HOME PLUG


פתרון לגלישה איכותית על גבי רשת החשמל בבית בחדרים 
ללא קליטה כגון ממ"ד או מרתף.

התקנה והפעלה ראשונית

תוכלו להיעזר במדריכי ההתקנה הראשונית של הרפיטר ע"פ הדגם שברשותכם:
שאלות ותשובות