דוחות כספיים קבוצת בזק רבעון 2 2020

תאריך פרסום: 17/08/2020

קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השני לשנת 2020

 
קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שני 2020:
 
 • ההכנסות הסתכמו בכ-2.16 מיליארד שקל
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ-270 מיליון שקל
 • ה-EBITDA  הסתכם בכ-977 מיליון שקל
 • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-561 מיליון שקל
 • ההשקעות הסתכמו בכ-351 מיליון שקל
 • התזרים החופשי הסתכם בכ-144 מיליון שקל
 
תל אביב, 17 באוגוסט 2020 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ביום 30 ביוני 2020.
 
דוד גרנות, יו"ר הדירקטוריון הזמני של בזק, "ברבעון השני של השנה הצליחה קבוצת בזק, באמצעות עבודה שיטתית של התייעלות ובמקביל פיתוח מקורות ההכנסה, לייצר תוצאות כספיות חזקות. קבוצת בזק חיזקה את יציבותה, זאת על אף מגיפת הקורונה שיצרה אי וודאות גדולה ואתגר בצד ההכנסות. בבזק קווי אנו רואים בפעם הראשונה מזה שנתיים עלייה בהכנסות, יחד עם גידול בכמות מנויי האינטרנט. לצד זאת, החברות הבנות רושמות צמיחה במנויים וגידול משמעותי ברווחיות המצרפית שלהן. פלאפון היתה הראשונה בישראל להכריז על השקת רשת דור 5 לאחר שפרסה בחודשים האחרונים אנטנות בכל רחבי הארץ, זאת לצד התקדמות משמעותית במתווה הסיבים האופטיים, המקרב את בזק קווי לקראת השקת התשתית החדשה. כל אלו מציבים את הקבוצה בעמדת זינוק מצויינת לקראת אתגרי השוק העתידיים, תוך שמירה על היתרון הטכנולוגי והשירותי של החברות בקבוצה". 
 
רו"ח יהלי רוטנברג, מנהל כספים ראשי קבוצת בזק, "התוצאות הכספיות הטובות של קבוצת בזק ברבעון השני של השנה מעידות יותר מכל על חוסנה של הקבוצה, ועל גיוון מקורות ההכנסה המסתמך על מספר תחומי פעילות, כמו גם על יכולת להגיב בצד ההוצאות. זהו רבעון שני בו ניכרת השפעת הקורונה על פעילות המשק הישראלי, ולמרות התקופה המאתגרת קבוצת בזק מציגה גידול ב-EBITDA המתואם וברווח הנקי המתואם, לעומת הרבעון המקביל. הישג זה אפשרי בזכות שילוב של גידול בפעילות בזק קווי עם המשך התייעלות בחברות הבנות. בצד החוב, אנו עדים להמשך המגמה החיובית, עם ירידה מתמשכת בחוב נטו של כ-900 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל, ושיפור משמעותי במבנה החוב, מה שמייצר רמת נזילות גבוהה. המשכנו במהלך הפירעון המוקדם של חוב גם ברבעון הנוכחי, ואנו נמשיך גם ברבעונים הבאים לחזק את האיתנות הפיננסית של הקבוצה".
  
נגיף הקורונה
במהלך התקופה ממועד פרסום הדוח התקופתי השנתי ועד למועד פרסום דוח זה התרחבה התפשטות המגיפה והשפעותיה, דבר שבא לביטוי, בין השאר, בהטלת הגבלות שונות לרבות הגבלות על תנועת אזרחים והתכנסויות, הגבלות תעסוקתיות, הגבלות תחבורתיות וקיטון משמעותי בפעילות במשק.
 
מאז החלה התפשטות המגיפה פעלו חברות הקבוצה לשמירה על רציפות תפקודית כוללת לצורך  מתן שרות מלא למלוא לקוחותיהן העסקיים והפרטיים וכן לניהול ההמשכיות העסקית שלהן וזאת בכפוף לכל המגבלות וההנחיות הממשלתיות. בנוסף, חברות הקבוצה נקטו בפעולות על מנת להתמודד עם הסיכונים והחשיפות הנובעים מהשלכות האירוע ובכלל זה הקטנת הוצאותיהן והתאמת פעילותן למצב.
 
לעניין זה יש לציין כי חברות התקשורת בכללותן, שייכות למגזר התשתיות אשר הינו מגזר חיוני המחייב ומאפשר פעילות תפעולית כמעט מלאה וההכרח של תושבי המדינה לצריכת שירותי החברות הינו מובנה באירועים מסוג זה, כך שחשיפת החברה לסיכוני המשבר הינה מוגבלת יחסית ונמוכה ביחס למגזרים אחרים ובחלק מהשירותים אותם מספקת החברה אף נמדדה עליה בפעילות כתוצאה מהצעדים  הרגולטורים שנכפו עקב המגיפה. עוד נציין, כי למרות שמשבר הקורונה הינו בעל השפעות עולמיות ואף רוחביות, ענף התקשורת שאליו משתייכת קבוצת בזק הוא מקומי בעיקרו, בהיותו מבוסס על תשתיות מקומיות ואספקת שירותים בעיקר לשוק הצרכנים בישראל.
 
הדברים האמורים לעיל ביחס לענף התקשורת, נכונים אף ביתר שאת ביחס לרוב הפעילויות של חברות הקבוצה אשר כפי שעולה מבחינות שביצעה החברה לא צפויה פגיעה מהותית בהן, למעט בעיקר בשירותי נדידה בפלאפון כפי שיפורט בהמשך.
 
נכון ליום 30.6.2020 ולמועד אישור הדוח, חלה פגיעה בעיקר בהכנסות משירותי נדידה בפלאפון וכן פגיעה מסוימת בהכנסות מהמגזר העסקי בכל חברות הקבוצה, כאשר השפעת המגיפה על המצב הכספי ומצב העסקים של חברות הקבוצה הייתה מעורבת תוך שהעלייה בפעילות החברה לצד פעולות בהן נקטו חברות הקבוצה נוכח השלכות האירוע קיזזו את מרבית הפגיעה בהכנסות משירותי נדידה בפלאפון.
 
למועד הדוח, הנחת העבודה של קבוצת בזק לעניין המשך התפשטות מגיפת הקורונה הינה כי צעדים להגבלת התפשטות הנגיף יימשכו עד סוף שנת 2020 ללא מגבלות כלל משקיות משמעותיות וכי התאוששות הדרגתית בענפי התעופה והתיירות הבינלאומית תתרחש במהלך שנת 2021. בהתאם, ובכפוף להנחות שלעיל, הקבוצה צופה כי השלכות מגיפת הקורונה על פעילותה יתבטאו בעיקר בירידה בהכנסות פלאפון משירותי נדידה, פועל יוצא של השפעות התפשטות המגיפה על מגזרי התעופה והתיירות הבינלאומית. כמו כן, צפויה ירידה מסוימת בהכנסות חברות הקבוצה מהמגזר העסקי.
 
הימשכות המשבר או החרפתו מעבר להנחות הקבוצה כמפורט לעיל, ככל שיתרחשו, עשויים להשפיע מהותית לרעה על תוצאות הקבוצה. השפעות אלה עשויות לבוא לידי ביטוי, בין היתר, בפגיעה, מעבר להערכותינו כאמור לעיל, בהכנסות משירותי נדידה וציוד לעסקים ובהכנסות המגזר העסקי. התארכות המשבר או החרפתו עשויה להשפיע אף על הכנסות ממכירת ציוד קצה סלולרי, זמינות העובדים, פעילות מערכי שירות הלקוחות והטכנאים, שרשרת האספקה, וסכומי ומועדי הגבייה מלקוחות חברות הקבוצה.
החברה מעריכה כי איתנותה הפיננסית, כושר ייצור המזומנים העצמי שלה, יתרות המזומנים הגבוהות שלה, מבנה החוב שלה ונגישותה הגבוהה לשוק ההון ולספקי האשראי, יאפשרו לה להתמודד בצורה נאותה עם השפעות המשבר, לרבות הימשכותו או החרפתו מעבר להנחות הקבוצה, ככל שיתרחשו. כמו כן, יודגש כי בהסכמי המימון השונים של החברה וכן באגרות החוב הציבוריות שלה לא קיימות אמות מידה פיננסיות.
 
תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק
 
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.16 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.22 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-3.1%.
הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes אשר קוזזה בחלקה ע"י עלייה בהכנסות בבזק קווי.
 
הוצאות השכר ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-444 מיליון שקל בהשוואה לכ-489 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-9.2%.
הירידה בהוצאות השכר נבעה בעיקר מקיטון במספר המשרות בכל מגזרי הקבוצה העיקריים.
 
הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-753 מיליון שקל בהשוואה לכ-814 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 7.5%.
הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות של בזק בינלאומי ו-yes.
 
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו ב-19 מיליון שקל בהשוואה לכ-414 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.  
הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות, נטו נבעה מקיטון בבזק קווי כתוצאה מרישום רווח הון ברבעון המקביל בגין מכירת מתחם "סקיה" בסך כ-403 מיליון שקל.
 
הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-465 מיליון שקל בהשוואה לכ-478 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-2.7%.
הירידה בהוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך נבעה בשל קיטון ב-yes, פלאפון ובזק בינלאומי אשר קוזזה בחלקה ע"י גידול בבזק קווי.
 
השוואת מדדי הרווחיות מושפעת משלושה אירועים חריגים ברבעון השני של שנת 2019: מחיקת יתרת נכס מס בגין הפסדי yes בסך כ-1.166 מיליארד שקל, הפסד בגין ירידת ערך בפלאפון בסך כ-951 מיליון שקל ומנגד, רישום רווח הון בגין מכירת מתחם "סקיה" בסך כ-403 מיליון שקל.
 
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-512 מיליון שקל בהשוואה להפסד בסך כ-94 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.
 
ה-EBITDA ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-977 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 45.3%) בהשוואה לכ-384 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 17.3%) ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-154.4%.
 
ה-EBITDA המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו והפסד מירידת ערך) ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-958 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 44.5%) בהשוואה לכ-921 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 41.4%) ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-4.0%.
 
הוצאות מימון, נטו ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-159 מיליון שקל, בהשוואה לכ-136 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-16.9%.
העלייה בהוצאות מימון, נטו נבעה מעלייה בהוצאות מימון של בזק קווי בעיקר כתוצאה מעלויות בגין פירעון מוקדם של חוב. העלייה קוזזה בחלקה בשל ירידה בהוצאות ריבית והפרשי הצמדה.
 
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-270 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך כ-1.57 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד.
העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהגידול ברווח התפעולי וממחיקת נכס המס בגין הפסדי yes ברבעון המקביל.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-561 מיליון שקל, בהשוואה לכ-624 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-10.1%.
הירידה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מהירידה בבזק קווי כתוצאה משינויים בהון החוזר.
 
ההשקעות ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-351 מיליון שקל, בהשוואה לכ-525 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-33.1%.
הירידה בהשקעות נבעה בעיקר מהקיטון בהשקעות בבזק קווי בשל תשלום היטל השבחה בסך כ-149 מיליון שקל ברבעון המקביל בגין מכירת מתחם "סקיה". כמו-כן, נרשמה ירידה בהשקעות ב-yes כתוצאה מהמיגרציה לשידורי IP.
 
התזרים החופשי ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-144 מיליון שקל, בהשוואה לכ-350 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-58.9%.
הירידה בתזרים החופשי נבעה בעיקר מהשפעת מכירת מתחם "סקיה" בסך כ-174 מיליון שקל (תמורה שהתקבלה בניכוי תשלום היטל השבחה) ברבעון המקביל. כמו-כן, התזרים החופשי הושפע מהירידה בתזרים מפעילות שוטפת כאמור.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-7.54 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2020, בהשוואה לכ-8.42 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2019. ביום 30.6.2020 יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-2.3 בהשוואה לכ-2.5 ביום 30.6.2019.
 
 
תחזית הקבוצה לשנת 2020 
 
בדוח התקופתי לשנת 2019 ובדוח לרבעון הראשון של שנת 2020 לא נכללה תחזית ביחס לתוצאות הקבוצה לשנת 2020 וזאת לנוכח מגיפת הקורונה, המגבלות שהוטלו בקשר אליה ואי הוודאות במשק כתוצאה מכך. הגם שאי הוודאות במשק כתוצאה ממגיפת הקורונה עדיין גבוהה, הרי שלנוכח חלוף הזמן מאז תחילת המגיפה ובחינת ביצועי קבוצת בזק בתקופת המגיפה החליטה החברה לפרסם תחזית לשנת 2020 בהתבסס על המידע שיש בידי החברה כיום.
 
להלן תחזית הקבוצה לשנת 2020 בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום:
 
                 - הרווח הנקי המתואם* לבעלי מניות צפוי להיות כ-950 מיליון שקל
                 - ה-EBITDA המתואם* צפוי להיות כ-3.5 מיליארד שקל
                 - ה-CAPEX** צפוי להיות כ-1.5 מיליארד שקל
      
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה - התחזיות אינן כוללות השפעות של ביטול הפרדה מבנית בקבוצה והליכי מיזוג עם חברות בנות וכל הכרוך בהם, אם וככל שיתרחשו בשנת 2020.
 
התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, על המצב הכלכלי הנוכחי במשק, ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2020, וכן בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי לשנת 2019. כמו כן, אין וודאות כי התחזית תתמלא באופן מלא או חלקי, בין השאר, לנוכח מגיפת הקורונה ואי הוודאות הרבה כתוצאה ממנה.
 
החברה תדווח, ככל שיידרש, על סטיות של 10% ± ומעלה מהסכומים שצוינו בתחזית.
 
*רווח נקי ו-EBITDA מתואם - בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך. יצוין כי ה-EBITDA המתואם והרווח הנקי המתואם לשנת 2019 הינם כ-3.73 מיליארד ש"ח וכ-950 מיליון ש"ח בהתאמה.
**CAPEX - תשלומים (ברוטו) בגין השקעה ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים. יצוין כי ה-CAPEX לשנת 2019 הינו כ-1.55 מיליארד שקל.        
  
 
תוצאות הפעילות הקווית של בזק

 
 • לראשונה מזה כשנתיים, עלייה בהכנסות בזק ב- 2.4% מול הרבעון המקביל ל-1.04 מיליארד שקל
 • גידול בהכנסות מאינטרנט פרטי משירותי ענן ודיגיטל ומשירותים עסקיים
 • לראשונה מזה 5 שנים, גידול בכמות לקוחות האינטרנט הקמעונאיים של בזק ל-991 אלף מנויים
 • המשך התייעלות עם ירידה של 3% בהוצאות שכר ל-224 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל
 • ה-EBITDA המתואם ברבעון השני הסתכם בכ-680 מיליון שקל בהשוואה לכ-656 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-3.7%
 • לבזק יש קרוב ל-500 אלף לקוחות עם נתב Be וכ-200 אלף לקוחות עם משפרי קליטה
 • נראה כי ישנה התקדמות משמעותית במאמצים הרגולטוריים לאשר את מתווה הסיבים האופטיים של בזק. לכניסה של בזק לתחום הסיבים האופטיים יהיו השפעות מרחיקות לכת על בזק והמשק הישראלי כולו
 
מנכ"ל בזק, דודו מזרחי, "ברבעון השני של השנה בזק הציגה תוצאות כספיות חזקות, ורשמה לראשונה מזה כשנתיים גידול בהכנסות שהגיעו ל-1.04 מיליארד שקל. הגידול בהכנסות מתבסס על צמיחה במגזר האינטרנט הפרטי והעסקי כמו גם משרותי ענן ודיגיטל. במקביל, בזק רשמה לראשונה מזה חמש שנים גידול בכמות מנויי האינטרנט הקמעונאיים, על אף התחרות המתעצמת, והמגבלות הרגולטוריות הקשות החלות על החברה. במקביל השקנו לאחרונה את שירות הבית החכם החדש שלנו, המחזק את אסטרטגיית המיקוד בית הלקוח שלנו, במסגרתה הגענו, נכון להיום, לקרוב ל-500 אלף לקוחות עם נתב Be וכ-200 אלף לקוחות עם משפרי קליטה".
 
עוד הוסיף מזרחי, "נראה כי ישנה התקדמות משמעותית במאמצים הרגולטוריים לאשר את מתווה הסיבים האופטיים של בזק, ובקרוב היא תובא לאישור הממשלה. לכניסה של בזק לתחום הסיבים האופטיים יהיו השפעות מרחיקות לכת על בזק והמשק הישראלי כולו והיא תאפשר למיליוני לקוחות בכל רחבי ישראל ליהנות מקצבי אינטרנט אולטרה מהירים ותהפוך את מדינת ישראל למובילה עולמית בתחום תשתיות התקשורת".
 
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-1.04 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.02 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-2.4%.
העלייה בהכנסות נבעה מעלייה במרבית סעיפי ההכנסות אשר קוזזו בחלקם ע"י ירידה מתונה בהכנסות משירות טלפוניה.
 
הכנסות משירותי אינטרנט ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-402 מיליון שקל בהשוואה לכ-396 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-1.5%. העלייה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מגידול בהכנסה הממוצעת ממנוי קמעונאי ועדכון תעריפי שירותי האינטרנט הסיטונאיים, אשר קוזזו בחלקם בשל קיטון במספר קווי האינטרנט בקמעונות ובסיטונות.
 
 
 
 
הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-258 מיליון שקל בהשוואה לכ-264 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-2.3%.
 
הירידה בהכנסות משירותי טלפוניה נבעה מקיטון במצבת הקווים, והיא מותנה בשל עליה בהכנסה הממוצעת לקו טלפון ברבעון הנוכחי בשל עליה בהכנסות  משיחות על רקע משבר הקורונה.
 
הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-251 מיליון שקל בהשוואה לכ-238 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-5.5%. העלייה בהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים נבעה בעיקר מגידול בהכנסות תמסורת ללקוחות עסקיים, משירותי ביזנט ומשירותי תמסורת לספקיות אינטרנט.
 
הכנסות משירותי ענן ודיגיטל ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-70 מיליון שקל בהשוואה לכ-68 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-2.9%. העלייה בהכנסות משירותי ענן ודיגיטל נבעה בעיקר מגידול בהכנסות ממרכזיות וירטואליות ומשירותי ענן.
 
הכנסות משירותים אחרים ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-63 מיליון שקל בהשוואה לכ-54 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-16.7%. העלייה נבעה, בין היתר, מגידול במכירת ציוד קצה סלולארי.
 
הוצאות ההפעלה ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-140 מיליון שקל, בהשוואה לכ-133 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-5.3%. העלייה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר בקישוריות למפעילי תקשורת עקב גידול  בצריכה ובהוצאות הפרשה לחובות מסופקים, אשר קוזזה בחלקה מירידה בהוצאות אחזקת מבנים בשל זיכויי תשלומי ארנונה עקב משבר הקורונה.
 
הוצאות שכר ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-224 מיליון שקל בהשוואה לכ-231 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-3.0%.
הירידה בהוצאות שכר נבעה בעיקר מפרישת עובדים.
 
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-2 מיליון שקל בהשוואה לכ-423 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. 
 
הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות, נטו נבעה מהכרה ברווח הון בסך כ-403 מיליון שקל ממכירת מתחם "סקיה" ברבעון המקביל.
 
הוצאות פחת ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-218 מיליון שקל בהשוואה לכ-204 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-6.9%.
 
מדדי הרווחיות ברבעון השני של שנת 2020 הושפעו בעיקר משינויים בסעיף הכנסות תפעוליות אחרות, נטו כאמור.
 
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-464 מיליון שקל, בהשוואה לכ-875 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-47.0%. ה-EBITDA ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-682 מיליון שקל בהשוואה לכ-1.08 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 36.8%.
 
 
 
ה-EBITDA המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו) ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-680 מיליון שקל בהשוואה לכ-656 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-3.7%.
 
הוצאות מימון, נטו ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-163 מיליון שקל בהשוואה לכ-141 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-15.6%.
העלייה בהוצאות מימון, נטו נבעה בעיקר מעלויות בגין פירעון מוקדם של חוב. העלייה קוזזה בחלקה בשל ירידה בהוצאות ריבית והפרשי הצמדה.
 
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-229 מיליון שקל בהשוואה לכ-562 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-59.3%.
הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר משינויים בסעיף הכנסות תפעוליות אחרות כאמור.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-334 מיליון שקל בהשוואה לכ-416 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של 19.7%.
הירידה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר משינויים בהון חוזר.
 
ההשקעות ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו בכ-201 מיליון שקל בהשוואה לכ-333 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-39.6%. הירידה בהשקעות נבעה מתשלום היטל השבחה בסך כ-149 מיליון שקל בגין מכירת מתחם "סקיה" ברבעון המקביל.
 
התזרים החופשי ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-126 מיליון שקל בהשוואה לכ-396 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-68.2%.
הירידה בתזרים החופשי נבעה מהשפעת מכירת מתחם "סקיה" בסך כ-174 מיליון שקל (תמורה שהתקבלה בניכוי תשלום היטל השבחה) ברבעון המקביל. כמו-כן, התזרים החופשי הושפע מהירידה בתזרים מפעילות שוטפת כאמור.
 
מספר קווי האינטרנט, כולל קווים סיטונאיים, הסתכם בסוף הרבעון השני 2020 בכ-1.57 מיליון, עלייה של כ-5 אלף קווים בהשוואה לרבעון הראשון 2020, וירידה של כ-42 אלף קווים בהשוואה לרבעון השני אשתקד. בסיס הקווים הנמכרים במסגרת השוק הסיטונאי הסתכם בכ-580 אלף קווים, קיטון של כ-4 אלף קווים לעומת הרבעון הקודם.
 
במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ-70.4 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ-69.1 מגה ביט לשנייה ברבעון הראשון 2020 וכ-64.0 מגה ביט לשנייה ברבעון השני אשתקד, עלייה של 10.0% בהשוואה לרבעון השני אשתקד.
 
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמה בכ-98 שקל, דומה לרבעון הראשון 2020 ובהשוואה לכ-97 שקל ברבעון השני אשתקד.
 
מספר קווי טלפון בסוף הרבעון השני 2020 עמד על כ- 1.675 מיליון, בהשוואה לכ-1.693 מיליון בסוף הרבעון הראשון 2020 וכ-1.768 מיליון בסוף הרבעון השני אשתקד.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון השני של שנת 2020 עמדה על כ-51 שקל, בהשוואה לכ-48 שקל ברבעון הראשון 2020 וכ-49 שקל ברבעון השני אשתקד.
 


 
 
תוצאות הפעילות של החברות הבנות (פרויקט אלפא)
(
yes | פלאפון | בזק בינלאומי)
 
הרבעון השני לשנת 2020 עמד בסימן צמיחה – במנויים, ברווחיות ובתזרים המזומנים, זאת למרות משבר הקורונה והשלכותיו על ההכנסות משירותי הנדידה בסלולר. להלן עיקרי התוצאות לרבעון זה:
 • זינוק ברווחיות החברות הבנות (פרויקט אלפא) – הרווח התפעולי המצרפי הסתכם בכ-41 מיליון שקל והרווח הנקי המצרפי הסתכם בכ-40 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-15 מיליון שקל בשניהם ברבעון המקביל. הרווח הנקי החציוני הסתכם בכ-79 מיליון שקל
 • גידול משמעותי בתזרים המזומנים החופשי המצרפי שהסתכם בכ-27 מיליון שקל לעומת תזרים שלילי של כ-44 מיליון שקל ברבעון המקביל, מתחילת השנה התזרים המצרפי עומד על כ-74 מיליון שקל
 • צמיחה בכמות המנויים בשלוש החברות – yes צומחת זה רבעון שני ברציפות, פלאפון זו השנה החמישית ובזק בינלאומי מובילת שוק בתחומה
 • התייעלות תפעולית משותפת בסך של כ-134 מיליון שקל לעומת רבעון מקביל
 • פלאפון תהיה הראשונה להשיק את הדור ה-5 בישראל
 • yes מסכמת עוד רבעון חיובי: ממשיכה להציג רווחיות יפה, גידול נוסף במנויים עם כ-15% מלקוחות החברה על גבי ה-IP
 • עבודה מהבית בהיקף של  לפחות כ-50% לאורך כל הרבעון השני
 
רן גוראון, מנכ"ל yes, פלאפון ובזק בינלאומי: "תהליך המיזוג התפעולי של החברות הבנות, פרויקט אלפא, מראה תוצאות מובהקות שנה וחצי לאחר התחלתו. הרבעון אנחנו רואים שהחברות רווחיות, מייצרות תזרים חיובי ועולות בכמות המנויים בהתמדה. זאת בעקבות תהליך התייעלות משמעותית, אשר כלל צמצום כ-1,000 משרות ואיחוד ממשקים בהם: איחוד הנהלת החברות, תהליכי רכש, פרויקט CRM  ועוד. גם בהיבט הקורונה החברות הוכיחו את חוזקן ויציבותן, עם התנהלות מהירה ומדויקת וניהול נכון בצד ההוצאות".
 
"במקביל לכך החברות ממשיכות כל העת לפעול כדי להבטיח את חווית השירות והרשת הטובה ללקוחותיהן. אנו נהיה הראשונים להשיק את דור 5 בישראל לאחר שפרשנו בחודשים האחרונים אתרים תומכי תדר 3,500, מדובר באירוע משמעותי וחשוב. ב-yes אנו מתקדמים עם המעבר ל-IP, כאשר כבר 15% ממצבת הלקוחות של החברה עברה ל-IP ופיתחנו את הפתרון הטכנולוגי הראשון בעולם המאפשר ביטול השיהוי (delay) ואנו פורצי דרך גם בתחום זה, בזק בינלאומי ממשיכה להוביל בשירותים העסקיים ולפתח פתרונות בזמן אמת ללקוחות הפרטיים והעסקיים".
 
 
 

תוצאות פלאפון

 
מסכמת רבעון חזק על אף השלכות הקורונה:
צמיחה במנויים, תזרים חיובי,
יציבות בשאר המדדים הפיננסיים והמשך התייעלות תפעולית
 
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שני לשנת 2020, בהשוואה לרבעון המקביל:
 • המשך צמיחה במנויים: ברבעון השני צורפו כ-9 אלף מנויים, זו השנה החמישית ברציפות
 • יציבות במדדי הרווחיות, הודות להתנהלות מהירה ונכונה של החברה בצד ההוצאות, הצלחנו לצמצם את הפגיעה בהכנסות שירותי הנדידה נוכח משבר הקורונה
 • הכנסות החברה הסתכמו בכ-535 מיליון שקל, קיטון של 6.1% בלבד לעומת רבעון מקביל
 • תזרים המזומנים החופשי הסתכם בכ-28 מיליון שקל, גידול של כ-250% לעומת רבעון מקביל. מתחילת השנה התזרים החופשי הסתכם בכ-60 מיליון שקל
 • התייעלות תפעולית – ירידה של 35 מיליון שקל בהוצאות התפעוליות לעומת רבעון מקביל
 • ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU): עומדת ברבעון השני על כ-55 שקלים, בהשפעת הקפאת הפעילות בשירותי הרומינג
 • פלאפון תהיה הראשונה להשיק דור 5 בישראל בכפוף לקבלת התדרים ממשרד התקשורת
 
ההכנסות משירותים ברבעון השני הסתכמו בכ-394 מיליון שקל, לעומת כ-430 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ- 8.4%. ההפרש נבע בעיקר מהשפעת משבר הקורונה אשר הביאה לירידה בהכנסות הרומינג אשר קוזזה חלקית על ידי  צמיחה במצבת מנויי פוסט פייד ועלייה בהכנסות מזמן אוויר נכנס (במקביל לעלייה בדמי השלמת שיחה).

הכנסות מציוד קצה ברבעון השני הסתכמו בכ-141 מיליון שקל, לעומת כ- 140 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-0.7%, וזאת למרות פגיעה מהותית בהכנסות אלו כתוצאה מהסגר שנבע ממשבר הקורונה.

סך הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השני בכ-535 מיליון שקל, לעומת כ- 570 שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-6.1%.

המשך צמיחה במנויים ברבעון השני צורפו כ-9 אלף מנויים. מצבת המנויים של פלאפון עומדת נכון ל-30.06.2020 על כ-2.376 מיליון מנויים.
  
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון השני על 55 שקל, בהשפעת הקפאת פעילות הרומינג בשל הקורונה.

התייעלות תפעולית – ברבעון השני הסתכמו ההוצאות התפעוליות בכ-543 מיליון שקל, לעומת כ-578 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של 6.1%.

ההפסד התפעולי ברבעון השני הסתכם בסך של כ- 8 מיליון שקל בדומה לרבעון המקביל.

ה-EBITDA ברבעון השני הסתכם בכ-143 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 26.7%), לעומת כ-148 מיליון שקל ברבעון המקביל (שיעור EBITDA – 25.9%), קיטון של כ-3.4%.

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכמיליון שקל לעומת כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל.

תזרים המזומנים החופשי ברבעון השני שהסתכם בכ-28 מיליון שקל, לעומת כ-8 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-250%.  מתחילת השנה תזרים המזומנים החופשי עומד על כ- 60 מיליון שקל.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם בכ-149 מיליון שקל לעומת כ-136 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-9.6%.


 
 

תוצאות yes

 ממשיכה במהפך: רבעון שני ברציפות עם צמיחה במנויים, כאשר כ-15% מלקוחות החברה ב-IP,
מציגה רווחיות יפה והמשך התייעלות תפעולית 

 
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שני לשנת 2020, בהשוואה לרבעון המקביל:

 • המשך צמיחה במנויים – ברבעון השני צורפו כ-1,200 מנויים, כ-15% ממצבת הלקוחות של החברה הם ב-IP

 • שיפור במדדי הרווחיות – הרווח התפעולי הסתכם בכ-23 מיליון שקל, והרווח הנקי בכ-18 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-24 וכ-27 מיליון שקל בהתאמה ברבעון המקביל. מתחילת השנה הרווח הנקי הסתכם בכ-32 מיליון שקל

 • ה- EBITDA הסתכם בכ-73 מיליון שקל, לעומת EBITDA  של כ-44 מיליון שקל ברבעון המקביל

 • המשך התייעלות תפעולית- ברבעון השני נרשמה ירידה בהוצאות התפעוליות בסך של כ-65 מיליון שקלים לעומת רבעון מקביל

 • שיפור משמעותי בתזרים המזומנים החופשי - הסתכם בתזרים שלילי של כ-8 מיליון, לעומת תזרים שלילי של כ-58 ברבעון המקביל. מתחילת השנה החברה הציגה איזון תזרימי, והתזרים החופשי השלילי עומד על כ-11 מיליון שקל בלבד

 • ARPU– עומד על 190 שקלים ברבעון השני

 
ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-319 מיליון שקל, לעומת כ-337 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של 5.3%. ההפרש בהכנסות נבע מירידה בהכנסה הממוצעת למנוי, בין היתר, בשל קיטון בהכנסות משידורי ספורט בעקבות משבר הקורונה, אשר קוזז בחלקו מעלייה בהכנסות ממכירת תכנים בתשלום.
 
התייעלות תפעולית - הוצאות הפעילות ברבעון השני הסתכמו בכ-296 מיליון שקל לעומת כ-361 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של 65 מיליון שקל (קיטון של 18.0%). הירידה בהוצאות הפעילות נובעת בעיקר מירידה בהוצאות הפעלה והתייעלות בהוצאות שכר, כחלק מתכנית ההתייעלות של החברה
 
הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-23 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-24 מיליון שקל ברבעון המקביל. 
 
ה-EBITDA ברבעון השני הסתכם בכ-73 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 22.9%)  לעומתEBITDA  של כ- 44 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 13.1%) ברבעון המקביל.
 
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-18 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-27 מיליון שקל ברבעון המקביל. השינוי במדדי הרווחיות נובע מהתייעלות בהוצאות תפעוליות ושכר.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם בכ-39 מיליון שקל לעומת כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
שיפור בתזרים המזומנים החופשי - תזרים המזומנים החופשי השלילי ברבעון השני הסתכם בכ-8 מיליון שקל בלבד לעומת תזרים שלילי של כ-58 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של כ-50 מיליון שקל. מתחילת השנה התזרים השלילי עומד על כ-11 מיליון שקל בלבד
 
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הנוכחי על 190 שקל.
 
בסיס המנויים של yes ברבעון השני עלה בכ-1,200 מנויים. מצבת המנויים של החברה לסוף הרבעון השני של שנת 2020 עומדת על כ- 557 אלף מנויים.

 
 
 
 
תוצאות בזק בינלאומי

מסכמת עוד רבעון חיובי: החברה מציגה גידול
במדדי הרווחיות, לצד המשך התייעלות תפעולית
 

 

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני לשנת 2020, בהשוואה לרבעון המקביל:

 • עלייה ברווח התפעולי - הסתכם בכ-26 מיליון שקל, עלייה של כ-52.9% לעומת רבעון מקביל

 • גידול ברווח הנקי – הסתכם בכ-21 מיליון שקל, עלייה של כ-110% לעומת רבעון מקביל. מתחילת השנה הרווח הנקי הסתכם בכ-48 מיליון שקל

 • שיפור ב- EBITDA- ה-EBITDA שמר על רמתו הגבוהה והסתכם בכ-71 מיליון שקל, גידול של 12.7% לעומת רבעון מקביל

 • התייעלות תפעולית – ירידה של 34 מיליון שקל בהוצאות התפעוליות לעומת רבעון מקביל

 • תזרים המזומנים החופשי ברבעון השני הסתכם בכ-7 מיליון שקל, ומתחילת השנה התזרים החופשי עומד על כ-25 מיליון שקל

 • צמיחה בשירותים עסקיים – החברה המשיכה במגמת הגידול בפעילות ענן, יישומים עסקיים ופעילות חוות שרתים

 
ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-314 מיליון שקל לעומת כ-339 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-7.4%. ההפרש בהכנסות נבע מעלייה בהכנסות משירותים עסקיים שקיזז בחלקו את הקיטון מהכנסות אינטרנט, ירידה במכירות ציוד תקשורת לעסקים ומשיחות בינלאומיות.
 
המשך התייעלות תפעולית – ההוצאות התפעוליות ברבעון השני הסתכמו בכ-288 מיליון שקל לעומת כ-322 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של כ-10.6%. הירידה נבעה בעיקר מקיטון בעלות מכירת ציוד ורישוי והוצאות שיחות בינלאומיות בהלימה לירידה בהכנסות, וכן מהמשך קיטון במצבת עובדי החברה כחלק מתוכנית ההתייעלות, וכן מעדכוני אומדנים ברבעון המקביל.
 
גידול ברווח התפעולי – הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-26 מיליון שקל לעומת כ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-52.9%.
 
גידול ב-EBITDA – ה-EBITDA ברבעון השני הסתכם בכ-71 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 22.6%), לעומת כ-63 מיליון שקל ברבעון המקביל (שיעור EBITDA  - 18.6%), גידול של כ-12.7%.
 
גידול ברווח הנקי – הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-21 מיליון שקל לעומת כ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-110%.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם בכ-48 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל.
תזרים המזומנים החופשי ברבעון השני הסתכם בכ-7 מיליון שקל לעומת כ-6 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-16.7%.


 
 
  

מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
 

ביום שני, ה-17.8.2020, תקיים החברה שיחות ועידה טלפוניות באנגלית ובעברית, בנושא הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני לשנת 2020, להלן פרטי ההתקשרות:

 • שיחת ועידה טלפונית באנגלית:
  בשעה 15:00, מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הוועידה: 03-918-0610 (אין קוד גישה).

 • שיחת ועידה טלפונית בעברית:
  בשעה 16:00, מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הוועידה: 03-918-0644 (אין קוד גישה).

 
הדוחות הכספיים של החברה יפורסמו לפני קיום שיחות הוועידה באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il).
 
הקלטה של שיחת הוועידה באנגלית תעלה לאתר קשרי המשקיעים של החברה תוך יום עסקים אחד מסיום השיחה בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, תקשורת נתונים, ענן ודיגיטל; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין ובאינטרנט; ורשתות תקשורת ארגוניות. למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.

 
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                              סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                         בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                              דוא"ל: pr@bezeq.co.il