> הסדרי פשרה

הסדרי פשרה


הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית
(בת"צ 60686-01-15 שולמית גרוס נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ופרטנר תקשורת בע"מ)
 
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("החוק"), כי ביום 30.4.2017 נכרת הסכם פשרה ("הסכם הפשרה") במסגרת הבקשה לאישור תובענה כייצוגית בת"צ 60686-01-15 ("הבקשה לאישור") שהוגשה על ידי גב' שולמית גרוס ("המבקשת") נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("בזק") ונגד פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר") לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד.

כללי

1.עניינה של הבקשה לאישור, ככל שהיא נוגעת לבזק, בטענת המבקשת, שהיא מנויה של פרטנר (ולא של בזק), כי תעריף קישור הגומלין שגובה בזק עבור מסרונים הנשלחים לרשתה הוא בלתי סביר ומפלה, ולפיכך מנוגד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ד-1984 ("חוק התקשורת") ולהוראות רישיונה של בזק.

2.טענות המבקשת בבקשה לאישור נדחו על ידי בזק על הסף ולגופן.

3.הסכם הפשרה נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה מצד מי מהם או מטעמם בטענה או חבות כלשהי מצד משנהו.

4.המבקשת מיוצגת ע"י עו"ד דוד שוורצבאום ממשרד מרקמן את טומשין ("ב"כ המבקשת") ממרכז רורברג, אגף איינשטיין, קומה ה', רח' פקריס 3 (פארק ת.מ.ר), רחובות, טלפון: 08-9393100; פקס: 08-9393101. בזק מיוצגת על ידי ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' ("ב"כ בזק") מרחוב ברקוביץ' 4 תל אביב, טלפון: 03-7770111; פקס: 03-7770101.

 
 

תמצית הסכם הפשרה

5.הסכם הפשרה יחול על כל אדם בישראל אשר שילם תמורת דמי קישוריות בגין משלוח הודעת מסרון (SMS) לרשת בזק, החל משבע שנים קודם להגשת בקשת האישור ועד למועד האישור.

6.על פי הסכם הפשרה, ובהתאם להודעת העדכון שהגישה בזק לבית המשפט ביום 11.6.2018, הפחיתה בזק את התעריף אותו היא גובה ממפעילי הרט"ן עבור מסרונים הנכנסים לרשתה מרשתות הרט"ן לסך של 24.57 אג' (כולל מע"מ) – שווה ערך לתעריף בזק עבור מסרון בודד הנשלח מבזק לרשת בזק (שהופחת גם הוא).

7.הצדדים הסכימו לבית המשפט לקבוע כי סך של 75,000 ש"ח בתוספת מע"מ (ככל שחל) ישולמו למבקשת כגמול מיוחד; וכי סך כולל של 175,000 ש"ח בתוספת מע"מ ישולמו לב"כ המבקשת כשכר טרחה.

8.הסכם הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה, דרישה או טענה של מי מחברי קבוצת התובעים בגין או בקשר לעילות נשוא הבקשה לאישור.

9.אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט ופסק הדין יהווה מעשה בית דין כלפי המבקשת וכלפי כל חברי קבוצת התובעים.

 

פרישה מקבוצת התובעים והתנגדות להסכם הפשרה

10.בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק, אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת הבקשה לאישור, ארגון, שאישר השר לעניין זה, הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין הגמול ושכר הטרחה.

11.הסכם הפשרה לא יחול על כל חבר בקבוצת התובעים אשר יודיע, בהתאם לאמור בסעיפים 11(א) או 18(ו) לחוק, כי הוא אינו מעוניין שהסכם זה יחול עליו ("הודעת הפרישה"). כל הודעת פרישה תישלח בכתב למזכירות בית המשפט המחוזי מרכז ברחוב שדרות הציונות 3, לוד, עם העתק, שישלח בדואר רשום, לב"כ המבקשת שפרטיו לעיל, בתוך 45 ימים ממועד פרסומה של מודעה זו ("תקופת הפרישה"), אחרת, הוא ייחשב לעניין הסכם זה כמי שנתן את הסכמתו להכללתו בין חברי קבוצת התובעים ולהתקשרותו בהסכם זה ובהסדר הפשרה על פיו, ובכלל זה ייחשב כמי שהסכים לוויתור וסילוק.

12.אם יתברר כי נמסרו הודעות פרישה על ידי 150 (מאה וחמישים) איש או יותר מחברי הקבוצה, בזק תהיה זכאית להודיע בכתב, בתוך עשרה ימי עסקים מן המועד שבו נודע לה על שיעורן של הודעות הפרישה כאמור, על פקיעת ההסכם.

 

שונות

13.האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יגברו הוראות הסכם הפשרה. הסכם הפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז ברחוב שדרות הציונות 3, לוד, ובמשרד ב"כ המבקשת, שפרטיו לעיל, עד חלוף 45 ימים ממועד פרסום מודעה זו.

14.תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

 
 
 
עו"ד דוד שוורצבאום 
מרקמן את טומשין, חברת עורכי דין  
ב"כ המבקשת
  ארדינסט, בן נתן, טלידאנו ושות'
ב"כ בזק