קבוצת בזק מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון ראשון 2016

תאריך פרסום: 26/05/2016
שאול אלוביץ, יו"ר בזק: "התוצאות משקפות את יכולתה של הקבוצה להתמודד בהצלחה בסביבה תחרותית, באמצעות מינוף היתרונות הטכנולוגים"

דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי: "תזרים המזומנים שהקבוצה מייצרת מאפשר לה להמשיך להשקיע בתשתיות התקשורת ולהשיא תשואה לבעלי מניותיה"

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון ראשון 2016, בהשוואה לרבעון ראשון 2015:


•    ההכנסות הסתכמו בכ- 2.56 מיליארד שקל, עלייה של 17.7%
•    הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 288 מיליון שקל, ירידה של 37.8%
•    ה-EBITDA  הסתכם בכ- 1.02 מיליארד שקל, עלייה של 7.3%
•    התזרים החופשי הסתכם בכ- 619 מיליון שקל, עלייה של 2.1%

תל אביב, 26 במאי 2016 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2016 שהסתיים ביום 31 במרץ 2016.


שאול אלוביץ, יו"ר בזק, "התוצאות העסקיות לרבעון משקפות את יכולתה של הקבוצה להתמודד בהצלחה בסביבה המתאפיינת בתחרותיות הולכת וגוברת באמצעות מינוף היתרונות הטכנולוגיים והערכים המוספים של השירות הבלתי מתפשר לציבור לקוחותיה."   

דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בבזק, "קבוצת בזק ממשיכה להציג תוצאות עסקיות חזקות על אף התחרות הגוברת. תזרים המזומנים שהקבוצה מייצרת מאפשר לה להמשיך להשקיע ולפתח את תשתיות התקשורת שלה, ולהשיא תשואה לבעלי מניותיה.  בהמשך לכך, ובהתאם למדיניות הדיבידנד, אנו נחלק ב- 30 למאי דיבידנד במזומן בסך 776 מיליון שקל המהווה כ- 0.28 שקל למניה."
 

תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 2.56 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.17 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 17.7%.  העלייה נבעה מאיחוד הכנסות של חברת yes ברבעון הראשון 2016 בסך כ- 439 מיליון שקל. העלייה מותנה בשל ירידה בהכנסות חברת פלאפון.

הוצאות השכר ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 513 מיליון שקל בהשוואה לכ- 439 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 16.9%. העלייה נבעה מאיחוד הוצאות השכר של חברת yes ברבעון הראשון 2016 בסך כ- 61 מיליון שקל. 

הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 1.02 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 799 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 27.4%.  העלייה נבעה מאיחוד הוצאות הפעלה וכלליות של חברת yes ברבעון הראשון 2016 בסך כ- 245 מיליון שקל. העלייה מותנה בשל קיטון בהוצאות הפעלה וכלליות של חברת פלאפון.

הוצאות פחת והפחתות ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 449 מיליון שקל בהשוואה לכ- 317 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של 41.6%. העלייה נבעה מאיחוד הוצאות פחת והפחתות של חברת yes ברבעון הראשון 2016 בסך כ- 76 מיליון שקל וכן מהפחתת עודפי עלות שנוצרו במסגרת העלייה לשליטה בחברת yes.

הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בהוצאה בסך כ- 5 מיליון שקל בהשוואה להכנסה בסך כ- 17 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד.  השינוי בהוצאות נטו נבע בעיקר מרישום הוצאות בבזק בינלאומי בסך כ- 14 מיליון שקל בשל חתימת ההסכם הקיבוצי.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 574 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 636 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 9.7%.  ה-EBITDA  ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 1.02 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 40.0%) בהשוואה לכ- 953 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 43.8%) ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 7.3%.  

הוצאות מימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 102 מיליון שקל בהשוואה לכ- 37 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 175.7%. העלייה נבעה מגידול בהוצאות מימון של בזק קווי, מאיחוד הוצאות מימון של חברת yes ברבעון הראשון 2016 בסך כ- 19 מיליון שקל וכן מהכנסות מימון מהלוואות בעלים ל- yes בסך כ- 21 מיליון שקל שנרשמו ברבעון המקביל ואינן נכללות החל מ- 1.4.2015 בשל האיחוד.

הוצאות מסים ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 183 מיליון שקל בהשוואה לכ- 152 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 20.4%.  הוצאות מסים הושפעו מהפחתת שיעור מס החברות מ- 26.5% ל- 25% החל מיום 1.1.2016. כתוצאה מכך, הקבוצה הקטינה את נכסי המס למסים נדחים והכירה בהוצאות מסים נדחים בסך של כ- 64 מיליון שקל.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 288 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 463 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 37.8%.  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם ב- 922 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 961 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של 4.1%. הירידה נבעה מירידה בתזרים של חברת פלאפון בעיקר כתוצאה משינויים בהון החוזר. הירידה קוזזה ברובה בשל איחוד תזרים מפעילות שוטפת של חברת yes ברבעון הראשון 2016 בסך כ- 158 מיליון שקל.  

ההשקעות ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 345 מיליון שקל בהשוואה לכ- 368 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של 6.3%.  הירידה בהשקעות חברות הקבוצה מותנה בשל איחוד השקעות של חברת yes ברבעון הראשון 2016 בסך כ- 59 מיליון שקל.

התזרים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 619 מיליון שקל בהשוואה לכ- 606 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 2.1%.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 8.83 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2016, בהשוואה ל- 8.20 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2015. ביום 31.3.2016 יחס החוב נטו ל- EBITDA  (4 רבעונים אחרונים) עמד על 2.04 בהשוואה ל- 1.84 ביום 31.3.2015.


תחזית הקבוצה לשנת 2016   

להלן תחזית של קבוצת בזק לשנת 2016 כפי שפורסמה בדוחות השנתיים של החברה ליום 31.12.2015:
  
-    הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.4 מיליארד שקל. 

-    ה-EBITDA  צפוי להיות בין כ- 4.2  מיליארד שקל. 

-    תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ -  2.0 מיליארד שקל.

תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה - התחזיות אינן כוללות השפעות, ככל שיתרחשו, של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים ו/או חתימה על הסכמים קיבוציים, מימוש זכויות החברה בנכס המקרקעין "סקיה" וכן ביטול הפרדה מבנית בקבוצה.

התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, למצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2016. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2015.תוצאות הפעילות הקווית של בזק

סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק: "התוצאות הכספיות ברבעון הראשון של השנה, מעידות על היכולת של בזק להמציא את עצמה מחדש, באמצעות חדשנות תשתיתית, מוצרית, שירותית ותפעולית. בתקופה של תחרות מחריפה, כדי להבטיח צמיחה, בזק משקיעה כמעט מיליארד שקל מדי שנה, יותר מכל חברת תקשורת שהיא בשוק. 

אנו נמצאים בשלב מתקדם של ניסוי שטח בטכנולוגיית ה-G.fast וכן בטכנולוגיות מתקדמות נוספות, המאפשרות קצבי גלישה אולטרה מהירים של מאות מגה ואף 1 גיגה. מטרת הניסוי היא לבחון את היקף ההשקעה הנדרשת להפעלת הרשת בהיבטים הטכנולוגיים והכלכליים. גם ברבעון זה שמנו דגש על פיתוח תחום הדיגיטל, החל משירות לקוחות מתקדם, ועד לקידום מוצרים חדשניים. מהפיכת הדיגיטל והשימוש ההולך וגובר ברוחבי פס ובשירותים וירטואליים מהווים הזדמנות לצמיחה עבור בזק".

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 1.112 מיליארד שקל, שחיקה קלה ביחס לרבעון הראשון אשתקד. השינוי בהכנסות נבע מירידה בהכנסות מטלפוניה לצד גידול בהכנסות משירותי אינטרנט וכן מהכנסות משירותי דאטה.

הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 384 מיליון שקל בהשוואה לכ- 403 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 4.7%. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה מקיטון של כ- 3.3% בהכנסה הממוצעת לקו (ARPL) ומקיטון של כ- 1.9% במצבת קווי הטלפון.

ההכנסות משירותי אינטרנט (קמעונאי וסיטונאי) ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 394 מיליון שקל בהשוואה לכ- 383 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 2.9%. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס קווי האינטרנט במהלך השנה החולפת בה נרשם גידול של למעלה מ- 113 אלף קווים. בנוסף, חל גידול של כ- 4.6% בהכנסה למנוי אינטרנט (קמעונאי) כתוצאה מהמשך השידרוגים למהירויות גבוהות.

הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 273 מיליון שקל בהשוואה לכ- 266 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של 2.6%. הגידול בהכנסות משירותי דאטה נבע מגידול בכמות הלקוחות העסקיים של החברה ומספר קווי התקשורת, כניסה של החברה לתחומי פעילות חדשים, והרחבת סל פתרונות התקשורת הניתנים ללקוח.

הוצאות ההפעלה ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 172 מיליון שקל בהשוואה לכ- 180 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 4.4%.  הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מהפחתה בהוצאות פרסום, דמי קישוריות למפעילי תקשורת ואחזקת מבנים.

הוצאות שכר ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 230 מיליון שקל בהשוואה לכ- 227 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 1.3%. 

הכנסות תפעוליות אחרות ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 9 מיליון שקל בעיקר עקב רישום רווחי הון ממכירת רכוש קבוע, וזאת בהשוואה לכ- 17 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 47.1%.  הכנסות תפעוליות אחרות הושפעו מרישום רווח בסך כ- 12 מיליון שקל מעלייה לשליטה בחברת yes ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 101 מיליון שקל בהשוואה לכ- 75 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 34.7%.  הגידול בהוצאות מימון נבע בעיקר מהוצאות מימון בגין שווי הוגן של אשראי עתידי לזמן ארוך מגופים בנקאיים בסך כ- 22 מיליון שקל.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 536 מיליון שקל בהשוואה לכ- 547 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 2.0%.  ה-EBITDA  ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 719 מיליון שקל בהשוואה לכ- 723 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של 0.6%.  

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 328 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 346 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 5.2%. 

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 539 מיליון שקל בהשוואה לכ- 548 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 1.6%.  

ההשקעות ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 195 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 231 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 15.6%, בעיקר כתוצאה מפערי עיתוי. 

התזרים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 385 מיליון שקל בהשוואה לכ- 329 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 17.0%.  העלייה בתזרים החופשי נבעה מהירידה כאמור בהשקעות ומגידול בתמורה ממכירת רכוש קבוע. 

מספר קווי האינטרנט כולל קווים סיטונאיים הסתכם בסוף הרבעון הראשון של שנת 2016 בכ- 1.50 מיליון, גידול של כ- 24 אלף קווים ביחס לרבעון הקודם. בסיס קווי ההולסייל המשיך במגמת הגידול והסתכם בכ- 290 אלף קווים הניתנים במסגרת השוק הסיטונאי, גידול של כ- 46 אלף קווים (כ- 19%) ביחס לרבעון הקודם. 

במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ- 38.9 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ- 37.8 מגה ביט לשנייה ברבעון הרביעי 2015, וכ- 33.2 מגה ביט לשנייה ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של 17.2% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד.
 
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמה בכ- 91 שקל, בהשוואה לכ- 89 שקל ברבעון הרביעי 2015, וכ- 87 שקל ברבעון הראשון אשתקד.

מספר קווי טלפון בסוף מרץ 2016 עמד על 2.166 מיליון, בהשוואה לכ- 2.181 מיליון ברבעון הרביעי 2015, וכ- 2.208 מיליון ברבעון הראשון אשתקד. 
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון הראשון של שנת 2016 עמדה על כ- 59 שקל, בהשוואה לכ- 60 שקל ברבעון הרביעי 2015, וכ- 61 שקל ברבעון הראשון אשתקד. 
 

תוצאות פלאפון

•    הרווח הנקי של החברה הסתכם ברבעון הראשון של 2016 בכ- 13 מיליון שקל, גידול של 18.2% לעומת רבעון קודם
•    פלאפון ממשיכה להציג תזרים חזק: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון  בכ- 185 מיליון שקל, והתזרים החופשי הסתכם בכ- 134 מיליון שקל
•    הוצאות התפעול ירדו ברבעון הנוכחי בכ- 32 מיליון שקל מול רבעון קודם

רן גוראון, מנכ"ל פלאפון אמר היום: "מלחמת המחירים האגרסיבית בסלולר נמשכה גם ברבעון הראשון של 2016. למרות זאת, פלאפון המשיכה בפיתוח מואץ של עסקי החברה, תוך המשך התייעלות. כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלנו להביא את הערך הרב ביותר ללקוחותינו, בחרנו להרחיב את ערוצי ההפצה, להקים תתי מותגים ולחבור לשותפים מובילים. לאחרונה חתמנו על הסכם שיתוף פעולה עם רשת 'באג' שיאפשר לנו להרחיב את פרישתנו בעשרות נקודות נוספות ברחבי הארץ ולהגיע לקהלים חדשים."  

עוד ציין גוראון, "ברבעון זה אירעה השריפה במתג והחברה התגברה עליה במהירות ופעלה לשיקום המתקן והחזרת השירות ללקוחות. לאחרונה השקנו מוצרים ושירותים חדשניים נוספים על גבי רשת הדור הרביעי המתקדמת, וגם בעולם ציוד הקצה היינו הראשונים בסלולר והשקנו את מותג הסמארטפונים הפרטי GINI, שזכה להצלחה רבה." 

הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ-671 מיליון שקל, לעומת כ- 713 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 727 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 5.9% וכ- 7.7%, בהתאמה.

ההכנסות משירותים ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 455 מיליון שקל, לעומת כ- 477 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ-499 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-4.6% וכ-8.8% בהתאמה. 
הירידה בהכנסות משירותים בהשוואה לרבעון המקביל נבעה משחיקת תעריפים כתוצאה מהמשך התחרות המוגברת וממעבר לקוחות קיימים לחבילות זולות יותר עם נפח גלישה רחב יותר, דבר שהביא לירידה בהכנסה הממוצעת למנוי (ARPU).
ההכנסות מציוד קצה הסתכמו ברבעון בכ-216 מיליון שקל, לעומת כ-236 מיליון שקל ברבעון הקודם, קיטון של כ-8.5%, ולעומת כ-228 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 5.3%. הירידה בהכנסות ממכירת ציוד קצה בהשוואה לרבעון המקביל נבעה בעיקר משינוי בתמהיל המכירות.

הוצאות התפעול ירדו ברבעון הנוכחי בכ- 32 מיליון שקל מול רבעון קודם ובכ- 25 מיליון שקל מול הרבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות התפעול נבעה ברובה מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של החברה, וזאת למרות תקלת הרשת.

ה- EBITDA הסתכם ברבעון בכ- 105 מיליון שקל (שיעור EBITDA מסך ההכנסות– 15.6%), לעומת             כ– 111 מיליון שקל (שיעור EBITDA מסך ההכנסות– 15.6%), ברבעון הקודם, קיטון של כ- 5.4%, ולעומת כ-136 מיליון שקל (שיעור EBITDA מסך ההכנסות– 18.7%), ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של  כ- 22.8%. 

הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ- 13 מיליון שקל, לעומת כ-11 מיליון שקל ברבעון הקודם, גידול של  כ-18.2%, ולעומת כ- 36 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 63.9%. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ- 185 מיליון שקל, לעומת כ- 14 מיליון שקל ברבעון הקודם, ולעומת כ- 351 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של  כ- 47.3%. הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת לעומת הרבעון הקודם נבע בעיקר מתשלום בגין אגרות תדרים ברבעון הקודם. הירידה לעומת הרבעון המקביל נבעה בעיקר בשל ירידה מתונה יותר ביתרת הלקוחות.

מצבת המנויים של פלאפון גדלה ברבעון בכ-41 אלף מנויים, מרביתם מנויי פריפייד, וזאת לאור השקת תכניות פריפייד חדשות והרחבת ערוצי הפצה במהלך 2015, אשר הביאו לגידול במצבת מנויי הפריפייד של החברה. נכון ל-31 במרץ 2016 עמדה מצבת המנויים על 2.692 מיליון מנויים. 

ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) ירדה ב- 3 שקלים ועמדה ברבעון הנוכחי על 57 שקל, לעומת 60 שקל ברבעון הקודם ו- 65 שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה נובעת מהמשך שחיקת מחירי החבילות ומירידה בהכנסות רומינג הנובעת מעונתיות.


תוצאות בזק בינלאומי
•    הכנסות בזק בינלאומי הסתכמו בכ- 395 מיליון שקל, גידול של כ- 0.5% לעומת הרבעון המקביל.
•    גידול של כ- 3% בהכנסות החברה מפעילות פתרונות תקשורת לעסקים לעומת הרבעון המקביל.
•    גידול של כ- 5% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה 
•    הצלחה לשירות ה-Cyber Wall עם 100,000 לקוחות לשירות ברבעון.
•    הסכם קיבוצי עם וועד העובדים בחברה, אשר השפיע על מדדי הרווחיות ברבעון.

מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "הישגיה של בזק בינלאומי מקבלים ביטוי גם ברבעון הראשון לשנת 2016 עם שמירה על מובילותה בתחומי פעילותה הקיימים והצלחתה ביצירת חדשנות בחברה. חדשנות זו באה לידי ביטוי, בין השאר, עם מגמת הרחבת סל המוצרים והשירותים הקיים ככלל; ועם הצלחתו חסרת התקדים של שירות הCyber Wall בפרט. חתימת ההסכם הקיבוצי השפיעה אומנם על מדדי הרווחיות, אך יותר מכל, חיזקה את הרוח המאוחדת והמחוייבות של עובדי החברה להצלחתה ולמצויינותה הבלתי מתפשרת גם בעתיד". 

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 395 מיליון שקל לעומת כ- 393 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ- 0.5%. גידול זה בהכנסות נובע בעיקרו מן הגידול במכירת פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) ושירותי ענן מנוהלים וכן מן הגידול המתמשך במכירת שירותי האינטרנט של החברה על תשתית הכבל התת ימי. 

יישום ההסכם הקיבוצי שנחתם בתחילת הרבעון, השפיע על כל מדדי הרווחיות: 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 37 מיליון שקל לעומת כ- 61 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ- 39.3%. ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 70 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 17.7%), לעומת כ- 93 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד (שיעור EBITDA  - 23.7%), קיטון של כ- 24.7%.  
הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 26 מיליון שקל לעומת כ- 44 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ- 40.9%. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 49 מיליון שקל לעומת כ- 62 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ- 21% אשר נובע מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל.  תזרים המזומנים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 12 מיליון שקל לעומת כ- 9 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ- 33.3%. 


 


תוצאות yes


רון אילון, מנכ"ל yes: "שוק הטלוויזיה הרב ערוצית נמצא בתקופה מרובת מתחרים וניצב בפני אתגרים רבים דוגמת הפיראטיות הגואה ואפליות רגולטוריות הפוגעות בסופו של דבר בצרכנים עצמם. גם בתקופה זו ממשיכהyes  לספק את הטלוויזיה הטובה והחדשנית ביותר בישראל, כך ברבעון זה השקנו ללקוחותינו את "yes עם מי לגדול" - עולם תוכן טלוויזיוני שלם לילדי הגיל הרך שנבנה לראשונה בישראל בהתאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך".

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 439 מיליון שקל לעומת כ- 440 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ 0.2%. 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 57 מיליון שקל לעומת כ- 59 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 3.4%.  ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 133 מיליון שקל (שיעור  EBITDA - 30.3%) לעומת כ- 135 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 30.7%) ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 1.5%. 

הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 38 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 60 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 36.7%. הירידה נבעה מגידול בהוצאות מימון, בעיקר כתוצאה משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים וירידה בהכנסות מהפרשי הצמדה בגין אגרות חוב.

ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2016 הסתכם בכ- 71 מיליון שקל  לעומת הפסד של כ- 3 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. העלייה בהפסד נבעה מגידול בהוצאות מימון, בעיקר כתוצאה משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים וירידה בהכנסות מהפרשי הצמדה וכן מעלייה בהוצאות ריבית בגין הלוואות מבעלי מניות.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2016 עלה בכ- 6% והסתכם בכ- 158 מיליון שקל בהשוואה לכ- 149 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר משיפור בהון החוזר. תזרים המזומנים החופשי עלה בכ- 17.9% והסתכם בכ- 99 מיליון שקל.

בסיס המנויים של yes ברבעון הראשון של שנת 2016 ירד ב- 6,000 מנויים והגיע למצבת של כ- 629 אלף מנויים.

ה- ARPU ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ- 231 שקל לעומת כ- 232 שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ- 0.4%.

מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר שאול אלוביץ, יו"ר הדירקטוריון ומר דודו מזרחי, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, ביום חמישי, 26 במאי 2016, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מס' מקומי:  03-918-0688
מס' בינלאומי: 972-3-918-0688

שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://www.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה. שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה- 1 ביוני 2016. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מס' מקומי: 03-925-5942
מס' בינלאומי: 972-3-925-5942

אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקשורת ארגוניות. 
למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://www.bezeq.co.il.

הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.

הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.

מנהל קשרי משקיעים:                       סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                        מר גיא הדס
בזק                                               בזק
טלפון: 02-539-5441                      טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                    דוא"ל: pr@bezeq.co.il