קבוצת בזק מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון שלישי 2015

תאריך פרסום: 19/11/2015
שאול אלוביץ, יו"ר בזק: " רמת ההשקעות הגבוהה של בזק משקפת את נחישותה להמשיך ולשמר את מעמדה של הקבוצה כמובילת שוק ואת האסטרטגיה שלה לספק ללקוחותיה שירותי תקשורת איכותיים המבוססים על תשתיות מתקדמות"דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי: "קבוצת בזק ממשיכה להציג תוצאות עסקיות חזקות על אף התחרות הגוברת בכל תחומי פעילותה, זאת באמצעות המשך מיקוד בהתייעלות והפחתת עלויות תפעול"    

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שלישי 2015, בהשוואה לרבעון שלישי 2014:
 • ההכנסות הסתכמו בכ- 2.60 מיליארד שקל, עלייה של 16.6%
 • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 652 מיליון שקל, ירידה של 2.8%
 • ה- EBITDA  הסתכם בכ- 1.11 מיליארד שקל, עלייה של 11.1%
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 407 מיליון שקל, ירידה של 4.9%
 • התזרים החופשי הסתכם בכ- 645 מיליון שקל, ירידה של 7.9%

תל אביב, 19 בנובמבר 2015 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2015 שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2015.


שאול אלוביץ, יו"ר בזק, "במהלך הרבעון השלישי המשיכה הקבוצה בתנופת ההשקעות אשר אפיינה את השנה כולה, תוך ביצוע השקעות נרחבות בפריסת רשת דור רביעי בפלאפון, המשך פריסת רשת הסיבים בקווי, והשקת טכנולוגיות חדשות וממירים חכמים ב- yes. רמת ההשקעות הגבוהה של בזק משקפת את נחישותה להמשיך ולשמר את מעמדה של הקבוצה כמובילת שוק ואת האסטרטגיה שלה לספק ללקוחותיה שירותי תקשורת איכותיים המבוססים על תשתיות מתקדמות".


דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בבזק, "קבוצת בזק ממשיכה להציג תוצאות עסקיות חזקות על אף התחרות הגוברת בכל תחומי פעילותה, זאת באמצעות המשך מיקוד בהתייעלות והפחתת עלויות תפעול."    
 

תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 2.60 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.23 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 16.6%. העלייה בהכנסות נבעה מאיחוד של הכנסות חברת yes ברבעון השלישי 2015 בסך כ- 446 מיליון שקל בנוסף לעלייה בהכנסות בזק קווי ובזק בינלאומי. העלייה מותנה בשל ירידה בהכנסות חברת פלאפון.

הוצאות השכר ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 506 מיליון שקל בהשוואה לכ- 437 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 15.8%. העלייה נבעה מאיחוד של הוצאות השכר של חברת yes ברבעון השלישי 2015 בסך כ- 69 מיליון שקל. העלייה מותנה בשל ירידה בהוצאות השכר של חברת פלאפון כתוצאה ממהלכי התייעלות.

הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 1.00 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 822 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 21.7%. העלייה נבעה מאיחוד של הוצאות הפעלה וכלליות של חברת yes ברבעון השלישי 2015 בסך כ- 225 מיליון שקל. העלייה מותנה בשל קיטון בהוצאות הפעלה וכלליות של חברות פלאפון ובזק קווי, בין היתר, כתוצאה מהמשך מהלכי התייעלות.

הוצאות פחת והפחתות ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 457 מיליון שקל בהשוואה לכ- 327 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 39.8%. העלייה נבעה מאיחוד הוצאות פחת והפחתות של חברת yes ברבעון השלישי 2015 בסך כ- 78 מיליון שקל וכן מהפחתת עודפי עלות שנוצרו במסגרת העלייה לשליטה בחברת yes.

הכנסות תפעוליות אחרות ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 13 מיליון שקל בהשוואה לכ- 25 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 48.0%.  הירידה נבעה מקיטון  ברווחי הון ממכירת נדל"ן.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 652 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 671 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 2.8%.  ה-EBITDA  ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 1.11 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 42.6%) בהשוואה לכ- 998 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 44.7%) ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 11.1%.  

הוצאות מימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 100 מיליון שקל בהשוואה לכ- 39 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 156.4%. העלייה בהוצאות מימון, נטו, נבעה בעיקר מהכנסות מימון מהלוואות בעלים לחברת yes שנרשמו ברבעון השלישי אשתקד בסך כ- 61 מיליון שקל אשר אינן נכללות בתוצאות החל מ- 1.4.2015 בשל איחוד yes.  

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 407 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 428 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 4.9%.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם ב- 1.05 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 950 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 10.5%. העלייה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר בשל איחוד חברת yes ברבעון השלישי 2015 בסך כ- 145 מיליון שקל ומעלייה בתזרים מפעילות שוטפת בבזק קווי, אשר קוזז בחלקו מירידה בתזרים של חברת פלאפון כתוצאה מקיטון ברווחיות ומשינויים בהון החוזר.ההשקעות ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 427 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 322 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 32.6%. העלייה בהשקעות נבעה מאיחוד של השקעות חברת yes ברבעון השלישי 2015 בסך כ- 75 מיליון שקל ומגידול בהשקעות של בזק קווי.

התזרים החופשי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 645 מיליון שקל בהשוואה לכ- 700 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 7.9%.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 8.92 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2015, בהשוואה ל- 6.27 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2014. ביום 30.9.2015 יחס החוב נטו ל- EBITDA  עמד על 2.09 בהשוואה ל- 1.40 ביום 30.9.2014.


תחזית הקבוצה לשנת 2015   

 החברה עדכנה את התחזית אשר פורסמה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2014 ("הדוח התקופתי") ביחס לרווח הנקי בתוצאות הקבוצה, כדלקמן:

-    הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.7 מיליארד שקל.

מימוש העסקה לרכישת מלוא ההחזקות בדי.בי.אס. והתיקון ההסכם הקיבוצי אינם משנים את התחזית.

תחזיות החברה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה התחזיות אינן כוללות השפעות של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים.  
התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולאסדרה הרגולטורית של התחום,  למצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2015. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי.תוצאות הפעילות הקווית של בזק

סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק: "בזק הגדילה באופן ניכר את השקעותיה בתשתיות שהגיעו ל-230 מיליון שקל ברבעון השלישי, כ-21% מסך הכנסות החברה. השקעות אלו מאפשרות לנו להתקדם בפריסת רשת הסיבים האופטיים החדשה שמגיעה כבר לכ-1.3 מיליון בתים ועסקים, ולשדרג את התשתית הקיימת. התחרות בתחום האינטרנט גברה, כש-177 אלף לקוחות הצטרפו עד סוף הרבעון לשוק הסיטונאי. ההשקעה בטכנולוגיות, המיקוד בתהליכי התייעלות, והכניסה לתחומי פעילות חדשים, מאפשרים לנו להתמודד עם התחרות הגוברת"

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 1.10 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.08 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 1.9%. זהו הרבעון השלישי ברציפות בו רושמת החברה גידול בסך הכנסותיה ביחס לרבעון המקביל. העלייה בהכנסות הרבעוניות נבעה בעיקר מגידול בהכנסות משירותי אינטרנט וכן מהכנסות משירותי דאטה, במקביל להתמתנות הירידה בהכנסות מטלפוניה.

ההכנסות משירותי אינטרנט ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 385 מיליון שקל בהשוואה לכ- 353 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 9.1%. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס קווי האינטרנט. בנוסף, חל גידול של כ- 3.5% בהכנסה ממוצעת למנוי כתוצאה מהמשך השדרוגים למהירויות גבוהות. בהשוואה לרבעון השני של 2015 נרשמה שחיקה של כ- 0.5% בהכנסות החברה מאינטרנט, זאת על רקע מעבר לקוחות בזק לשירותים המבוססים על השוק הסיטונאי. ההכנסה הממוצעת ללקוח (כ- 88 שקל) נותרה יציבה בהשוואה לרבעון הקודם.

הכנסות מפתרונות תקשורת עסקיים ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 267 מיליון שקל בהשוואה לכ- 251 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, גידול של 6.4%. הגידול בהכנסות משירותי דאטה נבע מגידול בכמות הלקוחות העסקיים של החברה ומספר קווי התקשורת, כניסה של החברה לתחומי פעילות חדשים, והרחבת סל פתרונות התקשורת הניתנים ללקוח.

הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 395 מיליון שקל בהשוואה לכ- 418 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 5.5%. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה ברובה מקיטון בהכנסה הממוצעת לקו.

הוצאות שכר ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 232 מיליון שקל בהשוואה לכ- 227 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 2.2%. 

הוצאות ההפעלה ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 186 מיליון שקל בהשוואה לכ- 203 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 8.4%.  הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מהפחתה בהוצאות הנהלה וכלליות, דמי קישוריות למפעילי תקשורת ובאחזקת מבנים.

הכנסות תפעוליות אחרות ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 13 מיליון שקל בהשוואה לכ- 25 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד.  הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות נבעה מקיטון ברווחי הון ממכירת נדל"ן.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 512 מיליון שקל בהשוואה לכ- 498 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 2.8%.  ה-EBITDA  ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 696 מיליון שקל בהשוואה לכ- 676 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 3.0%. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 256 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 263 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 2.7%. הירידה ברווח הנקי הושפעה מגידול בהוצאות המימון כתוצאה מרישום אשראי עתידי לזמן ארוך לפי השווי ההוגן.

נשוב ונזכיר כי החל מהרבעון השני של שנת 2015 החברה עדכנה את מבנה הדיווח הניהולי הפנימי בקשר עם הכנסות מימון בגין הלוואות בעלים שהועמדו לחברת yes והיא אינה מציגה את הכנסות המימון בגין הלוואות בעלים במסגרת הכנסות מימון של בזק קווי. מספרי ההשוואה הוצגו מחדש על מנת לשקף את השינוי במבנה הדיווח.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 686 מיליון שקל בהשוואה לכ- 599 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 14.5%. העלייה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה משינויים בהון החוזר ומשיפור ברווחיות החברה.

ההשקעות ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 230 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 210 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 9.5%.  

התזרים החופשי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 477 מיליון שקל בהשוואה לכ- 458 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 4.1%.

מספר קווי האינטרנט הסתכם בסוף הרבעון השלישי של שנת 2015 בכ- 1.45 מיליון, גידול של כ- 30 אלף קווים ביחס לרבעון הקודם. בסיס קווי ההולסייל גדל במהלך הרבעון השלישי בכ- 99 אלף קווים והסתכם בסוף התקופה בכ- 177 אלף קווי אינטרנט הניתנים במסגרת השוק הסיטונאי. 

במהלך הרבעון חלה עלייה במהירות הגלישה הממוצעת לכ- 36.7 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ- 34.9 מגה ביט לשנייה ברבעון השני 2015, וכ- 24 מגה ביט לשנייה ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 52.9% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד.
 
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמה בכ- 88 שקל, בדומה לרבעון השני 2015 ולעומת כ- 85 שקל ברבעון השלישי אשתקד.

מספר קווי טלפון בסוף ספטמבר 2015 עמד על 2.193 מיליון, בהשוואה לכ- 2.204 מיליון ברבעון השני 2015, וכ- 2.205 מיליון ברבעון השלישי אשתקד. 

ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון השלישי של שנת 2015 עמדה על כ- 60 שקל, בדומה לרבעון השני 2015 וכ- 63 שקל ברבעון השלישי אשתקד.

 


תוצאות פלאפון
 • הרווח הנקי צמח והסתכם ברבעון השני בכ- 55 מיליון שקל, לעומת כ- 49 מיליון שקל ברבעון קודם, גידול של כ- 12.2%
 •  
 • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 61 מיליון שקל, לעומת כ- 53 מיליון שקל ברבעון קודם, גידול של כ-15.1%
 •  
 • ה- EBITDA צמח ברבעון והסתכם בכ- 170 מיליון שקל, לעומת כ- 159 מיליון שקל ברבעון קודם
 •  
 • ה-ARPU  עמד ברבעון על 68 שקל לעומת 65 שקל ברבעון קודם
 •  
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על 163 מיליון שקל


חברת פלאפון מדווחת היום על תוצאותיה לרבעון השלישי של שנת 2015. החברה מדווחת על שיפור במדדי הרווחיות העיקריים מול רבעון קודם. 

גיל שרון, מנכ"ל פלאפון היוצא אמר: "אחרי 14 שנה בפלאפון, אני נפרד מחברה מצליחה, שידעה להתמודד בצורה הטובה ביותר עם התחרות בענף בשנים האחרונות. פלאפון היא החברה המובילה כיום בכל מדדי הרווחיות והכי פחות ננטשת מבין החברות הוותיקות, בזכות מהלכי התייעלות ומיקוד עסקי בהגדלת נתח שוק ואיתור מנועי צמיחה חדשים". 

"בשנים האחרונות פלאפון עברה מהפכה משמעותית ברמה הטכנולוגית בזכות השקת הרשת המתקדמת בישראל כאשר היינו הראשונים שזיהינו את המהירות כערך מרכזי ללקוח, דבר שהפך ליתרון משמעותי עבורנו מול המתחרים.  אני משאיר אחרי חברה איתנה פיננסית, ממוקדת בעסקי הסלולר ובהתאם מגיעה לתוצאות עסקיות טובות מהמתחרים."

"ברבעון הנוכחי הצלחנו לבלום את השחיקה בהכנסות, ובהתאם ה- EBITDA השתפר ביחס לרבעון הקודם. גם ברבעון זה התמקדנו באסטרטגית שימור לקוחות, תוך שמירה על נתח השוק והמשך התייעלות תפעולית. ברבעון השלישי רכשנו את פעילות המנויים של YouPhone שהינה חלק מהאסטרטגיה להגדלת נתח השוק. לפני מספר ימים עברו כל 70 אלף מנויי YouPhone  לרשת פלאפון בהצלחה יתרה. כחלק מאסטרטגיה זו, השקנו ברבעון השלישי מהלך פריפייד למגזר העסקי ב-59 שקל וחוללנו מהפכה בשוק זה. וברבעון זה הצטרפו אלינו אלפי מנויי פריפייד חדשים."

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 729 מיליון שקל, לעומת כ- 721 מיליון שקל ברבעון קודם וכ- 824 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 1.1% וקיטון של כ- 11.5%, בהתאמה.   

ההכנסות משירותים ברבעון השלישי צמחו מול רבעון קודם בכ- 3.8%, והסתכמו בכ- 521 מיליון שקל, לעומת כ- 502 מיליון שקל ברבעון קודם וכ- 610 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 14.6%, שנובע ברובו מסיום הסכם האירוח עם הוט.הגידול בהכנסות משירותים לעומת הרבעון הקודם נובע בעיקר מגידול בהכנסות משירותי נדידה (רומינג) בתקופת החגים וכן מהחזר שהתקבל מרשויות המס, אשר קוזזו בחלקם כתוצאה מהמשך שחיקת תעריפי התוכניות.

הירידה בהכנסות משירותים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נבעה מירידה של כ- 52 מיליון שקל בהכנסות משירותי אירוח, בעקבות הפסקת ההתקשרות עם הוט מובייל בסוף דצמבר 2014. בנוסף נמשכה שחיקת התעריפים, כתוצאה מהתחרות המוגברת וממעבר לקוחות קיימים לחבילות זולות יותר. יודגש, כי חלק מהירידה צומצם באמצעות התייעלות תפעולית.

ההכנסות ממכירת ציוד קצה הסתכמו ברבעון בכ- 208 מיליון שקל, לעומת כ- 219 מיליון שקל ברבעון קודם, קיטון של כ- 5%, ולעומת כ- 214 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 2.8%. 

הרווח התפעולי צמח ברבעון השלישי בכ- 15.1%, מול רבעון קודם והסתכם בכ- 61 מיליון שקל, לעומת כ- 53 מיליון שקל ברבעון קודם, ולעומת כ- 122 מיליון שקל ברבעון מקביל, קיטון של כ- 50%. הגידול ברווח התפעולי לעומת רבעון קודם נובע בעיקר מגידול בהכנסות משירותים כמפורט לעיל. 

הירידה ברווח התפעולי לעומת רבעון מקביל נובעת בעיקר מהירידה בהכנסות משרותי אירוח. החברה הצליחה לצמצם חלק מהשחיקה בהכנסות על ידי התייעלות בהוצאות תפעוליות כגון שכר, חובות מסופקים, שכירות אתרים ועוד. בניטרול ההכנסות מהסכם אירוח הוט, הרווח התפעולי ירד בכ- 9 מיליון שקל בהשוואה לרבעון מקביל (ירידה של כ- 12.9%).

ה- EBITDA צמח ברבעון והסתכם בכ- 170 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 23.3%), לעומת כ- 159 מיליון שקל (שיעור EBTIDA – 22.1%) ברבעון קודם, וכ- 231 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 28%) ברבעון מקביל.
בניטרול ההכנסות מהסכם אירוח הוט, ה- EBITDA ירד בכ- 9 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (ירידה של כ- 5%).

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי בכ- 55 מיליון שקל, לעומת כ- 49 מיליון שקל ברבעון קודם, גידול של כ-12.2%, ולעומת כ- 100 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ- 45%.  בניטרול ההכנסות מהסכם אירוח הוט, הרווח הנקי ירד בכ- 7 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (ירידה של כ- 11.3%).

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי בכ- 163 מיליון שקל, לעומת כ- 202 מיליון שקל ברבעון קודם, קיטון של כ- 19.3%, ולעומת כ- 286 מיליון שקל ברבעון מקביל, קיטון של כ- 43%. 

מצבת המנויים של פלאפון נכון ל- 30 בספטמבר 2015 גדלה ב- 3 אלפים מנויים ועמדה על כ- 2.569 מיליון מנויים, מול כ- 2.566 מיליון מנויים, נכון ל-30 ביוני 2015. גם ברבעון השלישי פלאפון היתה החברה אשר שיעור הנטישה בה בניודים היה הנמוך ביותר וזאת בזכות מהלכי שימור ובעקבות השקת תכניות פריפייד חדשות, אשר הביאו לגידול במצבת מנויי הפריפייד.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) צמחה ב-3 שקלים מול רבעון קודם ועמדה על 68 שקל, מול 65 שקל ברבעון הקודם, ו- 78 שקל ברבעון המקביל אשתקד. העליה ב-ARPU  לעומת רבעון קודם נובעת מגידול בהכנסות משירותים כמפורט לעיל. עיקר הירידה לעומת רבעון מקביל נובעת מהפסקת ההתקשרות עם הוט מובייל בסוף דצמבר 2014, שגרמה לירידה של 7 שקלים בהכנסה הממוצעת למנוי ברבעון.


 
תוצאות בזק בינלאומי

בזק בינלאומי ממשיכה לשמור על מומנטום של הצלחות בתחומי פעילותה השונים.                          
תוצאות טובות בכל תחומי פעילותה ברבעון השלישי לשנת 2015 לעומת הרבעון המקביל אשתקד:
 •  
 •  גידול של כ- 1% בהכנסות החברה אשר הסתכמו בכ- 389 מיליון שקל.
 • גידול של כ- 8% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה וגידול של כ- 12% במצבת הלקוחות על תשתית הכבל התת ימי של החברה.
 • גידול של כ- 11% בהכנסות מפעילות ה-DATA  של החברה בארץ ובעולם 
 • שמירה על רמתם הגבוהה של כל מדדי הרווחיות לעומת הרבעון השלישי אשתקד.
מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "בזק בינלאומי ממשיכה להוביל בהצלחה בכל תחומי פעילותה העיקריים, המאופיינים בתחרות עזה ועיקשת על בחירתם של הלקוחות. העבודה הממוקדת בשירות הלקוחות ובחדשנות הטכנולוגית אותה אנו מטפחים בחברה, מסייעת לנו לתת ערך מוסף אמיתי ללקוחותינו.                                                                                                                                כחלק מהאסטרטגיה של המשך מובילות טכנולוגית, סיימנו הרבעון בהצלחה ביחד עם המדען הראשי, האקדמיה וחברות תעשיה מובילות, ניסוי מוצלח להכפלת מהירות העברת המידע על הכבל התת ימי. הדבר יאפשר המשך הובלה של תחום האינטרנט הפרטי המהיר והאיכותי של החברה כמו גם מתן פתרונות מתקדמים לעסקים בארץ ובעולם."
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2015 גדלו בכ- 1% והסתכמו בכ- 389 מיליון שקל לעומת כ- 385 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מן הגידול המתמשך במכירת שירותי האינטרנט של החברה על תשתית הכבל התת ימי ובגין פעילותה הבינלאומית של החברה בתחום שירותי הנתונים (Data), ושמירה על רמת ההכנסות הגבוהה ממכירת פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) ושירותי ענן מנוהלים. 
 
החברה שומרת על רמתם הגבוהה של כל מדדי הרווחיות ברבעון השלישי של שנת 2015:

הרווח התפעולי שמר על רמתו הגבוהה והסתכם בכ- 59 מיליון שקל בדומה לרבעון השלישי אשתקד. 
ב- EBITDA הציגה החברה גידול של כ- 0.5% אשר הסתכם בכ- 92 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 23.7%), בדומה לרבעון השלישי אשתקד (שיעור EBITDA  - 23.8%).  
הרווח הנקי של החברה הסתכם בכ- 41 מיליון שקל לעומת כ- 42 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, קיטון של כ- 1.5%. 
הישגיה של החברה במדדי הרווחיות השונים אותם מציגה ברבעון השלישי לשנת 2015 הינם תוצר של עבודה מאומצת במכירת שירותי אינטרנט ומן הצמיחה העקבית בכמות לקוחות האינטרנט המצטרפים לחברה על גבי תשתית הכבל התת ימי ותוצר של פעילות עניפה במכירת פתרונות תקשורת לעסקים ושירותים בינלאומיים (דאטה ו- Hubbing). 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 69 מיליון שקל לעומת כ- 71 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, קיטון של כ- 3.7%.  תזרים המזומנים החופשי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 40 מיליון שקל לעומת כ- 44 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, קיטון של כ- 9.2%. הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי, לעומת הרבעון המקביל, נבע משינויים בהון החוזר של החברה כתוצאה מהפרשי עיתוי בין הרבעונים.

 

תוצאות yes
 • ההכנסות הסתכמו בכ- 446 מיליון שקל לעומת 432 מיליון ₪ ברבעון השלישי אשתקד, גידול של כ- 3.1%
 •  
 • ה EBITDA ברבעון השלישי הסתכמה בכ- 152 מיליון ₪ לעומת כ- 151 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ- 0.9%.
 •  
 • בסיס המנויים של yes ברבעון השלישי של שנת 2015 גדל ב-700 מנויים והגיע למצבת של כ- 639 אלף מנויים.


רון אילון, מנכ"ל yes: "בתקופה בה שוק הטלוויזיה בישראל עובר שינויים רבים, ונכנסים שחקנים חדשים, החברה שומרת על יציבות ברבעון זה, מציגה עליה קלה במספר בתי האב המנויים ועלייה במדדים פיננסיים מרכזיים. ברבעון זה הבאנו ללקוחותינו את בשורת ה-Quattro , הממיר המתקדם והמהיר ביותר בישראל, עם שירות ה-Prime-Time  ואופציית ההקלטות המרובות, שזוכה לשביעות רצון גבוהה ביותר מהלקוחות".

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 446 מיליון שקל לעומת כ- 432 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עליה של כ 3.1%, העלייה נובעת בעיקר מגידול במצבת המנויים.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 74 מיליון שקל לעומת כ- 76 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 2.7%. 

ה- EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמה בכ- 152 מיליון שקל (שיעור  EBITDA  - 34.1%) לעומת כ- 151 מיליון שקל (שיעור EBITDA  – 34.8%) ברבעון השלישי אשתקד, עליה של כ- 0.9%. העלייה בהכנסות קוזזה מול עלייה בהוצאות התוכן והשיווק.

בסיס המנויים של yes ברבעון השלישי של שנת 2015 גדל ב-700 מנויים והגיע למצבת של כ-639 אלף מנויים.

הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 80 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 50 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. השיפור ברווח נובע בעיקר מירידה בהוצאות מימון ברובה כתוצאה מרישום הכנסות מימון בגין הפחתת שיעור הריבית של האג"ח.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 145 מיליון שקל, לעומת תזרים של כ- 101 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ- 42.8%.  תזרים המזומנים החופשי עלה בכ- 85.4% והסתכם בכ- 70 מיליון שקל לעומת כ- 38 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. העלייה בתזרים נבעה בעיקר משינויים בהון החוזר. 

ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2015 הסתכם בכ- 75 מיליון שקל  לעומת הפסד של כ- 86 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה בהפסד של כ- 12.8%. 
ה- ARPU ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 232 שקל לעומת כ- 233 שקל ברבעון השלישי אשתקד, קיטון של כ- 0.4%.  

 

מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר שאול אלוביץ, יו"ר הדירקטוריון ומר דודו מזרחי, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, ביום חמישי, 19 בנובמבר 2015, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מס' מקומי:  03-918-0609
מס' בינלאומי: 972-3-918-0609

שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://www.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה- 25 בנובמבר 2015. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מס' מקומי: 03-925-5942
מס' בינלאומי: 972-3-925-5942

אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקשורת ארגוניות. 
למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://www.bezeq.co.il.

הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.

הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.

מנהל קשרי משקיעים:                       סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                         מר גיא הדס
בזק                                                 בזק
טלפון: 02-539-5441                       טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                     דוא"ל: pr@bezeq.co.il