דוחות כספיים קבוצת בזק רבעון 1 2020

תאריך פרסום: 21/05/2020

 

קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2020

 
 • ההכנסות הסתכמו בכ-2.19 מיליארד שקל
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ-332 מיליון שקל
 • ה-EBITDA  הסתכם בכ-918 מיליון שקל
 • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-879 מיליון שקל
 • ההשקעות הסתכמו בכ-338 מיליון שקל
 • התזרים החופשי הסתכם בכ-436 מיליון שקל
 
שלמה רודב, יו"ר בזק, "ברבעון הראשון של השנה, מגיפת הקורונה החלה להשפיע על ישראל והיוותה אתגר שירותי, ניהולי ועסקי עבור קבוצת בזק. בזכות היערכות מוקדמת ויכולות תפעוליות גבוהות, החברות בקבוצה הצליחו להתמודד היטב עם האתגרים הללו. כמות שיחות השירות והמכירה של החברות בקבוצה הגיעה לקרוב ל-100 אלף שיחות ביום, קפיצה של עשרות אחוזים לעומת ימי שגרה. המעבר לעבודה מרוחקת היה מהיר מאד, כשלא פחות מ-80% מעובדי המטה והשירות עבדו מהבית. קרוב לאלף טכנאים בכל החברות בקבוצה, ממוגנים באופן מלא, ביצעו בכל יום במהלך משבר הקורונה אלפי משימות בשוק הפרטי והעסקי, עבור לקוחות אינטרנט, טלפון, טלוויזיה ושירותי תקשורת מתקדמים. אנו חווים אמנם פגיעה בחלק מתחומי הפעילות שלנו, כמו הכנסות משירותי נדידה סלולריים ומכירות קמעונאיות, אבל השימוש הגובר בשירותי תקשורת שונים, ושינוי דרכי ההתנהלות של מגזרים שלמים במשק, תוך הישענות הולכת וגדלה על שירותי תקשורת, מהווים הזדמנות של ממש עבור קבוצת בזק".
 
עוד הוסיף רודב, "בבזק קווי רואים התייצבות בכמות מנויי האינטרנט וגידול בשימוש בטלפוניה, תוך אספקת שירותי תקשורת חדשים ומתקדמים המותאמים לעבודה ולימוד מרחוק. בפלאפון נרשמה ברבעון הראשון המשך צמיחה בכמות המנויים, ובזק בינלאומי ראתה בתקופת הקורונה עלייה בביקושים הן מצד הלקוחות הפרטיים והן מצד חברות תקשורת בינ"ל. חברת yes מפגינה שיפור מתמשך במדדים התפעולים כאשר ברבעון הראשון צמחה בכמות המנויים לראשונה מאז 2018 ועברה לרווח, תוך יישום תוכנית המעבר לשידורי IP".
 
רו"ח יהלי רוטנברג, מנהל כספים ראשי קבוצת בזק, "קבוצת בזק נכנסה למשבר הקורונה ברמת נזילות גבוהה, לאחר ירידה מתמשכת בחוב הפיננסי ושיפור משמעותי במבנה החוב. הקבוצה מציגה רווחיות ותזרים מזומנים איתנים בתקופה מאתגרת זו ואנו נמשיך לשמור על האיתנות הפיננסית של הקבוצה. בעוד השפעת הקורונה על המשק מייצרת עבור קבוצת בזק אתגרים עסקיים מחד והזדמנויות מאידך, חברות הקבוצה בוחנות ומיישמות דרכים להתמודדות, ובכלל זה, הקטנת הוצאותיהן והתאמת פעילותן למצב. ניתן לציין כי ברבעון הראשון נרשמה ירידה של מעל מיליארד שקל בחוב נטו ביחס לרבעון המקביל, כמו גם ירידה ביחס חוב נטו ל-EBITDA מ-2.5 ברבעון ראשון 2019 ל-2.3 ברבעון ראשון 2020".

 

נגיף הקורונה

 
במהלך התקופה ממועד פרסום הדוח התקופתי השנתי ועד אמצע חודש אפריל 2020 התרחבה התפשטות המגיפה והשפעותיה, דבר שבא לידי ביטוי, בין השאר, בהרחבת ההגבלות על תנועת אזרחים והתכנסויות, בהרחבת ההגבלות התעסוקתיות והתחבורתיות במדינה ובקיטון משמעותי בפעילות במשק. החל מהמחצית השנייה של חודש אפריל 2020 פורסם כי חלה ירידה מסוימת בתחלואה ובהדבקה בנגיף, ובהמשך נקבעו הקלות מסוימות במגבלות שהוטלו ותחילת חזרה לשגרה תחת מגבלות מסוימות בפעילות במשק.
 
מאז החלה התפשטות המגיפה פעלו חברות הקבוצה לשמירה על רציפות תפקודית כוללת לצורך מתן שרות מלא למלוא לקוחותיהן העסקיים והפרטיים וכן לניהול ההמשכיות העסקית שלהן וזאת בכפוף לכל המגבלות וההנחיות הממשלתיות. בנוסף, חברות הקבוצה נקטו בפעולות על מנת להתמודד עם הסיכונים והחשיפות הנובעים מהשלכות האירוע ובכלל זה הקטנת הוצאותיהן והתאמת פעילותן למצב.
 
לעניין זה יש לציין כי חברות התקשורת בכללותן, שייכות למגזר התשתיות אשר הינו מגזר חיוני, המחייב ומאפשר פעילות תפעולית כמעט מלאה וההכרח של תושבי המדינה לצריכת שירותי החברות הינו מובנה באירועים מסוג זה, כך שחשיפת החברה לסיכוני המשבר הינה מוגבלת יחסית ונמוכה ביחס למגזרים אחרים ובחלק מהשירותים אותם מספקת החברה אף נמדדה עליה בפעילות כתוצאה מהצעדים הרגולטוריים שנכפו עקב המגיפה. עוד נציין, כי למרות שמשבר הקורונה הינו בעל השפעות עולמיות ואף רוחביות, ענף התקשורת שאליו משתייכת קבוצת בזק הוא מקומי בעיקרו, בהיותו מבוסס על תשתיות מקומיות ואספקת שירותים בעיקר לשוק הצרכנים בישראל.
 
נכון ליום 31.3.2020 ולמועד אישור הדוח, חלה פגיעה בעיקר בהכנסות משירותי נדידה ומכירת ציוד קצה בקמעונות בפלאפון וכן פגיעה מסוימת בהכנסות מהמגזר העסקי בכל חברות הקבוצה, כאשר סך ההשפעה של המגיפה על המצב הכספי ומצב העסקים של חברות הקבוצה הייתה לא מהותית ברבעון הראשון בייחוד מאחר וההשפעות חלו בשבועות האחרונים של הרבעון בלבד.
 
למועד הדוח, הנחת העבודה של קבוצת בזק לעניין המשך התפשטות מגיפת הקורונה הינה שעיקר המגבלות המאטות פעילות כלכלית רחבה יוסרו באופן הדרגתי עד סוף יוני 2020 והחל מהמחצית השנייה של שנת 2020 יחזור המשק בהדרגה לפעילות רגילה ללא מגבלות כלל משקיות משמעותיות נוספות למעט בהיקף התיירות היוצאת והנכנסת. בהתאם, ובכפוף להנחות שלעיל, הקבוצה צופה כי השלכות מגיפת הקורונה על פעילותה יתבטאו בעיקר בירידה בהכנסות פלאפון משירותי נדידה ובמידה פחותה יותר גם בירידה במכירת ציוד קצה בקמעונות, פועל יוצא של השפעות התפשטות המגיפה על מגזר התיירות והמסחר הקמעונאי. בהתאם, פלאפון מעריכה פגיעה בסדר גודל של כ-150 מיליון ושל כ-100 מיליון שקל בהכנסות וברווח התפעולי לשנת 2020, בהתאמה. כמו כן, צפויה ירידה מסוימת בהכנסות חברות הקבוצה מהמגזר העסקי.
 
הימשכות המשבר או החרפתו מעבר להנחות הקבוצה כמפורט לעיל, ככל שיתרחשו, עשויים להשפיע מהותית לרעה על תוצאות הקבוצה. השפעות אלה עשויות לבוא לידי ביטוי, בין היתר, בפגיעה, מעבר להערכותינו כאמור לעיל, בהכנסות משירותי נדידה וממכירת ציוד קצה סלולרי וציוד לעסקים ובהכנסות המגזר העסקי. התארכות המשבר או
  
החרפתו עשויה להשפיע אף על זמינות העובדים, פעילות מערכי שירות הלקוחות והטכנאים, שרשרת האספקה, וסכומי ומועדי הגבייה מלקוחות חברות הקבוצה.
 
החברה מעריכה כי איתנותה הפיננסית, כושר ייצור המזומנים העצמי שלה, יתרות המזומנים הגבוהות שלה, מבנה החוב שלה ונגישותה הגבוהה לשוק ההון ולספקי האשראי, יאפשרו לה להתמודד בצורה נאותה עם השפעות המשבר, לרבות הימשכותו או החרפתו מעבר להנחות הקבוצה, ככל שיתרחשו. כמו כן, בהסכמי המימון השונים של החברה וכן באגרות החוב הציבוריות שלה לא קיימות אמות מידה פיננסיות.

 

תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק

 

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.19 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.26 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-3.1%.
הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות בכל מגזרי הקבוצה העיקריים. 
 
הוצאות השכר ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-479 מיליון שקל בהשוואה לכ-492 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-2.6%.
הירידה בהוצאות השכר נבעה בעיקר מקיטון בכמות המשרות בכל מגזרי הקבוצה העיקריים.
 
הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-793 מיליון שקל בהשוואה לכ-812 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 2.3%.
הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות בזק בינלאומי.
 
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-3 מיליון שקל בהשוואה לכ-25 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד.  
הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות, נטו נבעה בעיקר מקיטון בבזק קווי. מנגד, ברבעון המקביל הוכרו הוצאות בגין הסדר לפרישת עובדים ב-yes.
 
הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-452 מיליון שקל בהשוואה לכ-466 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-3.0%.
הירידה בהוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך נבעה בשל קיטון ב-yes, פלאפון ובזק בינלאומי אשר קוזזה בחלקה ע"י גידול בבזק קווי.
 
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-466 מיליון שקל בהשוואה לכ-511 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-8.8%.
 
ה-EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-918 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 42.0%) בהשוואה לכ-977 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 43.3%) ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-6.0%.
 
ה-EBITDA המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו) ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-915 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 41.8%) בהשוואה לכ-952 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 42.2%) ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-3.9%.
 
הוצאות מימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-34 מיליון שקל, בהשוואה לכ-99 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-65.7%.
הירידה בהוצאות מימון, נטו נבעה מירידה בהוצאות מימון של בזק קווי בעיקר מעדכונים אקטואריים בהפרשות לעובדים ברבעון הנוכחי לעומת הוצאות מימון בגין הפרשות לעובדים ברבעון המקביל וכן בשל ירידה בהוצאות ריבית עקב פירעון הלוואות ואג"ח במהלך שנת 2019.
 
הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-332 מיליון שקל, בהשוואה לכ-300 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-10.7%.
העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהירידה בהוצאות מימון כאמור.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-879 מיליון שקל, בהשוואה לכ-765 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-14.9%.
העלייה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מהגידול בבזק קווי כתוצאה משינויים בהון החוזר והחזר ממס הכנסה.
 
ההשקעות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-338 מיליון שקל, בהשוואה לכ-373 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-9.4%.
הירידה בהשקעות נבעה בעיקר מהקיטון בהשקעות yes ובזק קווי בשל פערי עיתוי בתשלומים עבור ציוד.
 
התזרים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-436 מיליון שקל, בהשוואה לכ-316 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-38.0%.
העלייה בתזרים החופשי נבעה מהעלייה בתזרים מפעילות שוטפת ומהירידה בהשקעות כאמור.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-7.50 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2020, בהשוואה לכ-8.54 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2019. ביום 31.3.2020 יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-2.3 בהשוואה לכ-2.5 ביום 31.3.2019.
 
 
 

תחזית הקבוצה לשנת 2020 

 
לנוכח המשך מגיפת הקורונה ומגבלות התנועה והפעילות בקשר אליה ואי הוודאות הקיימת במשק ובעולם כתוצאה מכך, בשלב זה עדיין אין באפשרות החברה לפרסם תחזית מבוססת ביחס לתוצאות הקבוצה לשנת 2020. החברה רואה חשיבות בהמשך מתן תחזית, ולפיכך היא תמשיך לעקוב במהלך החודשים הקרובים אחר ההתפתחויות בעניין, ותשקול, בהתאם למצב, את המועד המתאים לפרסום תחזית ביחס לתוצאות הקבוצה.

 
קבוצת בזק (מאוחד)
 
 
 
 
תוצאות הפעילות הקווית של בזק
 
מנכ"ל בזק, דודו מזרחי, "ברבעונים האחרונים ראינו האטה בקצב אובדן לקוחות האינטרנט הקמעונאיים של החברה, וברבעון הנוכחי מצבת לקוחות האינטרנט התייצבה, לראשונה מזה כ- 5 שנים, וזאת על אף התחרות המתעצמת, והמגבלות הרגולטוריות הקשות החלות על החברה. במקביל השקנו את שירות ה-Be Mesh, המחזק את אסטרטגיית חצר הלקוח ואת חווית האינטרנט המצויינת של בזק, כשנכון להיום הגענו ללמעלה מ-400 אלף לקוחות עם נתב Be, וקרוב ל-150 אלף לקוחות עם משפרי קליטה".
 
עוד הוסיף מזרחי, "מגפת הקורונה יצרה מציאות מורכבת ומאתגרת, אולם בזכות הערכות מוקדמת מקיפה, ובזכות העוצמה של בזק ומערכי השרות והשטח הרחבים, המשכנו לפעול ולספק שירות מלא ללקוחותינו הפרטיים והעסקיים גם בשיאו של המשבר. במקביל, התמודדנו בהצלחה רבה עם העלייה החדה בהיקפי השימוש שהגיעו לשיאים חדשים. מעבר לאתגרים שהמציאות הנוכחית מייצרת, אנו רואים גם היווצרות של הזדמנויות חדשות, כמו למשל, במגזר החרדי, העובר מהפיכה של ממש המתבטאת בשימוש רב יותר בשירותי תקשורת מתקדמים. תקופת הקורונה הביאה גם להיקפי שימוש גבוהים במיוחד בקווי הטלפון הביתיים, ולאחרונה השקנו תכנית תעריפים מיוחדת לתקופה זו אשר תאפשר צריכה מוגברת בתעריפים מופחתים".
 
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-1.02 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.04 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-2.4%.
הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מקיטון בהכנסות משירותי טלפוניה. שאר סעיפי ההכנסות היו יציבות וכמעט ללא שינוי בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד.
 
הכנסות משירותי אינטרנט ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-395 מיליון שקל בהשוואה לכ-397 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-0.5%. הירידה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מקיטון במספר קווי האינטרנט בקמעונות ובסיטונות, אשר קוזז בעיקר בשל גידול בהכנסה הממוצעת ממנוי קמעונאי ועדכון תעריפי שירותי האינטרנט הסיטונאיים.
 
הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-248 מיליון שקל בהשוואה לכ-269 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-7.8%.
הירידה בהכנסות משירותי טלפוניה נבעה מקיטון במצבת הקווים ומשחיקה בהכנסה הממוצעת לקו טלפון.
 
הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-244 מיליון שקל בהשוואה לכ-246 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-0.8%.
 
הכנסות משירותי ענן ודיגיטל ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-72 מיליון שקל בהשוואה לכ-71 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-1.4%.
 
הכנסות משירותים אחרים ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-59 מיליון שקל בהשוואה לכ-60 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-1.7%.
 
הוצאות ההפעלה ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-142 מיליון שקל, בהשוואה לכ-141 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-0.7%.
 
  
הוצאות שכר ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-229 מיליון שקל בהשוואה לכ-233 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-1.7%.
הירידה בהוצאות שכר נבעה בעיקר מקיטון בכמות העובדים.
 
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-4 מיליון שקל בהשוואה לכ-69 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. 
הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות, נטו נבעה בעיקר מקיטון ברווחי הון ממכירת נדל"ן וכן מהוצאות לפרישת עובדים ברבעון הנוכחי, לעומת הקטנת הפרשה לפרישת עובדים ברבעון המקביל.
 
הוצאות פחת ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-212 מיליון שקל בהשוואה לכ-207 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-2.4%.
 
הרווח התפעולי וה-EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2020 הושפעו בעיקר משינויים בסעיף הכנסות תפעוליות אחרות, נטו כאמור.
 
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-439 מיליון שקל, בהשוואה לכ-531 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-17.3%.
 
ה-EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-651 מיליון שקל בהשוואה לכ-738 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 11.8%.
 
ה-EBITDA המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו) ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-647 מיליון שקל בהשוואה לכ-669 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-3.3%.
 
הוצאות מימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-49 מיליון שקל בהשוואה לכ-106 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-53.8%.
הירידה בהוצאות מימון נבעה בעיקר מהכנסות מימון מעדכונים אקטואריים בהפרשות לעובדים ברבעון הנוכחי לעומת הוצאות מימון בגין הפרשות לעובדים ברבעון המקביל וכן בשל ירידה בהוצאות ריבית עקב פירעון הלוואות ואג"ח במהלך שנת 2019.
 
הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-295 מיליון שקל בהשוואה לכ-321 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-8.1%.
הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מקיטון ברווח התפעולי כאמור, אשר קוזזה בחלקה על ידי הירידה בהוצאות מימון.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-611 מיליון שקל בהשוואה לכ-471 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של 29.7%.
העלייה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר משינויים בהון חוזר והחזר ממס הכנסה.
 
ההשקעות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-200 מיליון שקל בהשוואה לכ-210 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-4.8%.
 
התזרים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-386 מיליון שקל בהשוואה לכ-266 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-45.1%.
העלייה בתזרים החופשי בשנת 2020 נבעה בעיקר מהגידול בתזרים מפעילות שוטפת כאמור.
 
מספר קווי האינטרנט, כולל קווים סיטונאיים, הסתכם בסוף רבעון ראשון 2020 בכ-1.57 מיליון, ירידה של כ-9 אלף קווים בהשוואה לרבעון הרביעי 2019, וירידה של כ-69 אלף קווים בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד. בסיס הקווים הנמכרים במסגרת השוק הסיטונאי הסתכם בכ-584 אלף קווים, קיטון של כ-8 אלף קווים לעומת הרבעון הקודם.
 
במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ-69.1 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ-67.8 מגה ביט לשנייה ברבעון הרביעי 2019 וכ-61.5 מגה ביט לשנייה ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של 12.4% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד.
 
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמה בכ-98 שקל, דומה לרבעון הרביעי 2019 ובהשוואה לכ-96 שקל ברבעון הראשון אשתקד.
 
מספר קווי טלפון בסוף הרבעון הראשון 2020 עמד על כ- 1.693 מיליון, בהשוואה לכ-1.718 מיליון בסוף הרבעון הרביעי 2019 וכ-1.792 מיליון בסוף הרבעון הראשון אשתקד.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון הראשון של שנת 2020 עמדה על כ-48 שקל, דומה לרבעון הרביעי 2019 ובהשוואה לכ-50 שקל ברבעון הראשון אשתקד.
 
בזק קווי נתונים פיננסיים

 

 
 
תוצאות הפעילות של החברות הבנות
(פלאפון | בזק בינלאומי | 
yes)
 
בצל משבר הקורונה שלוש החברות נערכו בצורה מיטבית, עם מעבר לעבודה מרחוק של כ- 80% מהעובדים במטה ובשירות הלקוחות. החברות עמדו בביקושים מאוד גבוהים למוצריהן, בהם האינטרנט, הטלוויזיה, הנייד וכל המוצרים והשירותים הנלווים שהיו לחיוניים יותר מתמיד בתקופה זו בקרב הציבור בישראל:
 
 • yes מסכמת רבעון חיובי: חזרה לצמיחה במנויים לראשונה מאז 2018, וגידול משמעותי בלקוחות STINGTV ובשירות yes+, מעבר לרווחיות ושיפור בכל המדדים הפיננסיים
 • הצמיחה הרבעון ב-yes מאזנת את השחיקה בהכנסות משירותים בפלאפון בעקבות הפגיעה בהכנסות רומינג בעקבות משבר הקורונה
 • ה-EBITDA נשאר יציב בשלוש החברות, למרות משבר הקורונה
 • צמיחה בכמות המנויים בשלוש החברות
 • התייעלות תפעולית משותפת בסך של כ-88 מיליון שקל בשלוש החברות
 • שיא כל הזמנים בשימושים בתקופת הקורונה: הצפייה בטלוויזיה ובשירותי VOD עלתה בכ-90%, השימוש באינטרנט עלה בכ-40%, הגלישה בסלולר בכ-16% ושיחות הסלולר בכ-25%.
 
רן גוראון, מנכ"ל yes, פלאפון ובזק בינלאומי: "ברבעון הזה אנו רואים את עוצמת החברות עם מוצרים ושירותים שהפכו להיות חיוניים ונחוצים יותר מתמיד, עם התפרצות מגפת הקורונה. שלוש החברות צמחו בכמות המנויים, כאשר בפלאפון זו השנה הרביעית ברציפות, וב-yes זו הצמיחה הראשונה מזה שנתיים, עם גידול משמעותי בכמות המצטרפים החדשים לשידורים על גבי האינטרנט ובראשם STING TV. ברבעון הזה אנחנו רואים מהפך ב-yes עם מעבר לרווחיות ושיפור בכל המדדים הפיננסיים, המאזנים את השחיקה בהכנסות משירותים בפלאפון בעקבות משבר הקורונה שהשפיע לרעה על ההכנסות משירותי הנדידה (רומינג) במחצית השנייה של חודש מרץ. בזק בינלאומי ממשיכה לשמור על ההכנסות והרווחיות, זאת למרות ההאטה בפעילות המגזר העסקי בפרויקטים גדולים בכלל המשק".
 
"התנהלות החברות בתקופת הקורונה הייתה מהירה ומקצועית והתאמנו שגרות ניהול כך שבשיא, כ-80% מהעובדים עבדו מרחוק. עמדנו בביקושים שוברי שיאים, והצלחנו לבצע הרחבות ושדרוגים מהירים כדי להבטיח ללקוחותינו הפרטיים והעסקיים שירות מלא ואיכותי בעת כה חשובה, והמשכנו לספק שירות מצוין ללקוחותינו עם זמני מענה טובים מאוד לאורך כל התקופה ומהטובים בשוק התקשורת".

 
 
תוצאות yes
החברה מציגה עלייה במנויים, שיפור בכל מדדי הרווחיות ויציבות בהכנסות

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון ראשון לשנת 2020, בהשוואה לרבעון המקביל:
 
 • חזרה לצמיחה במנויים – ברבעון הראשון צורפו כ-1,600 מנויים, לראשונה משנת 2018
 • יציבות בהכנסות החברה - הסתכמו בכ-338 מיליון שקל, קיטון של 1.5% בלבד
 • שיפור במדדי הרווחיות –  הרווח התפעולי הסתכם בכ-9 מיליון שקל, והרווח הנקי בכ-14 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-45 וכ-50 מיליון שקל בהתאמה ברבעון המקביל
 • ה- EBITDA הסתכם בכ-53 מיליון שקל, לעומתEBITDA  של כ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל
 • המשך התייעלות תפעולית - ברבעון הראשון נרשמה ירידה בהוצאות התפעוליות בסך של כ-59 מיליון שקל לעומת רבעון מקביל
 •  ARPU– עומד על 195 שקלים ברבעון הראשון
 
ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-338 מיליון שקל, לעומת כ-343 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון זניח של 1.5%. השינוי בהכנסות נבע בעיקר כתוצאה מירידה בכמות הלקוחות ב-2019 וממעבר לחבילות זולות יותר בקיזוז הכנסות חד פעמיות ממכירת תוכן.
 
 
התייעלות תפעולית - הוצאות הפעילות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-329 מיליון שקל לעומת כ-388 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של 59 מיליון שקל. הירידה בהוצאות הפעילות נובעת בעיקר מהוצאה חד פעמית לפרישת עובדים בסך 45 מיליון שקל שנרשמה ברבעון המקביל וכן מהתייעלות בהוצאות הפעלה ושכר.
 
הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-9 מיליון שקל לעומת הפסד של כ- 45 מיליון שקל ברבעון המקביל. 
 
ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם בכ-53 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 15.7%) לעומתEBITDA  של כ- 10 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 2.9%) ברבעון המקביל.
 
הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-14 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-50 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון הסתכם בכ-41 מיליון שקל לעומת כ- 53 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
שיפור בתזרים המזומנים החופשי - תזרים המזומנים החופשי השלילי ברבעון הראשון הסתכם בכ-3 מיליון שקל לעומת תזרים מזומנים חופשי שלילי של  כ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של כ-16 מיליון שקל.

ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הנוכחי על 195 שקל. ברבעון הראשון לשנת 2020, עדכנה yes את הגדרת ה-ARPU כך שה-ARPU אינו כולל מכירת תוכן לגופי שידור חיצוניים. בהתאם נתוני ה-ARPU לתקופות הקודמות הוצגו מחדש.
 
בסיס המנויים של yes ברבעון הראשון עלה בכ-1,600 מנויים. מצבת המנויים של החברה לסוף הרבעון הראשון של שנת 2020 עומדת על כ 556 אלף מנויים. 
yes נתונים פיננסיים

 
 
תוצאות פלאפון:
המשך צמיחה במנויים ויציבות בהכנסות החברה
 
 
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הראשון 2020, בהשוואה לרבעון המקביל:
 
 • המשך צמיחה במנויים: ברבעון הראשון צורפו כ-31 אלף מנויים, זו השנה החמישית ברציפות
 • יציבות בהכנסות החברה: סך הכנסות החברה הסתכמו ב-573 מיליון שקל לעומת 578 מיליון ברבעון המקביל, קיטון של 0.9% בלבד
 • שחיקה בהכנסות משירותים בשל הפגיעה בהכנסות מרומינג במחצית השנייה של מרץ בעקבות משבר הקורונה, ירידה של כ-2.9%
 • גידול בהכנסות מציוד קצה: ההכנסות מציוד קצה הסתכמו בכ-168 מיליון שקל, לעומת כ-161 ברבעון המקביל, עלייה של כ-4.3%
 • התייעלות תפעולית: ברבעון הראשון הסתכמו ההוצאות התפעוליות בכ-586 מיליון שקל
 • ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU): עומדת ברבעון הראשון על כ-58 שקלים
 
 
ההכנסות משירותים ברבעון הראשון הסתכמו בכ-405 מיליון שקל, לעומת כ-417 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-2.9%. הירידה נבעה בעיקר בעקבות צניחה בהכנסות מרומינג בעקבות משבר הקורונה במחצית השנייה לחודש מרץ, וכן כתוצאה משחיקה בתעריפים כתוצאה ממעבר לקוחות קיימים לחבילות זולות יותר, הכוללות נפח גלישה רחב יותר, אשר קוזזה בחלקה מעלייה במצבת מנויי הפוסט פייד.
הכנסות מציוד קצה הסתכמו ברבעון הראשון בכ-168 מיליון שקל, לעומת כ-161 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של כ-4.3%. הגידול נבע מעלייה במכירת מכשירים, אשר היה צפוי להיות גדול אף יותר אילולא השפעת משבר הקורונה על המחצית השנייה של חודש מרץ.
סך הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון בכ-573 מיליון שקל, לעומת כ-578 שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ-0.9%.
המשך צמיחה במנויים ברבעון הראשון צורפו כ-31 אלף מנויים. מצבת המנויים של פלאפון עומדת נכון ל-31.03.2020 על כ-2.367 מיליון מנויים.
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הראשון על 58 שקל.
התייעלות תפעולית – ברבעון הראשון הסתכמו ההוצאות התפעוליות בכ-586 מיליון שקל, ולעומת 588 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של 2 מיליון שקל.
 
ההפסד התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-13 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל.
ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם בכ-137 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 23.9%), לעומת כ-147 מיליון שקל ברבעון המקביל (שיעור EBITDA - 25.4%), קיטון של כ-6.8%.
ההפסד הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-2 מיליון שקל לעומת רווח של כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל.
תזרים המזומנים החופשי ברבעון הראשון הסתכם בכ-32 מיליון שקל, לעומת כ-63 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-49.2%.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון הסתכם בכ-164 מיליון שקל לעומת כ-195 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-15.9%. הירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מול רבעון מקביל נבעה בעיקר בשל תשלומים בגין תוכנית ההתייעלות ברבעון הראשון של שנת 2020. 
פלאפון - נתונים פיננסיים

 
 
תוצאות בזק בינלאומי
יציבות במדדי הרווחיות, לצד המשך התייעלות תפעולית
 
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2020, בהשוואה לרבעון המקביל:
 • עלייה ברווח התפעולי - הסתכם בכ-36 מיליון שקל, עלייה של כ-9.1% לעומת רבעון מקביל
 • גידול ברווח הנקי – הסתכם בכ-27 מיליון שקל, עלייה של כ-8% לעומת רבעון מקביל
 • שיפור ב- EBITDA - ה-EBITDA שמר על רמתו הגבוהה והסתכם בכ-80 מיליון שקל, גידול של 1.3%
 • התייעלות תפעולית – ירידה של 27 מיליון שקל בהוצאות התפעוליות לעומת רבעון מקביל
 
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-317 מיליון שקל לעומת כ-341 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-7%. השינוי בהכנסות נובע בעיקר מהקיטון בהכנסות מאינטרנט, ירידה במכירות ציוד תקשורת לעסקים ומשיחות בינלאומיות, אשר קוזזה בחלקה על ידי עלייה בהכנסות משירותים עסקיים.
 
המשך התייעלות תפעולית – ההוצאות התפעוליות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-281 מיליון שקל לעומת כ-308 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של כ-8.8%. הירידה נבעה בעיקר מקיטון בעלות מכירת ציוד ורישוי והוצאות שיחות בינלאומיות בהלימה לירידה בהכנסות, בתוספת רישום זיכוי חד פעמי כתוצאה מעדכון בדיעבד לתעריפים בשוק הסיטונאי על ידי משרד התקשורת והוצאות שכר כתוצאה מקיטון במצבת עובדי החברה.
 
גידול ברווח התפעולי – הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-36 מיליון שקל לעומת כ-33 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-9.1%.
 
גידול ב-EBITDA – ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם בכ-80 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 25.2%), לעומת כ-79 מיליון שקל ברבעון המקביל (שיעור EBITDA  - 23.2%), גידול של כ-1.3%.
 
גידול ברווח הנקי – הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-27 מיליון שקל לעומת כ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-8%.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון הסתכם בכ-60 מיליון שקל לעומת כ-56 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-7.1%.
  
תזרים המזומנים החופשי ברבעון הראשון הסתכם בכ-18 מיליון שקל לעומת כ-15 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-20%.


 
בזק בינלאומי 
מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
 
ביום חמישי, ה- 21.5.2020, תקיים החברה שיחות ועידה טלפוניות באנגלית ובעברית, בנושא הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2020, להלן פרטי ההתקשרות:
 
 • שיחת ועידה טלפונית באנגלית:
    בשעה 15:00, מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הוועידה: 03-918-0610 (אין קוד גישה).
 
 • שיחת ועידה טלפונית בעברית:
    בשעה 16:00, מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הוועידה: 03-918-0644 (אין קוד גישה).
 
הדוחות הכספיים של החברה יפורסמו לפני קיום שיחות הוועידה באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il).
 
הקלטה של שיחת הוועידה באנגלית תעלה לאתר קשרי המשקיעים של החברה תוך יום עסקים אחד מסיום השיחה בכתובת http://ir.bezeq.co.il.


 
אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, תקשורת נתונים, ענן ודיגיטל; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין ובאינטרנט; ורשתות תקשורת ארגוניות. למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                     סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                        מר גיא הדס
בזק                                                                               בזק
טלפון: 02-539-5441                                                      טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il