דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

תאריך פרסום: 10/04/2019

דוח מיידי עדכני, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, בתאריך ה- 23.05.2019
לקבלת פרטים נוספים>>