקיימת במטרה לשדרג אותה ולאפשר רוחבי פס גדולים יותר ללקוח, זאת לצד היערכות לקידום התשתית האופטית."
 
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-1.063 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.078 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-1.4%. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות משירותי טלפוניה, זאת לצד גידול בהכנסות משירותי אינטרנט ומשירותי ענן ודיגיטל.
 
הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-302 מיליון שקל בהשוואה לכ-334 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-9.6%. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה מקיטון בהכנסה הממוצעת לקו (ARPL) של כ-5.4% ומקיטון בכ- 4.9% במצבת קווי הטלפון.
 
הכנסות משירותי אינטרנט (קמעונאי וסיטונאי) ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-396 מיליון שקל בהשוואה לכ-382 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-3.7%. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה בעיקר מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס קווי האינטרנט שהגיע לכ-1.65 מיליון מנויים, ועל אף הירידה במספר לקוחות האינטרנט הקמעונאיים של החברה.
 
הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-247 מיליון שקל בהשוואה לכ-250 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של 1.2%. הירידה בהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים נבעה מקיטון בהכנסות תמסורת מספקי תקשורת.
 
הכנסות משירותי ענן ודיגיטל ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-62 מיליון שקל בהשוואה לכ-56 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-10.7%. העלייה בהכנסות משירותי ענן ודיגיטל נבעה בעיקר מגידול בשירותי מרכזת פרטית וירטואלית (IP Centrex) ושירותי סייבר.
 
הוצאות ההפעלה ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-140 מיליון שקל, בהשוואה לכ-165 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של 15.2%. הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות שכירות מבנים ושכירות רכבים אשר הוכרו כנכס כתוצאה מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מה- 1.1.2018.
 
הוצאות שכר ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-228 מיליון שקל בהשוואה לכ-224 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-1.8%.
 
הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בהוצאה של כ-18 מיליון שקל בהשוואה להכנסה של כ-4 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד.  סעיף זה הושפע מרישום הוצאות לפרישת עובדים בסך כ-12 מיליון שקל, גידול בהוצאות בגין תביעות משפטיות ומירידה ברווחי הון ממכירת נדל"ן.
 
 
הוצאות פחת ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ-204 מיליון שקל בהשוואה לכ-180 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-13.3%. העלייה בפחת ברבעון הראשון נבעה בעיקר מהפחתת נכסי זכויות שימוש כתוצאה מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מה- 1.1.2018.
 
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ-473 מיליון שקל בהשוואה לכ-513 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-7.8%.
 
ה-EBITDA  ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ-677 מיליון שקל בהשוואה לכ-693 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של 2.3%.  ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2018 בנטרול הוצאות/הכנסות תפעוליות, ובניטרול השפעת יישום תקן חשבונאי IFRS 16 הסתכם בכ- 672 מיליון שקל בהשוואה לכ- 689 מיליון שקל, ירידה של 2.5%.
 
הוצאות מימון ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-121 מיליון שקל בהשוואה לכ-92 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-31.5%. העלייה בהוצאות מימון נבעה בעיקר מירידה בסך כ-18 מיליון שקל בשווי ההוגן של הסכום שמוערך שיוחזר לחברה מעודף המקדמות ששילמה על חשבון התמורה המותנית השנייה בגין רכישת מניות והלוואות yes, וכן מגידול בהוצאות ריבית בגין הלוואות.
 
הוצאות מסים ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-89 מיליון שקל בהשוואה לכ-102 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-12.7%. הירידה בהוצאות מסים נבעה מקיטון ברווח החייב במס ומהפחתת שיעור מס החברות מ- 24% ל- 23% החל משנת 2018.
  
הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ-263 מיליון שקל, בהשוואה לכ-319 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-17.6%.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ-516 מיליון שקל בהשוואה לכ-600 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-14.0%. הירידה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מגידול במס הכנסה ששולם בגין שומות מס סופיות לשנים 2011-2014.
 
ההשקעות ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-205 מיליון שקל בהשוואה לכ-210 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-2.4%. 
 
התזרים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ-285 מיליון שקל בהשוואה לכ-400 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-28.8%. הירידה בתזרים החופשי נבעה מירידה בתזרים מפעילות שוטפת כאמור.
 
מספר קווי האינטרנט כולל קווים סיטונאיים הסתכם בסוף הרבעון הראשון של שנת 2018 בכ-1.65 מיליון, גידול של כ-18 אלף קווים ביחס לרבעון הרביעי 2017. בסיס הקווים הנמכרים במסגרת השוק הסיטונאי ממשיך במגמת צמיחה מהירה והסתכם בכ-574 אלף קווים, גידול של כ-42 אלף קווים לעומת הרבעון הקודם. בשנת האחרונה גדל מספר לקוחות השוק הסיטונאי בכ-160 אלף לקוחות.
 
במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ-53.5 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ-51.5 מגה ביט לשנייה ברבעון הרביעי 2017 וכ-45.1 מגה ביט לשנייה ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של 18.6% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד.
 
 
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמה בכ-92 שקל, דומה לרבעון הרביעי 2017 וכ-90 שקל ברבעון הראשון אשתקד.
 
מספר קווי טלפון בסוף הרבעון הראשון 2018 עמד על כ- 1.889 מיליון בהשוואה לכ-1.916 מיליון בסוף הרבעון הרביעי 2017 וכ-1.986 מיליון בסוף הרבעון הראשון אשתקד.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון הראשון של שנת 2018 עמדה על כ-53 שקל דומה לרבעון הרביעי 2017 וכ-56 שקל ברבעון הראשון אשתקד. תוצאות פלאפון
 
פלאפון משלימה שנה של יציבות בהכנסות
סוגרים רבעון ראשון עם צמיחה במנויים, יציבות בהכנסות משירותים וגידול בתזרים המזומנים החופשי
 
 
 • יציבות בהכנסות משירותים: ברבעון הראשון הסתכמו הכנסות החברה משירותים בכ-431 מיליון שקל, בהשוואה לכ-435 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה זניחה של כ-0.9% בלבד. בארבעת הרבעונים האחרונים יחדיו אנחנו רואים שחיקה מצטברת של 20 מיליון שקלים בלבד, הישג יוצא דופן שמעיד על יציבות לאורך השנה האחרונה
 • עלייה ב-EBITDA: ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם ב-160 מיליון שקל לעומת כ-99 מיליון שקל בשנה הקודמת, עלייה של כ-61.6%
 • גידול בתזרים המזומנים החופשי: הסתכם בכ-95 מיליון שקל, בהשוואה לכ-44 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-116%
 • המשך צמיחה עקבית במנויים: ברבעון הראשון של 2018 הצטרפו לחברה כ-21 אלף מנויים
 
רן גוראון, מנכ"ל פלאפון: "ניכר כי האסטרטגיה של פלאפון ממשיכה להוכיח את עצמה. זהו הרבעון הרביעי ברציפות בו אנחנו רואים יציבות בהכנסות ובלימת השחיקה, זאת חרף הירידה ב-ARPU ופעילות בשוק תחרותי במיוחד. בנוסף, במהלך הרבעון הצטרפו לפלאפון למעלה מ-20 אלף מנויים חדשים, גם כאן אנחנו רואים גידול עקבי במצבת הלקוחות של החברה."
עוד הוסיף גוראון, כי "ברבעון הראשון של 2018 הגענו להישגים יוצאי דופן, בהם: דורגנו במקום הראשון בדוח משרד התקשורת עם מספר התלונות הקטן בענף, השקנו את שירות הסייבר אליו הצטרפו כבר כ-40 אלף מנויים, הכרזנו על כניסתנו לעולם ה-IoT ואנחנו ממשיכים בשדרוג הרשת עם השלמת פריסת ה-LTE  כאשר עד סוף השנה נשלים את הפריסה ביותר מ-90% מהאתרים".
 
הכנסות החברה משירותים הסתכמו ברבעון הראשון בכ-431 מיליון שקל, לעומת כ- 435 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה זניחה של כ-0.9%. היציבות בהכנסות נבעה מעלייה בהכנסות ממנויים חדשים, אשר קיזזה כמעט באופן מלא את הירידה בהכנסה למנוי כתוצאה ממעבר לקוחות קיימים לחבילות זולות יותר הכוללות נפח גלישה רחב ותואמות את מחירי השוק הנוכחיים.
  
ההכנסות מציוד קצה הסתכמו ברבעון הראשון בכ-188 מיליון שקל, לעומת כ-193 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 2.6%. הקיטון בהכנסות ממכירת ציוד קצה נבע בעיקר מירידה בכמות המכשירים שנמכרו,
וכן מביטול מס הקנייה על מכשירים סלולריים מיובאים אשר הביא להפחתת מחירים. מנגד חלה עלייה בהכנסה למכשיר כתוצאה משינוי בתמהיל המכשירים שנמכרו.
 
סך הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2018 הסתכמו בכ-619 מיליון שקל, לעומת כ-628 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-1.4%.
 
הצמיחה במנויים נמשכת עם כ-21 אלף מנויים חדשים ברבעון הראשון. מצבת המנויים של פלאפון עומדת על 2,546 אלף מנויים.
 
ה-EBITDA הסתכם ברבעון בכ-160 מיליון שקל (שיעור -EBITDA 25.8%), לעומת כ- 99 מיליון שקל (שיעור EBITDA- 15.8%) ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 61.6%. העלייה ב-EBITDA  נבעה בעיקר מהיוון הוצאות חכירה כתוצאה מאימוץ תקן IFRS-16 "חכירות" החל מה-1.1.2018. השפעת יישום התקן על ה- EBITDA הינה גידול בסך של כ- 62 מ' ש"ח. בנטרול השפעת התקן ישנה יציבות ב-EBITDA.
 
תזרים המזומנים החופשי גדל והסתכם ברבעון הראשון בכ-95 מיליון שקל, לעומת כ-44 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 116%. תזרים המזומנים החופשי לא הושפע מיישום תקן IFRS-16.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה והסתכם ברבעון הראשון בכ-239 מיליון שקל, לעומת כ-117 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 104.3%. העלייה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מסיווג תשלומים בגין הסכמי חכירה בסך של כ-75 מיליון שקל לתזרים מזומנים מפעילות מימון כתוצאה מאימוץ תקן IFRS-16, וכן מירידה בהון החוזר.
 
הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ-2 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של כ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-60%.
 
הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-9 מיליון שקל, לעומת כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 43.8%.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הנוכחי על 57 שקל, ירידה של 3 שקלים לעומת הרבעון המקביל.
תוצאות בזק בינלאומי
 
תוצאות בזק בינלאומי ברבעון הראשון 2018:
 • הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-352 מיליון שקל.
 • זינוק של כ-30% בהכנסות ממכירת שירותי ענן ושירותים מנוהלים.
 • גידול של כ-9% בהכנסות החברה מפעילות Data Center.
 • גידול של כ- 17% בתזרים המזומנים החופשי של החברה.
 • הצלחה גדולה לשירותי הגנת ה-Cyber ללקוחות הפרטיים – עם למעלה מ-650,000 שירותי הגנת סייבר ללקוחות החברה נכון לסוף רבעון ראשון 2018
 
מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "אנו ממשיכים לקדם בהצלחה את שירותי הגנת הסייבר של החברה ופועלים להרחבתם של שירותים נוספים תחת מטריית ה-Cyber as a service שבנינו. המיקוד שלנו בעולמות העסקיים בארץ ובחו"ל והערך המוסף שאנו מצליחים לייצר בעולמות הענן, הדאטה סנטר והשירותים המנוהלים באו לידי ביטוי בתוצאות הרבעון הראשון".
 
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-352 מיליון שקל לעומת כ-384 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של 8.3%. קיטון זה בהכנסות נובע בעיקרו מהשחיקה הנמשכת בשוק השיחות הבינלאומיות.
 
השחיקה החדה בפעילות השיחות הבינלאומיות ובפעילות העברת שיחות בין מפעילים בעולם ("Hubbing"), השפיעה גם על מדדי הרווחיות:
 
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ-34 מיליון שקל לעומת כ-49 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של 30.6%. ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ-77 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 21.9%), לעומת כ-82 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד (שיעור EBITDA  - 21.4%), קיטון של 6.1%. הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ-24 מיליון שקל לעומת כ-36 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של 33.3%.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ-67 מיליון שקל לעומת כ-52 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של 28.8% אשר נובע בעיקר מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מה- 1.1.2018.
 
תזרים המזומנים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ-27 מיליון שקל לעומת כ-23 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של 17.4%. 
תוצאות yes
 
רון אילון, מנכ"ל yes: "במהלך חודש ינואר השקנו את מהלך yesULTIMATE ב-199 ₪,  הזוכה לביקושים יוצאי דופן ולשביעות רצון גבוהה ביותר בקרב לקוחותינו ולקוחות חדשים. כבר בסיום הרבעון הראשון ובחודשים שלאחריו, אנו קוצרים את פירות המהלך ומזהים שינוי מגמה הבא לידי ביטוי בגיוס לקוחות חדשים רבים המוכיחים כי הציבור לא מוכן להתפשר על פחות מהטלוויזיה הטובה בישראל. yes ממשיכה להציג גם ברבעון זה הישגים מרשימים עם מספר הזכיות הגבוה ביותר בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה, ביניהן, "פאודה" שגרפה 11 פרסים כולל פרס סדרת הדרמה הטובה, זאת לצד דו"ח מועצת הכבלים והלוויין שפורסם לאחרונה המראה כי yes שומרת על מעמדה כמובילת השירות המצטיין בשוק התקשורת".
 
 • ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ- 375 מיליון שקל לעומת כ- 424 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 11.6%. עיקר הירידה הינה כתוצאה מקיטון במצבת הלקוחות ומשחיקה בהכנסה ממוצעת למנוי.
 
ההפסד התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ- 1 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של כ- 52 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. עיקר הירידה נובע מהקיטון בהכנסות.
 
ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ- 78 מיליון שקל (שיעור  EBITDA – 20.8%)  לעומת כ- 122 מיליון שקל (שיעור  EBITDA – 28.8%) ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 36.1%.
 
הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2018 הסתכם בכ- 1 מיליון שקל  לעומת רווח נקי של כ- 19 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. עיקר הירידה נובע מהקיטון ברווח התפעולי, בקיזוז קיטון בהוצאות המימון בעיקר בשל שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ- 86 מיליון שקל בהשוואה לכ- 51 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ 68.6%. העליה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר משיפור בהון חוזר.
 
 
ה- ARPU ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ- 214 שקל לעומת כ- 232 שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ- 7.8%.
 
בסיס המנויים של yes ברבעון הראשון של שנת 2018 ירד בכ- 6,900 מנויים והגיע למצבת של כ- 580 אלף מנויים.
 מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר שלמה רודב, יו"ר הדירקטוריון, ומר יהלי רוטנברג, סמנכ"ל כספים, ביום חמישי, 24 במאי 2018, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' מקומי:  03-918-0610
מס' בינלאומי: 972-3-918-0610
 
שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://ir.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה- 30 במאי 2018. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' מקומי: 03-925-5930
מס' בינלאומי: 972-3-925-5930
 
אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, תקשורת נתונים, ענן ודיגיטל; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין ובאינטרנט; ורשתות תקשורת ארגוניות. למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                              סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                         בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                              דוא"ל: pr@bezeq.co.il