תנאי שימוש


תנאי השימוש באתר בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ובשירותים המופיעים בהם


ברוכים הבאים  לאתר האינטרנט של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 

חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  (להלן: "בזק") שמחה  להעמיד לרשותכם, המשתמשים, את אתר האינטרנט שלה  (להלן: "האתר"). באתר תמצאו מגוון עשיר של שירותים ומוצרים, משחקים ומידע (להלן: "השירותים"). כל שימוש באתר ובשירותים הפועלים בו, לרבות שימוש עתידי, מהווה את הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן, כפי שיהיו מעת לעת והשימוש ייעשה  בכפוף להם. 
הנכם  מתבקשים לקרוא את התנאים  בתשומת הלב הראויה.

שימוש חוקי
הנכם מתחייבים לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות שימוש אישי ולא מסחרי. הכנסת שינויים, או העתקה, הפצה, שידור, הצגה, בצוע שכפול פרסום או יצירת  עבודות נגזרות או מכירת פריט מפרטי המידע או התוכנה שמקורם באתר אסורה בהחלט. הנכם מתחייבים לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לא להעביר אל האתר ו/או באמצעות האתר כל חומר שיש בו משום: 
(א) פגיעה או הפרה עפ"י כל דין שהוא בזכויות בזק ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם; ו/או 

(ב) עבירה, איום, ניצול לרעה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטרדה, השמצה, גידופים, גסות רוח, עוינות, דבר תועבה; ו/או 
(ג) עידוד התנהגות המהווה עבירה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו, ו/או 
(ד) פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור בזק מראש ובכתב.
(ה) המשתמשים מתחייבים שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי בזק ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על האתר, ולרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי של משתמש אחר, או לסייע בפעולות כאמור. ובכלל זה, המשתמשים מתחייבים שלא לעשות כל פעולה של טעינת קבצים המכילים וירוסים או תוכנות העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או למנוע ולשבש שימושו של משתמש אחר.
 
(ו) יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.


מידע באתר ובשירותים

בזק עושה ותעשה ככל יכולתה לוודא את תקינותו ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים בו. יחד עם זאת, בזק אינה יכולה להבטיח או להתחייב ולערוב
לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות (לרבות נזקים, קלקולים,תקלות תוכנה וחומרה  , כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.

לפיכך, כל שימוש במידע ו/או בכל חלק ממנו הינה של המשתמשים ונעשית על אחריותכם בלבד. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת כלשהי. לפיכך, הנכם מוותרים מראש על כל טענה או דרישה כלפי בזק בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע. 
כל התמונות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.


שירותים באתר
על השירותים חלים תנאי שימוש אלה ובנוסף, תנאי השימוש הספציפיים לכל שירות, אם ישנם כאלה  תנאי שימוש אלה והתנאים הספציפיים מהווים הסכם בין בזק לבין המשתמשים ביחס לכל שירות ושירות. בזק לא תהיה אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת התנאים הנ"ל על ידי משתמש אחר, ובמקרה כזה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כלפי בזק. במקרה של סתירה בלתי ניתנת לישוב בין הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראה מהוראות התנאים הספציפיים של שירות מסוים, תגבר ביחס לאותו שירות ההוראה שבתנאים הספציפיים לו.
 
המשתמשים אחראים לשמירה על סודיות סיסמתם בשירות, ככל שקיימת, וכן על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונם ו/או במאגר הנתונים האישיים שלהם או המוקצה להם על ידי בזק במסגרת השירות (לדוגמא: מאגר בו המשתמש מציב מספרי טלפון, תמונות וכו') (מאגר נתונים כאמור יקרא להלן: "מאגר נתונים לשימוש אישי"), בין אם נעשו בסמכות המשתמשים ובידיעתם  ובין אם לאו. המשתמשים מתחייבים  לדווח מיידית לבזק על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונם ו/או במאגר הנתונים לשימושם האישי.
המשתמשים בשירות אחראים בלעדית לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות וכל מסר או נתון אחר הנמסר על ידם, לרבות נתונים שישלבו במאגר הנתונים לשימושם האישי, ולתוצאות שינבעו מאלה

אחריות
בזק אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו של כל מידע או נתון הנמצא ו/או שיועבר אליכם באמצעות האתר ו/או השירותים (להלן: "המידע"). הנכם פוטרים בזאת את בזק מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, פגיעה, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל שיפגעו בקבלת המידע ו/או השירותים לרבות הנובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. בזק לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בזק לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו, ולרבות פיצוי בגין אבדן רווחים, הנגרם כתוצאה מהמידע ו/או משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותים או בכל הקשור בהם, לרבות העלמות או אי יכולת לאחסן הודעות דואר אלקטרוני, מחיקה או אבדן של נתונים המצויים במאגר הנתונים לשימושם האישי של המשתמשים, וכיו"ב.
 
מובהר כי אין בתנאי הסכם זה כדי לגרוע, אלא באים הם להוסיף על כל תנאי ו/או הסרת ו/או מגבלת אחריות, הקיימים לטובת בזק על פי כל הסכם אחר הקיים בין המשתמשים ו/או הלקוחות לבין בזק , ו/או הקיים על פי כל דין.
 
ידוע למשתמש כי במהלך רישומו לקבלת שירות ו/או הזנת פרטיו ופרטי השירות ו/או הזנת נתונים במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו, עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. בזק תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, ולפיכך, המשתמש מסכים לכך שיהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי בזק בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.
 
המשתמש מתחייב לשמור גיבוי נוסף ונפרד (שלא במסגרת האתר או השירותים) של כל הנתונים המוצבים על ידו במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו.
 
בזק משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר והנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של המשתמש. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיה של בזק, חשיפת מידע, חשיפת נתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של המשתמש, או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. בזק תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.


זכויות יוצרים
המידע והשירותים באתר מוגנים בזכויות יוצרים . סימני המסחר "בזק" הינם קניינה הבלעדי של בזק. כל הסימנים האחרים שבאתר הם סימני מסחר קניינים של בזק ו/או בעליהם, לפי העניין. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות זכויות הקניין הרוחני, הינן רכושם הבלעדי של בזק ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.  לצורך שמוש בשירותים מסוימים יש צורך להשתמש בתוכנות של צדדים שלישיים. הנכם מתחייבים לפעול על פי תנאי הרישיון של ספקי התוכנות 


שונות
בזק רשאית לסרב להעניק למשתמשים  גישה לאתר ולשירותים או לחלקים מהם, ולרבות למאגר הנתונים לשימושם האישי, במקרה של עבירה על החוק או על תנאי השמוש באתר זה או אם קיימת הפרעה כל שהיא לפעילות התקינה  של רשת בזק או מערכת המחשבים /שלה., לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולמשתמשים לא תהיה טענה כנגדה.
 
בזק רשאית לעשות שימוש בפרטים/נתונים הנמסרים על-ידי המשתמש במסגרת הצטרפותו לשירות, לצרכים סטטיסטיים ובכפוף להוראות החוק.
 
בזק שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  לשנות בכל עת את האתר, המידע, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים, תעריפים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירותים ותפעולם, לרבות סגירתם, או השעות בהן ניתן להשתמש באתר או לקבל את השירותים, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בזק בגין ביצוע האמור.
 
בזק רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש באתר, לרבות במידע ו/או בשירותים יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. 
הדין החל על השימוש באתר ובשירותים, ולרבות על תנאי שימוש אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

אתר החנות העסקית 

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "בזק") הינה מקימת אתר החנות העסקית (להלן: "אתר החנות העסקית").
תנאי שימוש אלה מצטרפים לתנאי השימוש באתר בזק אשר נמצאים בכתובת http://www.bezeq.co.il/Business/Store/Pages/store.aspx
 
אתר החנות העסקית נועד לשימוש לקוחות בזק העסקיים לצורך רכישה ו/או הזמנה באמצעות אתר החנות העסקית מבזק. כל שימוש מסחרי ו/או אחר למטרות רווח (בין בתמורה ובין ללא תמורה) אסור ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מבזק. 
השימוש בלשון זכר נעשה למען הנוחות בלבד. תנאים אלו, בנוסף לתנאי אתר בזק, חלים על משתמשי אתר החנות העסקית. 
אנא קרא תנאי שימוש אלו בקפידה ובעיון, שכן כניסה לאתר החנות העסקית ו/או שימוש בתכניו מעידה על הסכמתך וקבלתך את התנאים הנקובים כאן, ללא כל הסתייגות או התנאה מצידך. בזק שומרת על זכותה לעדכן תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי מתנאי השימוש חל מרגע פרסומו. 

כללי
אתר החנות העסקית מציע ללקוחות בזק העסקיים, שאין להם חובות כלפי בזק, לרכוש ציוד ו/או שירות, לרבות אפליקציה, באמצעות חשבון בזק. למרות האמור לעיל מובהר, כי לקוחות בזק המוגדרים במערכות בזק כלקוחות "סוהו", יוכלו לרכוש ציוד ו/או שירות כאמור באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי בלבד. המוצרים המוצגים באתר החנות העסקית הם להמחשה בלבד, בעת ביצוע הזמנה יש לברר את כל הפרטים לגבי המוצר, והצגתם נעשית על ידי הספק ובאחריותו המלאה ובכפוף למלאי זמין.
הזמנת הציוד/שירות תיעשה באמצעות בזק אך הינה התקשרות ישירה בין הלקוח  ובין ספק הציוד הנזכר באתר החנות העסקית.
בזק אינה אחראית בשום צורה שהיא לאיכות המוצר ו/או לתנאי אספקתו והאחריות. הספק הוא האחראי הבלעדי לאיכות המוצר/שירות, לאספקתם במועד ולשירותי אחריות, תמיכה ותחזוקה. לידיעתך, הליך הרכישה באתר החנות העסקית נעשה באמצעות השארת פרטים במקום המיועד לכך באתר החנות העסקית. נציג בזק חוזר אל הלקוח בהתאם לפרטים שהושארו להשלמת העסקה. הליך הרכישה אינו מסתיים  כל עוד לא נתקבל  אישור נציג בזק והלקוח מילא את טופס ההזמנה.
הרכישה תתבצע רק באמצעות מורשה החתימה של הלקוח, כפי שמעודכן במערכות בזק.
 
תנאי השימוש 
בכניסתך לאתר החנות העסקית הנך מסכים לתנאי השימוש כפי שיהיו מעת לעת, אינך רשאי לעשות באתר החנות העסקית שימוש אחר מזה המצויין לעיל ולהלן,  אלא באישור מראש ובכתב מבזק. במקרה שאינך מסכים לתנאי השימוש כאמור, הינך זכאי להפסיק לאלתר את השימוש באתר החנות העסקית.
בזק שומרת לעצמה הזכות להפסיק שימושך באתר החנות העסקית אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת.
בעשותך שימוש באתר החנות העסקית הינך מצהיר כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: 
התחזות לאדם או גוף כלשהו , לרבות, אך לא רק, נציג, שלוח, עובד או מנהל של חברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם ו/או גוף כלשהו. 
שליחה או שידור של חומר שקרי ו/או פוגע ו/או מטעה ו/או חומר, אשר נועד להערים ו/או להטעות על משתמש או גוף כלשהו. 
שליחה ו/או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס   ו/או להפריע ו/או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים ו/או השרתים ו/או החומרה ו/או התוכנה אשר מצויות בשימוש בזק לצורך אספקת השירותים ו/או התכנים המוצעים באתר החנות העסקית. 
הפצת דואר זבל  לשרתי אתר החנות העסקית או הצפתם בכל דואר אחר. 
שינוי ו/או עיבוד ו/או העתקה ו/או שאיבת מידע ו/או התאמה ו/או מתן רישיון משנה ו/או תרגום  ו/או מכירה ו/או ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת ו/או פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את אתר החנות העסקית, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה כלפי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות. 
פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר החנות העסקית ו/אן אשר מוקנות לחברה או לצד ג' כלשהו. 
שימוש באתר החנות העסקית או בחלק ממנו במסגרת של אתרי אינטרנט אחרים, בין השאר ובמיוחד, הצבת אתר החנות העסקית או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (FRAME) או כחלק מאתר אחר (MIRROR), או שימוש בתכנים של אתר החנות העסקית (בין היתר ובמיוחד באמצעות DEEP  ללא הסכמתה הכתובה ומראש של החברה. 
שימוש בכל רובוט, "תולעת", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר או לפגוע באתר החנות העסקית, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר החנות העסקית. 
להפריע בכל דרך או לקטוע את אתר החנות העסקית (לרבות על ידי הפרעה לפעולת השרת ו/או לרשת המחשבים המחוברת אליו), או להפר באופן זה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של אתר החנות העסקית. 
שימוש שנועד להתחקות או לפגוע בפרטיות ו/או להטריד בכל דרך שהיא כל אדם ו/או ארגון.
לאסוף ו/או לאגור מידע אישי ו/או עסקי על מנויים ו/או משתמשים באתר החנות העסקית לשם מטרות כלכליות ו/או מטרות הנוגדות כל דין. חל איסור גם על מכירה ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או כיוצא באלה. שימושים של כל מידע המופיע באתר החנות העסקית באופן העלול לפגוע במפעילת אתר החנות העסקית ו/או באדם ו/או בארגון אשר המידע רלוונטי להם. 
בזק שומרת לעצמה את הזכות להשעות ו/או לבטל ו/או לסרב  לספק את השירות הניתן לך על ידה בכל מקרה של אספקת מידע שאינו נכון ו/או מעודכן ו/או שלם ו/או מדויק בזמן הרישום או אחריו , או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח  כי כך קרה עם או בלי הצורך לאמת. 

הגבלה של תכנים 
בעשותך שימוש באתר החנות העסקית, הינך מתחייב ומצהיר בפני בזק, כי לא תעשה בשירות /אתר החנות העסקית כל שימוש המנוגד להוראות כל דין או להוראות לתנאים ולכללים הנקובים במסמך זה. השימוש באתר החנות העסקית על ידך כפוף לכל חוק ו/או תקנה של הדין הישראלי ו/או הבינלאומי ותישא באחריות הבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל שייעשה באמצעות חשבונך ו/או סיסמתך ו/או החומרה ו/או התוכנה שברשותך ובכלל זה לתוכן המסרים  ו/או המידע שתעביר באמצעות השימוש באתר החנות העסקית. 
בזק רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים של הסכם זה ו/או עלולים לפגוע באתר החנות העסקית ו/או בחברה ו/או בצד ג' והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת, מבלי שתחוב במתן הודעה מוקדמת כלשהי. 
הינך מנוע מלפרסם באתר החנות העסקית ומתחייב שלא לפרסם את התכנים הבאים (למען הסר ספק, תוכן או תכנים לרבות כתובים, מושמעים, גרפיקה, עיצוב, איורים וכו')בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים גזעניים, מוציאי לשון הרע, בלתי מוסריים, נוגדים את תקנת הצבור, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, ו/או עלולים לפגוע באוכלוסיות מסוימות, מהווים הפרה כלשהי של חוק ו/או תקנה ו/או צו של רשות, שזכויות הקניין בהם אינם שלך.
הינך מתחייב ליידע את הנהלת אתר החנות העסקית על כל חומר הנחזה כלא תקין ו/או לא חוקי ו/או לא מוסרי ו/או הפוגע באדם או ארגון . 
הינך מתחייב להימנע מלהפריע לשימוש כל אדם ו/או ארגון באתר החנות העסקית. 
ידוע לך, כי הפרטים אותם הינך מוסר הם באחריותך בלבד ויהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ואתר החנות העסקית. בזק לא אחראית לתגובות אותן תקבל על פעילותך באתר החנות העסקית, והינך האחראי הבלעדי לכל תביעה ו/או דרישה בגין פגיעה כלשהי בזכויות ו/או כל עילה אחרת בגין השימוש באתר החנות העסקית. 
הינך מסכים, כי אתר החנות העסקית כולל את המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו היא באמצעות התר החנות העסקית והוא עומד לרשותך כמו שהוא ואין לראות במידע המסופק משום התחייבות ו/או מצג, בין מפורש או לא, כלפיך ו/או כלפי צד ג' כלשהו, בנוגע למהימנותו, מידת הדיוק שבו והתאמתו למטרה מסוימת כלשהי. ידוע לך, כי כל מידע מכל סוג שהוא באתרים מקושרים, לרבות מידע מסחרי, הינו באחריות גורמים אחרים וידוע לך כי הוא עלול להיות שגוי ו/או חסר ו/או חלקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי חוקי. בזק אינה אחראית לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ו/או איכותם של התכנים ו/או כל מידע,פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות ו/או בכל תוכן מידע פרסומות מוצרים ושירותים והם עשויים לכלול אי דיוקים או טעויות. שינויים ועדכונים מבוצעים במידע באופן שוטף לפי שיקול דעת בלעדי של בזק ו/או של הספקים ללא צורך במתן הודעה כלשהי. האחריות למידע ביחס למוצרים טיבם איכותם מחירם וכל המידע הנמסר לגביהם מכל סוג שהוא הוא באחריות המשווק/ המפרסם/הספק. 
הינך מביע הסכמתך, כי בזק לא תהיה אחראית בכל דרך לתוכן המוצג ולתוכן המסרים שיועברו על ידך באמצעות אתר החנות העסקית ו/או על ידי גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע ו/או במסרים ו/או בתכנים, בין אם נשלחו ו/או התקבלו על ידך ובין אם לאו. 
למען הסר ספק, מובהר ומוסכם, כי המידע המסחרי המצוי באתר החנות העסקית מוצג לעיון ולשיקול דעת בלעדי של המזמין. אין בזק ממליצה בפניך על מוצר זה או אחר. כל הסתמכות על המידע המפורסם תיעשה על ידך לפי שיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך. 
למרות שבזק נוקטת בכל אמצעי סביר להבטחת אתר החנות העסקית, קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע של אתר החנות העסקית, לרבות ביצוע פעולות בשמה ללא הסכמתה ו/או על ידי מי שלא הורשה לכך על ידה. 
בזק לא אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל אחד מהבאים: נזק (כלכלי ו/או נפשי ו/או אחר) אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכושו בשל השימוש בתכנים אלו (לרבות אך לא רק כתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל  חומר מאתר החנות העסקית ו/או מהתוכנה ו/או מידע שהורד ו/או הושג על ידך בדרך השימוש שירות. 
לא תהיינה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין השימוש המגבלות ו/או התגובות לפעילותך באתר החנות העסקית.
בזק אינה אחראית לכך שהשירותים המסופקים באתר החנות העסקית ולפיו יהיו ללא הפרעות ו/או תקלות. בזק תעשה ככל יכולתה למזער תקלות ו/או אספקת השירותים המסופקים במסגרת אתר החנות העסקית (לא כולל אספקת מוצרים שהוזמנו שהיא באחריותם הבלעדית של הספקים /משווקים).
בזק רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסגור את אתר החנות העסקית ולשנות מעת לעת את מבנהו ו/או מראהו ו/או זמינותם של השירותים הניתנים בו ללא צורך בהודעה מראש.
אתה מתחייב באופן מלא לשמור סודיות הסיסמה ופרטיה. כל תוצאה של חשיפת המידע לצדדים שלישיים תחול עליך בלבד ובזק לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתירה מזו, הינך אחראי באופן מלא לכל פעילות בחשבונך ולבזק לא תהיה כל אחריות לפעולות המבוצעות תוך שימושך באתר החנות העסקית. 
בזק לא תישא בכל נזק שייגרם על ידה כתוצאה מהשגת פרטיך על ידי אחרים, למרות אמצעי ההגנה המשוכללים שהיא נוקטת, כתוצאה מטעות /תקלה של בזק,  קל וחומר ביחס לנזק כאמור תוצאת פעולת ספקים.  
בזק תימנע ככל האפשר למסור פרטיך האישיים לצד שלישי, אלא אם תמצא כי פעולותיך באתר החנות העסקית נעשות לשם תרמית ו/או אם תחויב לכך בצו שיפוטי/ על פי כל דין ו/או בשל איום שיינקטו נגדה צעדים משפטיים (פליליים ו/או אזרחיים ) בגין פעולות שעשית ו/או נעשו מטעמך באתר החנות העסקית. 
כל התוכן המופיע באתר החנות העסקית, לרבות מידע, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר ו/או מידע מסחרי  על ידי השירות, הם רכושה הבלעדי והבלבדי של בזק ו/או הספקים המציגים באתר החנות העסקית ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים באתר החנות העסקית כמקנים רישיון ו/או זכויות כלשהן בקנייניה הרוחניים של החברה ו/או של צדדים שלישיים. שימוש במידע מותר אך ורק בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של בזק. הינך מתחייב שלא להעתיק, להפיץ ,לשגר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי מידע הכלול באתר החנות העסקית ללא הסכמתה של בזק מראש ובכתב.
תנאי שימוש אלו באים להוסיף על כל הסכם בין בזק ובין המשתמש באתר החנות העסקית ובמקרי סתירה ביחס לשימוש באתר תגברנה הוראות מסמך זה. 
הינך מתחייב לפצות מראש את בזק,  על פי דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה או דרישה לפיצוי מטעם צד שלישי, לרבות שכר טרחה והוצאות סבירות, שנבעו ו/או ינבעו מהשימוש שלך באתר החנות העסקית ו/או הפרת ו/או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני ו/או כל זכות אחרת של אדם ו/או גוף אחר לרבות בגין משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך ו/או סיסמתך.
על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע מהסכם זה הוא בתי המשפט במחוז תל אביב.