קבוצת בזק מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון השני 2013

תאריך פרסום: 05/08/2013

שאול אלוביץ, יו"ר בזק: "בתקופה זו של תחרות גוברת, המשכנו להשקיע ולשדרג את הצד השירותי, המוצרי והטכנולוגי בחברות הקבוצה, תוך שענף הסלולר מראה לאחרונה סימנים ראשונים של התייצבות. אנו ממשיכים בפריסת רשת הסיבים האופטיים, המקדמת את התשתית הטכנולוגית בישראל"
 

דודו מזרחי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי: "תוצאות הרבעון משקפות את המיקוד בהתייעלות והפחתת הוצאות לצד רמות שיא של תזרים מזומנים, המאפשרות לקבוצה להמשיך ולפתח את תשתיות התקשורת שלה, ולהשיא תשואה לבעלי מניותיה"
קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שני 2013, בהשוואה לרבעון שני 2012:

 • ההכנסות הסתכמו בכ- 2.35 מיליארד שקל, ירידה של 9.4%.

 • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 744 מיליון שקל, ירידה של 0.3%.

 • ה- EBITDA  הסתכם בכ- 1.07 מיליארד שקל, ירידה של 3.1%.

 • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 473 מיליון שקל, עלייה של 14%.

 • התזרים החופשי הסתכם בכ- 924 מיליון שקל, עלייה של 46.7%.

תל אביב, 5 באוגוסט 2013 – בזק, החברה הישראלית לתקשורת ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2013.
שאול אלוביץ, יו"ר בזק: "אנו מסכמים רבעון שבמהלכו המשכנו להשקיע ולשדרג את הצד השירותי, המוצרי והטכנולוגי בחברות הקבוצה, וזאת בתוך סביבה של תחרות גוברת. בשוק הסלולר אנו עדים בתקופה האחרונה לסימנים, אם כי ראשוניים, של התייצבות הענף המשתקפת בירידה בהיקפי הניודים והתמתנות הפגיעה ב-ARPU. אנו ממשיכים בפריסת רשת הסיבים האופטיים, המקדמת את התשתית הטכנולוגית בישראל".
דודו מזרחי משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי: "תוצאות הרבעון משקפות את פירות מאמצי ההתייעלות והמיקוד בשיפור תהליכים בהם נוקטות חברות הקבוצה, באופן שמאפשר קיזוז של השפעת תנאי הסביבה העסקית בענף התקשורת ככלל ובתחום הסלולר בפרט. התזרים הגבוה שהקבוצה מייצרת מאפשר לבזק להמשיך להשקיע ולפתח את תשתיות התקשורת שלה, ולהשיא תשואה לבעלי מניותיה".


 

תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2013 הסתכמו בכ- 2.35 מיליארד שקל לעומת כ- 2.6 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ-9.4%. הירידה בהכנסות הקבוצה נבעה בעיקר מירידה בהכנסות במגזר הסלולרי

 
מדיניות ממוקדת בכל זרועות הקבוצה להתייעלות וצמצום עלויות, הן במרכיבי שכר והן ביתר סעיפי התפעול, ההנהלה והכלליות, מיתנו את הפגיעה בEBITDA  של החברה. מגמת הירידה בעלויות הפחת והקיטון בהוצאות המימון תרמו להתייצבות הרווח התפעלי ולגידול ברווח הנקי
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 744 מיליון שקל לעומת כ- 746 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה מזערית של כ- 0.3%
הEBITDA ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 1.07 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 45.5%) לעומת כ- 1.1 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד  (שיעור EBITDA של 42.5%(, ירידה של כ- 3.1%.  
הרווח הנקי לבעלי מניות ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 473 מיליון שקל לעומת 415 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה בשיעור של כ- 14%
תוצאות הרבעון משקפות שוב רמות שיא של תזרימי מזומנים חופשי. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 1.1 מיליארד שקל לעומת כ- 990 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה בשיעור של כ- 11.3%.  תזרים המזומנים החופשי ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 924 מיליון שקל לעומת כ- 630 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 46.7%. הגידול בתזרים המזומנים החופשי נבע מהיקף גבוה של תקבולים ממכירת נדל"ן וכבלי נחושת לצד התייצבות ברמת השקעות נמוכה יותר בהשוואה לחמש השנים האחרונות בהם יישמה והשלימה הקבוצה את פרוייקט ה-  NGN והנחת הכבל התת-ימי עתירי ההשקעות.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 7.93 מיליארד שקל, בהשוואה ל- 7.90 מיליארד שקל נכון לסוף יוני 2012.

הודעה בדבר דיבידנדים
בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה המליץ הדירקטוריון לחלק את סך יתרת הרווח המיוחס לבעלי המניות למחצית הראשונה של שנת 2013 בסך 969 מיליון שקל. ביחד עם הדיבידנד השוטף, תשלם החברה את התשלום השישי והאחרון של הדיבידנד המיוחד בסך 500 מיליון שקל. סך חלוקת הדיבידנד הינה  1,469 מיליון שקל (כ- 0.54 שקל למניה). הדיבידנד השוטף כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות, וישולם ביחד עם הדיבידנד המיוחד ביום 15.9.2013. היום הקובע לחלוקה הינו ה- 3.9.2013

.

 

תחזית הקבוצה לשנת 2013

התחזית ביחס לביצועים הצפויים של קבוצת בזק בשנת 2013 אשר פורסמה על ידה ביום 5.2.2013 הינה:

רווח נקי לבעלי מניות:  1.7 מיליארד שקל עד 1.8 מיליארד שקל
EBITDA :   4.25 מיליארד שקל  עד 4.35 מיליארד שקל
תזרים מזומנים חופשי: גבוה מ- 2.7 מיליארד שקל
בשנת 2013 צפויים להימשך תהליכי ההתייעלות בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה. כמו כן, בכוונת החברה להאיץ את היקפי פריסת הסיבים האופטיים עד לחצר הלקוח ובנייני המגורים (FTTB/H), כך שכבר במהלך השנה הקרובה תפרוס החברה רשת סיבים בהיקף משמעותי וקצב הפריסה צפוי להמשיך ולגבור בשנים הקרובות.  
תחזיות הקבוצה מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה

א. התחזיות אינן כוללות השפעות של תכניות פרישת עובדים מעבר לאלו שנדונו ואושרו בקשר לשנים קודמות. התחזית עשויה להשתנות בתלות בהיקף תכנית הפרישה שתאמץ החברה בגין שנת 2013 ומאפייניהם. ביום 25.4.2013 אישר דירקטוריון החברה פרישה מוקדמת של כ- 51 עובדים בעלות כוללת של כ- 50 מיליון שקל.

ב. התחזיות אינן כוללות השפעות אפשריות של עלויות מכרז תדרי דור רביעי (LTE) לרשת סלולרית, ככל שתהיינה. נכון למועד זה, טרם פורסם מכרז לתדרי LTE, אף שמשרד התקשורת הודיע בשנת 2012 על כוונתו לפעול להקצאת תדרים כאמור

ג. התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, למצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תכניותיה לשנת 2013. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בדוחות הכספיים של הקבוצה.

 

 

 תוצאות הפעילות הקווית של בזק

 • מנכ"ל בזק, סטלה הנדלר, "בזק הגיעה כבר לכ-200 אלף בתים עם תשתית הסיבים האופטיים שלה, זאת במסגרת פרוייקט ה-Fiber NGN. אנו משקיעים בקצב מואץ בפריסת הרשת האופטית, כך שעד סוף השנה, נגיע למעל ל-400 אלף בתים בכל רחבי ישראל. אנו נמשיך להתמקד ולהשקיע בשדרוג התשתיות והרחבת מגוון שירותי התקשורת, זאת לצד מהלכים טכנולוגיים נוספים, כדי לספק ללקוחות כל קצב ושירות שיידרש"
 • ברבעון השני נרשמה רמת שיא חמש שנתי בתזרים המזומנים החופשי, שהסתכם בכ- 494 מיליון שקל, עלייה של כ- 209% בהשוואה לרבעון השני אשתקד
 • במהלך הרבעון שדרגה החברה באופן יזום ובחינם את מהירויות הגלישה ברשת החברה לכמיליון לקוחות, ובעקבות זאת, נרשמה עלייה חדה במהירות הגלישה הממוצעת
   

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2013 הסתכמו בכ- 1.12 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.16 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 3.4%. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מקיטון בהכנסות מטלפוניה של כ- 12.1%,  כתוצאה משחיקה בהכנסה לקו טלפון, מירידה במספר הקווים וכן מירידה בהכנסות מדמי קישוריות לרשתות הסלולר. ההכנסות משירותי אינטרנט ברבעון השני של שנת 2013 הסתכמו בכ-321 מיליון שקל בהשוואה לכ- 285 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, גידול של כ- 12.6%. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקרה מגידול שנתי של כ- 66 אלף במספר לקוחות האינטרנט של החברה, בשילוב עם עלייה של כ- 6% בהכנסה הממוצעת למנוי ברבעון, בהשוואה לרבעון המקביל, כתוצאה משדרוג קצבי הגלישה.

הוצאות הפעלה ברבעון השני של שנת 2013 הסתכמו בכ- 218 מיליון שקל בהשוואה לכ- 263 מיליון ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 17.1%. הכנסות תפעוליות אחרות ברבעון השני של שנת 2013 הסתכמו בכ- 17 מיליון שקל, זאת בהשוואה להוצאות של כ- 16 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, גידול של כ- 33 מיליון שקל. השיפור בתוצאות ביחס לרבעון המקביל, על אף רישום עלויות הפרישה המוקדמת, נובע מהמשך מגמת ההתייעלות התפעולית, מרישום הפסד הון ברבעון המקביל כתוצאה מגריעת ה-CRM  ובנוסף מגידול בסך של כ- 38 מיליון שקל ברווחי ההון כתוצאה ממכירות נדל"ן ונחושת.

תוצאות הרבעון משקפות שיפור בכל אחד ממדדי הרווחיות, זאת כתוצאה משילוב של המשך המיקוד בהתייעלות והפחתת עלויות והקיטון בעלויות הפחת והמימון. הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 510 מיליון שקל, בהשוואה לכ-437 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 16.7%.  ה-EBITDA ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 678 מיליון שקל בהשוואה לכ- 615 מיליון שקל, עלייה של 10.2%. הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 351 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 263 מיליון שקל, עלייה של 33.5% בהשוואה לרבעון השני אשתקד. 
 
בזק ממשיכה לייצר תזרים מזומנים איתן מפעילות שוטפת שהסתכם ברבעון השני של שנת 2013 בכ- 556 מיליון שקל בהשוואה לכ- 376 מיליון שקל, עלייה של כ- 47.9%. הגידול בתזרים מפעילות שוטפת נבע מהשיפור ברווחיות הפעילות, ובנוסף מפערי עיתוי  שהשפיעו לרעה על תוצאות הרבעון המקביל.

דוחות הרבעון השני של 2013 משקפים רמת שיא חמש שנתי של תזרים מזומנים חופשי, שהסתכם בכ- 494 מיליון שקל, בהשוואה לכ-160 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של 208.8%.

במהלך הרבעון השני של שנת 2013 גדל מספר לקוחות האינטרנט של החברה בכ-17 אלף, זאת בהמשך לקצב הגידול הגבוה במצבת הלקוחות שנרשמה החל מאמצע 2012. מספר לקוחות האינטרנט של החברה נכון לסוף הרבעון עמד על כ-1.2 מיליון.

 בזק ממשיכה ליישם מדיניות אקטיבית לשדרוג משמעותי ורחב היקף של קצב הגלישה של לקוחות האינטרנט. במהלך הרבעון שדרגה החברה באופן יזום ובחינם את מהירויות הגלישה לכמיליון לקוחות, ובעקבות זאת, חלה עלייה חדה במהירות הגלישה הממוצעת שחצתה את רף 15 מגה ביט לשנייה. ההכנסה הממוצעת מלקוח (ARPU) עלתה ב-2 שקלים והסתכמה ב-85 שקל.

מספר קווי טלפון בסוף הרבעון השני של שנת 2013 עמד על 2.22 מיליון, ירידה של 18 אלף קווים (כ- 0.8%) בהשוואה לסוף רבעון ראשון של שנת 2013. נתון זה משקף התמתנות בקצב הירידה במספר קווי הטלפון של החברה ביחס לרבעונים קודמים. ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לסוף הרבעון השני של שנת 2013 עמדה על 68 שקל לעומת 69 שקל בסוף רבעון ראשון של שנת 2013.

מנכ"ל בזק, סטלה הנדלר, "אנחנו מסכמים רבעון מצויין לבזק, הן בצד הפיננסי והן בצד התפעולי. יש לציין כי מגזר הטלפוניה ממשיך להישחק, אם כי בקצב מואט, הן בצד ההכנסות והן בכמות המנויים. מצד שני, בזכות פעילות להאצת מהירויות הגלישה בחינם, והגדלת הערך ללקוח באמצעות שירותים מתקדמים, מגזר האינטרנט בלט לטובה עם גיוס מנויים מרשים, לצד עלייה בהכנסות ".

"בזק הגיעה כבר לכ- 200 אלף בתים עם תשתית הסיבים האופטיים שלה, זאת במסגרת פרוייקט ה-Fiber NGN. אנו משקיעים בקצב מואץ בפריסת הרשת האופטית, כך שעד סוף השנה, נגיע למעל 400 אלף בתים בכל רחבי ישראל. נמשיך להתמקד ולהשקיע בשדרוג התשתיות והרחבת מגוון שירותי התקשורת, זאת לצד מהלכים טכנולוגיים נוספים, כדי לספק ללקוחות כל קצב ושירות שיידרש", הוסיפה הנדלר.

בזק כבר פורסת את רשת הסיבים האופטיים בעשרות ערים מצפון לדרום הארץ, ביניהן, באר שבע, אשדוד, ראשון לציון, קריית ביאליק, חולון, תל אביב, ירושלים, מודיעין, נהריה ואילת. כבר היום, רשת ה- NGN של בזק, המתקדמת בעולם, מספקת קצבים של עד 100 מגה, וה- ,Fiber NGN שיאפשר גלישה במהירות 1 גיגה. 

תוצאות פלאפון

 • הרווח הנקי צמח ברבעון השני של שנת 2013 בכ- 5% מול רבעון קודם והסתכם בכ- 161 מיליון שקל.
 • ה- EBITDA צמח בכ- 4 מיליון שקל מול רבעון קודם והסתכם בכ- 300 מיליון שקל, כ- 33% מהמחזור.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של 2013 בכ- 468 מיליון שקל, גידול של 32.2% מול רבעון קודם.
 • ה-ARPU  עומד ברבעון על 85 שקל, בדומה לרבעון הקודם (86 שקל)

 גיל שרון, מנכ"ל פלאפון אמר היום: "התחרות בענף ממשיכה לשחוק את ההכנסות, אך בקצב מתון יותר מאשר ברבעונים הקודמים". שרון הוסיף: "היקף הניודים נטו אף הוא התמתן, ונראה כי המבצעים האגרסיביים של המתחרים החדשים כבר אינם אפקטיביים כפי שהיו בעבר ומרבית המנויים אינם מגלים עניין ורצון לעבור חברה".

סך ההכנסות ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 915 מיליון שקל, לעומת כ- 964 מיליון שקל ברבעון קודם, וכ- 1.15 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 20.3%.  

ההכנסות משירותים הסתכמו בכ- 696 מיליון שקל, לעומת כ- 714 מיליון שקל ברבעון קודם וכ- 857 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 18.8%. הקיטון בהכנסות משירותים נבע משחיקת תעריפים כתוצאה מהתחרות המוגברת בענף והמעבר לחבילות ללא הגבלה, שהביאו לירידה בהכנסה הממוצעת למנוי (ARPU) וכן לירידה בכמות המנויים. יודגש, כי הפגיעה בהכנסות קוזזה בחלקה על ידי גידול בהכנסות ממפעילים, העושים שימוש ברשת החברה.

ההכנסות ממכירת ציוד קצה הסתכמו בכ- 219 מיליון שקל, לעומת כ- 250 מיליון שקל ברבעון קודם וכ-291 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 24.7%. הירידה בהכנסות ממכירת ציוד קצה נבעה בעיקר מירידה במכירות וירידה במחירי המכשירים, אשר נגרמה בין היתר עקב פתיחת השוק ליבוא מקביל ופתיחתן של חנויות רבות המוכרות ציוד קצה.

הרווח התפעולי הסתכם בכ- 186 מיליון שקל, לעומת כ- 174 מיליון ברבעון הקודם, גידול של כ- 7% מול רבעון קודם וירידה של כ- 28% מול רבעון מקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהמשך מהלכי התייעלות שהביאו לקיטון בהוצאות ושינוי אומדן התחייבויות לשכירות אתרים בהיקף של 30 מיליון שקל.

ה- EBITDA צמח אף הוא לעומת רבעון קודם והסתכם בכ-299 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 32.7%), לעומת כ-295 מיליון שקל ברבעון קודם, וכ- 396 מיליון שקל  ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי צמח בכ- 5% מול רבעון קודם והסתכם בכ-161 מיליון שקל, לעומת כ- 153 מיליון שקל ברבעון קודם וכ-194 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 17%.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של שנת 2013 בכ- 468 מיליון שקל, לעומת כ- 556 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 15.8%. הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבע מקיטון ברווח הנקי לצד שינויים בהון החוזר. הירידה בהון החוזר נבעה בעיקר כתוצאה מירידה בהיקף מכירות ציוד קצה בתשלומים שהביאה לירידה ביתרת הלקוחות במקביל לירידה בהיקף התשלומים לספקי ציוד קצה וכן מניכיון העסקאות ששולמו בכרטיסי אשראי.

מצבת המנויים של פלאפון ירדה במהלך הרבעון השני של שנת 2013 בכ- 39 אלף, ועמדה נכון ל- 30 ביוני 2013 על כ- 2.702 מיליון מנויים, לעומת כ- 2.741 מיליון מנויים נכון ל- 31 במרץ 2013.

ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) עמדה ברבעון השני של שנת 2013 על 85 שקל, לעומת 86 שקל ברבעון קודם ו- 99 שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
 

תוצאות בזק בינלאומי

• תוצאות מצוינות לבזק בינלאומי: מציגה ברבעון השני לשנת 2013 זינוק משמעותי בכל הפרמטרים הפיננסיים לעומת התקופה המקבילה אשתקד: גידול של כ-9% בהכנסות, כ- 14% ברווח התפעולי, כ- 12% ברווח הנקי וכ-6% ב-EBITDA.

• שיא רבעוני בהכנסות החברה מאז הקמתה.

• בזק בינלאומי מציגה הכנסות שיא מפעילות פתרונות תקשורת לעסקים (ICT).

• בזק בינלאומי ממשיכה למנף את הכבל התת ימי של החברה ומציגה גידול של כ-4% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה וגידול של כ-7% במצבת לקוחות החברה, לעומת הרבעון השני אשתקד.
איציק בנבנישתי, מנכ"ל בזק בינלאומי מסר כי "אנו גאים להציג רבעון מעולה המשקף גידול בתחומי העשייה של החברה. רבעון בו אנו קוטפים את פירות ההשקעה והעבודה המאומצת שנעשתה בחברה בעולם פתרונות התקשורת וה-IT  לעסקים. במקביל אנו ממשיכים במלוא התנופה בעולם גיוס לקוחות האינטרנט על תשתית הכבל התת ימי המתקדם של החברה ומבצעים קפיצת מדרגה נוספת בפעילותנו הגלובאלית. אני גאה בחברה ובעובדיה על המקצועיות, השירות והעבודה הקשה שניכרה בכל היבט ברבעון זה וגאה בלקוחותינו המעריכים את יכולותינו ונותנים בנו את אמונם".

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2013 הסתכמו בכ- 359 מיליון שקל לעומת כ- 330 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, גידול של כ- 8.8%, הנובע בעיקרו מן הצמיחה המשמעותית במכירות פתרונות תקשורת ו- IT כוללים לעסקים (ICT), שירותי האינטרנט של החברה על גבי תשתית הכבל התת ימי ורשת האינטרנט החדשה לצד גידול בפעילות העברת שיחות בין מפעילי תקשורת בעולם (Hubbing).

הרווח התפעולי של בזק בינלאומי ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 60 מיליון שקל לעומת כ- 53 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, גידול של כ-13.7%. ה- EBITDA של בזק בינלאומי ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 93 מיליון שקל (שיעור EBITDA - 25.9%), לעומת 87 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד (שיעור EBITDA – 26.5%), גידול של כ- 6.1%.  הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 44 מיליון שקל לעומת כ- 39 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, גידול של כ- 12.0%. הגידול במדדי הרווחיות  נבע בעיקר מהגידול במכירות פתרונות תקשורת כוללים לעסקים וכן מהצמיחה העקבית בכמות לקוחות האינטרנט ומגידול במכירת שירותי האינטרנט על גבי תשתית הכבל התת ימי של החברה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 81 מיליון שקל, לעומת כ- 64 מיליון ש"ח ברבעון השני אשתקד, גידול של 26.5% בעיקר כתוצאה משינויים בהון חוזר.  תזרים המזומנים החופשי ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 54 מיליון שקל לעומת כ- 29 מיליון ש"ח ברבעון השני אשתקד, גידול של כ- 89.3%. הגידול בתזרים מפעילות שוטפת והתזרים החופשי נבע מהגידול ברווחיות החברה וכן מהירידה בהיקף ההשקעות של החברה בגין סיום הנחת הכבל התת ימי ברבעון הראשון אשתקד.

 
 

תוצאות yes

 •  הכנסות yes ברבעון השני של שנת 2013 הסתכמו בכ- 404 מיליון שקל לעומת כ- 409 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 1.2% בעיקר משחיקה בהכנסה הממוצעת ממנוי (ARPU).
 • בסיס המנויים של yes ברבעון השני של שנת 2013  עמד על כ- 583 אלף מנויים נכון ליום 30 ביוני 2013, לעומת כ- 578 אלף מנויים בסוף מרץ 2013 וכ- 582 אלף מנויים נכון ליום 30 ביוני אשתקד.
 • ה- EBITDA ברבעון זה הסתכם בכ- 132 מיליון שקל לעומת כ- 128 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עליה של כ- 2.6%.

רון אילון, מנכ"ל yes, ציין: "התוצאות הרבעוניות הטובות והגיוס המרשים של כ- 4,000 מנויים חדשים ברבעון, מוכיחים כי בזכות היתרון בתכנים ובטכנולוגיה של yes, החברה מצליחה להתמודד עם המגבלות הרגולטוריות הקשות שמונעות תחרות חופשית ושוויונית בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית, ופוגעות בצרכנים בישראל".
 
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 68 מיליון שקל לעומת כ- 74 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 9.3%. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מירידה בהכנסות ומגידול בהוצאות הפחת.
ה- EBITDA ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 132 מיליון שקל (שיעור  EBITDA  – 32.6%) לעומת כ- 128 מיליון שקל (שיעור EBITDA  – 31.4%) ברבעון השני אשתקד, עליה של כ- 2.6%. העלייה נבעה בעיקר בשל ירידה בהוצאות פרסום ותמלוגים.
ההפסד הנקי ברבעון השני של 2013 הסתכם בכ- 101 מיליון שקל  לעומת הפסד של כ- 107 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון בהפסד של כ- 5.4%. הקיטון בהפסד נבע בעיקר מירידה בהוצאות המימון לפני הוצאות מימון בגין הלוואות מבעלי מניות.
הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 25 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 18 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עליה של כ- 37.3%. 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2013 עלה בכ- 10.1% והסתכם בכ- 110 מיליון שקל בהשוואה לכ- 100 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים החופשי ירד בכ- 17.3% והסתכם בכ- 26 מיליון שקל. הירידה בתזרים החופשי נבעה בעיקר מעליה בהשקעות.

ה- ARPU ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם בכ- 232 שקל לעומת כ- 234 שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 0.9%. בעיקר עקב שחיקה בהכנסות תוכן לעומת גידול בהכנסות שנבע ממכירות ושימושים של שירותים וממירים מתקדמים.

ברבעון זה השיקה החברה את השירות החדשניMultiRoom  yes, המאפשר לצפות בהקלטות מכל ממיר בבית, ואף להמשיך צפייה בהקלטה בין הממירים. לקוחות השירות, בעלי ממיר מקליט HD מסוג yesMaxTotal, ולפחות ממיר HD נוסף, יכולים לצפות בכל ההקלטות מהממיר המקליט בכל אחד ממירי הHD  הנוספים. באותו הזמן, ניתן גם לצפות בממיר המקליט בכל התכנים הנמצאים עליו או בכל אחד מהערוצים, ובמקביל, לצפות בכל תוכן אחר המוקלט על הממיר. יתר על כן, ניתן להפסיק את הצפייה באמצעות ממיר אחד, ולהמשיך מאותה הנקודה בחדר השני. השירות ניתן ללא תוספת תשלום ללקוחות ה-VOD. 

מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט

בזק תערוך שיחת ועידה, שאותה יארחו מר שאול אלוביץ', יו"ר קבוצת בזק, ומר דודו מזרחי, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, ביום שני, 5 באוגוסט 2013, בשעה 16:00 (זמן ישראל). המשתתפים מוזמנים להשתתף בשיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מס' בינלאומי:  + 972-3-918-0609
מס' מקומי:  03-918-0609

שידור ישיר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של בזק בכתובת http://www.bezeq.co.il. יש להיכנס לאתר לפחות 15 דקות קודם לכן, כדי להירשם לשידור ולהוריד את תוכנת הקול המתאימה.

שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין באתר בזק. מענה טלפוני אוטומטי יהיה זמין גם הוא כשלוש שעות לאחר סיום שיחת הוועידה, ועד ה-  9 באוגוסט 2013. המשתתפים מוזמנים לשידור החוזר של שיחת הוועידה באמצעות חיוג למספרים הבאים:

מס' בינלאומי: 00 + 972-3-925-59
מס' מקומי: 03-925-5900

אודות בזק חברת התקשורת הישראלית

בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות טווח שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, ותקשורת נתונים; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין; ורשתות תקשורת ארגוניות. 
למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://www.bezeq.co.il.

הודעה לעיתונות זו מכילה נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות קבוצת בזק. התחזיות האלו כוללות ביטויים בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות, לטכנולוגיה ולתנאי השוק. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם ההערכות האלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להערכות האלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. התחזיות האלו מבוססות רק על הערכות הקבוצה נכון לתאריך זה, ובזק אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות אינם ניתנים לחיזוי מראש ולא נמצאים בשליטת הקבוצה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים והרגולציה שמשפיעה על פעילויות הקבוצה.

הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך:www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. 
 הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.

מנהל קשרי משקיעים:   סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט    מר גיא הדס
בזק    בזק
טלפון: 02-539-5441       טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il      דוא"ל: pr@bezeq.co.il