דיווח תוצאות כספיות לשנת 2013

תאריך פרסום: 06/03/2014
שאול אלוביץ', יו"ר בזק: "מגוון הפעילויות בהן עוסקת הקבוצה מסייע לה להתמודד היטב עם התחרות הגוברת, ולייצר חוסן פיננסי, המאפשר המשך השקעות בתשתיות מתקדמות"

דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי: "כושר ייצור המזומנים הגבוה מאפשר לקבוצה להמשיך בהשקעות העצומות בפיתוח תשתיות התקשורת המתקדמות בעולם, כל זאת במקביל לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות"
 
קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2013, בהשוואה לשנת 2012:
 
 • ההכנסות הסתכמו בכ- 9.56 מיליארד שקל, ירידה של 7.0%
 • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 2.82 מיליארד שקל, ירידה של 7.3%
 • ה- EBITDA  הסתכם בכ- 4.13 מיליארד שקל, ירידה של 7.8%
 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 1.77 מיליארד שקל, ירידה של 4.8%
 • התזרים החופשי הסתכם בכ- 3.24 מיליארד שקל, עלייה של 16.4%
   
תל אביב, 6 במרץ 2014 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2013 ולשנה מלאה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2013.
 
שאול אלוביץ', יו"ר בזק, "2013 היתה שנה מאתגרת עבור קבוצת בזק, אולם בזכות מיקוד בצרכי הלקוח, השקעות חדשניות בתשתית וניהול ממוקד ויעיל בכל זרועות הקבוצה, הצלחנו לשמר ולהעמיק את מובילותה של בזק. מגוון הפעילויות בהן עוסקת הקבוצה מסייע לה להתמודד היטב עם התחרות הגוברת בכל מגזר. אנו מצפים כי שר התקשורת ישלים בתקופה הקרובה את הרפורמות הרגולטוריות באופן שקול והוגן, אשר יאפשר את המשך התפתחות התחרות בענף לצד הסרת החסמים והמגבלות מקבוצת בזק".
 
דודו מזרחי משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בבזק, "תוצאותיה הכספיות של הקבוצה מוכיחות, שוב, את היכולת של החברות בקבוצה להתאים עצמן למציאות המשתנה של שוק התקשורת, להתייעל ולהציג ביצועים מצוינים בכל הפרמטרים. כושר ייצור המזומנים הגבוה מאפשר לקבוצה להמשיך בהשקעות העצומות בפיתוח תשתיות התקשורת המתקדמות בעולם, כל זאת במקביל לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות".

תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק
 הכנסות הקבוצה לשנת 2013 הסתכמו בכ- 9.56 מיליארד שקל לעומת כ- 10.28 מיליארד שקל בשנת 2012, ירידה של כ- 7.0%. הירידה בהכנסות הקבוצה נבעה בעיקר מירידה בהכנסות חברת פלאפון עקב התחרות המוגברת בתחום הסלולרי, אשר מותנה ע"י עלייה בהכנסות מחברת בזק בינלאומי.
 
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכמו בכ- 2.41 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.45 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 1.6%.
 
מדדי הרווחיות הושפעו מגידול בהפרשה לפרישת עובדים בבזק קווי שהסתכמה בסך כ- 90 מיליון שקל בשנת 2013, מתוכם כ- 54 מיליון שקל שנרשמו ברבעון הרביעי של שנת 2013, וזאת בהשוואה להפרשה בסך כ- 32 מיליון שקל בשנת 2012 (כ- 19 מיליון שקל ברבעון רביעי 2012). בנוסף השינוי בסעיפי הרווחיות הושפע מרישום גבוה באופן חריג של רווחי הון ממכירת נדל"ן ומגריטת נחושת ברבעון הרביעי אשתקד בסך כ- 130 מיליון שקל בהשוואה לכ- 35 מיליון שקל ברבעון הרביעי של שנת 2013.  כמו כן, ברבעון הרביעי של שנת 2013, פלאפון רשמה הוצאה חד פעמית כתוצאה מיישום ההסכם הקיבוצי עם נציגות העובדים בסך כ- 61 מיליון שקל.
           
הרווח התפעולי לשנת 2013 הסתכם בכ- 2.82 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 3.04 מיליארד שקל בשנת 2012, ירידה של כ- 7.3%. הרווח התפעולי לרבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 593 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 778 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 23.8%.
ה- EBITDA לשנת 2013 הסתכם בכ- 4.13 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 43.2%) בהשוואה לכ- 4.48 מיליארד שקל בשנת 2012  (שיעור EBITDA של 43.6%(, ירידה של כ- 7.8%. ה- EBITDA לרבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 921 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 38.2%) בהשוואה לכ- 1.14 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 46.5%) ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 19.1%.
הרווח הנקי לבעלי מניות לשנת 2013 הסתכם בכ- 1.77 מיליארד שקל לעומת 1.86 מיליארד שקל בשנת 2012, ירידה של כ- 4.8%.  הרווח הנקי לבעלי מניות לרבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 352 מיליון שקל בהשוואה לכ- 522 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 32.6%.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2013 הסתכם בכ- 4.15 מיליארד שקל לעומת כ- 4.01 מיליארד שקל בשנת 2012, עלייה בשיעור של כ- 3.4%.  תזרים המזומנים החופשי לשנת 2013 הסתכם בכ- 3.24 מיליארד שקל לעומת כ- 2.78 מיליארד שקל בשנת 2012, עלייה של כ- 16.4%.
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 8.09 מיליארד שקל נכון לסוף 2013, בהשוואה ל- 8.00 מיליארד שקל נכון לסוף 2012.
 
הודעה בדבר דיבידנדים
בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה המליץ הדירקטוריון לחלק את סך יתרת הרווח המיוחס לבעלי המניות למחצית השנייה של שנת 2013 בסך 802 מיליון שקל (כ- 0.29 שקל למניה). הדיבידנד כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות וישולם ביום 23.4.2014. היום הקובע לחלוקה הינו ה- 6.4.2014.
 

תחזית הקבוצה לשנת 2014
 בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום, תחזית הקבוצה לשנת 2014 הינה כדלקמן: 
 
 •  הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות בטווח שבין 1.6 ל- 1.7 מיליארד שקל.
 •  ה-EBITDA צפוי להיות כ- 4 מיליארד שקל.
 • תזרים המזומנים החופשי צפוי להיות גבוה מ- 2.5 מיליארד שקל.
 
תחזיות החברה המפורטות לעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה התחזיות אינן כוללות השפעות של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים, ככל שיתרחשו, השקעות הנדרשות להקמת רשת דור רביעי, והשפעות הליכי מיזוג אפשרי עם די.בי.אס.
 
התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, למצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2014. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוצא בזה או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בדוחות הכספיים.תוצאות הפעילות הקווית של בזק
 
סטלה הנדלר, מנכ"ל בזק: "בזק מסכמת שנה מצוינת שבאה לידי ביטוי בגידול שיא של 94 אלף לקוחות אינטרנט, ובקפיצה של כמעט פי 2 במהירות הגלישה הממוצעת. שנת 2013 התאפיינה בפריסה מסיבית של הסיבים האופטיים, שכבר מכסים יותר מ-400 אלף בתים מקריית שמונה ועד אילת. השנה אף נאיץ את קצב הפריסה, ונכסה בסופה קרוב ל-1 מיליון בתים, המהווים כ-40% מכלל אוכלוסיית ישראל"
 
 • בשנת 2013 צמח מספר לקוחות האינטרנט ב-8% והגיע ל- 1.26 מיליון
 • קפיצה של 88.5% במהירות הגלישה הממוצעת שהגיעה ל- 18.1 מגה ביט לשנייה
 • במהלך השנה, בזק ביצעה מהלכים יזומים לשדרוג מהירות הגלישה ללא עלות לכ-1.2 מיליון לקוחות האינטרנט
 
ההכנסות לשנת 2013 הסתכמו בכ- 4.48 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 4.63 מיליארד שקל בשנת 2012, ירידה של כ- 3.3%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכמו בכ- 1.10 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.12 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה מתונה של כ- 1.8%. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מקיטון בהכנסות מטלפוניה אשר קוזזה בחלקה ע"י עלייה בהכנסות משירותי אינטרנט ותקשורת נתונים. 
 
ההכנסות משירותי אינטרנט לשנת 2013 צמחו בכ- 10.4%, והסתכמו בכ- 1.29 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.17 מיליארד שקל בשנת 2012. ההכנסות משירותי אינטרנט ברבעון הרביעי של שנת 2013  גדלו בכ- 10.2%, והסתכמו בכ- 324 מיליון שקל בהשוואה לכ- 294 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול של כ- 94 אלף במספר לקוחות האינטרנט של החברה המהווה שיא שנתי, בשילוב עם עלייה בהכנסה הממוצעת למנוי, כתוצאה משדרוג קצבי הגלישה.
 
הכנסות משירותי טלפוניה לשנת 2013 הסתכמו בכ- 1.97 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.25 מיליארד שקל בשנת 2012, ירידה של כ- 12.6%. ההכנסות משירותי טלפוניה ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכמו בכ- 468 מיליון שקל בהשוואה לכ-537 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 12.8%. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה בעיקר משחיקה בהכנסה לקו טלפון.
 
הוצאות הפעלה לשנת 2013 הסתכמו בכ- 895 מיליון שקל בהשוואה לכ- 1.03 מיליארד שקל בשנת 2012, ירידה של כ- 13.4%. הוצאות הפעלה ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכמו בכ- 223 מיליון שקל בהשוואה לכ- 255 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של 12.5%. הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של החברה ועל אף העובדה שבשנת 2012 נרשם באופן טכני קיטון בהוצאות תדרים שנבע מביטול הפרשה בסך של כ-37 מיליון שקל. בנוסף נרשמה ירידה בהוצאות הקישוריות ועלויות התמלוגים למדינה.
 
מדדי הרווחיות הושפעו מגידול בהפרשה לפרישת עובדים נטו שהסתכמה בסך כ-90 מיליון שקל בשנת 2013, מתוכם כ- 54 מיליון שקל שנרשמו ברבעון הרביעי של שנת 2013, וזאת בהשוואה להפרשה בסך כ- 32 מיליון שקל בשנת 2012 (כ- 19 מיליון שקל ברבעון רביעי 2012). בנוסף השינוי בסעיפי הרווחיות הושפע מרישום גבוה באופן חריג של רווחי הון ממכירת נדל"ן ומגריטת נחושת ברבעון המקביל.
 
הרווח התפעולי לשנת 2013 הסתכם בכ- 2 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.96 מיליארד שקל בשנת 2012, עלייה של כ- 2%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 459 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 564 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 18.6%.
 
 ה-EBITDA  לשנת 2013 הסתכם בכ- 2.68 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.69 מיליארד שקל בשנת 2012, ירידה קלה של כ- 0.3%. ה- EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 633 מיליון שקל בהשוואה לכ- 753 מיליון שקל, ירידה של 15.9%.
 
הרווח הנקי לשנת 2013 צמח בכ- 11.7%, והסתכם בכ- 1.37 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.23 מיליארד שקל בשנת 2012. הגידול ברווח הנקי נובע, בין היתר, מירידה בהוצאות מימון ובהוצאות מס. 
הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 312 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 370 מיליון שקל, ירידה של 15.7% בהשוואה לרבעון הרביעי אשתקד.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2013 הסתכם בכ- 2.27 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.01 מיליארד שקל, בשנת 2012, עלייה של כ- 13.2%. הגידול בתזרים מפעילות שוטפת נבע בעיקר מהשיפור בהון חוזר. התזרים החופשי והסתכם בכ- 1.79 מיליארד שקל לשנת 2013 בהשוואה לכ- 1.35 מיליארד שקל בשנת 2012, עלייה של כ- 32.4%.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ-  526 מיליון שקל בהשוואה לכ- 512 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 2.7%.  התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 394 מיליון שקל בהשוואה לכ- 446 מיליון שקל, ירידה של כ- 11.7% כתוצאה מפערי עיתוי בתקבולים ממכירות נדל"ן ונחושת.
 
ברבעון הרביעי של שנת 2013 נרשם גידול של 33 אלף לקוחות אינטרנט ובשנת 2013 כולה גדל מספר לקוחות האינטרנט של החברה בכ- 94 אלף, המהווה עלייה של כ- 8%. נתונים אלה משקפים שיא רבעוני ושנתי בגידול מצבת לקוחות האינטרנט מאז שנת 2005. מספר לקוחות האינטרנט של החברה נכון לסוף הרבעון עמד על כ- 1.26 מיליון.
 
במהלך 2013 יישמה בזק מדיניות אקטיבית לשדרוג משמעותי, רחב היקף וללא עלות בקצב הגלישה של כלל לקוחות האינטרנט, כך שמהירות הגלישה הממוצעת קפצה בכ- 88.5% והגיעה לכ- 18.1 מגה ביט לשנייה בהשוואה לכ- 9.6 מגה ביט בשנת 2012.
 
ההכנסה הממוצעת מלקוח (ARPU) עלתה בכ- 3 שקל והסתכמה ב- 84 שקל בשנת 2013, בהשוואה לכ- 81 שקל בשנת 2012.  ברבעון הרביעי של שנת 2013 ה- ARPU עמדה על 82 שקל בהשוואה לכ- 86 ברבעון השלישי של שנת 2013.  ה- ARPU  ברבעון הרביעי של שנת 2013 הושפע מהתאמות חשבונאיות שבוצעו ברבעון.
 
מספר קווי טלפון בסוף שנת 2013 עמד על 2.216 מיליון, ירידה של כ- 2.3% בהשוואה לסוף שנת 2012. ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לסוף שנת 2013 עמדה על 74 שקל לעומת 81 שקל בסוף שנת 2012.  נתוני ה- ARPL  עודכנו למפרע באופן הכולל הכנסות בגין זמן אוויר המועברות למפעילים סלולריים.
 
תוצאות פלאפון
 
 • הרווח הנקי בנטרול הוצאות חד פעמיות הסתכם בשנת 2013 בכ- 563 מיליון שקל, קיטון של 19.3%.
 • ההכנסות מציוד קצה צמחו ברבעון הרביעי בכ- 8.1% והסתכמו בכ- 295 מיליון שקל.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2013 בכ- 1.59 מיליארד שקל, קיטון של 7.9%.
 
גיל שרון, מנכ"ל פלאפון אמר "פלאפון ממשיכה באופן עקבי להיות החברה המובילה בכל מדדי הרווחיות בענף, בזכות מיקוד עסקי בשירותי סלולר וציוד קצה, והתאמת מבנה החברה לתחרות העזה. בשנת 2013 ביצענו מהלכי התייעלות לצד חתימת ההסכם הקיבוצי, שאפשרו לנו לצמצם כ- 400 משרות השנה. בנוסף חתמנו על הסכם שירותי נדידה עם אלון סלולר (יופון) מה שיאפשר לנו גם בשנה הקרובה להמשיך ולהציג תוצאות טובות ביחס לענף. למרות התחרות בתחום ציוד הקצה, אנו רואים ברבעון הרביעי גידול במכירות לעומת רבעון מקביל, לאחר שהעמקנו פעילותנו גם בתחום הטבלטים והאביזרים".
 
בשנת 2013 הושלם שדרוג המכשירים לכל עובדי המדינה וחידשנו הסכמים עסקיים גדולים כגון: HP, רשת מלונות פתאל, קק"ל, מכבי שירותי בריאות, מל"מ ועוד ואף הצטרפו אלינו לקוחות חדשים כמו: גוגל, עירית רחובות, הקונסוליה הבריטית, רשת עמל ועוד.
 
שרון ציין עוד: "בימים אלו אנו מציינים חמש שנים להשקת הרשת החדשה, שאפשרה לנו לבצע מהפך טכנולוגי ועסקי ולסגור פערים גדולים מול המתחרים בכל המדדים העסקיים. אנו נערכים בימים אלה להשקת רשת הדור הרביעי (LTE), ומאמינים שלקראת סוף השנה נוכל לספק באמצעותה ללקוחותינו את חווית הגלישה הטובה ביותר בדור הרביעי".
 
סך ההכנסות ב- 2013 הסתכם בכ- 3.81 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 4.47 מיליארד שקל בשנה קודמת, קיטון של כ- 14.7%.
 
סך ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 983 מיליון שקל, לעומת כ- 1.03 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ- 4.3%.
 
ההכנסות משירותים ירדו בכ- 13.9% והסתכמו בכ- 2.81 מיליארד שקל, מול כ- 3.26 מיליארד שקל בשנה קודמת. ברבעון הרביעי ירדו ההכנסות משירותים בכ-8.8% והסתכמו בכ- 688 מיליון שקל, מול כ- 754 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות משירותים נבע בעיקר משחיקת תעריפים, כתוצאה מהתחרות המוגברת בענף, בקיזוז הכנסות ממפעילי סלולר העושים שימוש ברשת פלאפון.
 
ההכנסות מציוד קצה קטנו בכ- 17.1% והסתכמו בכ- 1 מיליארד שקל, לעומת כ- 1.21 מיליארד שקל בשנה קודמת. ברבעון הרביעי גדלו ההכנסות מציוד קצה בכ- 8.1% והסתכמו בכ- 295 מיליון שקל לעומת כ- 273 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. הירידה השנתית בהכנסות מציוד קצה נבעה מהתחרות המוגברת בענף, אשר גרמה לירידה בכמות ובמחירי המכשירים שנמכרו ב- 2013 לעומת 2012. עם זאת למרות הירידה במחירי ציוד הקצה בשנה החולפת, חל בפלאפון גידול בכמות מכירות הסמארטפונים, הטבלטים והאביזרים, שבא לידי ביטוי היטב בצמיחה בהכנסות מציוד קצה ברבעון הרביעי.
 
הרווח התפעולי הסתכם ב-2013 בכ- 669 מיליון שקל, קיטון של כ- 25%, לעומת כ- 892 מיליון שקל בשנה קודמת. הרווח התפעולי ומדדי הרווחיות הינם בנטרול הוצאות חד פעמיות בסך של כ- 61 מיליון שקל, כתוצאה
 
 
 מיישום ההסכם הקיבוצי בדצמבר 2013.  הרווח התפעולי ברבעון* הסתכם בכ- 137 מיליון שקל, קיטון של כ- 18%, לעומת כ- 167 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
 
ה- *EBITDA הסתכם בכ- 1.13 מיליארד שקל (שיעור  EBITDA – 29.6%), לעומת כ- 1.42 מיליארד שקל בשנה קודמת, קיטון של כ- 20.9%. ה- EBITDA ברבעון הרביעי* הסתכם בכ- 249 מיליון שקל (שיעור EBITDA  – 25.3%), לעומת כ- 296 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 28.8%) ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ- 15.9%.
 
הרווח הנקי* קטן בכ- 2013 בכ- 19.3% והסתכם בכ- 563 מיליון שקל, לעומת כ- 698 מיליון שקל בשנה קודמת.  הרווח הנקי ברבעון הרביעי* ירד בכ- 18.7% והסתכם בכ- 109 מיליון שקל, לעומת כ- 134 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
 
הירידה במדדי הרווחיות נבעה מירידה בהיקף מכירות ציוד קצה, לצד שחיקה מתמשכת בתעריפים בשנה האחרונה כתוצאה מהמשך מגמת התגברות התחרות בשוק הסלולר. המדדים המוצגים הינם כאמור בנטרול הוצאות חד פעמיות בסך של כ- 61 מיליון שקל כתוצאה מיישום ההסכם הקיבוצי שנחתם בדצמבר 2013, והן כוללות גם פיצויי פרישה מוגדלים  לכ- 230 עובדים קבועים.  
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד ב- 2013 על כ- 1.59 מיליארד שקל, לעומת כ- 1.73 מיליארד שקל בשנה קודמת, קיטון של כ- 7.9%. ברבעון הרביעי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת עמד על סך כ- 327 מיליון שקל, לעומת כ- 388 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ- 15.7% . הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבע מקיטון ברווח הנקי בקיזוז ירידה בהון החוזר, אשר נבעה בעיקר מירידה בהיקף מכירות ציוד קצה בתשלומים.
 
מצבת המנויים של פלאפון ב- 31 בדצמבר 2013 עמדה בסוף השנה על כ- 2.642 מיליון מנויים, בהשוואה לכ- 2.8 מיליון מנויים בתחילת השנה. הירידה בכמות המנויים ב- 2013 נבעה בחלקה מניוד נטו של כ- 77 אלף מנויים למתחרים, וחלקם כתוצאה ממעבר של ריסיילר גדול שהפך לMVNO , וכן מהשתתקות מנויי פריפייד לא פעילים.
 
מצבת כח האדם בפלאפון ב- 31 בדצמבר 2013 עמדה על 2,791 משרות לעומת 3,187 משרות ב- 31 בדצמבר 2012. הצמצום בכ- 400 משרות הושג בעיקרו בזכות מהלכי התייעלות וכן חתימת הסכם קיבוצי בדצמבר 2013 שאיפשר פרישה מרצון של עובדים ותיקים. בכך ממשיכה החברה להיות היעילה בענף עם כמות העובדים הקטנה מבין החברות הוותיקות ומדדי הרווחיות הגבוהים בענף.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) עמדה ב- 2013 על 86 שקל, בהשוואה ל- 95 שקל בשנה קודמת. ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי עמדה ברבעון הרביעי על 86 שקל, לעומת 89 שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 
 
*בנטרול הוצאות חד פעמיות כתוצאה מיישום ההסכם הקיבוצי בדצמבר 2013
 

תוצאות בזק בינלאומי
 
 • שיא הכנסות חדש בחברה. החברה עוברת את רף ה- 1.4 מיליארד ₪ ומציגה גידול של כ- 7% בהכנסות לעומת שנה קודמת.
 • שיא רווחיות חדש בחברה. ה-EBITDA בשנת 2013 טיפסה לכ- 357 מיליון שקל, רווחיות הגבוהה ביותר מאז הקמת החברה.
 • שיא הכנסות חדש בחברה מפעילות פתרונות מחשוב לעסקים (ICT) עם זינוק של כ- 33% לעומת שנה קודמת.
 • בזק בינלאומי ממשיכה למנף את הכבל התת ימי של החברה ומציגה גידול של כ- 4% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה וגידול של כ- 8% במצבת לקוחות החברה, לעומת שנה קודמת.
 
איציק בנבנישתי, מנכ"ל בזק בינלאומי: "בשנת 2013 קבענו הישגים יוצאי דופן בהכנסות וברווחיות החברה. הצלחנו למנף את חוזקותינו בעולמות השירות והטכנולוגיה, צמחנו באופן משמעותי בגיוס לקוחות אינטרנט על תשתית הכבל התת ימי ובמכירת פתרונות מחשוב מתקדמים לעסקים ובידלנו את עצמנו בצורה מובהקת מהמתחרים. מחויבותם ומקצועיותם של עובדי החברה, ממצבים אותנו היום בחזית חברות התקשורת בישראל. אני גאה בחברה ובעובדיה וסמוך ובטוח כי הדרך אותה התווינו והתרבות הארגונית הייחודית של החברה, יובילו להמשך הצלחתה גם בשנים הבאות".
 
בזק בינלאומי מציגה בשנת 2013 שיא חדש של הכנסות לחברה. הכנסות החברה בשנת 2013 הסתכמו בכ- 1.43 מיליארד שקל לעומת כ- 1.34 מיליארד שקל בשנת 2012, גידול של כ- 6.9%, הנובע בעיקרו מן הצמיחה המשמעותית במכירות פתרונות מחשוב לעסקים (ICT), ממכירות שירותי האינטרנט של החברה על גבי תשתית הכבל התת ימי ורשת האינטרנט החדשה לצד גידול בפעילות העברת שיחות בין מפעילי תקשורת בעולם.
 
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכמו בכ- 369 מיליון שקל לעומת כ- 340 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 8.6%.
 
החברה מצליחה לשמור על מדדי הרווחיות הגבוהים שלה למרות השחיקה הנמשכת בשיחות היוצאות כתוצאה מהמעבר לחבילות ללא הגבלה בשוק הסלולאר. 
 
הרווח התפעולי של בזק בינלאומי בשנת 2013 הסתכם בכ- 227 מיליון שקל לעומת כ- 219 מיליון שקל בשנת 2012, גידול של כ- 3.8%. ה- EBITDA של בזק בינלאומי בשנת 2013 טיפס אף הוא לשיא של כל הזמנים בחברה והסתכם בכ-357 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 24.9%), לעומת כ- 355 מיליון שקל בשנת 2012, גידול של כ- 0.5%.  הרווח הנקי בשנת 2013 שמר על רמתו הגבוהה והסתכם בכ- 158 מיליון שקל לעומת כ- 160 מיליון שקל בשנת 2012, קיטון של כ- 0.9%. הגידול במדדי הרווחיות נבע בעיקר מהגידול במכירות פתרונות תקשורת כוללים לעסקים וכן מהצמיחה העקבית בכמות לקוחות האינטרנט ומהגידול במכירת שירותי האינטרנט על גבי תשתית הכבל התת ימי.
 
הפרשי עיתוי בהוצאות גרמו לקיטון ברווח התפעולי, ב-EBITDA וברווח הנקי, ברבעון הרביעי של שנת 2013 לעומת הרבעון הרביעי אשתקד.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2013 הסתכם בכ- 288 מיליון שקל, לעומת כ- 272 מיליון שקל בשנת 2012, גידול של כ- 5.7%. תזרים המזומנים החופשי בשנת 2013 הסתכם בכ- 191 מיליון שקל לעומת כ- 99 מיליון ש"ח בשנת 2012, גידול של כ- 92.4%. הגידול בתזרים מפעילות שוטפת ובתזרים החופשי נבע משיפור בניהול ההון החוזר של החברה וכן מהירידה בהיקף ההשקעות של החברה עם סיום הקמת הכבל התת ימי בתחילת 2012.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 77 מיליון שקל, לעומת כ- 86 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ- 11.1%. תזרים המזומנים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 59 מיליון שקל לעומת כ- 48 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 22.1%. הקיטון בתזרים מפעילות שוטפת נבע מהפרשי עיתוי בתשלומים לספקים לעומת רבעון המקביל. הגידול בתזרים החופשי נבע משיפור בניהול ההון החוזר של החברה וכן מהירידה בהיקף ההשקעות של החברה ברבעון בעיקר כתוצאה מפערי עיתוי.

תוצאות yes
 
 • בשנת 2013 yes רשמה גידול שיא של קרוב לכ- 23 אלף מנויים,  ובסוף שנת 2013 הגיעה מצבת המנויים למספר שיא של למעלה מ- 600 אלף מנויים.
 
 • ה- EBITDA ב- 2013 הסתכם בכ- 530 מיליון שקל לעומת כ- 502 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ- 5.7%.
 • שיעור ה- EBITDA  עמד על 32.4% לעומת 30.7% אשתקד.
 
רון אילון, מנכ"ל yes: "החברה מסכמת שנת שיא כשחצתה את קו 600 אלף בתי אב מנויים, וצמחה במדדים הפיננסיים המרכזיים. ברבעון הרביעי yes חשפה את שירות yesGO אותו נשיק בקרוב, ששם את החברה בחזית הטכנולוגית של הטלוויזיה הרב- ערוצית, ויאפשר לה להמשיך ולהוביל את חווית הצפייה המתקדמת ביותר בישראל, לצד התוכן הטוב בעולם תוך הקפדה על שירות לקוחות מוביל"
 
ההכנסות בשנת 2013 נותרו ללא שינוי בהשוואה ל- 2012 ועמדו על סך של כ- 1.64 מיליארד שקל. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכמו בכ- 418 מיליון שקל לעומת כ- 408 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 2.4% הנובע מגידול בכמות המנויים.
 
הרווח התפעולי בשנת 2013 גדל בכ- 5.8% בהשוואה לשנת 2012 והסתכם בכ- 268 מיליון שקל לעומת 253 מיליון שקל בשנת 2012. הגידול נבע בעיקר מקיטון בהוצאות שיווק ותוכן וביטול תשלום תמלוגים המקוזז בחלקו ע"י גידול בהוצאות פחת.
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 60 מיליון שקל לעומת כ- 73 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 17.3%. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מגידול בהוצאות שיווק ומכירות כתוצאה מצירוף מנויים חדשים ומגידול בהוצאות פחת.
 
ה- EBITDA בשנת 2013 גדל בכ- 5.7% בהשוואה ל- 2012 והסתכם בכ- 530 מיליון שקל (שיעורEBITDA – 32.4%), בהשוואה לכ- 502 מיליון שקל (שיעורEBITDA – 30.7%) בשנת 2012. הגידול ב- EBITDA  נבע מקיטון בהוצאות שיווק ותוכן וביטול תשלום תמלוגים. 
ה- EBITDA  ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 131 מיליון שקל (שיעור  EBITDA- 31.3%) לעומת כ- 137 מיליון שקל (שיעורEBITDA - 33.6%) ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 4.5%.
 
הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים לשנת 2013 הסתכם בכ- 107 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 99 מיליון שקל בשנת 2012, גידול ברווח של כ- 7.7%. הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 27 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 57 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
 
ההפסד הנקי בשנת 2013 גדל בכ- 22.7% ועמד על סך של כ- 381 מיליון שקל בהשוואה לכ- 310 מיליון שקל בשנת 2012. עיקר ההרעה בהפסד הנקי השנתי נבע מגידול בהוצאות המימון לבעלי מניות. ההפסד הנקי ברבעון הרביעי של 2013 הסתכם בכ- 83 מיליון שקל  לעומת הפסד של כ- 21 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של yes בשנת 2013 גדל בכ- 17.3% והסתכם בכ- 490 מיליון שקל בהשוואה לכ- 418 מיליון שקל בשנת 2012. תזרים המזומנים החופשי עלה בכ- 24.5% והסתכם בכ- 167 מיליון שקל לעומת 134 מיליון שקל בשנת 2012. הגידול נובע מהשיפור ב- EBITDA ובהון החוזר.
 
ה- ARPU השנתי ירד בכ- 0.4% לעומת שנת 2012 והסתכם בכ- 233 שקל. ה- ARPU ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בכ- 233 שקל לעומת כ- 234 שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ- 0.4%.
 
ברבעון הרביעי, חשפה yes את המהלך פורץ הדרך בעולם הטלוויזיה- yesGO שיאפשר לצפות בעשרות ערוצי טלוויזיה ובאלפי תכני VOD - ישירות משידורי הערוצים של yes- בכל מקום ובכל זמן, באמצעות הטאבלט, הנייד או בכל מכשיר התומך בשירות.
 
בימים אלה yes נמצאת בניסוי עובדים לשירות, ובקרוב השירות יושק לכלל הלקוחות ובאמצעותו ניתן יהיה לצפות בעשרות רבות של ערוצי yes בהם ערוצי הסרטים, ערוצי הסדרות, ערוצי ילדים, ערוצי ספורט, ערוצי lifestyle  ובתכני ספריית  ה-VOD  של yes בכל המכשירים הנלווים התומכים, בכל מקום ובכל זמן, כולל אלפי התכנים החינמיים.


מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
 
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר שאול אלוביץ', יו"ר קבוצת בזק, ומר דודו מזרחי, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, ביום חמישי, 6 במרץ 2014, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' בינלאומי: 972-3-918-0609
מס' מקומי:  03-918-0609
 
שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://www.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה-  12 במרץ 2014. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:
 
מס' בינלאומי: 972-3-925-5900
מס' מקומי: 03-925-5900
 
אודות בזק חברת התקשורת הישראלית
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות טווח שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקשורת ארגוניות.
למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://www.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך:www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה.
 הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                              סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                          בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                               דוא"ל: pr@bezeq.co.il