תאריך פרסום: 17/03/2016
שאול אלוביץ, יו"ר בזק: "בשנה החולפת ביצענו קפיצת מדרגה נוספת ברמת ההשקעות של הקבוצה בתשתיות, בשירות ובתוכן, ופעלנו לחיזוק מעמדנו בכל תחומי הפעילותדודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי: "התוצאות העסקיות של בזק לשנת 2015 משקפות את יכולתה של הקבוצה להמשיך ולהציג תוצאות עסקיות חזקות על אף התחרות הגוברת בכל תחומי פעילותה"

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2015, בהשוואה לשנת 2014:

 
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 1.72 מיליארד שקל, ירידה של 18.5%
 • ההכנסות הסתכמו בכ- 9.99 מיליארד שקל, עלייה של 10.3%
 • ה- EBITDA  הסתכם בכ- 4.25 מיליארד שקל, ירידה של 5.6%
 • התזרים החופשי הסתכם בכ- 2.26 מיליארד שקל, ירידה של 18.0%

תל אביב, 17 במרץ 2016 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה מלאה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.

שאול אלוביץ, יו"ר בזק, "הדוחות משקפים קפיצת מדרגה נוספת ברמת ההשקעות של הקבוצה. השנה האחרונה התאפיינה בהשקעה מסיבית בתשתיות, בשיפור השירות ובתוכן, בהתאם לאסטרטגיית בזק לשמר ולהעמיק את מעמדן של חברות הקבוצה כמובילות שוק. השקעות אלו מהוות עבורנו אמצעי לבידול על בסיס חדשנות עסקית, איכות מוצרית, ומצוינות בלתי מתפשרת בסטנדרט השירות ללקוח."

דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בבזק, "התוצאות העסקיות של בזק לשנת 2015 משקפות את יכולתה של הקבוצה להמשיך ולהציג תוצאות עסקיות חזקות נוכח התחרות הגוברת בכל תחומי פעילותה, תוך התייעלות ושיפור, ותנופת השקעות. התזרים האיתן ומבנה ההון של החברה מאפשרים לה להמשיך ולשמר רמות השקעה גבוהות כאמצעי לחיזוק מובילותה הטכנולוגית, ובה בעת לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה בהתאם למדיניותה."
 

תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק

ההכנסות לשנת 2015 הסתכמו בכ- 9.99 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 9.06 מיליארד שקל בשנת 2014, עלייה של כ- 10.3%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 2.61 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.26 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 15.2%. 

העלייה בהכנסות נבעה מאיחוד הכנסות של חברת yes החל מהרבעון השני של שנת 2015 בסך כ- 1.33 מיליארד שקל וברבעון הרביעי 2015 בסך כ- 449 מיליון שקל בנוסף לעלייה בהכנסות בזק קווי ובזק בינלאומי. העלייה מותנה בשל ירידה בהכנסות חברת פלאפון.

הוצאות השכר לשנת 2015 הסתכמו בכ- 1.96 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.77 מיליארד שקל בשנת 2014, עלייה של כ- 10.7%.  הוצאות השכר ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 515 מיליון שקל בהשוואה לכ- 440 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 17.0%.

העלייה נבעה מאיחוד הוצאות השכר של חברת yes בשנת 2015 בסך כ- 201 מיליון שקל וברבעון הרביעי 2015 בסך כ- 70 מיליון שקל. העלייה מותנה בשל ירידה בהוצאות השכר של חברת פלאפון כתוצאה ממהלכי התייעלות.

הוצאות הפעלה וכלליות לשנת 2015 הסתכמו בכ- 3.87 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 3.37 מיליארד שקל בשנת 2014, עלייה של כ- 14.9%.  הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 1.07 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 853 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 25.2%. 

העלייה נבעה מאיחוד הוצאות הפעלה וכלליות של חברת yes החל מהרבעון השני של שנת 2015 בסך כ- 695 מיליון שקל וברבעון הרביעי 2015 בסך כ- 244 מיליון שקל. העלייה מותנה בשל קיטון בהוצאות הפעלה וכלליות של חברות פלאפון ובזק קווי, בין היתר, כתוצאה מהמשך מהלכי התייעלות.

הוצאות פחת והפחתות לשנת 2015 הסתכמו בכ- 1.68 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.28 מיליארד שקל בשנת 2014, עלייה של 31.5%.  הוצאות פחת והפחתות ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 459 מיליון שקל בהשוואה לכ- 321 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 43.0%. 

העלייה נבעה מאיחוד הוצאות פחת והפחתות של חברת yes החל מהרבעון השני של שנת 2015  בסך כ- 245 מיליון שקל וברבעון הרביעי 2015 בסך כ- 88 מיליון שקל וכן מהפחתת עודפי עלות שנוצרו במסגרת העלייה לשליטה בחברת yes.

הכנסות תפעוליות אחרות לשנת 2015 הסתכמו בכ- 95 מיליון שקל בהשוואה לכ- 586 מיליון שקל בשנת 2014, ירידה של כ- 83.8%. הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות נבעה בעיקר מרישום רווח בסך כ- 582 מיליון שקל בשנת 2014, כתוצאה ממכירת הון המניות בחברת קורל-תל בע"מ העוסקת בהפעלת אתר "יד 2" אשר מותן בעיקר בשל עלייה בהכנסות תפעוליות נטו בבזק קווי.

הוצאות תפעוליות אחרות ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בהוצאה בסך כ- 76 מיליון שקל בהשוואה להוצאה בסך כ- 15 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 406.7%.  העלייה נבעה בעיקר מגידול בהפרשה לפרישת עובדים בבזק קווי.

הרווח התפעולי לשנת 2015 הסתכם בכ- 2.57 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 3.23 מיליארד שקל בשנת 2014, ירידה של כ- 20.3%.  ה-EBITDA  בשנת 2015 הסתכם בכ- 4.25 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 42.6%) בהשוואה לכ- 4.51 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 49.8%) בשנת 2014, ירידה של כ- 5.6%.  

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 488 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 633 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 22.9%.  ה-EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 947 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 36.3%) בהשוואה לכ- 954 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 42.2%) ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 0.7%.  

הוצאות מימון, נטו לשנת 2015 הסתכמו בכ- 263 מיליון שקל בהשוואה לכ- 130 מיליון שקל בשנת 2014, עלייה של כ- 102.3%. העלייה בהוצאות מימון, נטו, נבעה בעיקר מהכנסות מימון מהלוואות בעלים לחברת yes שנרשמו בשנת 2014 אשר אינן נכללות בתוצאות החל מ- 1.4.2015 בשל איחוד yes.  העלייה מותנה בעיקר בשל הקטנת הפרשה לריבית בגין מיסים שנים קודמות עקב הסכמה עקרונית עם פקיד השומה בבזק קווי.   הוצאות מימון yes החל מהרבעון השני 2015 בסך כ- 91 מיליון שקל קוזזו ברובן בשל הפחתות עודפי עלות שיוחסו לאגרות החוב של yes. 

ברבעון הרביעי של שנת 2015 היו לקבוצה הכנסות מימון (נטו) בסך כ- 3 מיליון שקל בהשוואה להוצאות מימון (נטו) בסך כ- 17 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.  הוצאות מימון הושפעו בעיקר מהירידה בהוצאות מימון של בזק קווי כתוצאה מהקטנת הפרשה לריבית בגין מסים שנים קודמות עקב הסכמה עקרונית עם פקיד השומה.

הרווח הנקי לשנת 2015 הסתכם בכ- 1.72 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.11 מיליארד שקל ברבעון בשנת 2014, ירידה של כ- 18.5%.  הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 369 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 416 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 11.3%.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2015  הסתכם בכ- 3.74 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 3.80 מיליארד שקל בשנת 2014, ירידה של 1.5%. התזרים מפעילות שוטפת הושפע בעיקר מירידה בתזרים של חברת פלאפון כתוצאה מקיטון ברווחיות ומשינויים בהון החוזר.  הירידה קוזזה ברובה בשל איחוד תזרים מפעילות שוטפת של חברת yes החל מהרבעון השני של שנת 2015 בסך כ- 356 מיליון שקל וכן מעלייה בתזרים מפעילות שוטפת בבזק קווי.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם ב- 889 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 739 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 20.3%. העלייה בתזרים נבעה בעיקר מגידול בתזרים של בזק קווי וכן מאיחוד תזרים מפעילות שוטפת של חברת yes ברבעון הרביעי 2015 בסך כ- 105 מיליון שקל.  העלייה מותנה מירידה בתזרים של חברת פלאפון.


ההשקעות בשנת 2015 הסתכמו בכ- 1.64 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 1.28 מיליארד שקל בשנת 2014, עלייה של כ- 28.2%. העלייה בהשקעות נבעה מאיחוד השקעות של חברת yes החל מהרבעון השני של שנת 2015 בסך כ- 200 מיליון שקל ומגידול בהשקעות פלאפון ובזק קווי.

ההשקעות ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 329 מיליון שקל בהשוואה לכ- 315 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 4.4%.  

התזרים החופשי בשנת 2015 הסתכם בכ- 2.26 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 2.75 מיליארד שקל בשנת 2014, ירידה של כ- 18.0%.  התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 592 מיליון שקל בהשוואה לכ- 507 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 16.8%.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 9.40 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2015, בהשוואה ל- 7.20 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2014. ביום 31.12.2015 יחס החוב נטו ל- EBITDA  עמד על 2.21 בהשוואה ל- 1.60 ביום 31.12.2014.

הודעה בדבר דיבידנדים
בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה המליץ הדירקטוריון לחלק את סך הרווח המיוחס לבעלי המניות למחצית השנייה של שנת 2015 בסך 776 מיליון שקל (כ- 0.28 שקל למניה). הדיבידנד כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות וישולם ביום 30.5.2016. היום הקובע לחלוקה הינו ה- 17.5.2016.


תחזית הקבוצה לשנת 2016   

בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום, תחזית הקבוצה לשנת 2016 הינה כדלקמן:
  
-    הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.4 מיליארד שקל. 

-    ה-EBITDA  צפוי להיות בין כ- 4.2  מיליארד שקל. 

-    תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ – 2.0 מיליארד שקל.

תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה - התחזיות אינן כוללות השפעות, ככל שיתרחשו, של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים ו/או חתימה על הסכמים קיבוציים, מימוש זכויות החברה בנכס המקרקעין "סקיה" וכן ביטול הפרדה מבנית בקבוצה.

התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, למצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2016. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי.תוצאות הפעילות הקווית של בזק
 
 • בזק יצאה בניסוי שטח בטכנולוגיית G.fast וכן בטכנולוגיות מתקדמות נוספות, המאפשרות גלישה במהירות של עד 1 גיגה ללקוחות פרטיים
 • השקעות החברה לשנת 2015 נותרו ברמה גבוהה והסתכמו בכ- 849 מיליון שקל, המהווים כ- 19.3% מההכנסות

סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק: "שנת 2015 התאפיינה בשינויים במבנה התחרות בשוק, בעיקר בעקבות הפעלת השוק הסיטונאי במסגרתו בזק מעמידה את התשתית שלה לטובת מפעילים אחרים. הצלחת מהלך זה באה לידי ביטוי במצבת לקוחות השוק הסיטונאי שהגיעה ל- 244 אלף בסוף השנה. התגברות התחרות הביאה לשחיקה בהכנסות הליבה של בזק, אך מנגד, בזכות כניסה לתחומי פעילות חדשים הצליחה בזק לייצר זרם הכנסות חדש. בשנת 2016 בזק תפעל ותרחיב את פעילותה בתחומי הסייבר, מסחר אלקטרוני,  ערים חכמות ו-Telemedicine". 

עוד הוסיפה הנדלר כי, "יצאנו בניסוי שטח בטכנולוגיית ה-G.fast וכן בטכנולוגיות מתקדמות נוספות, המאפשרות קצבי גלישה אולטרה מהירים של מאות מגה ואף 1 גיגה. כצעד ראשון, אנו בוחנים מהירות גלישה של 500 מגה ללקוחות פרטיים. מטרת ניסוי השטח היא לבחון את היקף ההשקעה הנדרשת להפעלת הרשת בהיבטים הטכנולוגיים והכלכליים. נכון לסוף השנה בזק פרסה סיבים אופטיים לכ-1.3 מיליון בתים בישראל".

ההכנסות לשנת 2015 הסתכמו בכ- 4.41 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 4.32 מיליארד שקל בשנת 2014, עלייה של כ- 2.1%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 1.088 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.086 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 0.2%. 

הכנסות משירותי טלפוניה לשנת 2015 הסתכמו בכ- 1.59 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.67 מיליארד שקל בשנת 2014, ירידה של כ- 4.9%. הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 392 מיליון שקל בהשוואה לכ- 409 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 4.2%. 
הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה ברובה מקיטון של כ- 4.8% בשנת 2015 וכ- 3.2% ברבעון הרביעי 2015, בהכנסה הממוצעת לקו (ARPL). עם זאת, מאז הרבעון השני של השנה התייצבה ההכנסה הממוצעת לקו ברמה של  כ- 60 ₪. הירידה בהכנסות משירותי טלפוניה הושפעה בנוסף, מקיטון במצבת קווי הטלפון בשיעורים של  כ- 1.1% בשנת 2015 וכ- 0.5% ברבעון הרביעי של השנה.

ההכנסות משירותי אינטרנט לשנת 2015 הסתכמו בכ- 1.54 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.39 מיליארד שקל בשנת 2014, עלייה של כ- 10.6%. ההכנסות משירותי אינטרנט ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 387 מיליון שקל בהשוואה לכ- 364 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 6.3%. ההכנסות הרבעוניות משירותי אינטרנט התאפיינו ביציבות יחסית לאורך השנה החולפת.
הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס קווי האינטרנט במהלך השנה החולפת בה נרשם גידול שיא של כ- 115 אלף קווים סיטונאיים וקמעונאיים. ההכנסות משירותי אינטרנט ברבעון הרביעי של שנת 2015 גדלו בכ- 2 מיליון שקל בהשוואה לרבעון השלישי של השנה.


הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים לשנת 2015 הסתכמו בכ- 1.06 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.02 מיליארד שקל בשנת 2014, עלייה של כ- 3.5%. הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 261 מיליון שקל בהשוואה לכ- 257 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 1.6%. הגידול בהכנסות משירותי דאטה נבע מגידול בכמות הלקוחות העסקיים של החברה ומספר קווי התקשורת, כניסה של החברה לתחומי פעילות חדשים, והרחבת סל פתרונות התקשורת הניתנים ללקוח.

הוצאות ההפעלה לשנת 2015 הסתכמו בכ- 721 מיליון שקל בהשוואה לכ- 777 מיליון שקל בשנת 2014, ירידה של כ- 7.2%. הוצאות ההפעלה ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 179 מיליון שקל בהשוואה לכ- 196 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 8.7%.  
הירידה בהוצאות הפעלה נבעה ברובה מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של החברה, בין היתר, כפועל יוצא של יישום תהליכי התייעלות. כמו כן נרשמה ירידה בעלויות הקישוריות.

הוצאות שכר לשנת 2015 הסתכמו בכ- 912 מיליון שקל בהשוואה לכ- 895 מיליון שקל בשנת 2014, עלייה של כ- 1.9%. הוצאות שכר ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 227 מיליון שקל בהשוואה לכ- 217 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 4.6%. הגידול בהוצאות השכר נבע בעיקר מעליית שכר והוצאות נלוות בקיזוז פרישת עובדים.

הכנסות תפעוליות אחרות לשנת 2015 הסתכמו בכ- 99 מיליון שקל בהשוואה לכ- 23 מיליון שקל בשנת 2014, עלייה של כ- 330.4%. הגידול בהכנסות תפעוליות אחרות נבעה בעיקר מעלייה ברווחי הון ממכירת רכוש קבוע (בעיקר נדל"ן) שהסתכמו בשנת 2015 בסך כ- 233 מיליון שקל לעומת כ- 175 מיליון שקל בשנת 2014. בנוסף נרשמה ירידה בהפרשה לפרישת עובדים שהסתכמה בשנת 2015 בסך כ- 117 מיליון שקל לעומת כ- 176 מיליון שקל בשנת 2014. 

הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בהוצאות בסך כ- 70 מיליון שקל בהשוואה להכנסות של כ- 4 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.  סעיף זה הושפע בעיקר מהפרשה לפרישת עובדים ברבעון רביעי 2015 בסך כ- 116 מיליון שקל בהשוואה לכ- 43 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד וכן מגידול בהפרשות אחרות. מאידך, ההכנסות ממכירת רכוש קבוע (בעיקר נדל"ן) לרבעון הרביעי של השנה הסתכמו בכ- 63 מיליון שקל, לעומת כ- 27 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.

הוצאות מימון, נטו לשנת 2015 הסתכמו בכ- 332 מיליון שקל בהשוואה לכ- 400 מיליון שקל בשנת 2014, ירידה של כ- 17.0%. הוצאות מימון ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 19 מיליון שקל בהשוואה לכ- 81 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 76.5%.  הירידה בהוצאות מימון נבעה בעיקר מהקטנת ההפרשה לריבית בגין מיסים משנים קודמות עקב הסכמה עקרונית עם פקיד השומה וכן מירידה בהוצאות ריבית עקב פירעון אג"ח והלוואות.

שילוב של גידול בהכנסות השנתיות, יחד עם קיטון בהוצאות הפעלה וכלליות, גידול בהכנסות תפעוליות וקיטון בהוצאות המימון תרם לשיפור בכל מדדי הרווחיות השנתיים של 2015.
 
הרווח התפעולי בשנת 2015 הסתכם בכ- 2.15 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.98 מיליארד שקל בשנת 2014, עלייה של כ- 8.5%. ה-EBITDA  בשנת 2015 הסתכם בכ- 2.87 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.67 מיליארד שקל בשנת 2014, עלייה של כ- 7.7%.  הרווח הנקי בשנת 2015 הסתכם בכ- 1.32 מיליארד שקל, בהשוואה  לכ- 1.10 מיליארד שקל בשנת 2014 עלייה של 20.1%.

מדדי הרווחיות לרבעון הרביעי של השנה הושפעו בעיקר מגידול בסכום של כ- 74 מיליון שקל בהוצאות תפעוליות אחרות ומנגד הרווח הנקי לרבעון הושפע לחיוב מהירידה בסך של כ- 62 מיליון שקל בהוצאות מימון כאמור. 
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 427 מיליון שקל בהשוואה לכ- 507 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 15.8%.  ה-EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 612 מיליון שקל בהשוואה לכ- 677 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של 9.6%. . הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 340 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 293 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 16.0%. 

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2015 הסתכם בכ- 2.36 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 2.26 מיליארד שקל בשנת 2014, עלייה של 4.4%.  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 668 מיליון שקל בהשוואה לכ- 499 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 33.9%. העלייה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר משיפור ברווחיות החברה. 

 השקעות החברה לשנת 2015 נותרו ברמה גבוהה והסתכמו בכ- 849 מיליון שקל, המהווים כ- 19.3% מההכנסות, בהשוואה לכ- 822 מיליון שקל בשנת 2014, עלייה של 3.3%. ההשקעות ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 197 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 195 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 1.0%.  

התזרים החופשי לשנת 2015 הסתכמו בכ- 1.66 מיליארד שקל, בדומה לשנת 2014. התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 504 מיליון שקל בהשוואה לכ- 386 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 30.6%.  

מספר קווי האינטרנט כולל קווים סיטונאיים הסתכם בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2015 בכ- 1.48 מיליון, גידול של כ- 31 אלף קווים ביחס לרבעון הקודם. נתון זה משקף את הגידול הרבעוני השני בטיבו מאז תחילת שנות ה- 2000. בסיס קווי ההולסייל גדל במהלך הרבעון הרביעי בכ- 67 אלף קווים והסתכם בסוף התקופה בכ- 244 אלף קווי אינטרנט הניתנים במסגרת השוק הסיטונאי. 

במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ- 37.8 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ- 36.7 מגה ביט לשנייה ברבעון השלישי 2015, וכ- 32.5 מגה ביט לשנייה ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 16.3% בהשוואה לרבעון הרביעי אשתקד.
 
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמה בכ- 89 שקל, בהשוואה לכ- 88 שקל ברבעון השלישי 2015, וכ- 85 שקל ברבעון הרביעי אשתקד.

מספר קווי טלפון בסוף דצמבר 2015 עמד על 2.181 מיליון, בהשוואה לכ- 2.193 מיליון ברבעון השלישי 2015, וכ- 2.205 מיליון ברבעון הרביעי אשתקד. 

ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון הרביעי של שנת 2015 עמדה על כ- 60 שקל, נתון המשקף כאמור יציבות מאז הרבעון השני של השנה, ושחיקה מתונה בהשוואה להכנסה הממוצעת ברבעון המקביל שהסתכמה בכ- 62 שקל.   תוצאות פלאפון

 
 • עיקרי תוצאות שנת 2015 (בהשוואה לשנת 2014)
 • פלאפון ממשיכה לשמור על תזרים חזק ב- 2015: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2015 ב- 730 מיליון שקל, קיטון של 39.8%
 • ירידה דרמטית בהוצאות התפעול בסך של כ- 237 מיליון שקל
 • הרווח הנקי הסתכם בשנת 2015 בכ- 151 מיליון שקל, קיטון של כ- 59.5%
 • בשנת 2015 גדלה מצבת המנויים של פלאפון בכ- 65 אלף מנויים. במצבת הניודים פלאפון היא החברה שהכי פחות ננטשה מבין החברות הוותיקות, עם ניוד שלילי של 8 אלף מנויים נטו בלבד, בהשוואה ל- 119 אלף מנויים שעזבו את פרטנר ו- 116 אלף מנויים שעזבו את סלקום

רן גוראון, מנכ"ל פלאפון אמר היום: "פלאפון הציבה לה למטרה להיות החברה שמביאה את הערך הרב ביותר ללקוחותיה, באמצעות הרשת המהירה בישראל בדור הרביעי, ובזכות מהלכי חדשנות שביצענו השנה ונמשיך לבצע גם בשנים הקרובות. הוצאות התפעול ב- 2015 ירדו דרמטית בכ- 237 מיליון שקל, לעומת 2014, וזאת בעיקר כתוצאה מהמשך ביצוע מהלכי התייעלות מסיביים בכל רכיבי ההוצאות, בכלל זה מהלך פרישה מרצון של עובדים ותיקים וצמצום הוצאות שכר דירה". 

מצבת המנויים של פלאפון גדלה בשנת 2015 בכ- 65 אלף מנויים. בכך עמדה מצבת המנויים ב- 31 בדצמבר 2015 על כ-2.651 מיליון מנויים. ברבעון השלישי רכשה פלאפון את פעילות המנויים של YouPhone, מהלך שהביא לתוספת של 70 אלף מנויים נוספים. בשנת 2015 פלאפון היתה גם החברה שהכי פחות ננטשה בניודים מבין החברות הוותיקות, עם ניוד שלילי של 8 אלף מנויים נטו בלבד (כולל מנויי יופון), בהשוואה ל- 119 אלף מנויים נטו שעזבו את פרטנר ו- 116 אלף מנויים נטו שעזבו את סלקום וזאת בזכות מהלכי שימור לקוחות ובעקבות השקת תכניות פריפייד חדשות, אשר הביאו לגידול במצבת מנויי הפריפייד של החברה. 
ההכנסות ב- 2015 הסתכמו בכ- 2.89 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 3.42 מיליארד שקל ב- 2014, קיטון של               כ- 15.5%. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 713 מיליון שקל, לעומת כ- 835 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד, קיטון של כ- 14.6%.
בשנת 2015 השיקה פלאפון תוכנית פריפייד מוזלת שייצרה מהפכה בענף, וכן אחריות לחמש שנים על מכשירים, שירותי מיחשוב לעסקים קטנים ועוד. בפברואר השנה השיקה החברה לראשונה בישראל אתGINI מותג סמארטפונים פרטי, שזכה להצלחה רבה בזכות מפרט עשיר, מחיר משתלם ומעטפת שירותים רחבה כולל אחריות מכשיר לכל החיים וזיכרון ללא הגבלה.

הכנסות החברה משירותים ירדו בכ -18.5% והסתכמו בכ- 2 מיליארד שקל, מול כ- 2.45 מיליארד שקל בשנה קודמת. ברבעון הרביעי ירדו ההכנסות משירותים בכ-18.3% והסתכמו ב- 477 מיליון שקל, מול 584 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הירידה בהכנסות משירותים בהשוואה לשנת 2014 נבעה מירידה של כ-211 מיליון שקל בהכנסות משירותי אירוח, בעקבות הפסקת ההתקשרות עם הוט מובייל בסוף דצמבר 2014. בנוסף נמשכה שחיקת התעריפים, 


כתוצאה מהתחרות המוגברת וממעבר לקוחות קיימים לחבילות זולות יותר התואמות את מחירי השוק. בנוסף חלה ירידה בהכנסות משירות תיקונים. יודגש, כי חלק מהירידה צומצם באמצעות התייעלות תפעולית.

ההכנסות מציוד קצה קטנו ב- 2015 בכ- 7.8% והסתכמו בכ- 891 מיליון שקל, לעומת כ- 966 מיליון שקל בשנה קודמת. ברבעון הרביעי קטנו ההכנסות מציוד קצה בכ- 6% והסתכמו בכ- 236 מיליון שקל, לעומת כ- 251 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. 
הירידה בהכנסות ממכירת ציוד קצה נבעה בין היתר, מכך שבשנת 2014 שדרגה פלאפון את מכשירי הסלולר של עובדי המדינה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד ב- 2015 על כ- 730 מיליון שקל, קיטון של כ- 39.8% לעומת שנה קודמת. ברבעון הרביעי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על 14 מיליון שקל, קיטון של כ-91.1% לעומת רבעון מקביל אשתקד. 
הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבע בעיקר מירידה ברווח הנקי.

הוצאות התפעול של פלאפון ירדו דרמטית בשנת 2015, בעיקר בזכות התייעלות מסיבית בכל רכיבי ההוצאות,  וצומצמו בכ- 237 מיליון שקל לעומת 2014.

הרווח התפעולי הסתכם ב-2015 בכ- 157 מיליון שקל, קיטון של כ- 65% לעומת כ- 449 מיליון שקל בשנה קודמת. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 11 מיליון שקל, קיטון של כ- 85.1%, לעומת כ- 74 מיליון שקל ברבעון המקביל. 
הירידה ברווח התפעולי לעומת שנה קודמת ולעומת רבעון מקביל נובעת בעיקר מהירידה בהכנסות משרותי אירוח. החברה הצליחה לצמצם חלק מהשחיקה בהכנסות על ידי התייעלות בהוצאות תפעוליות כגון שכר,  חובות מסופקים, שכירות אתרים ועוד. בניטרול ההכנסות מהסכם אירוח הוט, הרווח התפעולי ירד בכ- 81 מיליון שקל בהשוואה לשנה קודמת (ירידה של כ- 34.0%), וכן ירד בכ- 11 מיליון שקל בהשוואה לרבעון מקביל (ירידה של כ- 50%).

ה-  EBITDAהסתכם בכ- 576 מיליון שקל (שיעור EBITDA - 19.9%), לעומת כ- 879 מיליון שקל בשנה קודמת , קיטון של כ- 34.5% (ירידה של כ- 303 מיליון שקל).  ה- EBITDA ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 111 מיליון שקל (שיעור  EBITDA - 15.6%), לעומת כ- 184 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד, קיטון של כ- 39.7% (ירידה של כ- 73 מיליון שקל).

בניטרול ההכנסות מהסכם אירוח הוט, ה- EBITDA ירד בכ- 92 מיליון שקל בהשוואה לשנה קודמת (ירידה של כ- 13.8%), וכן ירד בכ- 21 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (ירידה של כ- 15.9%).

הרווח הנקי קטן ב-2015 בכ- 59.5% והסתכם בכ- 151 מיליון שקל, לעומת כ- 373 מיליון שקל בשנה קודמת, ירידה של כ- 222 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון הרביעי ירד בכ- 81.4% מיליון שקל והסתכם בכ- 11 מיליון שקל, לעומת כ- 59 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד, ירידה של כ- 48 מיליון שקל.


בניטרול ההכנסות מהסכם אירוח הוט, הרווח הנקי ירד בכ- 67 מיליון שקל בהשוואה לשנה קודמת (ירידה של כ-30.7%), וכן ירד בכ- 10 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (ירידה של כ- 47.6%).

בשנת 2015 צמצמה פלאפון 281 משרות במצבת כח האדם שלה. נכון ל- 31 בדצמבר 2015 עמדה מצבת כח האדם בחברה על 2,234 משרות (כ- 2,679 עובדים). הצמצום במשרות הושג בעיקרו בזכות מהלכי התייעלות וכן תוכנית פרישה מרצון של עובדים ותיקים שבוצעה בסוף השנה. 

ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) עמדה ב- 2015 על כ- 64 שקל, בהשוואה לכ- 78 שקל בשנה קודמת. ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) עמדה ברבעון הרביעי על כ- 60 שקל, לעומת כ- 75 שקל ברבעון מקביל אשתקד. 

עיקר הירידה מול רבעון מקביל נובעת מהמשך התחרות בענף ושחיקת התעריפים, וכן מהפסקת ההתקשרות עם הוט מובייל בסוף דצמבר 2014 שגרמה לירידה של כ-7 שקלים בהכנסה הממוצעת למנוי ברבעון.
 


תוצאות בזק בינלאומי

תוצאות מצוינות לבזק בינלאומי ברבעון הרביעי ובשנת 2015 עם צמיחה בכל המדדים הפיננסיים: 

 
 • שיא הכנסות שנתי ורבעוני מאז קום החברה. ההכנסות הסתכמו בכ-1.6 מיליארד ₪ ובכ-405 מיליון ₪ בהתאמה, גידול של כ-5% וכ-2% בהתאמה
 • שיא EBITDA שנתי מאז קום החברה –כ-372 מיליון ₪, גידול של כ- 3% לעומת השנה שעברה
 • שיא הכנסות שנתי ורבעוני מאז קום החברה, בפעילות העסקית למכירת פתרונות מחשוב לעסקים (ICT), עם גידול של כ-17% וכ-9% בהתאמה
 • בזק בינלאומי ממשיכה למנף את הכבל התת ימי ומציגה גידול של כ-6% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה וגידול של כ-10% במצבת הלקוחות, לעומת השנה הקודמת
 • גידול בכל מדדי הרווחיות לעומת השנה הקודמת – כ-3% ברווח התפעולי, כ-4% ברווח הנקי וכ-3% ב-EBITDA
 • גידול בהשקעות טכנולוגיות למינוף השירותים הניתנים ללקוחות החברה – Data Center, שירותי ענן, אבטחת מידע והגנות סייבר


מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "אני גאה לסכם שנה מצוינת של הישגי שיא לבזק בינלאומי בכל הפרמטרים הפיננסיים. בשנה זו צמחנו בהכנסות וברווחים בכל תחומי פעילותינו, עיבינו את עולמות האינטגרציה והפתרונות לעסקים ויצרנו קפיצת מדרגה בשירותים ומוצרים מבוססי אינטרנט, המביאים ערך ללקוחות הפרטיים בישראל. השקענו בטכנולוגיה, בחדשנות ובשירות ללקוחותינו לצד ההשקעה הנמשכת בעובדי החברה; חתמנו על הסכם קיבוצי המחזק את השותפות והמחויבות ההדדית הקיימת בחברה להמשך הצלחתה ומובילותה של בזק בינלאומי גם בעתיד". 

ההכנסות בשנת 2015 טיפסו לשיא והסתכמו בכ- 1.578 מיליארד שקל לעומת כ- 1.504 מיליארד שקל בשנת 2014, גידול מרשים של כ- 4.9%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2015 טיפסו לשיא אף הם והסתכמו בכ-405 מיליון שקל לעומת כ- 399 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 1.5%. 

גידול מרשים זה בהכנסות הרבעון ובהכנסות 2015, נובע בעיקרו מן הצמיחה המשמעותית במכירת פתרונות מחשוב לעסקים (ICT) ושירותי ענן מנוהלים וכן ממכירת שירותי האינטרנט של החברה על תשתית הכבל התת ימי. 

הרווח התפעולי בשנת 2015 הסתכם בכ- 240 מיליון שקל לעומת כ- 232 מיליון שקל בשנה הקודמת, גידול של כ- 3.4%. ברבעון הרביעי של שנת 2015 הרווח התפעולי הסתכם בכ- 58 מיליון שקל לעומת כ- 57 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 1.8%. 


ה-EBITDA בשנת 2015 טיפס לשיא שנתי מאז הקמת החברה, והסתכם בכ- 372 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 23.6%), לעומת כ- 362 מיליון שקל בשנת 2014 (שיעורEBITDA  - 24.1%), גידול של כ- 2.8%. ברבעון הרביעי של שנת 2015 ה- EBITDA הסתכם בכ- 93 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 23.0%), לעומת כ- 91 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד (שיעור EBITDA  - 22.8%), גידול של כ- 2.2%.    
הרווח הנקי בשנת 2015 הסתכם בכ- 172 מיליון שקל לעומת כ- 165 מיליון שקל בשנת 2014, גידול של כ-4.2%. ברבעון הרביעי של שנת 2015 הרווח הנקי הסתכם בכ- 42 מיליון שקל לעומת כ- 40 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 5%. 

הצמיחה בכל מדדי הרווחיות נובעת בעיקר מן הגידול במכירת פתרונות תקשורת לעסקים וכן מן הצמיחה העקבית בכמות לקוחות האינטרנט המצטרפים לחברה זאת לצד הגידול במכירת שירותי האינטרנט על גבי תשתית הכבל התת ימי ושיפור מבנה ההוצאות של החברה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2015 הסתכם בכ- 301 מיליון שקל לעומת כ- 312 מיליון שקל בשנת 2014 קיטון של כ- 3.5% הנובע מהחזר מס שהתקבל בשנה קודמת. ברבעון הרביעי של שנת 2015 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 96 מיליון שקל לעומת כ- 72 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 33.3%.

תזרים המזומנים החופשי בשנת 2015 הסתכם בכ- 173 מיליון שקל לעומת כ- 204 מיליון שקל בשנת 2014, קיטון של כ- 15.2% הנובע מהגידול הנמשך בהשקעות טכנולוגיות, בעיקר עם הקמת מתקן ה-Data Center התת קרקעי של החברה. ברבעון הרביעי של שנת 2015 תזרים המזומנים החופשי הסתכם בכ- 75 מיליון שקל לעומת כ- 45 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 66.7%.


 
תוצאות yes

חברת yes מפרסמת דו"חות כספיים לרבעון 4  ולסיכום שנת 2015:

 
 • מדווחת על גידול שנתי של כ- 5,000 בתי אב ומצבת מנויים כוללת של 635 אלף מנויים


רון אילון, מנכ"ל yes: "בתקופה מרובת מתחרים ופיראטיות גואה מצליחה החברה לשמור על יציבות ועלייה במספר בתי האב המנויים בסיכום השנתי. גם השנה, המשכנו להקפיד על שירות לקוחות מוביל וחווית צפייה מתקדמת ביותר והבאנו את בשורת שירות "הפריים טיים" והקוואטרו – הממיר המהיר והמתקדם בישראל.

שנת 2015 התאפיינה גם בהפקות מקור מנצחות ויוצאות דופן, בהן: הסדרה המדוברת והמצליחה "פאודה" ו"שטיסל" עטורת הפרסים, לצד המשך הובלה של הרכש העולמי, עם הבאתה של תערוכת משחקי הכס הבינלאומית מביתHBO®  לראשונה לישראל".  


ה- EBITDA בשנת 2015 גדל בכ- 0.4% בהשוואה ל- 2014 והסתכם בכ- 572 מיליון שקל (שיעורEBITDA – 32.2%), בהשוואה לכ- 570 מיליון שקל (שיעורEBITDA  – 33.1%) בשנת 2014. ה-EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 135 מיליון שקל, ללא שנוי מול הרבעון הרביעי אשתקד. 

הכנסות בשנת 2015 הסתכמו בכ- 1.77 מיליארד שקל לעומת כ- 1.72 מיליארד שקל אשתקד, עלייה של כ- 2.9%. הכנסות yes ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בכ- 449 מיליון שקל לעומת כ- 440 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עליה של כ 2%. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול במצבת המנויים.

הרווח התפעולי בשנת 2015 קטן בכ- 8.4% בהשוואה לשנת 2014 והסתכם בכ- 250 מיליון שקל. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 47 מיליון שקל לעומת כ- 57 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 17.5%. הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מעלייה בהוצאות התוכן ובהוצאות הפחת שקוזזה חלקית בעלייה בהכנסות. 

ההפסד הנקי בשנת 2015 גדל בכ- 9.9% ועמד על סך של כ- 354 מיליון שקל בהשוואה לכ- 322 מיליון שקל בשנת 2014. ההפסד הנקי ברבעון הרביעי של 2015 הסתכם בכ- 110 מיליון שקל  לעומת הפסד של כ- 87 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. עיקר ההרעה בהפסד הנקי נבע מהקיטון ברווח התפעולי ומגידול בהוצאות המימון. 

הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים לשנת 2015 הסתכם בכ- 160 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 162 מיליון שקל בשנת 2014, קיטון ברווח של כ- 1.2%. הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 4 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 34 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2015 גדל בכ- 14.3% והסתכם בכ- 505 מיליון שקל בהשוואה לכ- 442 מיליון שקל בשנת 2014. תזרים המזומנים החופשי גדל בכ- 75.2% והסתכם בכ- 240 מיליון שקל. העלייה בתזרים החופשי נבעה מירידה בהשקעות ושינויים בהון החוזר.

ה-ARPU השנתי ירד בכ- 0.4% לעומת שנת 2014 והסתכם בכ- 233 שקל. ה- ARPU ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ- 235 שקל לעומת כ- 234 שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 0.4%.
 
מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר שאול אלוביץ, יו"ר הדירקטוריון ומר דודו מזרחי, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, ביום חמישי, 17 במרץ 2016, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מס' מקומי:  03-918-0688
מס' בינלאומי: 972-3-918-0688

שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://www.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה- 23 במרץ 2016. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מס' מקומי: 03-925-5942
מס' בינלאומי: 972-3-925-5942

אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקשורת ארגוניות. 
למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://www.bezeq.co.il.

הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.

הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.

מנהל קשרי משקיעים:                        סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                          מר גיא הדס

בזק                                                 בזק
טלפון: 02-539-5441                        טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                     דוא"ל: pr@bezeq.co.il