קבוצת בזק מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון ראשון 2015

תאריך פרסום: 21/05/2015
שאול אלוביץ', יו"ר בזק: "אנו ממשיכים לפעול ולהשקיע על מנת שגם בתקופה של תחרות גוברת, לקוחותינו בבזק, פלאפון, בזק בינלאומי ו - YES יקבלו תמיד את הערך הגבוה ביותר"

דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי: "נוכח התחרות הגוברת, הקבוצה ממשיכה בפיתוח תשתיות התקשורת בכל השווקים בהם היא פועלת, וממשיכה לפעול להשאת ערך לבעלי מניותיה"

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון ראשון 2015, בהשוואה לרבעון ראשון 2014:

 
 • ההכנסות הסתכמו בכ- 2.17 מיליארד שקל, ירידה של 5.9%
 • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 636 מיליון שקל, ירידה של 7.6%
 • ה- EBITDA  הסתכם בכ- 953 מיליון שקל, ירידה של 4.9%
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 463 מיליון שקל, עלייה של 1.3%
 • התזרים החופשי הסתכם בכ- 606 מיליון שקל, ירידה של 19.9%

תל אביב, 21 במאי 2015 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2015 שהסתיים ביום 31 במרץ 2015.

שאול אלוביץ', יו"ר בזק, "אנו נמצאים בתקופה של שינויים מהותיים במבנה התחרותי של שוק התקשורת בישראל. התחרות בכל תחומי הפעילות שלנו גוברת, ובזק נערכה לשינוי זה מבעוד מועד, באמצעות השקעה עצומה בתשתיות מתקדמות, פיתוח שירותים מתקדמים והתמקדות בשירות לקוחות מעולה. התחרות בסלולר ממשיכה להתפתח, וכך גם בטלוויזיה, עם כניסת מתחרים נוספים לתחום זה. בשוק האינטרנט, רפורמת השוק הסיטונאי מיושמת בצורה חלקה, לאחר שבזק השקיעה מאמצים רבים כדי לאפשר זאת. אנו מתחייבים שגם בתקופה של תחרות גוברת,  לקוחותינו, בבזק, פלאפון, בזק בינלאומי ו -YES  יקבלו תמיד את הערך הגבוה ביותר".

דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בבזק, "קבוצת בזק ממשיכה להציג תוצאות עסקיות חזקות על אף התחרות הגוברת. תזרים המזומנים שהקבוצה מייצרת מאפשר לה להמשיך להשקיע ולפתח את תשתיות התקשורת שלה, ולהשיא תשואה לבעלי מניותיה. בהמשך לכך, ובהתאם למדיניות הדיבידנד, אנו נחלק ב- 27 למאי דיבידנד במזומן בסך 844 מיליון שקל המהווה כ- 0.31 שקל למניה".


תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 2.17 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.31 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 5.9%. הירידה בהכנסות נבעה מירידה בהכנסות חברת פלאפון אשר מותנה בשל העלייה בהכנסות בזק קווי ובזק בינלאומי.

הוצאות השכר ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 439 מיליון שקל בהשוואה לכ- 448 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 2.0%. הירידה בהוצאות השכר נבעה בעיקר מהתייעלות בחברת פלאפון. 

הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 799 מיליון שקל בהשוואה לכ- 869 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 8.1%. הירידה בהוצאות הפעלה וכלליות נבעה מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של הקבוצה.

הכנסות תפעוליות אחרות ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 17 מיליון שקל בהשוואה לכ- 8 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד.  העלייה בהכנסות תפעוליות אחרות נבעה בעיקר מרישום רווח בסך כ- 12 מיליון שקל כתוצאה מעליה לשליטה בחברת יס.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 636 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 688 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 7.6%.  ה-EBITDA  ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 953 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 43.8%) בהשוואה לכ- 1.00 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 43.4%) ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 4.9%.  הירידה ברווח התפעולי וב- EBITDA  נבעה מהירידה בהכנסות שקוזזה חלקית ע"י ירידה בהוצאות פלאפון ובזק קווי.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 463 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 457 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 1.3%.  הרווח הנקי הושפע מהשיפור בתוצאות חברת יס.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם ב- 961 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 1.04 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של 7.9%. הירידה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר משינויים בהון חוזר הנובעים בחלקם מפערי עיתוי.

ההשקעות ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 368 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 315 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של 16.8%. רמת ההשקעות הגבוהה של הקבוצה נובעת בין היתר מפעילותה של בזק קווי להרחבה פריסת רשת הסיבים האופטיים, לצד הטמעת טכנולוגיות מתקדמות להשבחת רשת ה- NGN.
 
התזרים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 606 מיליון שקל בהשוואה לכ- 757 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 19.9%.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 8.20 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2015, בהשוואה ל- 7.32 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2014. ביום 31.3.2015 יחס החוב נטו ל- EBITDA  עמד על 1.84 בהשוואה ל- 1.81 ביום 31.3.2014.
תחזית הקבוצה לשנת 2015   

להלן תחזית של קבוצת בזק לשנת 2015 בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום (אין שינוי לעומת התחזית העדכנית שפורסמה בדוחות השנתיים של החברה ליום 31.12.2014): 

-    הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.5 מיליארד שקל.
-    ה-EBITDA  צפוי להיות כ- 4.2 מיליארד שקל.
-    תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ- 2 מיליארד שקל.

תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה התחזיות אינן כוללות השפעות של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים, ו/או חתימה על הסכמים קיבוציים, ככל שיתרחשו, וכן מימוש העסקה לרכישת מלוא החזקותיה של יורקום די.בי.אס. בדי.בי.אס. יחד עם זאת, התחזיות כוללות השפעה של עליית החזקות החברה בדי.בי.אס לכ- 58.4% לאחר מימוש האופציה שהיתה בידי החברה לכ- 8.6% ממניות די.בי.אס החל ממועד עליית ההחזקות (כ - 9 חודשים).
התחזיות מבוססות בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, למצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תכניותיה לשנת 2015. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוחות 2015. תוצאות הפעילות הקווית של בזק


סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק: "הצמיחה במספר לקוחות האינטרנט מבטאת את רמת האמון הגבוהה של הצרכנים באינטרנט של בזק, באיכות המוצר וברמת השירות הגבוהה. ברבעון זה השקענו 231 מיליון שקל, המהווים גידול של כ-10% מול הרבעון המקביל, בפיתוח תשתיות מתקדמות ופריסת סיבים אופטיים למאות אלפי בתים בכל רחבי הארץ.  

עוד הוסיפה הנדלר: "אנו פועלים ליישומה של רפורמת השוק הסיטונאי, ונמשיך לעשות זאת תוך עמידה ברמת המחויבות הגבוהה ללקוח. אנו נמשיך להתמקד באיכות התשתית, ברמת השירותים הגבוהה ובערכים המוספים הייחודיים שמבדלים את האינטרנט של בזק מכל אינטרנט אחר" 


 
 • ברבעון הראשון של שנת 2015 נרשם גידול של 26 אלף במספר קווי האינטרנט שהסתכם בסוף הרבעון  בכ- 1.39 מיליון. מזה, נרשמו 11 אלף קווי אינטרנט הניתנים במסגרת השוק הסיטונאי


ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 1.11 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.08 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 3.3%. העלייה בהכנסות הרבעוניות נבעה בעיקר מגידול בהכנסות משירותי אינטרנט וכן מהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים, במקביל להתמתנות הירידה בהכנסות מטלפוניה, בין היתר על רקע מיצוי השפעת הפחתת תעריף הקישוריות ברבעון האחרון של 2013.

ההכנסות משירותי אינטרנט ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 383 מיליון שקל בהשוואה לכ- 332 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 15.4%. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס לקוחות האינטרנט של החברה שצמח בכ- 101 אלף לקוחות בשנה האחרונה, ומזה כ- 11 אלף קווים סיטונים. בנוסף, חל גידול של כ- 6.1% בהכנסה למנוי אינטרנט כתוצאה מהמשך השידרוגים למהירויות גבוהות.

הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 266 מיליון שקל בהשוואה לכ- 259 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של 2.7%. הגידול בהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים נבע מהתרחבות בסיס הלקוחות העסקיים של החברה, גידול במספר קווי התקשורת וצמיחה עקבית בנפח הקישורים.

הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 403 מיליון שקל בהשוואה לכ- 426 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 5.4%. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה ברובה מקיטון בהכנסה הממוצעת לקו.

הוצאות שכר ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 227 מיליון שקל בהשוואה לכ- 223 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 1.8%. העלייה בהוצאות השכר נבעה מירידה בהוצאות השכר הישיר שקוזזה בשל ירידה חד פעמית בעלויות השכר ברבעון המקביל.


הוצאות ההפעלה ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 180 מיליון שקל בהשוואה לכ- 190 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 5.3%.  הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות אחזקת מבנים כתוצאה מהמשך התייעלות החברה ומירידה בדמי קישוריות למפעילי תקשורת.

הכנסות תפעוליות אחרות ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 17 מיליון שקל בהשוואה לכ- 8 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד.  העלייה בהכנסות תפעוליות אחרות נבעה בעיקר מרישום רווח בסך כ- 12 מיליון שקל כתוצאה מעליה לשליטה בחברת יס.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 547 מיליון שקל בהשוואה לכ- 504 מיליון שקל, עלייה של 8.5%.  ה-EBITDA  ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 723 מיליון שקל בהשוואה לכ- 672 מיליון שקל, עלייה של 7.6%. הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 367 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 332 מיליון שקל, עלייה של כ- 10.5% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד. הגידול במדדי הרווחיות נבע בעיקר מהעלייה בהכנסות.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 548 מיליון שקל בהשוואה לכ- 616 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 11.0%.  התזרים מפעילות שוטפת לרבעון הושפע  משינויים בהון החוזר הנובעים בחלקם מפערי עיתוי.

ההשקעות ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 231 מיליון שקל בהשוואה לכ- 210 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 10.0%. רמת ההשקעות הגבוהה של החברה נובעת, בין היתר, מהרחבת רשת הסיבים לבנייני הלקוחות, הטמעת טכנולוגיות מתקדמות והחלפת ציוד קצה ללקוחות האינטרנט המאפשרים שדרוג מהירויות הגלישה ללקוחותיה.

התזרים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 329 מיליון שקל בהשוואה לכ- 434 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 24.2%. 

ברבעון הראשון של שנת 2015 נרשם גידול של 26 אלף במספר קווי האינטרנט שהסתכם בסוף הרבעון  בכ- 1.39 מיליון. מזה, נרשמו 11 אלף קווי אינטרנט הניתנים במסגרת השוק הסיטונאי.

במהלך הרבעון חלה עלייה במהירות הגלישה הממוצעת לכ- 33.2 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ- 32.5 מגה ביט לשנייה ברבעון הרביעי של שנת 2014, וכ- 20.0 מגה ביט לשנייה ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של 66.0% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד.

ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמה בכ- 87 שקל, בהשוואה לכ- 85 שקל ברבעון הרביעי 2015 ולעומת כ- 82 שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 6.1% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד.

מספר קווי טלפון בסוף מרץ 2015 עמד על 2.208 מיליון, בהשוואה לכ- 2.205 מיליון ברבעון הרביעי 2014, גידול של כ- 3,000 קווים. נתונים אלה משקפים המשך מגמת ההתייצבות במספר קווי הטלפון של החברה.


ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון הראשון של שנת 2015 עמדה על כ- 61 שקל, בהשוואה לכ- 62 שקל ברבעון הרביעי 2014 וכ- 64 שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 4.7% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד

תוצאות פלאפון

 
 • הרווח הנקי של פלאפון הסתכם ברבעון הראשון של 2015 בכ-36 מיליון שקל, לעומת כ-59 מיליון שקל ברבעון קודם. הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהפסקת הסכם האירוח של הוט מובייל. פלאפון צמצמה חלק מהירידה באמצעות התייעלות תפעולית.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-351 מיליון שקל, גידול של 122% בהשוואה לרבעון קודם. 
 • מצבת המנויים של החברה יציבה בהשוואה לרבעון קודם ועומדת על 2.6 מיליון מנויים. פלאפון היא החברה אשר שיעור הנטישה בה הינו הנמוך ביותר מבין החברות הוותיקות גם ברבעון הנוכחי.גיל שרון, מנכ"ל פלאפון  אמר "פלאפון המשיכה גם ברבעון הראשון באסטרטגיה של שימור לקוחות ונתח שוק, תוך המשך התייעלות. כך, גם הרבעון נטשו את פלאפון פחות מתניידים נטו, בהשוואה למתחרות הוותיקות".
"פלאפון הציגה גם הרבעון תזרים מזומנים חזק ביותר בהיקף של כ- 351 מיליון שקל, תוך שיפור משמעותי מול רבעון קודם. התזרים החזק של החברה מאפשר לנו לצלוח את התחרות העזה ולהתמקד בשימור לקוחות, בשירות מיטבי והמשך פריסת רשת הדור הרביעי"
"תוצאות הרבעון הושפעו לרעה ביחס לרבעונים קודמים, בשל סיום הסכם האירוח של הוט, אשר הקטין את ההכנסות וה-EBITDA  בכ- 52 מיליון שקל לרבעון. מאידך, צעדי ההתייעלות בהם נקטנו, לרבות פרישה מוקדמת של עובדים, איפשרו לצמצם את הפגיעה ברווח”.

סך ההכנסות של פלאפון ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 727 מיליון שקל, לעומת כ- 835 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 917 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון כ- 12.9% וכ- 20.7%, בהתאמה.

ההכנסות משירותים ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 499 מיליון שקל, לעומת כ- 584 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 637 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 14.6% וכ- 21.7% בהתאמה. 
הירידה בהכנסות משירותים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נבעה מירידה של כ- 52 מיליון שקל בהכנסות משירותי אירוח, בעקבות הפסקת ההתקשרות עם הוט מובייל בסוף דצמבר 2014. בנוסף חלה ירידה במספר המנויים, ושחיקת תעריפים כתוצאה מהתחרות המוגברת וממעבר לקוחות קיימים לחבילות זולות יותר. כל אלו הביאו לירידה בהכנסה הממוצעת למנוי (ARPU). יודגש, כי חלק מהירידה צומצם באמצעות התייעלות תפעולית.
ההכנסות מציוד קצה הסתכמו ברבעון בכ- 228 מיליון שקל, לעומת כ- 251 מיליון שקל ברבעון הקודם, קיטון של כ- 9.2%, ולעומת כ- 280 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 18.6%. הירידה בהכנסות ממכירת ציוד קצה בהשוואה לרבעון המקביל נבעה בעיקר ממהלך שדרוג מכשירים לעובדי המדינה ברבעון המקביל, שהביא לגידול בהכנסות מציוד קצה אשתקד.


הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 32 מיליון שקל, לעומת כ- 74 מיליון שקל ברבעון קודם, קיטון של כ-56.8%, ולעומת כ- 126 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של כ- 74.6%. החברה הצליחה לצמצם חלק מהשחיקה בהכנסות על  ידי התייעלות תפעולית שהביאה לצמצום הוצאות, באמצעות מהלך פרישה מרצון של כ- 200 עובדים שבוצע בסוף 2014 והביא להתייעלות בכמות משרות ושכר כבר ברבעון הראשון, וכן צמצום בהוצאות הפרסום, שיפור הסכמי שכירות  אתרים  ועוד. 

בניטרול ההכנסות מהסכם אירוח הוט, עלה הרווח התפעולי בכ- 10 מיליון שקל בהשוואה לרבעון הקודם, (עליה של כ- 45.5%) וירד בכ- 42 מיליון (ירידה של כ- 56.8%) מול רבעון מקביל.

ה- EBITDA הסתכם ברבעון בכ- 136 מיליון שקל (שיעור EBITDA מסך ההכנסות– 18.7%), לעומת כ–184 מיליון שקל (שיעור EBITDA מסך ההכנסות– 22.0%), ברבעון הקודם, קיטון של כ- 26.1%, ולעומת כ- 232 מיליון שקל (שיעור EBITDA מסך ההכנסות– 25.3%), ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 41.4%. 

בניטרול ההכנסות מהסכם אירוח הוט, עלה ה-EBITDA בכ- 4 מיליון שקל בהשוואה לרבעון הקודם, (עליה של כ- 3%) וירד בכ- 44 מיליון שקל (ירידה של כ- 24.4%), בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ- 36 מיליון שקל, לעומת כ- 59 מיליון שקל ברבעון קודם, קיטון של כ- 39%, ולעומת כ- 108 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 66.7%. 

בניטרול ההכנסות מהסכם אירוח הוט, עלה הרווח הנקי בכ- 15 מיליון שקל בהשוואה לרבעון הקודם, (עליה של כ- 73.2%). וירד בכ- 34 מיליון שקל (ירידה של כ- 48.4%), מול הרבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ- 351 מיליון שקל, לעומת כ- 158 מיליון שקל ברבעון הקודם, גידול של כ- 122.2%, ולעומת כ- 349 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 0.6%.

מצבת המנויים של פלאפון נכון ל- 31 במרץ 2015 עמדה על כ- 2.565 מיליון מנויים, בהשוואה לכ- 2.586 מיליון מנויים נכון ל- 31 בדצמבר 2014. היקף הניודים נטו של פלאפון היה הטוב בענף גם ברבעון הראשון של השנה, ביחס למתחרות הוותיקות.  

ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) ירדה ב- 10 שקלים ועמדה ברבעון הנוכחי על 65 שקל, לעומת 75 שקל ברבעון הקודם ו- 80 שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה נבע מהפסקת ההתקשרות עם הוט מובייל בדצמבר 2014, שגרמה לירידה של 7 שקלים בהכנסה הממוצעת למנוי ברבעון.
 
תוצאות בזק בינלאומי

 
 • הכנסות בזק בינלאומי הסתכמו בכ- 393 מיליון שקל, גידול של כ- 10.6% לעומת הרבעון המקביל.
 • גידול של כ- 36% בהכנסות החברה מפעילות פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) לעומת הרבעון המקביל.
 • גידול של כ- 5% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה וגידול של כ- 7% במצבת הלקוחות על תשתית הכבל התת ימי של החברה , לעומת הרבעון המקביל.
 • גידול בכל מדדי הרווחיות לעומת הרבעון הראשון אשתקד: גידול של כ- 5% ברווח הנקי, כ- 4%  ברווח התפעולי וכ- 3% ב- EBITDA.

מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "בזק בינלאומי ממשיכה במאמציה למתן שירות איכותי וברמה גבוהה ללקוחותיה. החברה ממשיכה בהשקעות בתשתיות תקשורת ובשירות אינטרנט לשוק הפרטי ולאחרונה חנכנו עבור לקוחותינו העסקיים דאטה סנטר תת קרקעי חדיש הממוקם בנקודת הנחיתה של הכבל התת ימי, המחבר אותנו לעולם".

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ-393 מיליון שקל לעומת כ-355 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ-10.6%. גידול זה בהכנסות נובע בעיקרו מן הגידול המשמעותי במכירת פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) ושירותי ענן מנוהלים וכן מן הגידול המתמשך במכירת שירותי האינטרנט של החברה על תשתית הכבל התת ימי. 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 61 מיליון שקל לעומת כ- 58 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ- 3.9%. ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 93 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 23.7%), לעומת כ- 90 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד (שיעור EBITDA  - 25.4%), גידול של כ- 3.2%.  
הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 44 מיליון שקל לעומת כ- 42 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ- 4.9%. 
הגידול בכל מדדי הרווחיות נבע בעיקר מן הגידול במכירת פתרונות תקשורת לעסקים וכן מן הצמיחה העקבית בכמות לקוחות האינטרנט המצטרפים לחברה זאת לצד הגידול במכירת שירותי האינטרנט על גבי תשתית הכבל התת ימי.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 62 מיליון שקל לעומת כ- 74 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ- 16%.  תזרים המזומנים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 9 מיליון שקל לעומת כ- 43 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ- 79.1%. הקיטון בתזרים המזומנים החופשי נובע מגידול בהשקעות החברה לעומת הרבעון המקביל.
תוצאות yes

 
 • בסיס המנויים של yes ברבעון הראשון של שנת 2015 גדל בכ- 2000 מנויים והגיע למצבת שיא של 634 אלף מנויים
 • הכנסות yes ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 440 מיליון שקל לעומת כ- 424 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ- 3.9%

רון אילון, מנכ"ל yes: "החברה ממשיכה גם ברבעון זה את מגמת הצמיחה במספר בתי האב המנויים ומציגה מצבת שיא של כ- 634 אלף מנויים, זאת למרות כניסתם של שחקנים חדשים לשוק הטלוויזיה ומגבלות רגולטוריות קשות הממשיכות להיות מוטלות רק על חלק מהשחקנים. גם ברבעון זה yes המשיכה להשקיע בהבאת התוכן הטוב בעולם ובהפקות מקור ישראליות מובילות דוגמת פאודה, כל זאת לצד הקפדה על המשך מתן שירות לקוחות מצטיין ללקוחותינו".


ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 440 מיליון שקל לעומת כ- 424 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עליה של כ 3.9%, העלייה נבעה בעיקר מגידול במצבת המנויים.
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 59 מיליון שקל לעומת כ- 73 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 19%.   ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 135 מיליון שקל (שיעור  EBITDA - 30.8%) לעומת כ- 143 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 33.7%) ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 5.0%. 
הירידה ברווח התפעולי וב- EBITDA נבעה בעיקר בשל גידול בהוצאות התוכן שקוזז ע"י גידול בהכנסות.
הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 60 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 55 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד.
ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2015 הסתכם בכ- 3 מיליון שקל  לעומת הפסד של כ- 34 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון בהפסד של כ- 91.2%. הקיטון בהפסד נובע מקיטון בהוצאות מימון בעיקר בשל שיעור מדד שלילי.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2015 עלה בכ- 31.7% והסתכם בכ- 149 מיליון שקל בהשוואה לכ- 113 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים החופשי עלה בכ- 139% והסתכם בכ- 84 מיליון שקל.

ה- ARPU ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 232 שקל לעומת כ- 234 שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ- 0.9%.